ประโยคในภาษาไทย เร่ือง ลักษณะประโยค ลกัษณะประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง ส่วนประกอบ ความหมาย ประโยค คอื ถ้อยค าที่มีความเกีย่วข้องกนั ถูกต้องตามระเบียบของภาษา มีเนือ้ความสมบูรณ์ และแจ้งชัดว่าใครท าอะไรหรือใครท าอะไรกบัใคร ส่วนส าคญัของประโยคคอื ผู้กระท า และกริยาที่ ท า เช่น ณเดชไปมหาวทิยาลยั หมากชอบกนิลิน้จี่ เป็นต้น ความหมาย ส่วนประกอบของประโยค ประโยคประกอบด้วยส่วนส าคญั ๒ ส่วน คอื นามวล ีท าหน้าที่เป็นภาคประธาน และ กริยาวล ี ท าหน้าที่เป็นภาคแสดง ซ่ึงประโยคอาจมีแต่ กริยาวลไีด้แต่จะมีเฉพาะนามวลไีม่ได้ ภาคประธาน ได้แก่ ส่วนทีเ่ป็นผู้กระท า เเละอาจมีส่วนขยายหรือไม่มีกไ็ด้ เป็นส่วน ส าคญัของประโยคซ่ึงภาคประธานอาจจะมี บทขยายทีเ่ป็นค าหรือกลุ่มค าต่อท้ายเพือ่ท า ให้ใจความของประโยคชัดเจนยิง่ขึน้ ภาคประธาน ภาคเเสดง ได้แก่ ค าหรือกลุ่มค าทีป่ระกอบด้วยบท กริยา บทกรรม หรือส่วนเติมเต็ม บทกริยาท าหน้าที่ เป็นตัวกระท า หรือตวัแสดงของประธาน ส่วนบท กรรมท าหน้าทีเ่ป็นผู้ถูกกระท าและส่วนเตมิเตม็ท า หน้าทีเ่สริมใจความของประโยคให้สมบูรณ์ คอื ท า หน้าทีค่ล้ายบทกรรมแต่ไม่ใช่กรรมเพราะไม่ได้ถูก กระท า ภาคแสดง นามวล ี กริยาวล ี ประธาน ภาคแสดง หิว น้อง หิว น้องของฉัน หิวมาก น้องของฉัน หิวมากจนตาลาย พีช่าย เป็นคนเรียนเก่ง พีช่ายของหน่อย เป็นคนเรียนเก่งทีสุ่ดในช้ันเรียน พชีายของหน่อยที่เป็นเพือ่นของฉัน เป็นคนเรียนเก่งทีสุ่ดในช้ันเรียนจน ใครๆ ต่างช่ืนชม จากตาราง จะเห็นว่า ประธาน คอื นามวลซ่ึีงอาจเป็น ค านามค าเดยีว หรือค านามกบัส่วนขยาย ท าหน้าทีเ่ป็น ผู้แสดงอาการ ส่วนภาคแสดง คอื กริยาวลทีีแ่สดง อาการของประธาน ซ่ึงภาคแสดงจะต้องมคี ากริยา ปรากฏเสมอและอาจมหีน่วยกรรม หน่วยเติมเต็มหรือ หน่วยขยายด้วยกไ็ด้ แบบทดสอบ จงเลอืกค าตอบทีถู่กเพยีง ๑ ข้อ ๑.ข้อใดต่อไปนีค้อืความหมายของประโยค ก. ถ้อยค าทีม่คีวามเกีย่วข้องกนัถูกต้องตามระเบียบ ของภาษา มเีนือ้ความสมบูรณ์ และแจ้งชัดว่าใครท า อะไรหรือใครท าอะไรกบัใคร ข. หมากไปถ่ายละคร ค. ข้อ ก.และ ข. ถูก ง. ไม่ถูกทั้ง ก. และ ข. ๒. ส่วนใดของประโยคเป็นส่วนที่ ส าคญัทีสุ่ด ก. ภาคแสดง ข. ภาคประธาน ค. ส่วนขยาย ง. ถูกทุกข้อ ๓. ภาคแสดงคอือะไร ก. ค าหรือกลุ่มค าทีท่ าหน้าทีเ่ป็นผู้กระท าหรือ ผู้แสดง ข. ค าหรือกลุ่มค าทีป่ระกอบด้วยบทกริยา บทกรรม หรือส่วนเติมเต็ม ค. ค าหรือวลทีีน่ ามาเรียงกนัอย่างเป็นระเบียบ ง. ไม่มข้ีอใดถูก ๔. ภาคประธานคอือะไร ก. ค าหรือกลุ่มค าทีท่ าหน้าทีเ่ป็นผู้กระท าหรือผู้แสดง ข. ค าหรือกลุ่มค าทีป่ระกอบด้วยบทกริยา บทกรรม หรือส่วนเติมเต็ม ค. ค าหรือวลทีีน่ ามาเรียงกนัอย่างเป็นระเบียบ ง. ไม่มข้ีอใดถูก ๕.ส่วนประกอบของประโยคที่ส าคญัมีกีส่่วน ก. ๒ ส่วน ข. ๓ ส่วน ค. ๔ ส่วน ง. ๕ ส่วน ๖. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของประโยค ก. ภาคประธาน ข. ภาคแสดง ค. ภาคพืน้ฐาน ง. ไม่มข้ีอใดถูก ๗. ข้อใดต่อไปนีค้อืหน้าที่ของบทกรรม ก. ท าหน้าทีเ่ป็นผู้กระท า ข. ท าหน้าที่เป็นประธาน ค. ท าหน้าที่เป็นผู้ถูกกระท า ง.ท าหน้าที่เติมเต็มประโยค ๘. “ญาญ่ากนิข้าว” จากประโยคข้างต้นข้อใด เป็นภาคแสดง ก. ญาญ่า ข. ข้าว ค. กนิ ง.ข้อ ข. และ ค. ถูก ๙. “ณเดชไปมหาวทิยาลยั”จากประโยค ข้างต้นข้อใดเป็นภาคประธาน ก. ณเดช ข. ไป ค. ข้อ ก. และ ข. ถูก ง. มหาวทิยาลยั ๑๐. “พีส่าวของฝนเป็นคนเรียนเก่ง” จาก ประโยคข้างต้นข้อใดเป็นภาคประธาน ก. เรียนเก่ง ข. ของฝน ค. พีส่าวของฝน ง. ไม่มข้ีอใดถูก ๑. ก ๖. ค ๒. ง ๗. ค ๓. ข ๘. ง ๔. ก ๙. ก ๕. ก ๑๐. ค เฉลย • หนังสือเรียนรายวชิาพืน้ฐานภาษาไทยหลกัภาษาและการ ใช้ภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๒ • http://www.thaigoodview.com • http://www.trueplookpanya.com อ้างองิ คณะผู้จัดท า ๑.เดก็หญงิ ธณาภรณ์ เทพค า เลขที ่๑๓ ๒.เดก็หญงิ นันทิกานต์ พฒันา เลขที ่๑๕ ๓.เดก็หญงิ ปานทอง โนราช เลขที ่๑๗ ๔. เดก็หญงิ ผการัตน์ ค าปลวิ เลขที ่๑๘ ๕. เดก็หญงิ วาฐิณ ี สุทธะ เลขที ่๒๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒/๑ น าเสนอ...คุณครูนงคราญ เจริญพงษ์ ขอบคุณค่ะ

กลุ่มที่ ๑

  • Published on
    23-Jul-2015

  • View
    743.725

  • Download
    0

DESCRIPTION

ประโยคในภาษาไทย เร่ือง ลักษณะประโยค ลกัษณะประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง…

Recommended

View more >