BT Can Bang PU Oxihoa Khu

  • Published on
    08-Nov-2014

  • View
    62

  • Download
    4

Transcript

Bi Tp v cn bng phn ng oxi ha khBi 1: a. P + KClO3 P2O5 + KCl b. Cl2 + H2S + H2O HCl + H2SO4 c. Fe3O4 + H2 Fe + H2O d. NaClO2 + Cl2 NaCl + ClO2 e. Mg + HNO3 NO + Mg(NO3)2 + H2O g. Zn + HNO3 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O h. Al + H2SO4 Al(SO4)3 + S + H2O i. KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O k. K2Cr2O7 + HCl KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O m. K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 K2SO4 + MnSO4 + H2O n. Al + NaNO3 + NaOH + H2O NaAlO2 + NH3 Bi 2: a. S + KOH K2SO4 + K2S + H2O b. KMnO4 t K2MnO4 + MnO2 + O2 c. Na2O2 t Na2O + O2 d. KBrO3 t KBr + KBrO4 Bi 3: a. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 b. FeS + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O + H2SO4 c. Fe(CrO2)2 + Na2CO3 Na2CrO4 + Fe2O3 + CO2 (xem li) d. As2S3 + KClO3 H3AsO4 + H2SO4 + KCl e. CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O CuSO4 + FeSO4 + H2SO4 g. CrI3 + KOH + Cl2 K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O h. FeI2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + I2 + H2O000Dng 4: phn ng oxi ha - kh c h s bng ch Bi 4 a. FeO + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O b. Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O c. M + HNO3 M(NO3)n + NxOy + H2O d. Fe2O3 + Al FexOy + Al2O3 e. FemOn + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O g. FeS2 + HNO3 Fe(NO3)3 + N2Ox + H2O + H2SO4 Dng 5: xc nh cht to thnh sau phn ng Bi 5 a. H2SO3 + Br2 + H2O H2SO4 + . . . b. KI + MnO2 + H2SO4 I2 + . . . c. SO2 + KMnO4 + H2O K2SO4 + . . . d. NO + H2SO4 + K2Cr2O7 HNO3 + . . . e. FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 . . . g. KMnO4 + HCl . . . h. KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 CO2 +. . . Gii thiu Mt s bi thi i hc Bi 1: (H Nng - 1997) Hon thnh phn ng oxi ha - kh sau.Ti liu lu hnh ni bNm hc 2008 -2009a. KI + KClO3 + H2SO4 K2SO4 + I2 + KCl + H2O b. Cu2S + HNO3 Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O Bi 2: ( H An Ninh - 2001) Cn bng phn ng oxi ha - kh sau bng phng php thng bng electron, X cht kh, cht oxi ha, qu trnh kh, qu trnh oxi ha. a. CH3 - CH2 - OH + KMnO4 + H2SO4 CH3 - COOK + K2SO4 + MnSO4 + H2O b. Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O Bi 3: (H GTVT 2001) Cn bng phn ng oxi ha - kh sau bng phng php thng bng electron, X cht kh, cht oxi ha, qu trnh kh, qu trnh oxi ha. a FexOy + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O b. M + HNO3 M(NO3)n + N2O + H2O (M l mt kim loi) Bi 4: (H Quc Gia HN - 2001) 1. Cn bng phn ng oxi ha - kh sau bng phng php thng bng electron. a. Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2O + H2O b. KMnO4 + FeCl2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O c. M + HNO3 M(NO3)a + NxOy + H2O (M l mt kim loi) 2. Hon thnh phng trnh v n bng phn ng oxi ha - kh sau bng phng php thng bng electron. a. FexOy + HNO3 NO + . . . b. M + H2SO4 M2(SO4)n + SO2 +. . . c. KMnO4 + C2H4 + H2SO4 + H2O C2H4(OH)2 +. . . Bi 5 (H Vn Lang - 2001) Cn bng phn ng oxi ha - kh sau bng phng php thng bng electron. a. FeS2 + HNO3 + HCl FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O b. CrCl3 + Br2 + NaOH Na2CrO4 + NaBr + NaCl + H2O Bi 6 (H Nng Nghip - 2001) Cn bng phn ng oxi ha - kh sau bng phng php thng bng electron. a. Al + HNO3 Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O b. FeS2 + H2SO4(c) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O c. CnH2n + KMnO4 + H2O CnH2n + 2O2 + MnO2 + KOH Bi 7 (H Dc TP HCM - 2001) Cn bng phn ng oxi ha - kh sau bng phng php thng bng electron, X cht kh, cht oxi ha, qu trnh kh, qu trnh oxi ha. a. K2S + K2Cr2O7 + H2SO4 S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O b. Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O c. K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 K2SO4 + MnSO4 + H2O d. SO2 + KMnO + H2O K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 Bi 8 (HV CN Bu chnh Vin thng 2001) a. Cu2S.FeS2 + HNO3 Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O b. Ha tan mt mui cacbonat ca kim loi M dng dd HNO3 Thu c dd mui v hh 2 kh NO v CO2Ti liu lu hnh ni bNm hc 2008 -2009