• January 2013 Tuesday, January 1, 2013/December 19, 2012 31st Week after Pentecost, Tone 5 9 St. Nicholas the Wonderworker, Archbishop of My ra in Lycia (c. 345). Nativity fast, wine and oil allowed Martyr Boniface of Tarsus (290). Ven. Elias of Murom, Wonderworker, of the Near Kyivan Caves (c. 1188). Martyrs Elias, Probus, and Ares the Egyptians (308). Martyrs Polyeuctus and Timothy the Deacon (IV). St. Boniface the Merciful, Bishop of Ferentino (VI). St. Gregory, Archbishop of Omirits (552). Ord.: Hebrews 12:25-26, 13:22-25; Mark 10:2-12 Wednesday January 2, 2013/December 20, 2012 31st Week after Pentecost, Tone 5 5 Forefeast of the Nativity of Christ. Fast day Hieromartyr Ignatius the God-bearer (107). Ven. Ignatius, Archimandrite, of the Kyivan Caves (1435). St. Philogonius, Bishop of Antioch (323). St. Daniel II, Archbishop of Serbia (1338). Ord.: James 1:1-18; Mark 10:1-16 Thursday January 3, 2013/December 21, 2012 31st Week after Pentecost, Tone 5 Nativity fast, wine and oil allowed Virgin-Martyr Juliana, and with her 500 men and 130 women, of Nicomedia (304). Martyr Theomistocles of Myra in Lycia (251). Repose of St. Peter, Metropolitan of Kyiv and all Rus’ (1326). Martyr Themistocles of Myra in Lycia (251) St. Filaret, Metropolitan of Kyiv (1857). Ord.: James 1:19-27; Mark 10:17-27 Friday January 4, 2013/December 22, 2012 31st Week after Pentecost, Tone 5 Fast day January 2013 Church Calendar 82
 • 류Â̸ 2013 Вівторок, 1-го січня 2013/19-го грудня 2012 31-ий тиждень після П’ятидесятниці. Голос 5 9 Святителя Миколая, архиєп. Мир-Ликій сь ко го, чудотворця (близько 345). Різдвяний піст (Пилипівка) дозволяється вино і олія Мч. Воніфатія (290). Прп. Іллі Муромця, Печерського, в Ближніх печерах (близько 1188). Мчч. Іллі, Прова та Аріса, єгиптян (308). Мчч. Полієвкта і Тимофія диякона (IV). Свт. Воніфатія Милостивого, єп. Фарентійського (VI). Свт. Григорія, єп. Оміритського (близько 552). Ряд.: Євр. 12:25-26, 13:22-25; Мк. 10:2-12 Середа, 2-го січня 2013/20-го грудня 2012 31-ий тиждень після П’ятидесятниці. Голос 5 5 Передсвято Різдва Христового. Пісний день Сщмч. Ігнатія Богоносця (107). Прп. Ігнатія, архим. Печерського, в Дальніх печерах (1435). Свт. Філогонія, єп. Антіохійського (323). Свт. Даниїла, архиєп. Сербського (1338). Ряд.: Яків 1:1-18; Мк. 10:1-16 Четвер, 3-го січня 2013/21-го грудня 2012 31-ий тиждень після П’ятидесятниці. Голос 5 Різдвяний піст (Пилипівка) дозволяється вино і олія Мц. Юліянії і з нею 500 мужів і 130 жон, що в Нікомідії постраждали (304). Мч. Фемистоклея (251). Кончина свт. Петра, митр. Київського і всієї Русі чудотворця (1326). Мч. Фемістоклея, Мира Лукіа (251). Св. Філарета, Митр. Київського (1857). Ряд.: Яків 1:19-27; Мк. 10:17-27 П’ятниця, 4-го січня 2013/22-го грудня 2012 31-ий тиждень після П’ятидесятниці. Голос 5 Пісний день Церковний календар Січень 2013 83
 • January 2013 Church Calendar 84 Great Martyr Anastasia, (c. 304) Martyrs Chrysogonus, Theodota, Evodias, Eutychianus and others who suffered with them (c. 304). Since the Eve of the Nativity of Christ falls this year on a Sunday, we celebrate on this day the Royal Hours. Royal Hours: 1st Hour: Hebrews 1:1-2; Matthew 1:18-25 3rd Hour: Galatians 3:23-29; Luke 2:1-12 6th Hour: Hebrews 1:10-2:3; Matthew 2:1-12 9th Hour: Hebrews 2:11-18; Matthew 2:13-23 There is no Liturgy on this day. At approximately 8:00 a.m. the Royal Hours are officiated. The priest vested in a phelon carries the Gospel book out through the Royal Doors to the centre of the Church and places it on an analoi. Blessed is our God: Reader: Amen. Glory to You, our God. O Heavenly King. Trisa gion. After the Lord’s Prayer, Lord, have mercy 12 times: Glory: Both now: O Come, let us worship. And the Psalms (at every Hour there are two special Psalms and one regular Psalm—see the Mena - ion). During the reading of the Psalms a censing takes place, beginning from the analoi with the Gospel (at the 1st Hour a great incensation, i.e. the altar and the entire temple; at the 3rd and 6th Hours a small incensation, and at the 9th Hour a great incensation). At the Hours: the tropar of the forefeast — Mary of the seed of David, after this, at every Hour, after the The o to - kion — the special stykhyry (tropars with verses). Let us be attentive: The Pro keimen and Old Testament reading. Epistle. Gospel. Then, we continue the reading of the Hour (at the first Hour — Direct my steps; at the 3rd Hour Blessed is the Lord; etc.) At all Hours the kondak of the pre feast Today the virgin. At the 9th Hour the last stykhyra — Today is born from a Virgin — is so lemnly read at the beginning, and at the words We worship Thy Nativity, the priest, read- er and faithful all make three small metanias (bows to the waist). There is a custom to intone the polychronion (mnoholittia) at this time. After this, the stykhyra is sung. At the 9th Hour af - ter the reading of the Holy Gospel, it is carried into the Altar through the Royal Doors, which are then closed, and the priest removes his phelon. After the prayer of the 9th Hour the Psalms — Bless the Lord, O my soul; Praise the Lord, O my soul and the rest of the typica. The choir of the saints: Both now (the Creed is not read, as the Li turgy will be served); Forgive, pardon and remit: Our Father. The kondak of the forefeast — Today the Virgin. Lord, have mercy (40 times) All-Holy Trinity. Priest: Wisdom. We sing: It is truly worthy to bless you, the Theotokos, Ever Bless - ed and Most Pure, and the Mother of our God (and we make a small metania). Priest: Most Holy The otokos, save us! And we sing More honourable. Priest: Glory to You, O Christ God. And we sing Glory: Both now: Lord, have mercy (thrice) Bless. And the small dismissal of the day. Saturday January 5, 2013/December 23, 2012 31st Week after Pentecost, Tone 5 Saturday before the Nativity of Christ. Nativity fast, wine and oil allowed Holy Ten Martyrs of Crete: Theodulus, Saturninus, Euporus, Gelasius, Eunician, Zoticus, Pom peius, Agathopus, Basilides, and Evaristus (250). St. Niphon, Bishop of Cyprus (IV). St. Paul, Bishop of Neo-Caesaria (IV). Saturday before the Nativity: Galatians 3:8-12; Luke 13:18-29 Ord.: Colossians 1:3-6; Luke 16:10-15
 • Церковний календар Січень 2013 85 Вмц. Анастасії Узорішительниці (близько 304). Мчч. Хрисогона, Феодотії, Євода, Євтихіана та інших (близько 304). З огляду що Навечір’я Різдва Христового цього року припадає в неділю, в цей день від - правляються Царські Часи. Царські Часи: На 1-му Часі: Мих. 5:2-4, Єр. 1:1-2, Мт. 1:18-25. На 3-му Часі: Вар. 3:36-4:4, Гал. 3:23-29, Лк. 2:1-20. На 6-му Часі: Іс. 7:10-16, 8:1-4, 8-10, Євр. 1:10-2:3, Мт. 2:1-12. На 9-му Часі: Іс. 9:6-7, Євр. 2:11-18, Мт. 2:13-23. Літургії не буває. Біля 8-ї години ранку відправляємо Царські Часи. Ієрей у фелоні виносить Євангеліє Царськими дверима на середину церкви і ставить на аналой. Благословен Бог: Читець — Амінь. Слава Тобі, Боже наш: Царю небесний: Трисвяте: після Отче наш; Господи, помилуй (12 раз): Слава: І нині: Прийдіть, поклонімось: і псалми (на кожному Часі по два особливі псалми, і одна звичайна — див. у Mінеї). Під час псальмів кадіння, почи- наючи від аналоя з Євангелієм (на 1 Часі — велике, цебто вівтаря і всього храму; на 3 і 6 Часі — мале; на 9 Часі — велике). На Часах: тропар передсвята — Записувалися ко - ли сь. Після цього на кожному Часі, після його Богородичного — особливі стихири (тро пар із стихами). Будьмо уважні: прокимен і паремія. Апостол. Євангеліє. Тоді про- довжується читання Часу (на 1-у — Стопи мої; на 3-у — Господь Бог благословен, і т.д.). На всіх Часах кондак передсвята — Діва сьогодні. На 9-у Часі остання стихира — Сьо годні народжується від Діви — спочатку торжественно читається, і при словах — Поклоняємось Різдву Твоєму, Христе, ієрей, читець і вірні творять три поясні поклони. Тоді є звичай виголошувати многоліття. За цим стихира співається. На 9-у Часі святе Євангеліє заноситься після його прочитання, Царські двері закриваються, ієрей зні- має фелон. Після молитви 9-о Часу псальми — Благослови, душе моя. Господа; Хвали, ду ше моя. Господа і все решта чину зображальних. Після Хор святих: І нині: читаємо Вірую, Ослаби, остави: Отче наш. Кондак передсвята — Діва сьогодні. Господи, поми- луй (40 разів). Всесвятая Тройце, Нехай буде благословенну Ім’я Господнє. Псалом 33-ий (пов ністю). Ієрей: Премудрість: ми співаємо: Достойно є і це є істина, славити Тебе, Бо городицю, Присноблаженную і Пренепорочную і Матір Бога нашого (і творимо пояс - ний поклін). Ієрей: Пресвятая Богородице, спаси нас. Ми співаємо — Чеснішу від Хе ру - вимів. Ієрей: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше: ми співаємо: Слава: І нині: Гос - поди, помилуй (тричі): Благослови. І малий відпуст. Субота, 5-го січня 2013/23-го грудня 2012 31-ий тиждень після П’ятидесятниці. Голос 5 Субота перед Різдвом Христовим. Різдвяний піст (Пилипівка) дозволяється риба, вино і олія Мчч., що на Криті: Феодула, Саторніна, Євпора, Геласія, Євникіана, Зотика, Помпія, Ага фопуса, Василида та Євареста (250). Прп. Нифонта, єп. Кипрського (IV). Прп. Павла, єп. Неокесарійського (IV). Субота перед Різдвом Христовим: Гал. 3:8-12; Лк. 13:18-29 Ряд.: Кол. 1:3-6; Лк. 16:10-15
 • Sunday January 6, 2013/December 24, 2012 31st Sunday after Pentecost, Tone 6 Sunday before the Nativity, Sunday of the Holy Fathers. The Eve of the Nativity of Christ Strict fast Nun-Martyr Eugenia and with her the Martyrs Philip, Protus, Hyacinth, Basilla, and Claudia (c. 262). St. Nicholas the Monk of Bulgaria (IX). Vespers: 1) Genesis 14:14-20; 2) Deuteronomy 1: 8-11, 15-17, 3) Deuteronomy 10: 14-21. Matins: 9th Gospel: John 20:19-31 Sunday before the Nativity: Hebrews 11:9-10, 17-23, 32-40; Matthew 1:1-25 (When the Eve of the Nativity of Christ falls on a Saturday or a Sunday we serve the Liturgy of St. John Chrysostom on the eve of the feast, and the Liturgy of St. Basil the Great on the day of the feast.) Vespers: Hebrews 1:1-12; Luke 2:1-20 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 6 stykhyry from the fathers and 4 of the forefeast; Glory; of the Fathers, Both now — Rejoice, O Bethlehem. Entrance. Pro kei - men — The Lord is King. Paremii. At the aposticha stykhyry of the forefeast (with their re - frains), Glory: of the Fathers, Both now: of the forefeast. After the song of Symeon: Tropar of the Fa thers (twice) and of the forefeast (once). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: of the fathers, Both now: of the fo re feast. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Resurrectional Evlogi - taria. Sessional hymns of the fathers. Hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 9th Ma - tinal Gospel, from St. John. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Ca - nons: Fathers on 8, forefeast on 6; irmoi of the canon of the Fathers. Katavasia — Christ is born. After the 3rd ode: hypakoe of the Fathers. After the 6th ode: kondak of the Fathers. At the 9th ode: More honourable. Exapostilarion of the Fathers, Glory: of the Fathers, Both now: of the forefeast. At the praises: 3 stykhyry of the fathers and 3 of the forefeast, Glory: of the Fa thers; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Having risen. Li tanies and dismissal. Glory: Both now. 9th matinal doxasticon. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the Fathers. Kondak of the Fathers and the forefeast alternately. At the Liturgy of St. John Chrysostom: At the Entrance, tropars of the resurrectional tone, of the Fathers, and of the forefeast; Glory: kondak of the fathers, Both now: Kondak of the fore - feast. Prokeimen of the fathers: Blessed art Thou O Lord, God of our Fathers. Readings: He - brews 11:9-10, 17-23, 32-40; Matthew 1:1-25 Communion hymns — Praise the Lord and Re - joice in the Lord, you righteous. At 1 p.m. or immediately after the dismissal of the Liturgy we serve the festal Vespers. The priest in an epitrachil’ before the Royal Doors intones Blessed is our God. Amen. Glory to Thee, our God: O Heavenly King, after the Our Father: O come, let us worship: Bless the Lord, O my soul. Litany of peace. At Lord, I have cried (tone 2): 8 stykhyry of the feast, Glory: Both now: of the feast. Entrance with the Gospel. Prokeimen — Behold, now, bless the Lord. The Royal Doors are closed and the paremii are read. After the 3rd reading the Royal Doors are opened, and the reader intones the tropar — You were born in a cave with verses. The singers repeat January 2013 Church Calendar 86
 • Церковний календар Січень 2013 87 Неділя, 6-го січня 2013/24-го грудня 2012 31-ша неділя після П’ятидесятниці. Голос 6 Неділя перед Різдвом Христовим, Святих Отців. Навечір’я Різдва Христового (Різдвяний Cвят-Bечір) Строгий піст Прмц. Євгенії і з нею мчч. Пилипа, Прота, Якинфа, Василій і Клавдії (близько 262). Прп. Миколая ченця (IX). На Вечірні: 1) Буття 14:14-20, 2) Повторення Закону 1:8-11, 15-17, 3) Повторення За - ко ну 10:14-21 На Утренi: 9-e Євангеліє Ів. 20:19-31 Неділя перед Різдвом: Євр. 11:9-10, 17-23, 32-40; Мт. 1:1-25 (Коли Навечіря Різдва Христового припадає в суботу або в неділю, то служимо Лі тур - гію Святого Іоана Золотоустого у свій час. Вечірню служимо пополудні, а якщо це не - мож ливо, то після відпусту Літургії. Літургію Св. Василія служимо на саме свято.) Вечірня: Євреїв 1:1-12; Луки 2:1-20 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Отців 6 і Отців 4; Слава: Отців, І нині; догматик — Вeселися, Вифлеєме. Прокимен — Господь воцарився. Па ре - мії. На стиховні: стихири Октоїха: Слава: Отців: І нині. Богородичний передсвятa. Пі - сля — Нині відпускаєш: Тропар Отцям (двічі) і Передсвятa (один раз). На Утрені: на Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: Отців; І нині: Богоро дич - ний передсвятa. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей. Ангельський собор. Іпакої, сте пен на і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 9-те, від Івана. Воскресіння Христове; і все решта, як звичайно. Канон: воскресний на 4, хрестовоскресний на 2, Богородиці на 2, і Отців на 6. Імоси канону воскресного; Катавасія — Христос народжується. Пі - сля 3-ої пісні: Іпаої Отців. Після 6-ої пісні: кондак Отців. На 9-ий пісні — Чеснішу. Ек - са постиларій недільний 9-ий; Слава: Отців; І нині: Богородичний. На хвалітних: сти - хи ри Октоїха 4 і Отців 4; Слава: Отців; І нині: Преблагословенна єси. Після Великого Cла вословія: тропар — Воскрес із гробу. Єктенії і відпуст. Слава: І нині: 9-та єван гель - сь ка стихира. Час 1-ий. На Часах: тропар недільний: Слава: Отців. Кондак Отців і передсвятом чергуючися. На Літургії св. Івана Золотоустого: По Вході тропар недільний, Отців і передсвятa; Сла ва: Кондак Отців; І нині: Кондак передсвята. Прокимен, пісня Отців — Благо сло - вен єси, Господи, Боже Отців наших. Читання: Євреїв 11:9-10, 17-23, 32-40; Мт. 1:1-25. При часний: Хваліте Господа і Радуйтеся праведні. О 1-ій годині по полудні, або відразу після Св. Літургії відслужимо святочну Вечірню. Священик у епітрахилі, перед Царськими дверемами виголошує: Благословен Бог наш. Амінь. Слава Тобі, Боже наш: Царю небесний, по Отче наш: Прийдіть, поклонімось: Бла го слови, душе моя. Велика єктенія. На Господи, взиваю (голос 2-ий): стихири свята на 8; Слава: І нині: Коли єдиний володар Август. Вхід з Євангелієм. Прокимен великий на голос 7 — Прославляйте нині Господа. Закриваються Царські двері і читаються па - ре мії. Після 3-ої, відкриваються Царські двері і читець виголошує тропар — Тайно
 • January 2013 Church Calendar 88 the Tropar after every verse. At the end the reader sings the tropar. The Royal Doors are closed. The next three Old Testament lections are read. The Royal Doors are opened after the 6th reading, and the same order is followed as after the third lection. The tropar is intoned — You have shone forth. The Royal Doors are closed and the last two Old Testament lections are read. The Royal Doors are opened and the small litany is intoned with the exclamation For You are Holy. The Trisagion is not sung, but instead we sing the Prokeimen — The Lord said unto me. Epistle to the Hebrews, per. 303. Gospel from St. Luke, per. 5. The Li tany — Let us all say; Vouchsafe, O Lord; and the Litany Let us complete our evening prayer. After the excla- mation the priest intones Wisdom! And then the dismissal of the feast. After the dismissal the icon of the Nativity is carried to the middle of the temple and placed on the tetrapod to the solemn singing of the tropar and kondak of the feast — Your Nativity: Glory: Both now: Today the Virgin. Monday January 7, 2013/December 25, 2012 32nd Week after Penteost, Tone 6 : THE NATIVITY OF OUR LORD, GOD AND SAVIOUR JESUS CHRIST. Fast-free period The Adoration of the Magi: Melchior, Caspar, and Balthasar. Commemoration of the shepherds in Bethlehem who were watching their flocks and came to see the Lord. Matins: Matthew 1:18-25 Liturgy of St. Basil the Great: Galatians 4:4-7; Matthew 2:1-12 The Vigil begins with Great Compline with Litia. The priest in a phelon Blessed is our God — and he censes the entire temple. Reader — Amen — and he reads Great Compline. God is with us is sung. In place of the regular tropars (enlighten my eyes, etc.) after the first Tri sa - gion we sing the tropar: Your Nativity. After the second Trisagion we sing the kondak: Today the virgin. After Glory to God in the highest — we make the Litia procession. Stykhyry of the feast. At the aposticha the stykhyry of the feast. At the blessing of loaves the tropar of the feast (thrice). At Matins: At God is the Lord: the tropar of the feast (thrice). After the kathismas the ses- sional hymn of the feast. Polyelei and magnification of the feast. Small Litany and session- al hymn of the feast. From my youth. Prokeimen of the feast. Gospel from St. Matthew, per. 2. Psalm 50. Glory: Today all creation is filled with joy; Both now: Today all creation: Have mercy on me, O God: and the stykhyra in tone 6: Glory to God in the highest. Canons of the feast. Irmos and katavasia — Christ is born. After the 3rd ode — hypakoe of the feast. After the 6th ode — kondak and ikos of the feast. At the 9th ode we do not sing It is truly worthy, but the refrain of the feast Magnify, O my soul: and the rest. Exapostilarion of the feast. At the praises 4 sty khyry of the feast. Great Doxology. Tropar of the feast. Litanies and dis- missal of the feast — May Christ, who was born in a cave and laid in a manger for the sake of our salvation. 1st Hour. At the Hours: Tropar and Kondak of the feast. At the Liturgy of St. Basil the Great (since the Eve of the Nativity of Christ falls on a Satur - day or a Sunday we serve the Liturgy of St. John Chrysostom on the eve of the feast, and the Li turgy of St. Basil the Great on the day of the feast.): Antiphons of the feast. Entrance verse: From the womb before the morning star. Tropar of the feast, Glory: Both now: Kondak of the feast. In place of the Trisagion: As many as have been baptized into Christ. Prokeimen of the
 • Церковний календар Січень 2013 89 ро дився Ти зі стихами. Співці співають приспів до кожного стиха. На кінець читець спі ває цей приспів. Закриваються Царські Двері. Дальше читаються паремії. Царські Двері відкриваються після 6-ої паремії, і буває подібно, як після 3-ої: виголошується тропар — Возсіяв Ти. Царські Двері закриваються і дальше читаються паремії. Царсь - кі Двері відкриваються і виголошується Мала Єктенія з виголосом — Бо Ти Святий. Не співаємо трисвяте, але радше співаємо прокимен — Господь сказав мені. Апостол до Єв реїв, 303-є зач. Євангеліє від Луки, зач. 5-е. Єктенія — Промовмо всі; Сподоби Гос - по ди; Доповнімо вечірню молитву. Після виголосу священик виголошує Прему дріс ть! І відпуст свята. Після відпусту виноситься ікона Різдва Христового серед церкви при торжественно- му співі тропаря — Різдво Твоє, Христе Боже наш: Слава: І нині: Кондак — Діва Сьо - год ні Пресущного рождає. Понеділок, 7-го січня 2013/25-го грудня 2012 32-ий тиждень після П’ятидесятниці. Голос 6 : РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА. Свято. Дозволяється все, протягом 12-ти днів (загальниця) Свв. мудреців: Мелхіора, Гаспара і Валтазара. Поминання пастухів які доглядали свої стада і прийшли поклонитися Господу. На Утрені: Мт. 1:18-25 На Літургії св. Василія Великого: Гал. 4:4-7; Мт. 2:1-12 Всенічна починається Великим Повечір'ям з Літією. Ієрей у фелоні — Благословен Бог наш — і кадить всю церкву. Читець — Амінь — і читає Велике Повечір'я. Спі ва є - ть ся — З нами Бог. Замість звичайних тропарів (Просвіти очі; Помилуй нас, Гос поди) після першого трисвятого — тропар — Різдво Твоє; після другого трисвятого — кон- дак — Діва Сьогодні. Після — Слава во вишніх Богу — виходимо на Літію. Стихири свята. На стиховні стихири свята. На благословенні хлібів: тропар свята (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар свята (тричі). Після кафизм сідальні свята. Поліє - лей і величання свята. Мала Єктенія і сідальний свята. Від юності моєї. Прокимен свя - та — Із утроби, раніш зорі ранньої. Євангеліє від Матвія, зачало 2-е. Псалом 50-ий. Сла ва: Все сьогодні: І нині: Все сьогодні: Помилуй, мене Боже: і стихира на голос 6-ий: Слава во вишніх Богу. Канони свята. Ірмос і катавасія — Христос народжується. Після 3-ої пісні — іпакої свята. Після 6-ої — кондак і ікос свята. На 9-ій пісні не співаємо Чес нішу, але приспіви свята — Величай, душе моя: і все решта. Світильний свята. На хва літних стихири свята на 4. Велике Славословіє. Тропар свята. Єктенії і відпуст свя - та — Христос, що в вертепі народився і в яслах був положений, задля нашого спасіння. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак свята. На Літургії св. Василія Великого: (Навечір’я Різдва Христового припадає в суботу або в неділю, то служимо Літургію Святого Івана Золотоустого у свій час. Вечірню служи - мо пополудні, а якщо це неможливо, то після відпусту Літургії. Літургію Св. Василія слу жи мо на саме свято.) Антифони свята. Вхідне — Із утроби, раніш зорі ранньої. Тро - пар свя та: Слава: І нині: кондак свята. Замість Tрисвятого — Усі, ті що в Христа.
 • January 2013 Church Calendar 90 feast. Epistle to the Galatians, per. 209. Gospel from St. Matthew, per. 3. In place of It is truly worthy: the refrain Magnify, O my soul and the irmos of the 9th ode — A strange and most glorious mystery. Communion hymn — The Lord has sent deliverance. Dismissal of the feast. Tuesday January 8, 2013/December 26, 2012 32 Week after Pentecost, Tone 6 6 Synaxis of the Most Holy Theotokos. Fast-free period Hieromartyr Euthymius, Bishop of Sardis (840). St. Constantine, monk, of Synnada (IX). St. Evaristus of the Studion Monastery (825). Theotokos: Hebrews 2:11-18; Matthew 2:13-24 At the Liturgy: Usual Antiphons. At the Entrance: Come, let us worship… Save us O Son of God, born of the Virgin, save us who sing unto You: Alleluia. Tropar of the feast; Glory: Both now: Kondak of the Synaxis. Prokeimen of the Theotokos: My soul magnifies the Lord… Read ings of the Theotokos: Hebrews 2:11-18; Matthew 2:13-24. In place of It is truly worthy: the refrain Magnify, O my soul and the irmos of the 9th ode — A strange and most glorious mystery. Com munion hymn — The Lord has sent deliverance. Dismissal of the feast. Wednesday January 9, 2013/December 27, 2012 32nd Week after Pentecost, Tone 6 5 Holy Protomartyr and Archdeacon Stephen (34). Fast free St. Theodore "the Branded", confessor of Palestine (840). St. Theodore, Archbishop of Constantinople (686). Ord.: James 3:11-4:6; Mark 11:23-26 Saint: Acts 6:8-15, 7:1-5, 47-60; Matthew 21:33-42 At the Liturgy: Usual Antiphones. At the Entrance: Come, let us worship… Save us O Son of God, born of the Virgin, save us who sinbg unto You: Alleluia. Tropar of the feast and of the saint; Glory: Kondak of the Saint; Both now: Kondak of the Feast. Prokeimen of the Feast and the Saint. Ordinary readings: James 3:11-4:6; Mark 11:23-26; and of the Archdeacon: Acts 6:8-15, 7:1-5, 47-60; Matthew 21:33-42. In place of It is truly worthy: the refrain Magnify, O my soul and the irmos of the 9th ode — A strange and most glorious mystery. Communion hymn of the feast — The Lord has sent deliverance; and of the Saint — Their proclamation has gone out. Dismissal of the feast. Thursday January 10, 2013/December 28, 2012 32nd Week after Pentecost, Tone 6 The 20,000 Martyrs of Nicomedia, including Glycerius, Zeno, Theophilus the Deacon, Doro - theus, Mardonius, Migdonius the Deacon, Indes, Gorgonius, Peter, Euthymius, and the vir- gins Agape, Domna, Theophil and others (302). Apostle of the 70 Nicanor the Deacon (34). Ord.: James 4:7-5:9; Mark 11:27-33 Martyrs: Romans 8:3-9; Luke 10:19-21 Friday January 11, 2013/December 29, 2012 32nd Week after Pentecost, Tone 6 Fast free
 • Церковний календар Січень 2013 91 Прокимен, на голос 8-ий — Вся земля нехай поклониться Тобі. Апостол: до Галатів, за - чало 209. Єван геліє від Матвія, зачало 3-є. Замість Достойно: приспів — Величай; і ірмос 9-ої піс ні — Таїнство бачу я. Причасний — Визволення послав Господь. Відпуст свята. Вівторок, 8-го січня 2013/26-го грудня 2012 32-ий тиждень після П’ятидесятниці. Голос 6 6 Собор Пресвятої Богородиці. Загальниця Сщмч. Євфимія, єп. Сардійського (близько 840). Прп. Константина Синдаського (IX). Прп. Євареста Студійського (825). На Літургії (Богородиці): Євр. 2:11-18; Мт. 2:13-23 На Літургії: Антифони зображальні (звичайні). Після Входу: Прийдіть, поклонімось... Спаси нас, Сину Божий, що від Діви народився, співаємо Тобі... (так до віддання). Тропар свята: Слава: І нині: Раніше від зірниці. Трисвяте. Прокимен — Величає душа моя Гос - по да. Апостол: до Євреїв, зачало 306. Євангеліє від Матвія, зачало 4-е. Замість До с той - но: приспів — Величай; і ірмос 9-ої пісні — Таїнство бачу я (так до Віддання). При ча - сний — Визволення послав Господь. Відпуст свята. Середа, 9-го січня 2013/27-го грудня 2012 32-ий тиждень після П’ятидесятниці. Голос 6 5 Св. Ап. первомуч. і Архидиякона Стефана (34). Загальниця Прп. Феодора Начертанного, спов. (близько 840). Свт. Феодора, Архиєп. Константинопольського (близько 686). Ряд.: Яків 3:11-4:6; Мк. 11:23-26 Первомуч.: Діянь 6:8-7:5, 47-60; Мт. 21:33-42 На Літургії: Антифони зображальні (звичайні). Після Входу: Прийдіть, поклонімось... Спаси нас, Сину Божий, що від Діви народився, співаємо Тобі... . Тропар свята і святого: Слава: кондак святого; І нині: кондак свята. Трисвяте. Прокимени свята і святого. Ря - до ве читання: Яків 3:11-4:6; Мк. 11:23-26; Архидиякoнові: Діянь 6:8-7:5, 47-60; Мт. 21: 33-42. Замість Достойно: приспів — Величай; і ірмос 9-ої пісні — Таїнство бачу я (так до віддання). Причасні свята: Визволення послав Господь і святого: По всі землі лунає голос їх. Відпуст свята. Четвер, 10-го січня 2013/28-го грудня 2012 32-ий тиждень після П’ятидесятниці. Голос 6 Мчч. 20,000, у Нікомідії в церкві спалених, та інших, що там же, поза церквою, по стра - ж дали: Глікерія пресвітера, Зинона, Феофіла диякона, Дорофея, Мардонія, Мигдонія ди якона, Індіса, Горгонія, Петра, Євфимія, мцц. Агафії, Домни, Феофіли та інших (302). Aп. від 70-ти Никанора (34). Ряд.: Яків 4:7-5:9, Мк. 11:27-33 Мчч.: Римлян 8:3-9; Лк. 10:19-21 П’ятниця, 11-го січня 2013/29-го грудня 2012 32-ий тиждень після П’ятидесятниці. Голос 6 Загальниця
 • January 2013 Church Calendar 92 The 14,000 Infants (Holy Innocents) slain by Herod at Bethlehem (I). Ven. Marcellus, Abbot of the Monastery of the "Unsleeping Ones" (485). Ven. Mark the grave-digger, of the Kyivan Caves (XI) Sts. Theophilus and John of the Kyivan Caves (XII). St. Thaddeus the confessor, of the Studium (818). Ord.: 1 Peter 1:1-2, 10-12, 2:6-10; Mark 12:1-12 Martyrs: 2 Corinthians 5:15-21; Matthew 2:13-23 Saturday January 12, 2013/December 30, 2012 32nd Week after Pentecost, Tone 6 Saturday after the Nativity. Saturday before Theophany Virgin-Martyr Anysia (285-305). Hieromartyr Zoticus the priest of Constantinople, feeder of orphans (IV). Apostle of the 70, Timon the Deacon (I). St. Martyr Philoterus of Nicomedia (311). Ven. Theodora of Caesarea in Constantinople (VIII) St. Theodora, the nun of Constantinople (755). Saturday after the Nativity: 1 Timothy 6:11-16; Matthew 12:15-21 Saturday before the Theophany: 1 Timothy 3:14-4:5; Matthew 3:1-11 Sunday January 13, 2013/December 31, 2012 32nd Sunday after Pentecost, Tone 7 Sunday after the Nativity of Christ. Sunday before the Theophany. Apodosis of the Nativity of Christ Righteous Joseph the Betrothed, Holy Righteous David the King, and James the Brother of the Lord. Ven. Melania (the Younger) of Rome (439). St. Peter Mohyla, Metropolitan of Kyiv and Galicia (1647). Matins: 10th Gospel: John 21:1-14 After Nativity: Galatians 1:1-19; Matthew 2:13-23 Note: According to the Typicon, the Gospel reading for the Sunday before the Theophany is transferred to January 1/14) At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 3 stykhyry from the Oktoikh, 4 from the feast and 3 of the Holy Ancestors; Glory; of the Holy Ancestors, Both now; dohmatyk of the tone. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. At the aposticha stykhyry of the Oktoikh, Glory: of the Holy Ancestors, Both now: of the feast. After the song of Symeon the tropar of the feast (twice) and the tropar of the Holy Ancestors (once). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: of the Holy Ancestors Both now: of the feast. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Resurrectional Evlo gitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 10th Resurrectional Gospel, from St. John per. 66. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resurrec tional on 4, Holy Ancestors on 4, and both canons of the feast on 6; Irmoi of the Resurrectional ca non. Ka - tavasia — Christ is born. After the 3rd ode: Kondak and ikos of the Holy Ancestors, Glory: Ses - sional hymn of the ancestors, Both now: sessional hymn of the feast. After the 6th ode: Kondak and ikos of the feast. At the 9th ode: More honourable. 10th Sun day exapostilarion Glo ry: of the Holy An cestors, Both now: of the feast. At the praises: 4 sty khyry of the Oktoikh and 4 of the feast,
 • Церковний календар Січень 2013 93 Мчч. 14,000 немовлят, від Ірода у Вифлеємі вбитих (І). Прп. Маркела, ігумена обителі "Невсипущих" (485). Прпп. Марка гробокопателя, Печерського. (XII). Свт. Феофіла та Іоана Печерських, у Ближніх печерах (XII). Прп. Фадея спов. (818). Ряд.: 1 Петр. 1:1-2, 10-12, 2:6-10; Мк. 12:1-12 Мчч.: 2 Кор. 5:15-21; Мт. 2:13-23 Субота, 12-го січня 2013/30-го грудня 2012 32-ий тиждень після П’ятидесятниці. Голос 6 Субота після Різдва. Субота перед Богоявлення Мц. Анисії (285-305). Прп. Зотика пресвітера, сиріт кормителя (IV). Aп. від 70-ти Тимона (І). Мч. Філитера Нікомідійського (311). Прп. Феодори Кесарійської (VIII) Прп. Феодори Царгородської (755). Субота після Різдва Христового: 1 Тим. 6:11-16; Мт. 12:15-21 Субота перед Богоявлення: 1 Тим. 3:14-4:5; Мт. 3:1-11 Неділя, 13-го січня 2013/31-го грудня 2012 32-га Неділя після П’ятидесятниці, голос 7 Неділя після Різдва Христового. Неділя перед Богоявленням. Віддання свята Різдва Христового Пам’ять святих Богоотців: Праведного Йосифа Обручника, Давида, царя, і Якова, бра та Господнього. Прп. Меланії Римлянки (439). Свт. Петра, митр. Київського і Галицького (1647). На Утрені: 10-e Євангеліє: Ів. 21:1-14 Неділі після Різдва Христового: Гал. 1:11-19, Мт. 2:13-23 Заувага: Згідно Типікона, читання неділі перед Богоявлення переноситься на 14/1 січ - ня). На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 3; свята 4 і бо - го отців 3; Слава: богоотців; І нині: догматик голосу. Прокимен — Господь воцарився. На стиховні: стихири Октоїха: Слава: богоотців: І нині: свята. Після — Нині відпус- каєш: тропар свята (двічі) і богоотців (раз). На Утрені: на Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: богоотців; І нині: свята. По кафизмах сідальні недільні. Ангельський собор. Іпакої, степенна і Прокимен голосу. Євангеліє воскресне 10-е, від Івана, зачало 66-е. Воскресіння Христове; і все решта, як зви чайно. Канони: воскресний на 4, богоотців на 4, і свята обидва на 6. Ірмоси кано- ну воскресного; Катавасія — Христос народжується. Після 3-ої пісні: кондак і ікос бо - го отців, Слава: сідальний богоотців, I нині: сідальний свята. Після 6-ої пісні: кондак і ікос свята. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій недільний 10-ий; Слава: богоот - ців; І нині: свята. На хвалітних: стихири Октоїха 4 і свята 4; Слава: богоотців; І нині: Пре - благословенна єси. Після Великого Cлавословія — тропар — Сьогодні спасіння. Єк те нії і
 • January 2013 Church Calendar 94 Glory: of the Holy Ancestors; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Today Salvation. Litanies and dismissal. Glory: Both now. 10th matinal doxasticon. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional Tropar: Glory: of the Holy Ancestors and of the feast alternate- ly. Kondak of the feast and of the Holy Ancestors alternately. At the Liturgy: Typical (regular) antiphons. At the Entrance, tropar of the Resurrectional To - ne, of the feast and of the Holy Ancestors, Glory: Kondak of the Holy Ancestors, Both now: Kon dak of the feast. Trisagion. Prokeimen of the feast and of the Holy Ancestors — God is wonderful in His saints. Readings: Galatians 1:1-19; Matthew 2:13-23. In place of It is truly worthy — Magnify, O my soul and A strange and most glorious mystery Communion hymns — Praise the Lord and of the feast — The Lord has sent deliverance. Monday January 14, 2013/January 1, 2013 33rd Week after Pentecost, Tone 7 : THE CIRCUMCISION OF OUR LORD, JESUS CHRIST. St. Basil the Great, Archbishop of Caesarea in Cappadocia (379) Martyr Basil of Ancyra (ca. 362). St. Emilia, mother of St. Basil the Great (IV). Vespers: 1) Gn. 17:1-7, 9-12, 14; 2)Prov. 8:22-30; 3) Prov. 10:31-11:12. Matins: John 10:9-16 Sunday before Theophany: 2 Timothy 4:5-8; Mark 1:1-8 Circumcision: Colossians 2:8-12; Luke 2:20-21, 40-52 Saint: Hebrews 7:26-28, 8:1-2; Luke 6:17-23 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 8 stykhyry, tone 8: 4 of the Circum ci - sion and 4 of St. Basil, Glory of St. Basil, Both now; of the Circumcision. Entrance with the censer. Prokeimen of the day tone 6. Old Testament Readings (Paremii). At Litia the stykhyry of the temple, St. Basil, Glory: Grace has been poured out; Both now: of the Circumcision tone 8. At the aposticha the stykhyry of St. Basil, Glory: The Grace of Miracles, Both now: of the Circumcision. At the blessing of loaves: the tropar of St. Basil (twice) and of the Circum ci sion (once). At Matins: at God is the Lord the Tropar of the Circumcision (twice), Glory, St. Basil Both now and of the Circumcision. After the kathismas the sessional hymns of the Circum ci sion. The Poliyelei; Magnification of St. Basil. The Sessional hymn. From my youth. Prokeimen — My mouth shall speak. The Gospel from St. John 10:9-16, per. 36. Psalm 50, Glory: Through the prayers of the hierarch Basil, Both now: Through the prayers of the Theotokos, Have mercy on me, O God, the verses of St. Basil — Grace has been poured out. Canons: Circumcision on 6 and St. Basil on 8; Irmoi — Come, O people; katavasias of the Theophany — The Lord, mighty in wars 1; after the 3rd ode: the kondak of the Circumcision, the sessional hymn of St. Basil, Glory: Both now: of the Circumcision; after the 6th ode: the kondak of St. Basil and the ikos; at the 9th ode — we do not sing More honourable, but the refrain of the Circumcision and St. Basil. The Exapostilarion of St. Basil (twice), Glory: Both now: of the Circumcision. At the praises: 6 stykhyry, 2 Circum ci sion, 4 St. Basil; Glory: St. Basil — Grace has been poured out, Both now: of the Circumcision — The Saviour who descends. After the Great Doxology — the tropar of St. Basil, Glory: Both now: of the Cir cum cision. Dismissal of the feast — Christ, Who on the eighth day. 1st Hour. At the Hours: Tropars: of the Circumcision, Glory: of St. Basil. Kondaks: of the Circumcision and of St. Basil alternately.
 • Церковний календар Січень 2013 95 відпуст. Слава: І нині: 10-а євангельска стихира. Час 1-ий. На Часах: Тропар: недільний: Слава: богоотців і свята напереміну. Кондак свята і бо - го отців напереміну. На Літургії: Звичайні антифони (зображальні). По Вході тропар недільний, свята і бо - го отців; Слава: кондак богоотців; І нині: кондак свята. Трисвяте. Прокимен недільний і богоотців — Дивний Бог у святих Своїх. Читання: Галатів 1:11-19, Матвія 2:13-23. За - мість Достойно: приспів — Величай, душе моя; і ірмос 9-ої пісні — Таїнство бачу я див не. Причасний: Хваліте Господа; і свята — Визволення послав Господь. Понеділок, 14-го січня 2013/1-го січня 2013 33-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 7 : ОБРІЗАННЯ (НАЙМЕНУВАННЯ) ГОСПОДНЄ. Свт. Василія Великого, Архиєпископа Кесарії Каппадокійської (379). Мч. Василія Анкирського (близько 362). Св. Емілії, матері свт. Василія Великого (IV). На Вечірні: 1) Бут. 17:1-7, 9-12, 14; 2) Прип. 8:22-30; 3) Прип. 10:31-11:12. На Утрені: Ів. 10:9-16 Неділя перед Богоявленням: 2 Тим. 4:5-8; Мк. 1:1-8 Обрізання: Кол. 2:8-12; Лк. 2:20-21, 40-52 Свт: Євр. 7:26-28, 8:1-2; Лк. 6:17-23 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: 8 стихирів на голос 8: Обрізання 4 і святого Василія 4, Слава: святого Василія, І нині: Обрізання. Вхід з кадилом. Про - ки мен дня. Паремії. На Літії: стихира храму, святого Василія (голос 6), Слава: Вилилась бла годать, І нині: Спас, що сходить, Обрізання (голос 8). На стиховні: стихири свято- го Василія, Сла ва: Благодать чудес, І нині: Обрізання. На благословенні хлібів: тропар святителя Ва силія (двічі), і Обрізання (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар Обрізання (двічі). Слава: святого Василія, І нині: Об різання. По кафизмах сідальні Обрізання. Полієлей; Величання святого Василія. Сі да льний. Від юності моєї. Прокимен — Уста мої. Євангеліє від Івана 10:9-16, зач. 36- те. Пса лом 50-ий, Слава: Молитвами святителя Василія, І нині: Молитвами Бого ро ди - ці, По милуй мене, Боже, стихира святого Василія — Вилилась благодать. Ка но ни: Обрі - зан ня на 6 і святого Василія на 8; Ірмоси — Прийдіть, люди; Катавасія Бо го явлення — Гли би ни відкрив Бог дно. Після 3-ої пісні: кондак Обрізання, сідальний святого Васи - лія, Слава: І нині: Обрізання; Після 6-ої пісні: кондак святого Василія, і ікос; На 9-ій піс ні — не співаємо Чеснішу, але приспів Обрізання і святого Василія. Сві тильний свя того Ва силія (двічі). Слава: І нині; Обрізання. На хвалітних: стихири на 6, 2 Обрі - зан ня, 4 свя того Ва силія: Слава: свя того Ва силія — Вилилась благодать, І нині: Обрі - зан ня — Спас, що сходить. Після Ве ликого Славословія — тропар святого Васи лія, Сла ва: І нині: Обрізання. Відпуст свя та — Хри с тос, що у восьмий день. Час 1-ий. На Часах: Тропарі: Обрізання. Слава: святого Василія. Кондаки Обрізання і святого Ва силія напереміну.
 • January 2013 Church Calendar 96 At the Liturgy (Liturgy of St. Basil the Great): After the Entrance the tropar of the Circum ci sion, of St. Basil, Glory: Kondak of St. Basil, Both now: Kondak of the Circumcision. The Pro kei - men of the Sunday before Theophany, and the saint. Readings of the Sunday before The o - pha ny per. 298 (2 Timothy 4:5-8; 1 Mark 1:1-8) and of the Circumcision per.254 (Colossians 2:8-12; per. 6 Luke 2:20-21, 40-52). Instead of It is truly worthy — All of creation. The Communion hymns — Praise the Lord and The righteous man. Dismissal of the feast — Christ, Who on the eighth day. After the Liturgy: New Year’s Moleben. Tuesday January 15, 2013/January 2, 2013 33rd Week after Pentecost, Tone 7 Forefeast of the Theophany. St. Sylvester, Pope of Rome (335). Ven. Sylvester of the Kyivan Caves, Near Caves (XII). Ven. Theodota, mother of Ss. Cosmas and Damian (III). St. Cosmas, Patriarch of Constantinople (XI-XII). Hieromartyr Theogenes, Bishop of Parium (c. 320). Ord.: James 1:1-18, per. 506; Mark 12:18-27, per. 56 Monday Reading: Galatians 5:22-6:2, per. 213; Luke 6:17-23, per. 24 Wednesday January 16, 2013/January 3, 2013 33rd Week after Pentecost, Tone 7 Holy Prophet Malachias (c. 4th century B.C.). Ord.: 1 Peter 4:1-11; Mark 12:28-37 Thursday January 17, 2013/January 4, 2013 33rd Week after Penecost, Tone 7 Synaxis of the 70 Apostles: James the Brother of the Lord, Mark and Luke the Evangelists, Cle o pas, Symeon, Barnabas, Justus, Thaddeus, Ananias, Stephen the Protomartyr and Arch - deacon, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Timothy, Titus, Philemon, Onesimus, Epaphras, Archippus, Silas, Silvanus, Crescens, Crispus, Epenetus, Andronicus, Stachys, Am - plias, Urban, Narcissus, Apelles, Aristobulus, Herodion, Agabus, Rufus, Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobus, Hermas, Linus, Gaius, Philologus, Lucius, Jason, Sosipater, Olympas, Ter - tius, Erastus, Quartus, Euodias, Onesiphorus, Clement, Sosthenes, Apollos, Tychicus, Epa - phro ditus, Carpus, Quadratus, Mark, Zenas, Aristarchus, Pudens, Trophimus, Mark, Arte - mas, Aquila, Fortunatus, and Achaicus. St. Theoctistus, abbot at Cucomo in Sicily (800). Ven. Aquila, of the Kyivan Caves (XIV). Ven. Martyr Zosimas the hermit and Martyr Athanasius the warden (III–IV). Ord.: 1 Peter 4:12-5:5; Mark 12:38-44 Apostles: Romans 8:8-14; Luke 10:1-15 Friday January 18, 2013/January 5, 2013 33rd Week after Pentecost, Tone 7 Eve of Theophany Strict Fast Hieromartyr Theopemptus, Bishop of Nicomedia, and Martyr Theonas (303). Ven. Syncletika of Alexandria (c. 350). Prophet Micah (IX).
 • Церковний календар Січень 2013 97 На Літургії: По Bході тропар Обрізання, святого Василія, Слава: кондак святого Васи лія, I нині: кондак Обрізання. Прокимен — Спаси, Боже, людей Твоїх, і — Уста мої ви сло влюють премудрість. Апостол: до Тимофія, зачало 298 і до Колосян, зачало 254. Єван геліє Ма - твія, зачало 1-е і від Луки, зачало 6-е. Замість Достойно є — Тобою радується. При ча - сний — Хваліте Господа з небес, і — У вічній пам'яті буде праведник. Відпуст свята — Христос, що у восьмий день. По Літургії — Новорічний Молебень. Вівторок, 15-го січня 2013/2-го січня 2013 33-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 7 Перед Богоявленням Свт. Сильвестра, папи Римського (335). Прп. Сильвестра Печерського, в Ближніх печерах (XII). Прав. Феодоти, матері Свв. Косми і Дем’яна. Свт. Косми, патр. Константинопольського (ХІ-ХІІ). Сщмч. Феогена, єп. Парійського (близько 320). Ряд.: Як. 1:1-18, зач. 506; Мк. 12:18-27, зач. 56 За понеділок: Гал. 5:22-6:2, зач. 213; Лк. 6:17-23, зач. 24 Середа, 16-го січня 2013/3-го січня 2013 33-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 7 Прор. Малахії (400р. до Р.Х.). Мч. Гордія (IV). Ряд.: 1 Петр. 4:1-11; Мк. 12:28-37 Четвер, 17-го січня 2013/4-го січня 2013 33-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 7 Собор 70-ти апостолів: Якова, брата Господнього, Марка та Луки євангелистів, Клео - пи, Семеона, Варнави, Іосії (Юста), Фадея, Ананії, первомч. архидияк. Стефана, Фи ли - па, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофія, Тита, Филимона, Онисима, Єпа - фра са, Архипа, Сили, Силуана, Криксента, Криспа, Єпенета, Андроника, Стахія, Ам - плія, Урвана, Наркіса, Апелія, Аристовула, Родіона (Іродіона), Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмія, Ліна, Гаія, Філолога, Лукія, Ясона, Сосипатра, Олімпа (Олімпана), Тертія, Ераста, Куарта, Євода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихіка, Єпафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зіни, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Ар теми, Акіли, Фортуната і Ахаїка. Прп. Феоктиста, ігум. Кукума Сікелійського (800). Преп. Ахили, дияк. Печерського, в Дальніх печерах (XIV). Прмч. Зосими і мч. Афанасія (III-IV). Ряд.: 1 Петр. 4:12-5:5; Мк. 12:38-44 Ап.: Рим. 8:8-14; Лк. 10:1-15 П’ятниця, 18-го січня 2013/5-го січня 2013 33-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 7 Навечір’я Богоявлення (Хрещенський Cвят-Bечір) Строгий піст Свщм. Феопемпта, єп. Никомидійського, і мч. Феони волхва (303). Преп. Синклітикії Олександрійської (близько 350). Прор. Михея (IX ст. до Р.Х.).
 • January 2013 Church Calendar 98 Virgin Apollinaria of Egypt (c. 470). Ven. Phosterius and Menas (IV). Ven. Gregory of Crete (c. 820). Royal Hours: 1st Hour: Acts 13:25-33; Matthew 3:1-11 3rd Hour: Acts 19:1-8; Mark 1:1-8 6th Hour: Romans 6:3-11; Mark 1:9-15 9th Hour: Titus 2:11-14, 3:4-7; Matthew 3:13-17 Vespers: 1) Gn.:1-13; 2) Ex. 14:15-18, 21-23, 27-29; 3) Ex. 15:22-27, 16:1; 4) Jos. 3:7-8, 15-17; 5) 2 Kings 2:6-14; 6) 2 Kings 5:9-14; 7) Is. 1:16-20; 8) Gn. 32:1-10; 9) Ex. 2:5-10; 10) Judges 6:36-40; 11) 1 Kings 18:30-39; 12) 2 Kings 2:19-22; 13) Is. 49:8-15 Liturgy: 1 Corinthians 9:19-17; Luke 3:1-18 Blessing of Water: 1 Corinthians 10:1-4; Mark 1:9-11 The priest vested in a phelon carries the Gospel book out through the Royal Doors to the cen t re of the Church and places it on an analogion. Blessed is our God: Reader: Amen. Glory to You, our God. O Heavenly King. Trisagion. After the Lord’s prayer, Lord, have mercy 12 times: Glory: Both now: O Come, let us worship. And the Psalms (at every Hour there are two spe- cial Psalms and one regular Psalm — see the Menaion). During the reading of the Psalms a censing takes place, beginning from the analogion with the Gospel (at the 1st Hour a great in censation, i.e. the Altar and the entire temple; at the 3rd and 6th Hours a small incensation, and at the 9th Hour a great incensation). At the Hours: The tropar of the forefeast —Make ready, O Zebulon, after this the Theotokion, then at every hour the special stykhyry (tropars with verses). Let us be attentive: The Pro - keimen and Paremia. Epistle. Gospel. Then we continue the reading of the Hour (at the first Hour — Direct my steps; at the 3rd Hour Blessed is the Lord; etc.) At all Hours the kondak of the forefeast In the running waters of the Jordan River. At the 9th Hour the last stykhyra — Your hand — is solemnly read at the beginning, and after the final words the priest, reader and faithful all make three small metanias (bows to the waist). There is a custom to intone the polychronion (Mnoholittia) at this time. After this the stykhyra is sung. At the 9th Hour af ter the reading of the Holy Gospel, it is carried into the altar through the Royal Doors, which are then closed, and the priest removes his phelon. After the prayer of the 9th Hour the Psalms — Bless the Lord, O my soul; Praise the Lord, O my soul and the rest of the typica. After The choir of the saints: Both now: I believe; Forgive, pardon and remit: Our Father. The kon dak of the forefeast — In the running waters of the Jordan River. Lord, have mercy (40 times) All-Holy Trinity. Priest: Wisdom. We sing: It is truly worthy to bless you, the Theotokos, Ever-Blessed and Most Pure, and the Mother of our God (and we make a small metania). Priest: Most Holy Theo - tokos, save us! And we sing More honourable. Priest: Glory to You, O Christ God. And we sing Glory: Both now: Lord, have mercy (thrice) Bless. The dismissal of the day. The Liturgy of St. Basil the Great begins with Vespers. At Vespers: 1) Gn.:1-13; 2) Ex. 14:15-18, 21-23, 27-29; 3) Ex. 15:22-27, 16:1; 4) Jos. 3:7-8, 15- 17; 5) 2 Kings 2:6-14; 6) 2 Kings 5:9-14; 7) Is. 1:16-20; 8) Gn. 32:1-10; 9) Ex. 2:5-10; 10) Judges 6:36-40; 11) 1 Kings 18:30-39; 12) 2 Kings 2:19-22; 13) Is. 49:8-15 At the Liturgy of St. Basil the Great: 1 Cor. 9:19-27; Lk. 3:1-18 After the Prayer before the Ambo, we celebrate the Great Blessing of Water: 1) Is. 35:1-10; 2) Is. 55:1-13; 3) Is. 12:3-6; I Cor. 10:1-4; Mk. 1:9-11 Festal Vespers with the Liturgy of St. Basil the Great. Blessed is the Kingdom. Usual beginning.
 • Церковний календар Січень 2013 99 Прп. Апполінарії (близько 470). Прпп. Фостирія і Мини (VI). Преп. Григорія Акрітського (близько 820). Царські Часи: На 1-му Часі: Іс. 35:1-10, Діянь 13:25-33; Мт. 3:1-11 На 3-му Часі: Іс. 1:16-20, Діянь 19:1-8; Мк. 1:1-8 На 6-му Часі: Іс. 12:3-6, Рим. 6:3-11; Мк. 1:9-15 На 9-му Часі: Іс. 49:8-15, Тит. 2:11-14, Мт. 3:13-17 На Вечірні: 1) Буття:1-13; 2) Вих. 14:15-18, 21-23, 27-29; 3) Вих. 15:22-27, 16:1; 4) Ісуса Навина. 3:7-8, 15-17; 5) 2 Князів 2:6-14; 6) 2 Князів 5:9-14; 7) Іс. 1:16-20; 8) Буття 32:1- 10; 9) Вихід 2:5-10; 10) Суддів 6:36-40; 11) 1 Князів 18:30-39; 12) 2 Князів 2:19-22; 13) Іс. 49:8-15 На Літургії: 1 Кор. 9:19-27; Лк. 3:1-18 На Oсвяченні Bоди: 1 Кор. 10:1-4; Мк. 1:9-11 Ієрей у фелоні виносить Євангеліє Царськими Дверима на середину церкви і ставить на аналой. Благословєн Бог наш: Читець — Амінь. Слава Тобі, Боже наш: Царю небес- ний; Трисвяте: після Отче наш: Господи, помилуй 12 раз: Слава: І нині: Прийдіть, по - кло німось і Псалми (на кожному Часі по дві особливі Псалми, і одна звичайна — див. у Мінеї). Під час Псальмів кадіння, починаючи від аналоя з Євангелієм (на 1 Часі — ве лике, цебто вівтаря і всього храму; на 3 і 6 Часі — мале; на 9 Часі — велике). На Часах: Тропар передсвята — Повернуто колись. Після цього на кожному часі, після його Богородичного — особливі стихири (тропарі з стихами). Будьмо уважні: Проки - мен і Паремія. Апостол. Євангеліє. Тоді продовжується читання Часу (на 1-му — Сто - пи мої; на 3-му — Господь Бог благословен, і т. д.). На всіх Часах кондак передсвята — Ставши нині. На 9-му Часі остання стихира — Руку твою — спочатку торжествен но читається, і після останніх слів, ієрей, читець і вірні творять три поясні поклони. То - ді є звичай виголошувати многоліття. За цим стихира співається. На 9-му Часі Святе Євангеліє заноситься після його прочитання, Царські Двері закриваються, ієрей ски- дає фелон. Після молитви 9-го Часу Псальми — Благослови, душе моя Господа; Хвали, душе моя, Господа і все решта чину зображальних. Після хор святих: І нині: Вірую; Ос - ла би, остави: Отче наш. Кондак передсвята — Ставши нині. Господи, помилуй (40 раз). Всесвятая Тройце. Ієрей: Премудрість: ми співаємо: Достойно є поправді велича- ти Тебе, Богородицю, завжди блаженную і пренепорочную і Матір Бога нашого (і твори - мо поясний поклін). Ієрей: Пресвятая Богородице, спаси нас. Ми співаємо — Чеснішу Хе рувимів. Ієрей: Слава Тобі, Христе Боже наш: ми співаємо: Слава: І нині: Господи, по - милуй (тричі): Благослови. І відпуст денний. Літургія Св. Василія Великого починається Вечірнею. На Вечірні: 1) Буття:1-13; 2) Вих. 14:15-18, 21-23, 27-29; 3) Вих. 15:22-27, 16:1; 4) Ісуса На - вина. 3:7-8, 15-17; 5) 2 Князів 2:6-14; 6) 2 Князів 5:9-14; 7) Іс. 1:16-20; 8) Буття 32:1- 10; 9) Вихід 2:5-10; 10) Суддів 6:36-40; 11) 1 Князів 18:30-39; 12) 2 Князів 2:19-22; 13) Іс. 49:8-15 На Літургії Св. Василія: 1 Кор. 9:19-27; Лк. 3:1-18 Після Заамвонної молитви — Велике Oсвячення Bоди: 1) Іс. 35:1-10; 2) Іс. 55:1-13; 3) Іс. 12:3-6; 1 Кор. 10:1-4; Мк. 1:9-11 Святкова Вечірня з Літургією Св. Василія Великого. Благословенне Царство: початкові
 • January 2013 Church Calendar 100 Psalm 103 is read. Great Litany. Lord, I have cried in the 2nd tone, 8 stykhyry of the feast, Glory: Вoth now: Thou hast bowed Thine head. Entrance with the Gospel. Prokeimen of the day. 13 Old Testament readings: 1) Gen. 1:1-13; 2) Ex. 14:15-18, 21-23, 27-29; 3) Ex. 15:22- 27, 16:1. After the 3rd reading the Royal Doors are opened and the reader intones the tropar: O Thou Who hast created the world with verses, and the singers repeat after each verse That Thou mightest enlighten those… The Royal Doors are closed, and the readings continue: 4) Joshua 3:7-8, 15-17; 5) II Kings 2:6-14; 6) II Kings 5:9-14. After the 6th reading the tropar — To sinners and publicans, is sung as after the 3rd reading. 7) Isaiah 1:16-20; 8) Gen. 32:1-10; 9) Ex. 2:5-10; 10) Judges 6:36-40; 11) І Kings 18:30-39; 12) II Kings 2:19-22; 13) Isaiah 49:8- 15. After the 13th reading the Royal Doors are opened. Small Litany with the exclamation — For Holy art Thou. Prokeimen in tone 3 — The Lord is my light and my salvation. Epistle to the Corinthians, per. 143. Gospel of St. Luke, per. 9. Following the Gospel we continue with the Liturgy of St. Basil in the normal order. In place of It is truly worthy we sing All of Crea - tion. Communion verse: Praise the Lord. After the prayer behind the Ambon we exit to the nar thex for the Great Blessing of Waters according to the order as given in the Menaion or Book of Needs. At the Blessing of Water the readings: 1) Isaiah. 35:1-10; 2) Isaiah 55:1-13; 3) Isa iah 12:3-6. Epistle to the Corinthians, per. 143. Gospel from St. Mark, per. 2. After the bles - sing of the water we sing Glory: Both now: and the stykhyra in tone 6: Let us sing, O faithful. Fest al dismissal — May He Who deigned to be baptized in the Jordan by John. After the dismissal the festal icon is brought to the centre of the temple near which a candle on a candlestand is lit. At this time the tropar — When You, O Lord, Glory: Both now. And kon dak of the feast — You have appeared today are sung. The faithful approach, kiss the icon, and partake of the blessed Jordan water. The priest visits the homes of the faithful with Holy Water and blesses the homes. Saturday January 19, 2013/January 6, 2013 33rd Week after Pentecost, Tone 7 : THE HOLY THEOPHANY. THE BAPTISM OF OUR LORD, JESUS CHRIST. Matins: 1:9-11 Liturgy: Titus 2:11-14, 3:4-7; Mathew 3:13-17 Blessing of Water: 1 Corinthians 10:1-4; Mark 1:9-11 The All-night Vigil begins with Great Compline and Litia. The priest in the phelon intones — Blessed is our God — and censes the entire temple. The reader — Amen — and reads Great Compline. God is with us is sung. In place of the regular tropars (Enlighten our eyes; Have mer cy on us) after the first Trisagion — the tropar When You O Lord; after the second Trisa - gion — the kondak You have appeared. After Glory to God in the highest — we make the Litia procession. Stykhyry of the feast, in tone 4 — He, Who covers Himself with light: Glory: O Lord, wishing to fulfil: Both now: Today all creation is enlightened. The Litany of Litia — O God, save Your people. At the aposticha, in tone 2 — Seeing Thee, O Christ our God. After the song of Symeon the tropar When You O Lord (thrice). Blessing of loaves. Blessed be the name of the Lord (thrice), and the rest, as usual. At Matins: At God is the Lord the tropar When You, O Lord (thrice). After the kathisma the ses sional hymns of the feast. The Polyelei and magnification of the feast. The Small Litany and sessional hymn of the feast. From my youth. Prokeimen of the feast — The sea saw it and fled. Gospel from St. Mark, per. 2. Psalm 50. Glory: Today let all things; Both now: Today let all things: Have mercy on me, O God; and the stykhyra in tone 6: God the Word. Canons of the feast. After the 3rd ode — the hypakoe of the feast. After the 6th ode — the kondak and ikos of
 • Церковний календар Січень 2013 101 мо литви. Читається Псалом 103. Велика Єктенія. Господи, взиваю на голос 2, і стихири свята на 8: Слава: І нині: Нахилив Ти голову. Вхід з Євангелієм. Прокимен дня. Чи - тан ня 13 Паремій: 1) Бут. 1:1-13; 2) Вих. 14:15-18,21-23, 27-29; 3) Вих. 15:22-27, 16:1. Після 3-ої Паремії відкриваються Царські Двері, читець виголошує тропар — Явився Ти на світ: з стихами, а співці співають до кожного стиха — Щоб просвітити тих. І закриваю ть ся Царські двері, паремії дальше читаються. 4) Іc. Нав. 3:7-8, 15-17; 5) II Цар. 2:6-14; 6) II Цар. 5:9-14. По 6-ій буває подібно, як і після 3-ої: виголошується тро- пар — Гріш никам і митарям. 7) 1c. 1:16-20; 8) Бут. 32:1-10; 9) Вих. 2:5-10; 10) Суд. 6:36- 40; 11) І Цар. 18:30-39; 12) II Цар. 2:19-22; 13) 1c.49:8-15. Після 13-ої Паремії, відкри- ваються Царські Двері. Мала Єктенія, і виголос — Бо Ти святий. Прокимен на голос 3 — Господь просвіта моя: Апостол до Коринтян, зачало 143. Євангеліє від Луки, зача- ло 9-е. І дальший порядок Літургії Св. Василія Великого. Замість Достойно — Тобою ра ду ється. При часний — Хваліте Господа. Після заамвонної молитви, виходимо в при твор на Велике освячення води, за чином, що в Мінеї або в Требнику. На освячен- ні води, паремії: 1) Іc. 35:1-10; 2) Іc. 55:1-13; 3) Іc. 12:3-6. Апостол до Коринтян, зачало 143. Євангеліє від Мар ка, зачало 2-ге. Після Освячення Води співаємо: Слава: І нині: і сти хира на голос 6 — Оспівуймо, вірні. Відпуст святковий — Христос, що в Йордані від Іоана зволив хрес ти тися, задля нашого спасіння. Після відпусту виноситься святкова ікона посеред церкви, біля якої запалюється свіч - ка на підсвічнику. В цей час урочисто співають тропар свята — У Йордані: Слава: I ни - ні, і кондак свята: Ти явився. Вірні підходять, цілують ікону, і причащаються Святої Бо гоявленської Води. Священик відвідує вірних з Свяченою Водою і освячує доми. Субота, 19-го січня 2013/6-го січня 2013 33-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 7 : СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА. На Утрені: Мк. 1:9-11 На Літургії: Тит. 2:11-14, 3:4-7, Мт. 3:13-17 На Освячені Води: 1 Кор. 10:1-4, Мк. 1:9-11 Всенічна починається Великим Повечір'ям з Літією. Ієрей у фелоні — Благословен Бог наш — і кадить всю церкву. Читець — Амінь — і читає Bелике Повечір'я. Співа є - мо 3 на ми Бог. Замість звичайних тропарів (Просвіти очі; Помилуй нас, Господи) після пер шого Tрисвятого — тропар У Йордані; після другого Tрисвятого — кондак Ти явив ся. Після — Слава во вишніх Богу виходимо на літію. Стихири свята, на голос 4 — Ти, що одягаєшся в світло: Слава: Господи, бажаючи виповнити: І нині: Сьогодні все творіння просвічується. Літійна Єктенія — Спаси, Боже, людей Твоїх. На стиховні сти- хири на голос 2 — На Йорданській ріці. Після — Нині відпускаєш: тропар У Йордані (три чі). Благословення хлібів. Нехай буде ім'я Господнє (тричі), і все решта, як звичай - но. На Утрені: На Бог Господь: тропар — У Йордані (тричі). Після кафизм сідальні свята. Полієлей і величання свята. Мала Єктенія і сідальний свята. Від юності моєї. Проки - мен свята — Море бачило і побігло. Євангеліє від Марка, зачало 2-е. Псалом 50-ий. Сла ва: Все сьогодні: І нині: Все сьогодні: Помилуй мене, Боже: і стихира на голос 6: Бог- Слово з'явився. Канони свята. Після 3-ої пісні — іпакої свята. Після 6-ої — кондак і ікос свята. На 9-ій пісні не співаємо Чеснішу, але приспіви свята — Величай, ду ше моя:
 • January 2013 Church Calendar 102 the feast. At the 9th ode More Honourable is not sung, but the refrains of the feast — Mag nify, O my soul: and the rest. Exapostilarion of the feast. At the praises the stykhyry of the feast on 4; Glory: O Saviour Who clothest Thyself; Both now: Today Christ. Great Doxology. Tro par of the feast. Litanies and dismissal of the feast. At the Hours: Tropar and kondak of the feast. At the Liturgy of St. John Chrysostom: Antiphons of the feast. Entrance verse — Blessed is he that comes in the Name of the Lord. Tropar — When You, O Lord: Glory: Both now: Kondak: You have appeared. In place of the Trisagion — As many as have been baptized. Prokeimen in tone 4: Blessed is he. Epistle to Titus, per. 302. Gospel from Matthew, per. 6. Instead of It is truly worthy — the irmos of the 9th ode of the canon with its refrain — Magnify, O my soul; and Every tongue. Communion hymn — The grace of God. After the Ambon Prayer we cele- brate the Great Blessing of the Water (outside, on a river or lake whenever it is possible). After we return to the temple — Blessed be the name of the Lord (thrice). Dismissal of the feast. Sunday January 20, 2013/January 7, 2013 33rd Sunday after Pentecost, Tone 8 Sunday after Theophany 6 Synaxis of the Holy Glorious Prophet, Forerunner and Baptist John. Matins: 11th Gospel: John 21:15-25 Sunday after Theophany: Ephesians 4:7-13; Matthew 4:12-17 Forerunner: Acts 19:1-8; John 1:29-34 At Vespers: At Lord, I have cried 10 stykhyry: Resurrectional 4, of the Saint 6; Glory: of the Fore - runner; Both now: God the Word. Entrance. Great Prokeimen in tone 7 — Our God is in heav- en and on earth: He hath done whatsoever He hath pleased. At the aposticha the stykhyry of the feast; Glory: of the Forerunner; Both now: of the feast. After the Song of Symeon the tropar of the Forerunner in tone 2, Glory: Both now: the tropar of the feast. Dismissal of the feast. At Matins: At God is the Lord the tropar of the feast — twice Glory: tropar of the Forerunner, Both now: Resurrectional Theotokion. Sessional hymns of the feast. Psalm 50. Canons of the feast and of the Forerunner; Katavasia of the feast. After the 3rd ode — the kondak of the feast. After the 6th ode — the kondak of the Forerunner in tone 6. At the 9th ode More Hon - ourable is not sung, but the refrains of the feast and of the Forerunner. Exapostilarion of the Fore run ner; Glory: Both now of the feast. At the praises the stykhyry of the feast on 4; Glory: of the Forerunner; Both now: Today Christ. Great Doxology. Tropar of the Forerunner, Glory: Both now of the feast. Litanies and dismissal of the feast. At the Hours: Tropar of the feast: Glory: Tropar of the Forerunner. Kondaks of the feast and of the Forerunner alternately. At the Liturgy: Regular (typical) antiphons. After the Entrance — Come, let us worship and bow down before Christ. O Son of God Who was baptized by John in the Jordan, save us who sing to You, Alleluia. Tropars of the tone, of the feast and of the Forerunner; Glory: Kondak of the Fore run - ner; Both now: Kondak of the feast. Prokeimen of the Sunday after Theophany: in tone 1: Let your mercy, O Lord,... Readings of the Sunday after Theophany: Eph. 4:7-13, per 224, Mt. 4:12- 17, per 8, and of the Forerunner: Acts 19:1-8, per 42, Jn. 1:29-34, per 3. Instead of It is truly wor- thy — Mag nify, O my soul; and Every tongue. Communion hymn of the Feast: The grace of God that brings salvation and of the Forerunner: — The righteous man shall be in everlasting remem- brance. Dismissal of the Feast.
 • Церковний календар Січень 2013 103 і решта. Світильний свята. На хвалітних стихири свята на 4; Слава: Водами Йор - данськими: І нині: Сьогодні Христос. Велике Славословіє. Тропар свята. Єктенії і від- пуст свята. На Часах: Тропар і кондак свята. На Літургії Святого Івана Золотоустого: Антифони свята. Вхідне — Благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословляємо вас з дому Господнього, Бог Господь і з'явився нам. Тропар — У Йордані: Слава: І нині: кондак — Ти явився. Замість Tрисвятого — Усі ті, що в Христа. Прокимен, на голос 4 — Благословен, хто йде. Апостол до Тита, зачало 302. Євангеліє від Матвія, зачало 6-е. Замість Достойно — ірмос 9-ої пісні канону з при співом — Величай; і — Не зуміє. Причасний — Явилася благодать. Після заамвон- ної молитви виходимо на річку і звершується Велике Освячення Води. Після повер- нення до храму — Нехай буде ім'я Господнє благословенне (тричі.) Відпуст свята. Неділя, 20-го січня 2013/7-го січня 2013 33-тя неділя після П’ятидесятниці, голос 8 Неділя після Богоявлення 6 Собор Предтечі й Хрестителя Господнього Іоана. На Утрені: 11-e Євангеліє: Ів. 21:15-25 Неділя після Богоявлення: Єфес. 4:7-13; Мт. 4:12-17 Предтечі: Діянь 19:1-8; Ів. 1:29-34 На Вечірні: На Господи, взиваю, стихири 10; Хрис то воскресний 4 і Святого 6; Слава: Пред те чі; І нині: Бог-Слово. Вхід. Прокимен великий на голос 7 — Бог наш на небесах і на землі все з волі Своєї сотворив. На стиховні стихири свята; Слава: Предтечі; I нині: свята. Після Ни ні відпускаєш: тропар Предтечі на голос 2. Слава: І нині: тропар свята. Відпуст свя та. На Утрені: На Бог Господь: тропар свята (двічі); Слава: тропар Предтечі; I нині: Хрис - то воскресний Богородичний. Сідальні свята. Псалом 50. Канони свята і Пред те чі; Ка - тавасія свята. Після 3-ої пісні: кондак свята. Після 6-ої пісні: кондак Предтечі на голос 6. На 9-ій пісні не співаємо Чеснішу, але приспіви свята і Предтечі. Світи ль ний Пред - течі; Слава: I ни ні: св ята. На хвалітних стихири свята на 4; Слава: Предтечі; I нині — Сьогодні Христос. Велике Славословіє. Тропар Предтечі: Слава: І нині: свята. Єктенії і відпуст свята. На Часах: Тропар свята: Слава: тропар Предтечі. Кондаки свята і Предтечі наперемі- ну. На Літургії: Звичайні антифони. Після Bходу — Прийдіть, поклонімось і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що в Йордані хрестився, співаємо Тобі: Алилуя. Тро па - рі недільний, свята і Предтечі; Слава: кондак Предтечі; I нині: кондак свята. Прокимен пі сля Богоявлення, голос 1 Милість Твоя Господи...: Апостол Єфес. зач. 224, 4:7-13. Єван геліє від Мт. 4:12-17, зач. 8, і Предтечі зач. 42: Діянь 19:1-8; Ів. 1:29-34, зач. 3. За - мість Достойно — Величай, душе моя: і ірмос — Не зуміє. Причасний свята — З’яви - ла ся благодать; і Предтечі — В пам'ять вічну буде праведник, лихої слави він не убоїть- ся. Відпуст свята.
 • January 2013 Church Calendar 104 Note: From today till the Leavetaking of the feast, during the week the service is only taken from the Menaion. At the end of each service — the dismissal of the feast. At Liturgies: after the Entrance: …O Son of God Who was baptized by John in the Jordan: Tropar and kondak of the feast along with the daily tropar and kondak; the hymn to the Theotokos of the feast. Monday January 21, 2013/January 8, 2013 34th Week after Pentecost, Tone 8 Ven. George the Chozebite, Abbot (VII)., and St. Emilian the Confessor (IX). St. Domnica of Constantinople (c. 395) Ven. Gregory, wonderworker, of the Near Kyivan Caves (1093). Ven. Gregory, hermit, of the Far Kyivan Caves (XIII-XIV). Hieromartyr Carterius, presbyter of Caesaria of Cappadocia (304). Martyrs Theophilus the deacon and Helladius (IV). Martyrs Julian, Celsius, Antonius Anastasius, Martyrs Vasilissa and Marionilla, seven chil- dren and 20 soldiers (313). Ven. Illia of Egypt (IV). Martyr Abo of Tbilisi (c. 790) (Georgian). Ord.: Hebrews 3:5-11, 17:19; Luke 20:27-44 Tuesday January 22, 2013/January 9, 2013 34th Week after Pentecost, Tone 8 Martyr Polyeuctus of Meletene (259). Prophet Shemaiah (X BC.). St. Peter, Bishop of Sebaste (ca. 395). St. Eustratius the wonderworker of Tarsus (821). Ord.: Hebews 4:1-13; Luke 21:12-19 Wednesday January 23, 2013/January 10, 2013 34th Week after Pentecost, Tone 8 St. Gregory, Bishop of Nyssa (after 394). St. Dometian, Bishop of Melitine (601). St. Marcian, Presbyter (V). Ven. Macarius of Pisma (XIV). Blessed Theosebia the Deaconess (385), sister of St. Gregory of Nyssa. Ord.: Hebrews 5:11-6:8; Luke 21:5-7, 10-11, 20-24 Thursday January 24, 2013/January 11, 2013 34th Week fter Pentecost, Tone 8 E Ven. Theodosius the Great, the Coenobiarch (529). Ven. Theodosius of Antioch (c. 412). St. Theodosius of Mt. Athos, Metropolitan of Trebizond (XIV). Chernihiv-Eletskaya Icon of the Most Holy Theotokos (1060) Ord.: Hebrews 7:1-6; Luke 21:28-33 Friday January 25, 2013/January 12, 2013 34th Week after Pentecost, Tone 8 Martyr Tatiana the Deaconess of Rome and companions (226-235). Maryr Mertius (284-305).
 • Церковний календар Січень 2013 105 Увага: Від цього дня до віддання свята, на тижні, служби тільки за Мінеєю. При кінці кожної служби — відпуст свята. На Літургіях: по Bході: ...Спаси нас, Сину Божий, що в Йордані хрестився...; тропар і кондак свята поряд з денними; Задостойник свята. Понеділок, 21-го січня 2013/8-го січня 2013 34-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 8 Препп. Георгія Хозевіта (VII) та Єміліана спов. (IX). Прп. Домніки (близько 395). Прп. Григорія, чудотворця Печерського, в Ближніх печерах (1093). Прп. Григорія, затворника Печерського, в Дальніх печерах (XIII-XIV). Свщм. Картерія, пресвітера Кесарії Каппадокійської (304). Мчч. Феофіла диякона та Елладія (IV). Мчч. Юліяна, Келсія, Антонія, Анастасія, мцц. Василиси та Маріоніли, семи отроків і 20 воїнів (313). Прп. Іллі Єгипетського (IV). Мч. Або Тбіліського (близько 790) (Груз.). Ряд.: Євр. 3:5-11, 17-19; Лк. 20:27-44 Вівторок, 22-го січня 2013/9-го січня 2013 34-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 8 Мч. Полієвкта (259). Прор. Самея (X ст. до Р.Х.). Свт. Петра, єп. Севастії Вірменської (IV). Прп. Євстратія чудотворця (IX). Ряд.: Євр. 4:1-13; Лк. 21:12-19 Середа, 23-го січня 2013/10-го січня 2013 34-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 8 Свт. Григорія, єп. Ниського (після 394). Прп. Дометіана, єп. Мелітинського (601). Прп. Маркіяна пресвітера (V). Прп. Макарія Писемського (XIV). Блж. Феозви диякониси, сестри свт. Григорія Ниського (385). Ряд.: Євр. 5:11-6:8; Лк. 21:5-7, 10-11, 20-24 Четвер, 24-го січня/11-го січня 2013 34-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 8 E Преп. Феодосія Великого, спільних житій начальника (529). Прп. Феодосія Антіохійського (близько 412). Свт. Феодосія, митр. Трапезунтського (XIV). Чернігівської-Єлецької ікони Божої Матері (1060). Ряд.: Євр. 7:1-6; Лк. 21:28-33 П’ятниця, 25-го січня 2013/12-го січня 2013 34-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 8 Мц. Татіани і з нею в Римі замучених (226-235). Мч. Мертія (284-305).
 • January 2013 Church Calendar 106 St. Theodora of Alexandria (V). Martyr Peter Apselamus of Eleutheropolis (309). St. Eupraxia I of Tabenna (393). Ord.: Hebrews 7:18-25; Luke 21:37-22:8 Saturday January 26, 2013/January 13, 2013 34th Week after Pentecost, Tone 8 Saturday after Theophany Martyrs Hermylus and Stratonicus (315). Ven. Eleazar of Anzersk (1656). Martyr Peter of Anium (309-310). St. James Bishop of Nisibis (336). Ord.: Ephesians 2:11-13; Luke 13:18-29 Saturday after Theophany: Ephesians 6:10-17; Matthew 4:1-11 Sunday January 27, 2013/January 14, 2013 34th Sunday after Pentecost, Tone 1 Apodosis of the Theophany The Holy Fathers slain at Sinai and Raithu: Isaiah, Sabbas, Moses and his disciple Moses, Jere - miah, Paul, Adam, Sergius, Domnus, Proclus, Hypatius, Isaac, Macarius, Mark, Benjamin, Eu - sebius, Elias and others (IV-V). St. Nina, Equal-to-the-Apostles and Enlightener of Georgia (335). Ven. Joseph Analytinus of Raithu (IV). Ven. Theodulus (V). Ven. Stephen (VIII). Matins: 1st Gospel: Matthew 28:16-20 Ord.: Colossians 3:4-11 (29th Sunday); Luke 18:18-27 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 4 stykhyry of the Oktoikh, 3 of the feast and 3 of the martyr; Glory: of the feast, Both now, dohmatyk of tone 1. Entrance. Pro - kie men — The Lord is king. At the aposticha: stykhyry of the Okto ikh; Glo ry: Both now: of the feast. After the song of Symeon Rejoice, O Virgin Theotokos (twice), the tropar of the feast (once). At Matins: at God is the Lord: Sunday tropar (twice); Glory: Both now: of the feast. After the kathismas the sessional hymns of the Oktoikh. The Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents, and Prokeimen of the tone. 1st Resurrectional Gospel, from St. Matthew, per.116. Having beheld the Resurrection of Christ. Psalm 50, and the rest, as usual. Canons — Resur rectional on 4, Theotokos on 2, of the feast on 4, of the martyr on 4; irmoi of the Re - sur rectional canon; katavasia of the feast. After the 3rd ode: Kondak of the feast. After the 6th ode: Kondak and ikos of the tone. At the 9th ode — More honourable. 1st Resurrectional Ex - apostilarion, Glory: Both now: Exapostilarion of the feast. At the praises: 4 stykhyry of the Ok - to ikh and 4 of the feast (with their verses). Glory: 1st Gospel stykhyra; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology — the tropar Today Salvation. Dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the Resurrectional tone, Glory: of the feast. Kondaks of the feast and of the tone alternately. At the Liturgy: At the Entrance, tropars of the tone and of the feast; Glory: Kondak of the tone;
 • Церковний календар Січень 2013 107 Свт. Феодора Александрійська (V) Мч. Петра Авессаломіта (309-310). Преп. Євпраксії Тавеніської (393). Ряд.: Євр. 7:18-25; Лк. 21:37-22:8 Субота, 26-го січня 2013/13-го січня 2013 34-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 8 Субота після Богоявлення. Мчч. Єрмила і Стратоника (близько 315). Прп. Єлеазара Анзерського (1656). Мч. Петра Анійського (309-310). Прп. Якова, єп. Нізібійського (336). Ряд.: Eфес. 2:11-3; Лк. 13:18-29 Після Богоявлення: Eфес. 6:10-17; Мт. 4:1-11 Неділя, 27-го січня 2013/14-го січня 2013 34-та неділя після П’ятидесятниці, голос 1 Віддання свята Богоявлення Прпп. отців, у Синаї та Раїфі вбитих: Ісайї, Савви, Мойсея та ученика його Мойсея, Єре мії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Вені я ми - на, Євсевія, Іллі та інших з ними (IV-V). Рівноап. Ніни, просвітительки Грузії (335). Прп. Йосифа Аналітина Раїфського (IV). Прп. Феодула (V). Прп. Стефана (VIII). На Утрені: 1-e Євангеліє: Мт. 28:16-20 Ряд.: Кол. 3:4-11 (29-ої неділі); Лк. 18:18-27 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 4, свята 3 і му - че никам 3; Слава: свята: І нині: догматик 1-го голосу. Вхід. Про ки мен — Господь воца- рився. На стиховні: стихири Октоїха: Слава: І нині: свята. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (двічі), тропар свята (раз). На Утрені: на Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: І нині: свята. По кафизмах сі дальні недільні з Октоїха. Полієлей. Ангельський собор. Іпакої, степенні і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 1-є, від Св. Матвія, зач. 116. Воскресіння Христове; Псалом 50, і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, хрестовоскресний на 3, Бо го ро - дичний на 3 і свята на 4. Ірмоси канону воскресного; Катавасія Стрітення — Сушу в глибині. Після 3-ої пісні: кондак, ікос та сідальний свята. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій недільний 1-ий; Слава: І нині: свя - та Ек cа постиларія. На хвалітних: стихири Октоїха 8; Слава: 1-а євангельська стихи- ра; І ни ні: Преблагословенна Єси. Після Великого Славословія — тропар — Воскрес із гро бу. Єк тенії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: тропар недільний: Слава: свята. Кондак свята і недільний напереміну. На Літургії: По Bході, тропар голосу і свята, Слава: Кондак голосу, І нині: Кондак свя та.
 • January 2013 Church Calendar 108 Both now: Kondak of the feast. Prokeimen of the tone. Readings: Colossians 3:4-11; Luke 18:18- 27. The irmos of the 9th ode of the canon with its refrain — Magnify; and Every tongue. Com - munion hymn of the feast and of Sunday — The grace of God, and — Praise the Lord. Monday January 28, 2013/January 15, 2013 35th Week after Pentecost, Tone 1 5 Ven. Paul of Thebes (341) and John Calabytes (V). Monk-Martyr Pansophius of Alexandria (ca. 249-251). Ord.: Hebrews 8:7-13; Mark 8:11-21 Tuesday January 29, 2013/January 16, 2013 35th Week after Pentecost, Tone 1 5 The Veneration of the Precious Chains of the Holy and All-Glorious Apostle Peter. Martyrs Speusippus, Eleusippus, and Meleusippus, their grandmother Leonilla, and with them Neon, Turbo and the woman Jonilla (ca. 161-180). Martyr Danax the reader (II). Ord.: Hebrews 9:8-10, 15-23; Mark 8:22-26 Wednesday Reading: Hebrews 10:1-18; Mark 8:30-34 Wednesday January 30, 2013/January 17, 2013 35th Week after Pentecost, Tone 1 9 Ven. Anthony the Great (356). Ven. Anthony, abbot of Dymsk (Novgorod) (1224). Matins: Matthew 11;27-30 Venerable: Hebrews 13:17-21; Luke 6:17-23 Thursday January 31, 2013/January 18, 2013 35th Week after Pentecost, Tone 1 5 Sts. Athanasius (373) and Cyril (444), Archbishops of Alexandria. St. Cyril, schema-monk, and St. Maria, schema-nun (1337). Ven. Marcian of Cyrrhus (c. 388). Ven. Maximus the Serb (1546). Ord.: Hebrews 10:35-11:7; Mark 9:10-16
 • Прокимен голосу. Апостол: Колосян 3:4-11. Євангеліє від Луки 18:18-27. Замість До стойно — Величай, душе моя: і ірмос — Не зуміє. Причасний свята — З’явилася благодать; і недільний — Хваліть Господа з небес. Понеділок, 28-го січня 2013/15-го січня 2013 35-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 1 5 Прпп. Павла Фівейського (341) та Іоана Кущника (V). Прмч. Пансофія Олександрійського (249-251). Ряд.: Євр. 8:7-13; Мк. 8:11-21 Вівтворок, 29-го січня 2013/16-го січня 2013 35-ий тиждень після П'ятидесятниці, голос 1 5 Поклоніння чесним веригам ап. Петра. Мчч. Спевсиппа, Єлевсиппа, Мелевсиппа та їхньої бабки Леоніли і з ними Неона, Тур - вона та Іовіли (161-180). Мч. Данакта читця (II). Ряд.: Євр. 9:8-10, 15-23; Мк. 8:22-26 За середу: Євр. 10:1-18; Мк. 8:30-34 Середа, 30-го січня 2013/17-го січня 2013 35-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 1 9 Прп. Антонія Великого (356). Прп. Антонія Димського (близько 1224). На Утрені: Мт. 11:27-30 Прп.: Євр. 13:17-21; Лк. 6:17-23 Четвер, 31-го січня 2013/18-го січня 2013 35-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 1 5 Свтт. Афанасія (373) і Кирила (444), архиєпп. Олександрійських. Прпп. схимонаха Кирила та схимонахині Марії (близько 1337). Прп. Маркіяна Кирського (близько 388). Прп. Максима Сербського (1546). Ряд.: Євр. 10:35-11:7; Мк. 9:10-16 109 Церковний календар Січень 2013
 • February 2013 Church Calendar February Friday February 1st, 2013/January 19, 2013 35th Week after Pentecost, Tone 1 5 St. Macarius the Great of Egypt (390-391). St. Mark, Archbishop of Ephesus (1444). Ven. Macarius of the Near Kyivan Caves (XII). Ven. Macarius, deacon, of the Far Kyivan Caves (XIII-XIV). Ven. Macarius of Alexandria (394) Virgin-Martyr Euphrasia of Nicomedia (303). St. Arsenius, Archbishop of Kerkyra (VII). St. Anthony the Stylite of Martqopi (VI) (Georgian). Ord.: Hebrews 11:8-11:16; Mark 9:33-41 Saturday February 2, 2013/January 20, 2013 35th Week after Pentecost, Tone 1 E Ven. Euthymius the Great (473). Ven. Euthymius, of the Far Kyivan Caves. (XII) and Lawrence of the Far Kyivan Caves. (XIIV) Martyrs Inna, Pinna and Rimma, disciples of Apostle Andrew (I-II). Martyrs Bassus, Eusebius, Eutychius, and Basilides at Nicomedia (303). Ord.: Ephesians 5:1-8; Luke 14:1-11 Venerable: Hebrews 13:17-21; Luke 6:17-23 Sunday February 3, 2013/January 21, 2013 35th Sunday after Pentecost, Tone 2 Ven. Maximus the Confessor (662). Martyr Neophytus (304). Martyrs Eugene, Candidus, Valerian and Aquila (III). Virgin-Martyr Agnes of Rome (ca. 304). Martyr Anastasius (662). Icons of the Most Holy Theotokos “Hodigitria” (“Directress”) and wonderworking “Paramythia” icon of Vatopedi (Mt. Athos). Matins: 2nd Gospel: Mark 16:1-8 Ord.: Colossians 3:12-16; Luke 18:35-43 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 10 stykhyry: of the Oktoikh 4, 110
 • Церковний календар Лютий 2013 ã˛ÚËÈ П’ятниця 1-го лютого, 2013/19 січня 2013 35-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 1 5 Прп. Макарія Великого, Єгипетського (390-391). Свт. Марка, архиєп. Єфеського (1444). Прп. Макарія, постника Печeрського, в Ближніх печерах (XII). Прп. Макарія, диякона Печeрського, в Дальніх печерах (ХІІІ-ХІV). Прп. Макарія Олександрійського (394) Мц. Євфрасії діви (303). Свт. Арсенія, архиєп. Керкірського (VII). Прп. Антонія, стовпника Марткопського (VI) (Груз.). Ряд.: Євр. 11:8, 11:16; Мк. 9:33-41 Субота 2-го лютого, 2013/20 січня 2013 35-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 1 E Прп. Євфимія Великого (473). Прп. Євфимія схимника Печерського, в Дальних печерах (XII) Прп. Лаврентія затворника, Печерського, в Дальніх печерах (ХІV). Мчч. Інни, Пінни і Римми, учнів ап. Андрія Первозванного (І-ІІ). Мчч. Васса, Євсевія, Євтихія і Василида (303). Ряд.: Єфес. 5:1-8; Лк. 14:1-11 Прп.: Євр. 13:17-21; Лк. 6:17-23 Неділя 3-го лютого, 2013/21 січня, 2013 35-та неділя після П’ятидесятниці, голос 2 Прп. Максима спов. (662). Мч. Неофіта (304). Мчч. Євгенія. Кандида, Валеріяна й Акіли (III). Мц. Агнії діви (близько 304). Мч. Анастасія (662). Ктиторської (IV) так званої "Відрада" або "Утішання" (807) Ватопeдських ікон Божої Матері. На Утрені: 2-e Євангеліє: Мк. 16:1-8 Ряд.: Кол. 3:12-16; Лк. 18:35-43 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: 10 стихирів: Октоїха 4 і 111
 • February 2013 Church Calendar Venerable Father 3; Martyr 3; Glory: Venerable Martyr, Both now, dohmatyk of tone 2. En - tran ce. Prokeiemen — The Lord is king. At the aposticha: stykhyry of the Oktoikh; Glory: Ven - er able, Both now: Theo to kion. After the song of Symeon Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: at God is the Lord: Sunday tropar (once); of the Venerable Martyr, Glory: Both now; Theotokion. After the kathismas the sessional hymns of Sunday. Polyelei. The Resur rec - tional Evlogitaria. Prokeimen of the tone. 2nd Resurrectional Gospel, from St. Mark per. 70. Having beheld the Resurrection of Christ. Psalm 50, Canons — Resurrectional with its irmos on 4, Theotokion on 2 and of the Venerable Father on 4; Martyr on 4. Katavasia. After the 3rd ode: kon dak and ikos of the Venerable Father, Glory: of the Martyr, Both now: of the The - otokos. After the 6th ode: kondak and ikos of the Resurrection. At the 9th ode — More hon- ourable. 2nd Resurrectional Exapostilarion. At the praises: 8 stykhyry of the Okto ikh, Glo ry: Exapostilarion Sunday 2nd; Now and ever: Theotokion — Gospel stychyra. After the Great Do xology — the tropar Having risen from the tomb. Dis mis sal. Glory: Both now: 2nd Gospel sty chyra. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the Resurrectional tone, Glory: of the Venerable Father, and of the Martyr. Kondak of the Resurrectional. At the Liturgy: After the Entrance tropar of the Resurrectional tone and of the Venerable Fa - ther, kondak of the Resurrectional tone, Glory: kondak of the Venerable Father, Both now: kon dak of the Resurrection. Prokeimen and Alleluia of the tone. Epistle to the Colossians, per. 280. Gospel reading from St. Luke, per. 64. Communion hymn: Praise the LOrd.: Monday February 4, 2013/January 22, 2013 36th Week after Pentecost, Tone 2 Apostle Timothy of the Seventy (c. 96). Monk-Martyr Anastasius the Persian (628). Ven. Anastasius, the deacon of the Near Kyivan Caves (XII). Hieromartyrs Manuel, George, Peter, and Leontius, bishops; Sionius, Gabriel, John, Leontus and Parodus, priests; and 377 companions (c. 817). Ord.: Hebrews 11:17-23, 27-31; Mark 9:42-10:1 Tuesday February 5, 2013/January 23, 2013 36th Week after Pentecost, Tone 2 Hieromartyr Clement, Bishop of Ancyra, and Martyr Agathangelus (296). Ven. Mausimus the Syrian (IV). Ven. Salamanes the Silent (c. 400). St. Paulinus the Merciful, Bishop of Nola (431). Commemoration of the Sixth Ecumenical Council (680-681). Ord.: Hebrews 12:25-26, 13:22-25; Mark 10:2-12 Wednesday February 6, 2013/January 24, 2013 36th Week after Pentecost, Tone 2 Ven. Xenia (V). Martyrs Babylas of Sicily and his two disciples Timothy and Agapius (III). St. Macedonius, hermit of Mt. Silpius (ca. 420). Translation of the relics of Monk-Martyr Anastasius the Persian (628). Ord.: James 1:1-18; Mark 10:11-16 112
 • преподобному 3; мученика 3; Слава: преподобному: І нині: догматик 2-го голосу. Про - кимен — Господь воцарився. На стиховні: стихири Октоїха: Слава: преподобному: І ни ні: Богоро дич ний. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (раз); Слава: преподобному мученику; І ни ні: Бо го родичний. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей. Ангельський собор. Іпа - кої, сте пен ні і Прокимен голосу. Євангеліє воскресне 2-є, від Св. Марка, зач. 70. Вос кре - сіння Христове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, Богоро дич ний на 2 і преподобному мученику на 4. Ірмоси канону воскресного; Ката васія. Після 3-ої пі - сні: кондак та ікос преподобному, Слава: мученику, І нині: Бо го родичний. Після 6-ої пісні: кондак та ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. 2-го воскресного Екcа пос ти - ларія. На хва літ них: стихири Октоїха 8; Слава: Ек cа постиларій недільний 2-ий; І нині: Богоро дич ний; єван ге ль ська стихира; Після Ве ликого Славословія — тропар — Вос - крес із гробу. Єктенії і від пуст. Слава: І нині: 2–га Єван ге ль ська стихира. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний: Слава: преподобному мученику. Кондак недільний. На Літургії: По Bході тропар недільний i преподобному, кондак вос кре сного голосу, Слава: кондак преподобному; І нині: кондак воскресний. Прокимен голосу. Апо стол: до Кол. зач. 280. Євангеліє від Луки зач. 64. Причасний: Хваліте Господа. Понеділок 4-го лютого, 2013/22 січня 2013 36-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 2 Aп. Тимофія (близько 96). Прмч. Анастасія Персянина (628). Прмч. Анастасія, дияк. Печерського, в Ближніх печерах (XII). Мчч. Мануїла, Георгія, Петра, Леонтія єпископів, Сіонія, Гавриїла, Іоана, Леонта, Па ро - да пресвітерів та інших 377 (близько 817). Ряд.: Євр. 11:17-23, 27-31; Мк. 9:42-10:1 Вівтoрок 5-го лютого, 2013/23 січня 2013 36-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 2 Свщмч. Климента, єп. Анкірського, та мч. Агафангела (296). Прп. Мавсими Сиріна (IV). Прп. Саламана мовчальника (431). Свт. Павлина Милостивого, єп. Ноланського (близько 431). Спомин VI Вселенського Собору (680-681). Ряд.: Євр. 12:25-26, 13:22-25; Мк. 10:2-12 Середа 6-го лютого, 2013/24 січня 2013 36-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 2 Прп. Ксенії (V). Мчч. Бавили Сіцілійського та учеників його Тимофія і Агапія (III). Прп. Македонія, сірійського пустельника (близько 420). Перенесення мощей прмч. Анастасія Персидського (628). Ряд.: Яків 1:1-18; Мк. 10:11-16 Церковний календар Лютий 2013 113
 • February 2013 Church Calendar 114 Thursday February 7, 2013/January 25, 2013 36th Week after Pentecost, Tone 2 E St. Gregory the Theologian, Archbishop of Constantinople (389). Martyrs Felicitas of Rome and seven sons: Januarius, Felix, Philip, Silvanus, Alexander, Vitalis, and Martial (ca. 164). Ven. Publius of Syria (380). St. Mares the singer (430). Martyr Auxentius of Constantinople (1720). St. Demetrius, ‘Keeper of the Sacred Vessels’ of Constantinople (VIII). Icon of the Most Holy Theotokos “Assuage my Sorrow”. Matins: John 10:1-9 Ord.: James 1L19-27; Mark 10:10-27 Saint: 1 Corinthians 12:7-11; John 10:9-16 Friday February 8, 2013/January 26, 2013 36th Week after Pentecost, Tone 2 Ven. Xenophon, his wife, Mary, and their sons, Arcadius and John of Constantinople (V-VI). Martyrs Ananias the priest, Peter the prison guard, and seven soldiers (295). St. Symeon ‘the ancient’ of Mt. Sinai (ca. 390). Translation of the relics of St. Theodore, abbot of the Studion (845). St Joseph, Archbishop of Thessalonica (830). Ord.: James 2:1-13; Mark 10:23-32 Saturday February 9, 2013/January 27, 2013 36th Week after Pentecost, Tone 2 E Translation of the Relics of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople (438). Matins: John 10:1-9 Ord.: Colossians 1:3-6; Luke 16:10-15 Saint: Hebrews 7:26-8:2; John 10:9-16 Sunday February 10, 2013/January 28, 2013 36th Sunday after Pentecost, Tone 3 5 Ven. Ephraim the Syrian (373-379). Ven. Ephraim of the Kyivan Caves, Bishop of Pereyaslav (c. 1098). St. Palladius the Hermit of Antioch (IV). St. Isaac the Syrian, Bishop of Nineveh (VII). Matins: 3rd Gospel: Mark 16:9-20 Ord.: 1 Timothy 1:15-17; Matthew 15:21-28 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 7 stykhyry of the Oktoikh, 3 Ven - er able Father; Glory: Venerable Father, Both now, dohmatyk of tone 3. Entrance. Prokeimen — The Lord is king. At the aposticha: stykhyry of the Oktoikh; Glory: Venerable, Both now: The o tokion. After the song of Symeon Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice); Glory: of the Venerable Father, Both now; Theotokion. After the kathismas the sessional hymns of Sunday. Polyelei. The Resur rec - tional Evlogitaria. Prokeimen of the tone. 2nd Resurrectional Gospel, from St. Mark, per. 71.
 • Четвер 7-го лютого, 2013/25 січня 2013 36-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 2 E Святителя Григорія Богослова, Aрхиєпископа Константинопольського (389). Мц. Філіцати і синів її мучч. Януарія, Фелікса, Филиппа, Сильвана, Олександра, Віталія і Марціала (близько 164). Прп. Поплія Сирійського (380). Прп. Мара співця (430). Мч. Авксентія Константинопольського(1720). Прп. Димитрія, сосудохранителя Царголодського (VIII). Ікони Пресвятої Богородиці, званої "Угамуй мої печалі". На Утрені: Ів. 10:1-9 Ряд.: Яків 1:19-27; Мк. 10:10-27 Свят.: 1 Кор. 12:7-11; Ів. 10:9-16 П’ятниця 8-го лютого, 2013/26 січня 2013 36-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 2 Прпп. Ксенофонта, жінки його Марії та синів їхніх Аркадія та Іоана, Царгодських (V-VI). Мчч. Ананії пресвітера, Петра, сторожа в’язниці, і з ними семи воїнів (295). Прп. Симеона Ветхого (близько 390). Перенесення мощей прп. Феодора, ігум. Студійського (845). Свт. Йосифа, архиєп. Солунського (830). Ряд.: Яків 2:1-13; Мк. 10:23-32 Субота 9-го лютого, 2013/27 сiчня, 2013 36-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 2 E Перенесення мощей Cвт. Іоана Золотоустого, Архиєпископа Константинопольського (438). На Утрені: Ів. 10:1-9 Ряд.: Кол. 1:3-6; Лк. 16:10-15 Свт.: Євр. 7:26-8:2; Ів. 10:9-16 Неділя 10-го лютого, 2013/28 січня, 2013 36-та неділя після П’ятидесятниці, голос 3 5 Прп. Єфрема Сиріна (373-379). Прп. Єфрема Печерського, єп. Переяславського (близько 1098). Прп. Палладія пустельника (IV). Прп. Ісаака Сиріна, єп. Ніневійського (VII). На Утрені: 3-e Євангеліє: Мк. 16:9-20 Ряд.: 1 Тим. 1:15-17; Мт. 15:21-28 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 7 і препо доб - ному 3; Слава: преподобному: І нині: догматик 3-го голосу. Вхід. Прокимен — Господь во ца рився. На стиховні: стихири Октоїха: Слава: преподобному: І нині: Богородич - ний. Пі сля — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: преподобному; І нині: Бо - го родичний. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей. Ангельський собор. Іпакої, сте - пен ні і Прокимен голосу. Євангеліє воскресне 2-e, від Св. Марка, зач. 71. Воскресіння Церковний календар Лютий 2013 115
 • February 2013 Church Calendar Having beheld the Resurrection of Christ. Psalm 50, Canons — Resurrectional with its irmos on 4, Cross on 3, Theotokion on 4 and of the Venerable Father on 4; Katavasia. After the 3rd ode: kondak and ikos of the Venerable Father, Glory: sessional hymn of the hierarchs, Both now: of the Triodion. After the 6th ode: kondak and ikos of the Resurrection. At the 9th ode — More honourable. 3rd Resurrectional Exapostilarion. At the praises: 8 stykhyry of the Ok - to ikh, Glo ry: Exapostilarion Sunday 3rd; Glory: Venerable Father Now and ever: Theoto kion — Go spel stychyra. After the Great Doxology — the tropar Having risen from the tomb. Dis - miss al. Glory: Both now: 3rd Gospel stychyra. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the Resurrectional tone, Glory: of the Venerable Father. Kondak of the Resurrectional. At the Liturgy: After the Entrance tropar of the Resurrectional tone and of the Venerable Fa - ther, kondak of the Resurrectional tone, Glory: kondak of the Venerable Father, Both now: The otokion “Steadfast Protection….” Prokeimen and Alleluia of the tone. Epistle to the Colo - s sians, per. 280. Gospel reading from St. Matthew, per. 62. Communion hymn: Praise the Lord. Monday February 11, 2013/January 29, 2013 37th Week after Pentecost, Tone 3 5 Translation of the Relics of the Hieromartyr Ignatius the God-bearer (107). Ven. Lawrence, recluse of the Kyivan Caves, Bishop of Turov, in the Near Caves (1194). Ven. Lawrence, gate-keeper of the Kyivan Caves, in the Far Caves (XIII). Martyrs Romanus, James, Philotheus, Hyperechius, Abibus, Julian and Paregorius, (297). Martyrs Silvanus, bishop of Emesa, Luke the Deacon, and Mocius the Reader (312). Ord.: James 2:14-26; Mark 10:46-52 Tuesday Readings: James 3:1-10; Mark 11:11-23 Tuesday February 12, 2013/January 30, 2013 37th Week after Pentecost, Tone 3 9 Synaxis of the Ecumenical Teachers and Hierarchs: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom. Hieromartyr Hippolytus, and with him Martyrs Censorinus, Sabinus, the Virgin Chryse, and 20 Martyrs (III). Ven. Zeno of the Far Kyivan Caves (XIV). St. Zeno, hermit of Antioch and disciple of St. Basil the Great (414). St. Theophilus the New (784). St. Peter, king of Bulgaria (967). Martyr Theodore of Mytilene (1784). “Megalochari” icon of the Mother of God (Tinos) Vespers: 1) Deut. 1:8-11, 15-17; 2) Deut. 10: 14-21; 3) Wis. 3:1-9 Matins: John 10:9-16 Hierarchs: Hebrews 13:7-16; Matthew 5:14-19 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 3 stykhyry of the Oktoikh, 3 of the the saints; Glory, Both now, dohmatyk of tone 4. Entrance. Prokeimen — The Lord is king. Paremii of the hierarchs. At the apo sticha: stykhyry of the Oktoikh; Glory: of the Triodion, Both now: Theotokion. After the song of Symeon Rejoice, O Virgin Theotokos (once), and of the hierarchs (twice). 116
 • Христове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, хрестовоскресний на 3, Бого ро дич ний на 3 і преподобному на 4. Ірмоси канону воскресного; Катавасія. Після 3-ої пісні: кондак i ікос преподобному. Слава: сідальний святителів, I нині: Тріоді. Піс - ля 6-ої пісні: кондак і ікос не ді льний. На 9-ій пісні — Чеснішу. 3-го Eкcапостиларія. На хвалітних: стихири Ок то їха 8; Слава: Ек cапостиларій недільний 3-ий; Слава: пре по - доб ному; І нині: Бого ро дичний, — Єван гель ська стихира; Після Великого Славословія — тропар — Воскрес із гробу. Єктенії і відпуст. Слава: I нині: 3-а Єван гель ська стихира. Час 1-ий. На Часах: тропар недільний: Слава: преподобному. Кондак недільний. На Літургії: По Вході тропар воскресного голосу і преподобному отцю. Кондак вос - кре сного голосу: Слава: кондак преподобному отцю: I нині: Богородичний. Про ки мен і Алилуарій го лосу. Апо стол: до Кол. зач. 280. Євангеліє від Матвія, зач. 62. При ча с ний: Хваліте Гос пода. Понеділок 11-го лютого, 2013/29 січня 2013 37-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 3 5 Перенесення мощей сщмч. Ігнатія Богоносця (107). Прп. Лаврентія, затворника Печерського, єп. Туровського, в Ближніх печерах (1194). Прп. Лаврентія, затворника Печерського, в Дальніх печерах (XIII). Мчч. Романа, Якова, Філофея, Іперихія, Авива, Юліяна і Паригорія (297). Мчч. Сильвана єп. Луки дияк. і Мокія читця (312). Ряд.: Яків 2:14-26; Мк. 10:46-52 На вівторок: Яків 3:1-10; Мк. 11:11-23 Вівторок 12-го лютого, 2013/30 січня, 2013 37-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 3 9 Собор Вселенських Учителів і Святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іо а на Золо то - устого. Сщмч. Іполита і з ним мчч. Кенсорина, Савина, Хрисії діви та інших 20 мчч. (III). Прп. Зинона, постника Печерського, в Дальніх печерах (XIV). Прп. Зинона, ученика свт. Василія Великого (414). Мч. Феофіла Нового (784). Блгв. Петра, царя Болгарського (967). Мч. Феодора Метилинського (1784). «Мегалохарі» ікона Пресвятої Богородиці На Вечірні: 1) Повт. Зак. 1:8-11, 15-17; 2) Повт. Зак. 10:14-21; 3) Прм. 3:1-9 На Утрені: Ів. 10:9-16 Свт. Євр. 13:7-16; Мт. 5:14-19 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 3, свя тих 3; Сла ва: І нині: догматик 4-го голосу. Вхід. Прокимен — Господь во царився. Паремії свя - ти телів. На стиховні: стихири Октоїха; Слава: Тріоді; І нині: Бо го ро дичний. Після піс - ня Симеона Богородице Діво (один раз), і святителів (двічі). Церковний календар Лютий 2013 117
 • At Matins: at God is the Lord: tropar of the hierarchs, (twice); Glory: Both now; The otokion. After the kathismas the sessional hymns of the hierarchs. Polyelei. Magni fica tion of the hier- archs. The Resurrectional Evlogitaria. After the Small Litany the sessional hymns of the hi e r - archs. Prokeimen of the tone 4. Resurrectional Gospel, from St. John, per. 36. Having be held the Resurrection of Christ. Psalm 50, Glory. Canons. Theo to kos on 6, and of the hierarchs on 8. After the 3rd ode: kondak and ikos of the hierarchs, Glory: sessional hymn of the hierarchs, Both now: Theoto kion. After the 6th ode: kondak and ikos of the hierarchs. At the 9th ode — More honourable. 4th Resurrectional Exapostilarion, Glory: of the hierarchs, Both now: Theo - to kion. At the praises: 8 stykhyry of the hie rarchs, Glory: Theotokion; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology — the tropar Having risen from the tomb. Dismissal. Glory: Both now: 4th Gospel stychyra. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the hierarchs. At the Liturgy: After the Entrance tropar of the hierarchs, Glory: Both now: kondak of the hier- archs. Prokeimen and Alleluia of the feast. Epistle to the Hebrews, 13:7-16, per. 334. Gospel read- ing from St. Matthew, 5:14-19, per. 11. Communion hymn: Praise the Lord and of the hierarchs: Re joice in the Lord. Wednesday February 13, 2013/January 31, 2013 37th Week after Pentecost, Tone 3 5 Holy Wonder-workers and Unmercenaries Cyrus and John, and with them Martyrs Atha na sia and her daughters: Theoctiste, Theodotia and Eudoxia (311). Ven. Nicitas, recluse of the Kyivan Caves and Bishop of Novhorod (1108). Martyrs Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion, and Papias of Egypt (251). Martyr Tryphaenes at Cyzicus (I). Ord.: James 3:11-4:6; Mark 11:23-26 Thursday February 14, 2013/February 1, 2013 37th Week after Pentecost, Tone 3 Forefeast of the Meeting of the Lord Martyr Tryphon (250). Martyrs Perpetua, of Carthage, and the catechumens Saturus, Revocatus, Saturninus, Secun - d ulus, and Felicitas (202-203). St. Vendemianus, hermit of Bithynia (c.512). St. Peter of Galatia (c. 403). St. Basil, Archbishop of Thessalonica (IX). Ord.: James 4:7-5:9; Mark 11:27-33 Friday Reading: 1 Peter 1:1-2, 10-12, 2:6-10; Mark 12:1-12 Friday February 15, 2013/February 2, 2013 37th Week after Pentecost, Tone 3 : THE MEETING OF OUR LORD, JESUS CHRIST. Fast day, fish, wine and oil allowed Vespers: 1) Ex. 12:51-13:3, 10-12, 14-16, 22:29; Lev. 12:1-4, 6-8; Num. 8:16-17; 2) Is. 6:1-12; 3) Is. 19:1-5, 12, 16, 19-21 Matins: Luke 2:25-32 Meeting: Hebrews 7:7-17; Luke 2:22-40 February 2013 Church Calendar 118
 • На Утрені: на Бог Господь: тропар святителів, (двічі); Слава: І нині: Бо го ро дич - ний. По кафизмах сідальні святителів. Полієлей і величання святителів; Ан ге льський Собор. Мала Єктенія, і сідальні святителів. Прокимен голосу 4-го. Євангеліє, від Івана, зачало 36-е. Воскрeсіння Христове. Псалом 50-ий, Слава. Канони: Богородиці на 6, і святителів на 8. Після 3-ої пісні: кондак і ікос святителів. Слава: сідальні святителів, І нині: Бо го ро дич ний. Після 6-ої пісні: кондак і ікос Бо го ро дич ний. На 9-ій пісні — Чес - нішу. Екcапостиларій воскресний 4-ий, Слава: святителів; І нині: Бо го ро дич ний. На хвалітних: 8 стихирів святителів; Слава: Бо го ро дич ний. І нині: Пребла го сло венна єси. Після Великого Славословія — тропар — Воскрес із гробу. Відпуст. Слава: І ни ні: стихи - ра євангельська 4-а. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак святителів. На Літургії: По Bході: тропар святителів, Слава: I нині: кондак святителів. Прокимен і Алилуя свя та. Апостол: до Євреїв, 13:7-16, зач. 334. Євангеліє від Матвія, 5:14-19, зач. 11. Прича сний недільний — Хваліте Господа з небес і святителів — Радуйтеся, пра вед - ні, в Гос поді. Середа 13-го лютого, 2013/31 січня, 2013 37-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 3 5 Безсрібників мчч. Кира та Іоана і з ними мцц. Афанасії і дочок її: Феодотії, Феоктисти та Євдоксії (311). Свт. Микити, затворника Печерського, єп. Новгородського (1108). Мчч. Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серапіона і Папія (251). Мц. Трифени Кизичеської (I). Ряд.: Яків 3:11-4:6; Мк. 11:23-26 Четвер 14-го лютого, 2013/1 лютого, 2013 37-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 3 Передсвято Стрітення Господнього Мч. Трифона (250). Мц. Перпетуі, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда та мц. Феліцитати (202-203). Прп. Вендіміана, пустельника Віфінійського (близько 512). Прп. Петра Галатійського (близько 429). Прп. Василія, архиєп. Феселонського (ІХ) Ряд.: Яків 4:7-5:9; Мк. 11:27-33 За п’ятницю: 1 Петр. 1:1-2, 10-12, 2:6-10; Мк. 12:1-12 П’ятниця 15-го лютого, 2013/2 лютого 2013 37-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 3 : СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА. Пісний день, дозволяється риба, вино і олія На Вечірні: 1) Вих. 12:51-13:3, 10-12, 14-16, 22:29; Лев. 12:1-4, 6-8; Чис. 8:16-17; 2) Іс. 6:1- 12; 3) Іс. 19:1-5, 12, 16, 19-21 На Утрені: Лк. 2:25-32 Стрітення: Євр. 7:7-17; Лк. 2:22-40 Церковний календар Лютий 2013 119
 • At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried 8 stykhyry of the feast; Glory: Both now, of the feast. Prokeimen of the day. Old Testament readings 3. At the Litia and for the apos- ticha — the stykhyry of the feast. At the blessing of the loaves: tropar of the feast (thrice). At Matins: Аt God is the Lord the tropar of the feast twice. Glory: Both now, tropar of the feast (once). After the kathismas the sessional hymns of the feast. Polyelei and Magnification of the feast. From my youth. Prokeimen I shall commemorate your name. Gospel from St. Luke, per. 8. Psalm 50, Glory: Through the prayers, and everything else as given in the Menaion. Canon of the feast, irmoi (twice), tropars on 12. Irmoi and Katavasia of the feast. After the 3rd ode: sessional hymn of the feast. After the 6th ode: kondak and ikos of the feast. At the 9th ode we do not sing More honourable, but rather the refrain of the feast. Exapostilarion of the feast thrice. At the praises: 4 stykhyry of the feast; Glory: Both now: O Christ our God. After the Great Doxology — the tropar of the feast. Dismissal of the feast. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the feast. At the Liturgy: Regular (typical) antiphons. Entrance verse: The Lord has made known His salvation… (intoned by the priest or deacon). Tropar of the feast: Glory: Both now: kondak of the feast. Prokeimen of the feast, tone 3. Epistle to the Hebrews, per. 316. Gospel from St. Luke, per. 7. Hymn to the Theotokos, communion hymn, and dismissal of the feast. Saturday, February 16, 2013/February 3, 2013 37th Week after Pentecost, Tone 3 Afterfeast of the Meeting of the Lord Holy and Righteous Symeon the God-receiver and Anna the Prophetess. Prophet Azarias (X B.C.). Martyrs Papius, Diodorus, Claudianus (250). Martyrs Adrian and Eubulus (308-309). Martyr Blaise of Caesaria (III). Ord.: 1 Thessalonians 5:14-23; Luke 17:3-10 Sunday February 17, 2013/February 4, 2013 37th Sunday after Pentecost, Tone 4 Sunday of Zacchaeus Ven. Isidore of Pelusium (436-440). Martyrs Jadorus (III). Hieromartyr Abramius, Bishop of Arbela (c. 344-347). St. Nicholas the Confessor, abbot of the Studion (868). St. George, prince of Vladimir (1238). Matins: 4th Gospel: Luke 24:1-12 Ord.: 1 Timothy 4:9-15; Luke 19:1-10 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh, 3 of the feast, Venerable 4; Glory; of the feast, Both now, dohmatyk. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. Aposticha of the Oktoikh, Glory: Both now: Feast. After the Song of Symeon: Re - joi ce, O Virgin Theotokos (twice) and tropar of the feast (once). At Matins: At God is the Lord: Sunday Tropar (twice), Glory: of the Venerable, Both now: Feast. After the Kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Polyelei; Resurrectional Evlogitaria. February 2013 Church Calendar 120
 • Церковний календар Лютий 2013 121 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю 8 стихири свята; Слава: I нині: свя та. Вхід. Прокимен дня. Паремії. На Літії: стихири свята. На стиховні: стихири свя - та. Благословення хлібів: тропар свята (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар свята (двічі). Слава: I нині: тропар свята (раз). Після кафизм сідальні свята. Поліє лей і величання свята. Від юності моєї. Прокимен свята — Пом’яну ім’я твоє. Єван ге ліє від Луки, зач. 8. Псалом 50, Слава: Молитвами Бого ро - диці; і все решта як подано у Мінеї. Канон свята, ірмоси (двічі), тропарі на 12. Ірмос і ката ва сія свята — Сушу в глибині. Пі с ля 3-ої пісні: сідальний свята. Після 6-ої пісні: кондак і ікос свята. На 9-ій пісні — не співаємо Чеснішу, але приспіви свята. Екcапос - ти ларій свята (тричі). На хвалітних: 4 стихири свята; Слава: I нині: свята. Після Ве ли - кого Славословія — тропар свята. Відпуст свята. 1-ий Час. На Часах: Тропар і кондак свята. На Літургії: Антифони зображальні (звичайні). Вхідне — Явив Господь спасіння Своє, перед народами відкрив Свою правду (виголошує диякон або священик). Тропар свята: Слава: I нині: кондак свята. Прокимен свята, на голос 3-ій — Величає душа моя Господа. Апостол: до Євреїв, зачало 316. Євангеліє від Луки, зач. 7-е. Задостойник, при часний, і відпуст свята. Субота 16-го лютого, 2013/3 лютого, 2013 37-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 3 Післясвятo Стрітення Господнього Прав. Симеона Богоприїмця і Анни пророчиці. Прор. Азарії (Х ст. до Р.Х.). Мчч. Папія, Діодора, Клавдіана (250). Мчч. Адріана та Єввула (близько 308-309). Мч. Власія Кесарійського (ІІІ). Ряд.: 1 Фес. 5:14-23; Лк. 17:3-10 Неділя 17-го лютого, 2013/4 лютого, 2013 37-ма неділя після П’ятидесятниці, голос 4 Неділя про Закхея Прп. Ісидора Пелусіотського (близько 436-440). Мч. Ядора (ІІІ). Сщмч. Аврамія, єп. Аврильського (близько 344-347). Прп. Миколая сповідника, ігумена Студійського (868). Блгв. вел. кн. Юрія Всеволодовича Володимирського (1238). На Утрені: 4-e Євангеліє: Лк. 24:1-12 Ряд.: 1 Тим. 4:9-15; Лк. 19:1-10 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: 4 стихири Октоїха, 3 свята і 4 преподобного. Слава: свята: І нині: догматик. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. На сти ховні: стихири Октоїха: Слава: І нині: свята. Після — Нині відпус каєш: Богородице Діво (двічі) і тропар свята (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: преподобному; І нині: Свя та. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей. Ангельський собор. Іпакої, степенні і про ки мен
 • February 2013 Church Calendar 122 Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 4th Resurrectional Go spel, from St. Luke per. 112. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resur rec - tional on 4, Theotokos on 2, and feast on 4, Venerable on 4; Ir moi of the Resurrectional canon. Katavasia of the Meeting — The Sun once passed over dry land. After the 3rd ode: kondak, ikos and sessional hymn of the feast. After the 6th ode: Resurrectional kondak and ikos. At the 9th ode: More honourable. Holy is the Lord our God. 4th Sunday Exapostilarion, Glo ry: Both now: feast. At the praises: 8 sty khy ry of the Oktoikh, Glory: 4th Matinal Doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the feast and Venerable alternately. Kondak of the feast and Venerable alternately. At the Liturgy: At the Entrance, the regular order of the tropars: of the Resur rec tion, of the feast and Venerable. Kondak of the Resur rec tion, Glory: Venerable, Both now: of the feast. Prokeimen of the tone. Epistle to Timothy, per. 285 (from the half). Gospel from Luke, per. 94. Communion hymn — Praise the Lord and The cup of salvation. Monday February 18, 2013/February 5, 2013 38th Week after Pentecost, Tone 4 Week of the Publican and Pharisee. Martyr Agatha (251). St. Theodosius, Archbishop of Chernihiv (1696). St. Polyeuctus, Patriarch of Constantinople (970). “Eletsk-Chernigov” (1060), “Sicilian” or “Divnogorsk” (1092) and “In Search of the Perishing” (17 c.) Icons of the Mother of God Ord.: 1 Peter 2:21-3:9; Mark 12:13-17 Tuesday February 19, 2013/February 6, 2013 38th Week after Pentecost, Tone 4 St. Bucolus, Bp. of Smyrna (c. 100). Sts. Barsanuphius the Great and John the Prophet, monks of Palestine (VI). St. Photius, Patriarch of Constantinople (891). Virgin-martyr Dorothea, and with her the martyrs Christina and Callista, sisters, and Theo - phi lus, at Caesarea (288). Martyr Julian (312). Virgin-martyr Fausta, and with her Martyrs Evilasius and Maximus, (ca. 305-311). Virgin-martyrs Martha and Mary, and their brother Monk-martyr Lycarion, in Egypt. Ord.: 1 Peter 3:10-22; Mark 12:18-27 Wednesday February 20, 2013/February 7, 2013 38th Week after Pentecost, Tone 4 St. Parthenius, Bp. of Lampsacus (IV). St. Luke of Mt. Steirion (953). The 1,003 Martys of Nicomedia (303). Ord.: 1 Peter 4:1-11; Mark 12:28-37 Thursday February 21, 2013/February 8, 2013 38th Week after Pentecost, Tone 4 5 Great Martyr Theodore Stratelates ("the General") (319).
 • Церковний календар Лютий 2013 голосу. Євангеліє воскресне 4-e, від Св. Луки, зачало 112-те. Воскресіння Хри с тове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, Богородичний на 2, свята на 2 і пре по - добного на 4. Ірмоси канону воскресного; Катавасія Стрітення — Сушу в гли бині. Пі - сля 3-ої пісні: кондак, ікос та сідальний свята. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу, Святий єси. 4–ий Екcапостиларій недільний. Слава: І нині: свята. На хвалітних: стихири Ок то їха 8; Слава: Екcапостиларій недільний 4-ий; І нині: Преблагословенна Єси. Після Ве ликого Славо сло вія — тропар — Воскрес із гробу. Єк - те нії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний: Слава: апостола. Кондак недільний. На Літургії: По Bході порядок тропарів: воскресний, свята і преподобного. Кондак: вос кресний, Слава: преподобного; І нині: свята. Прокимен голосу. Апо стол: до Тимо - фея зачало 285 (з половини). Євангеліє від Луки, зачалo 94-є. При часний: Хваліте Гос - пода i Чашу спасіння. Понеділок 18-го лютого, 2013/5 лютого, 2013 38-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 Тиждень про Митаря й Фарисея. Мц. Агафії (251). Свт. Феодосія, архиєп. Чернінівського (1696). Свт. Полієуктус, патр. Константинопольський (970). Єлецької-Чернігівської (1060), Сіцілійської або Дивногорської (1092) і званої “При кли - кан ня загиблих” (1770) ікон Божої Матері. Ряд.: 1 Перт. 2:21-3:9; Мк. 12:13-17 Вівторок 19-го лютого, 2013/6 лютого, 2013 38-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 Прп. Вукола, єп. Смирнського (близько 100). Прп. Варсонофія Великого та Іоанна пророка (VI). Свт. Фотія, патр. Константинопольського (891). Мц. Дорофеї діви, із нею мцц. Христини, Каллісти сестри і мч. Феофіла Кесарії (288). Мч. Юліяна (312). Мц. Фавсти діви із нею мчч. Євіласія та Максима (305-311). Мцц. Марфи і Марії та брата їхнього прмч. Дикаріона отрока. Ряд.: 1 Перт. 3:10-22; Мк. 12:18-27 Середа 20-го лютого, 2013/7 лютого, 2013 38-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 Прп. Парфенія, єп. Лампсакійського (IV). Прп. Луки Елладського (близько 953). Мчч. 1003 Нікомедійських (303). Ряд.: 1 Петр. 4:1-11; Мк. 12:28-37 Четвер 21-го лютого, 2013/8 лютого, 2013 38-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 5 Вмч. Феодора Стратилата (319). 123
 • February 2013 Church Calendar Prophet Zachariah (ca. 520 B.C.). Sts. John and Basil of the Near Kyivan Caves. Ord.: 1 Peter 4:12-5:5; Mark 12:38-44 Friday February 22, 2013/February 9, 2013 38th Week after Pentecost, Tone 4 Apodosis of the Meeting of the Lord. Martyr Nicephorus of Antioch in Syria (257). Uncovering of the Relics of St. Innocent, Bishop of Irkutsk (1805). Ven. Pancratius of the Far Kyivan Caves (XII). Hieromartyrs Marcellus, bp. of Sicily; Philagrius, bp. of Cyprus; and Pancratius, bp. of Taor - mina (I). Hieromartyr Peter Damascene (743). Ord.: 2 Peter 1:1-10; Mark 13:1-8 The whole service is from the feast, except the Entrance, Paremii and Polyelei. At the Liturgy: After the Entrance, the tropar of the feast: Glory; Both now. Kondak, Proke i - men, Alleluia and Communion hymn of the feast. Epistle and Gospel daily. Saturday February 23, 2013/February 10, 2013 38th Week after Pentecost, Tone 4 Hieromartyr Charalampos, and Martyrs Porphyrius and Baptus, (202). St. Anna, wife of Yaroslav I (1050). Ven. Prochorus of the Near Kyivan Caves (1107). Martyrs Ennatha, Valentina and Paula of Palestine (308). Icon of the Most Holy Theotokos of Areovindus (“Fierey Vision”) Ord.: 2 Timothy 2:11-19; Luke 18:2-8 Beginning OF the Lenten triOdiOn Sunday February 24, 2013/February 11, 2013 Sunday of the Publican and Pharisee, Tone 5 Hieromartyr Blaise, Bp. of Sebaste (c. 316). Blessed Prince Vsevolod (in holy baptism Gabriel) of Pskov (1138). St. Demetrius, monk of Priluki (1392). Righteous Theodora, Empress of Greece, who renewed the veneration of the holy icons (867). Matins: 5th Gospel: Luke 24:12-35 Ord.: 2 Timothy 3:10-15; Luke 18:10-14 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 7 stykhyry of the Oktoikh and 3 of the Triodion; Glory: of the Triodion, Both now: the dohmatyk. Entrance. Prokeimen — The Lord is king. At the aposticha: stykhyry of the Ok toikh; Glory:of the Triodion, Both now: The - otokion. After the song of Symeon Rejoice, O Vir gin Theotokos (thrice). At Matins: at God is the Lord: Sunday tropar (twice); Glory: Both now; Theotokion. After the kathismas the sessional hymns of Sunday. Polyelei. The Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 5th Resurrectional Gospel, from St. Luke, per. 113. Having beheld the Resurrection of Christ. Psalm 50, Glory: Open the doors of repentance 124
 • Церковний календар Лютий 2013 125 Прор. Захарії Серповидця з 12 (близько 520 до Р.Х.). Прп. Івана і Василія Печерських, які спочивають в Ближніх печерах. Ряд.: 1 Перт. 4:12-5:5; Мк. 12:38-44 П’ятниця 22-го лютого, 2013/9 лютого, 2013 38-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 Віддання свята Стрітення Господнього. Мч. Никифора, з Антіохії Сирійської (близько 257). Знайдення мощей Свт. Інокентія, єп. Іркутського (1805). Прп. Панкратія Печерського, в Дальніх печерах (XII). Сщмчч. Маркела, єп. Сікелійського, Філагрія, єп. Кипрського, і Панкраття, єп. Тавро - ме нійського (І). Мч. Петра Дамаскина (743). Ряд.: 2 Петр. 1:1-10; Мк. 13:1-8 Вся служба свята, крім Входу й Паремій і Полієлея. На Літургії: По Bході тропар святa, Слава: І нині. Кондак, Прокимен, і Алилуарій. При - часний святa. Апостол і Євангеліє — рядові. Субота 23-го лютого, 2013/10 лютого, 2013 38-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 Сщмч. Харалампія і з ним мчч. Порфирія, Ваптоса і трьох мучениць (202). Блгв. кн. Анни Новгородської (1050). Прп. Прохора Печерського, в Ближніх печерах (1107). Мцц. дів Єннафи, Валентини та Павли (308). Ікони Божої Матері “Вогнивидна” Ряд.: 2 Тим. 2:11-19; Лк. 18:2-8 èéóÄíéä èéëíéÇé∫ íêßéÑß Неділя 24-го лютого, 2013/11 лютого, 2013 Неділя Митаря і Фарисея, голос 5 Сщмч. Власія, єп. Севастійського (близько 316). Блгв. кн. Всеволода, у хрещенні Гавриїла, Псковського (1138). Прп. Димитрія Прилуцького, Вологодського (1392). Прав. Феодори, цариці грецької, яка відновила вшанування святих ікон (близько 867). На Утрені: 5-e Євангеліє: Лк. 24:12-35 Ряд.: 2 Тифм. 3:10-15; Лк. 18:10-14 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю, стихири Октоїха 7 і Тріоді 3; Слава: Тріоді — Вседержителю Господи; І нині: догматик. Вхід. Прокимен — Господь во - царився. На стиховні: стихири Октоїха; Слава: Тріоді, I нині: Богородичний. Після — Ни ні відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: І нині: Богородичний. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 5-е, від Луки, зачало 113-е. Воскрeсiння Христове. Псалом 50-ий, Слава: Покаяння і все решта, як подано в Тріоді. Канони: воскресний з ірмосом
 • February 2013 Church Calendar 126 and the rest, as given in the Triodion. Canons — Resurrectional with its irmos on 4, sta vro - anastasimon on 2, Theotokos on 2, and of the Triodion on 6; Katavasia. After the 3rd ode: ses- sional hymn of the Triodion. After the 6th ode: kondak and ikos of the Triodion. At the 9th ode — More honourable. 5th Resur rec tional Exapostilarion, Glory: of the Triodion, Both now: Theotokion, Triodion. At the praises: 4 stykhyry of the Oktoikh and 4 of the Trio dion with their verses. Glory: of the Tri odion, tone 8; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology — the tropar Today sal vation. Dis missal. Glory: Both now: 5th Gospel sty chy ra. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the Resurrectional tone. Kondak of the Triodion. At the Liturgy: After the Entrance tropar of the Resurrectional tone, of the temple (if of the Theotokos or a saint) then, if the temple is named after the Theotokos: Glory: kondak of the Tri odion; Both now: kondak of the temple. If the temple is named after a saint, after Glory: we sing the kondak of the patron saint of the temple, then at Both now: we sing the kondak of the Triodion (if the temple is named after a feast of the Lord the tropar and kondak are not sung). Prokeimen and Alleluia of the tone. Epistle to Timothy, per. 296. Gospel reading from St. Luke, per. 89. Communion hymn: Praise the Lord. Monday February 25, 2013/February 12, 2013 Week of the Publican and Pharisee, Tone 5 Fast-free week St. Meletius, Archbishop of Antioch (381). St. Meletius, Archbishop of Kharkiv (1840). St. Alexei, Metropolitan of Kyiv and wonderworker of all Rus’ (1378). Ven. Maria, called Marinus, and her father Eugene (VI). St. Antony, Patriarch of Constantinople (895). Iveron Icon of the Most Holy Theotokos Ord.: 2 Peter 1:20-2:9; Mark 13:9-13 Tuesday February 26, 2013/February 13, 2013 Week of the Publican and Pharisee, Tone 5 Ven. Martinian (V) St. Zoe of Bethlehem and the virgin Photina (Svitlana) (V). St. Eulogius, Bishop of Alexandria (ca. 607-608). Prince Konstantin Of Ostrov (1608) St. Symeon the Myrrh-gusher (1200). Ord.: 2 Peter 2:9-22; Mark 13:14-23 Wednesday February 27, 2013/February 14, 2013 Week of the Publican and Pharisee, Tone 5 5 St. Cyril, Equal-to-the-Apostles and Teacher of the Slavs (869). Ven. Isaac of the Near Kyivan Caves (c. 1090) The 12 Greeks, who built the Dormition Cathedral of the Kyivan Caves Lavra (XI). Translation of the relics (1578) of Prince-martyr Michael and his counselor, St. Theodore of Cher nihiv. St. Maron, hermit of Syria (473). St. Abraham, Bishop of Charres (V). Ord.: 2 Peter 3:1-18; Mark 13:24-31 Thursday February 28, 2013/February 15, 2013 Week of the Publican and Pharisee, Tone 5
 • Церковний календар Лютий 2013 127 на 4, хрестовоскресний на 2, Богородичний на 2 і Тріоді на 6; Катавасія. Після 3-ої пісні: сідальний Тріоді. Пі сля 6-ої пісні: кондак і ікос Тріоді. На 9-ій пісні — Чеснішу. Ек cа постиларій воскресний 5-ий, Слава: світильний Тріоді; І нині: Богородичний, Трі - оді на голос 8; На хвалітних: стихири Октоїха 4, і Тріоді 4 зі стихирами; Слава: Тріоді; І нині: Прeблагословeнна Ти. Після Великого Славословія — тропар — Сьогодні спасіння. Відпуст. Слава: І нині: стихира євангельська 1-а. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний. Кондак Тріоді. На Літургії: По Bході тропар недільний, храму (якщо Богородиці або святого), і тоді, як що храму Богородиці: Слава: кондак Тріоді: I нині: кондак храму. Але якщо храм свя того: Слава: кондак храму святого, I нині: кондак Тріоді (якщо храм святого Гос по - да тропар і кондак не співаються. Прокимен і Алилуарій го ло су. Апостол до Тимофія зач. 296. Євангеліє від Луки зач. 89. Причасний недільний — Хваліте Господа з небес. Понеділок 25-го лютого, 2013/12 лютого, 2013 Тиждень Митаря і Фарисея, голос 5 Загальниця Свт. Мелетія, архиєп. Антіохійського (381). Свт. Мелетія, архиєп. Харківського (1840). Свт. Олексія, митр. Київського і всієї Русі чудотоврця (1378). Прп. Марії, званої Марином, та батька її Євгенія (VI). Свт. Антонія, патр. Константинопольського (895). Іверської ікони Божої Матері. Ряд. 2 Петр. 1:20-2:9; Мк. 13:9-13 Вівторок 26-го лютого, 2013/13 лютого, 2013 Тиждень Митаря і Фарисея, голос 5 Прп. Мартиніяна (V). Прпп. Зої і Фотинії (Світлани) (V). Прп. Євлогія, архиєп. Олександрійського (607-608). Блгв. Кн. Констянтина Островського (1608) Прп. Стефана, у чернецтві Симеона, царя Сербського, мироточивого (1200). Ряд. 2 Перт. 2:9-22; Мк. 13:14-23 Середа 27-го лютого, 2013/14 лютого, 2013 Тиждень Митаря і Фарисея, голос 5 5 Рівноап. Кирила, учителя Слов’янського (869). Прп. Ісаакія, затворника Печерського, в Ближніх печерах (близько 1090). 12 греків, будівників Успенського собору Києво-Печерської Лаври (XI). Перенесення мощей блгв. кн. Михаїла Чернігівського (1578) і боярина його Феодора. Прп. Мирона, пустельника Сирійського (473). Свт. Авраамія, єп. Каррійського (V). Ряд. 2 Петр. 3:1-18; Мк. 13:24-31 Четвер 28-го лютого, 2013/15 лютого, 2013 Тиждень Митаря і Фарисея, голос 5
 • February 2013 Church Calendar Apostle Onesimus of the Seventy (c. 109). Ven. Paphnutius of the Far Kyivan Caves (XIII). St. Paphnutius, monk and his daughter St. Euphrosyne, nun, of Alexandria (V). St. Eusebius, hermit of Asikha in Syria (430-440). “Vilensk” (transferred to Vilnius in 1495) and “Dalmatian” (1646) Icons of the Mother of God. Ord.: 1 John 1:8-2:6; Mark 13:31-14:2 Ven. John Cassian the Roman (435). St. Cassian, faster of the Kyiv Caves (XII). St. Meletius, Archbishop of Kharkiv (1840). St. John, called Barsanuphius, of Nitria in Egypt (V). St. Theosterictus the Confessor, abbot of Pelecete Monastery near Prusa (826). St. Peter and Paul congregation, Gifford (Nova Bukovyna), Alberta celebrated its 100th anniversary on July 12, 2009. 128
 • Ап. від 70-ти Онисима (близько 109). Прп. Пафнутія, затвoрника Печерського, в Дальніх печерах (ХІІІ). Прпп. Пафнутія і дочки його Євфросинії (V). Прп. Євсевія, пустельника Сирійського (V). Віленської (принесення у Вільно у 1495 р.) і Далматської ікон Божої Матері. Ряд. 1 Ів. 1:8-2:6; Мк. 13:31-14:2 Кассіана Римлянина (435). Св. Кассіяна, постника Печерського (ХІІ). Св. Мелетія, Архиєп. Харківського (1840). Прп. Іоана, нареченого Варсонофієм, єп. Дамаського (V). Мч. Феоктиста (VIII) Церковний календар Лютий 2013 Holy Ascension Ukrainian Orthodox Church, Burgis, Saskatchewan celebrated its 100th anniversary on May 17, 2007. 129
 • March Friday March 1st, 2013/February 16, 2013 Week of the Publican and the Pharisee, Tone 5 Martyrs Pamphilius the priest, Valens the deacon, Paul, Seleucus, Porphyrius, Julian, Theo - du l us, Elias, Jeremiah, Isaiah, Samuel, and Daniel at Caesarea (307-309). Martyrs of Persia and Martyropolis (IV) Ven. Marutha, Bishop of Mesopotamia (422) Ord.: 1 John 2:7-17; Mark 14:3-9 Saturday March 2nd, 2013/February 17, 2013 Week of the Publican and Pharisee, Tone 5 5 Great Martyr Theodore of Tyro (306). Ven. Theodore the silent of the Far Kyivan Caves (XIII). St. Mariamne, sister of the Apostle Philip (I). Uncovering of the relics (867-869) of Martyr Menas the Melodius of Alexandria (ca. 313) Ord.: 2 Timothy 3:1-9; Luke 20:46-21:4 Sunday March 3rd, 2013/February 18, 2013 Sunday of the Prodigal Son, Tone 6 St. Leo the Great, Pope of Rome (461). St. Agapitus, Bishop of Synnada (IV). St. Flavian the confessor, Patriarch of Constantinople (ca. 449). Matins: 6th Gospel: Luke 24:36-53 Ord.: 1 Corinthians 6:12-20; Luke 15:11-31 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 6 stykhyry of the Oktoikh, 4 of the Tri odion; Glory: of the Triodion, Both now, dohmatyk. Entrance. Prokeimen — The Lord is king. At the aposticha: stykhyry of the Oktoikh; Glory: of the Trio dion, Both now: Theotokion. After the song of Symeon Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice); Glory: of the saint, Both now; Theoto ki on. After the kathismas the sessional hymns. Polyelei. By the waters of Babylon. The Resurrectional Evlogitaria. After the small litany the sessional hymns. Prokeimen of the tone. 6th Resurrectional Gospel, from St. Luke, 24: 36-53, per. 114. Having beheld the Resurrection of Christ. Psalm 50, Glory: Open the doors of repentance and the rest, as given in the Triodion. Canons — Resurrectional with March 2013 Church Calendar 130
 • ÅÂÂÁÂ̸ П’ятниця 1-го березня, 2013/16 лютого, 2013 Тиждень Митаря і Фарисея, голос 5 Мчч. Памфіла, пресвітера, Валента, диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юлі ана, Ілії, Даниїла, Єремії, Ісаї (307-309) Мчч. Персидських в Мартирополі (IV) Прп. Маруфа, єп. Месопотамського (422) Ряд.: 1 Ів. 2:7-17; Мк. 14:3-9 Субота 2-го березня, 2013/17 лютого, 2013 Тиждень Митаря і Фарисея, голос 5 5 Вмч. Феодора Тирона (близько 306). Прп. Феодора повчальника, Печерського, в Дальніх печерах (XIII). Прав. Маріямни, сестри ап. Филипа (І). Знайдення мощей мчч. Мини Каллікелада (867-889) і Мелодія Олександрівського (бли зько 313). Ряд.: 2 Тим. 3:1-9; Лк. 20:46-21:4 Неділя 3-го березня, 2013/18 лютого, 2013 Неділя про Блудного Сина, голос 6 Свт. Льва, папи Римського (461). Свт. Агапита сповідника, єп. Синадського (IV). Свт. Флавіяна, сповідника, патр. Константинопольського (449-450). На Утрені: 6-e Євангеліє: Лк. 24:36-53 Ряд.: 1 Кор. 6:12-20; Лк. 15:11-32 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 6, Тріоді 4; Сла - ва: Тріоді; І нині: догматик. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. На стиховні: стихи- ри Октоїха; Слава: Тріоді; І нині: Богородичний. Після піснi Симеона — Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: святому, І нині: Богоро - дич ний. По кафизмах сідальні святому. Полієлей. На ріках Вавилонських, Анге льс ь - кий Собор. Мала Єк тенія, і сідальні святому. Прокимен голосу. 6-e Євангеліє, від Лу - ки, 24: 36-53, зач. 114. Вос крeсіння Христове. Псалом 50-ий, Слава: Покаяння і все реш - та, як подано в Тріоді. Канони: воскресний з ірмосом на 4, Богородиці на 2, Трі оді на Церковний календар Березень 2013 131
 • March 2013 Church Calendar 132 its irmos on 4, Theotokos on 2, Triodion on 4 and of the saint on 4; Katavasia. After the 3rd ode: ses- sional hymn of the Triodion, Glory: Triodion, Both now: of the Theoto ki on. After the 6th ode: kon- dak and ikos of the Triodion. At the 9th ode — More honourable. 6th Resurrectional Exapos til - arion, Glory: Triodion, Both now: Theoto ki on. At the praises: 5 stykhyry of the Oktoikh and 3 of the Triodion, Glory: of the Triodion; Both now: You are most blessed. After the Great Doxo logy — the tropar Having risen from the tomb. Dismissal. Glory: Both now: 6th Gospel stychyra. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the Resurrectional tone, Glory: Both now. Kondak of the Triodion. At the Liturgy: After the Entrance tropar of the Resurrectional tone, Glory: Both now: kon- dak of the Triodion. Prokeimen and Alleluia of the tone. Epistle to the 1 Corinthians, 6:12-20, per. 131. Gospel reading from Luke, 15:11-31, per. 79. Communion hymn — Praise the Lord. Monday March 4th, 2013/February 19, 2013 Meat-Fare week, Tone 6 Archippus and Philemon of the seventy, and Martyr Apphia (I). Martyrs Maximus, Theodotus, Hesychius, and Asclepiodota (305-311). Ven Eugene and Macarius, confessors at Antioch (363). Ven. Dositheus (VII), disciple of the abbot Dorotheus. St. Rabulas (c. 530). Ord.: 1 John 2:18-3:10; Mark 11:1-11 Tuesday March 5th, 2013/February 20, 2013 Meat-Fare week, Tone 6 St. Leo, Bishop of Catania (c. 780). Ven. Agatho of the Far Kyivan Caves (XIII-XIV). Blessed prince of Kyiv Yaroslav the Wise (1054) Hieromartyr Sadoc, Bishop of Persia, and 128 Martyrs with him (342). St. Agatho, pope of Rome (682). Ord.: 1 John 2:11-20; Mark 14:10-42 Wednesday March 6th, 2013/February 21, 2013 Meat-Fare week, Tone 6 Ven. Timothy of Symbola (795). St. Eustace, Archbishop of Antioch (337). St. George, Bishop of Amastris on the Black Sea (ca. 805). “Kozelshchanskaya” (1881) Icon of the Most Holy Theotokos Ord.: 1 John 3:21-4:6; Mark 14:43-15:1 Thursday March 7th, 2013/February 22, 2013 Meat-Fare week, Tone 6 Uncovering of Relics of the holy Martyrs at the Gate of Eugenius at Constantinople (395-423). Martyrs Maurice and his son Photinus, and Martyrs Theodore, Philip, and 70 soldiers, at Apa mea in Syria (ca.305). Sts. Thalassius, Limnaeus, and Baradates, hermits in Syria (V). St. Athanasius the confessor of Constantinople (826). Ord.: 1 John 4:20-5:21; Mark 15:1-15 Friday March 8th, 2013/February 23, 2013 Meat-Fare week, Tone 6
 • Церковний календар Березень 2013 133 4 і святому на 4; Катавасія. Після 3-ої пісні: сідальні Тріоді. Слава: Тріоді І нині: Богоро - дич ний. Після 6-ої пісні: кондак і ікос Тріоді. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапо с тиларій воскресний 6-ий, Слава: Тріоді; І нині: Богоро дич ний. На хвалітних: сти хири Октоїха 5 і Тріоді 3; Слава: Тріоді; І нині: Преблагословенна єси. Після Вели ко го Cлавословія — тропар — Воскрес із гробу. Відпуст. Слава: І нині: стихира єванге ль ська 6-а. Час 1-ий. На Часах: Tропар недільний голос, Слава: І нині. Кондак Тріоді. На Літургії: По Bході: тропар недільний Слава: I нині: кондак Тріоді. Прокимен голо- су. Апостол: до 1 Коринтян, 6:12-20, зач. 131. Євангеліє від Луки, 15:11-32, зач. 79. При - ча сний недільний — Хваліте Господа з небес. Понеділок 4-го березня, 2013/19 лютого, 2013 Тиждень М’ясопусний, голос 6 Апп. від 70-ти Архипа й Филомина і мц. рівноап. Апфії (І). Мчч. Максима, Феодота, Ісихія, мц. Аскліпоіодоти (305-311). Прпп. Євгенія і Макарія сповідників, пресвітерів Антіохійських (363). Прп. Досифея (VII), ученика прп. авви Дорофея. Прп. Равули (близько 530). Ряд.: 1 Ів. 2:18-3:10; Мк. 11:1-11 Вівторок 5-го березня, 2013/20 лютого, 2013 Тиждень М’ясопусний, голос 6 Прп. Льва, єп. Катанського (близько 780). Прп. Агафона Печерського, в Дальніх печерах (XIII-XIV). Блгв. Кн. Київського Ярослава Мудрого (1054) Свмч. Садока, єп. Персидського, і з ним 128 мчч. (342-344). Прп. Агафона, папи Римського (682). Ряд.: 1 Ів. 3:11-20; Мк. 14:10-42 Середа 6-го березня, 2013/21 лютого 2013 Тиждень М’ясопусний, голос 6 Прп. Тимофія у Символах (795). Свт. Євстафія, архиєп. Антіохійського (337). Свт. Георгія, єп. Амастрідського (близько 805). Козельщанської ікони Божої Матері (1881). Ряд.: 1 Ів. 3:21-4:6; Мк. 14:43-15:1 Четвер 7-го березня, 2013/22 лютого, 2013 Тиждень М’ясопусний, голос 6 Знайдення мощей мучеників, що в воротах Євгенії в Константинополі (395-423). Мчч. Маврикія і сина його: Фотина, та Феодора, Филипа і 70 воїнів (близько 305). Прпп. Фаласія, Лімнія і Варадата, пустельників Сірійських (V). Прп. Афанасія сповідника (826). Ряд.: 1 Ів. 4:20-5:21; Мк. 15:1-15 П’ятниця 8-го березня, 2013/23 лютого, 2013 Тиждень М’ясопусний, голос 6
 • March 2013 Church Calendar 134 E First (IV) and Second (452) Finding of the Honourable Head of the Holy Glorious Prophet, Forerunner, St. John the Baptist. (Service for the Forerunner served on Friday. Because Memorial Saturday services are served on Saturday, the service for the Forerunner is moved to Friday.) (The service of the Finding of the Head of St. John the Baptist is sung on the Meatfare Friday.) Hieromartyr Polycarp, Bishop of Smyrna (167). Sts. John, Antioch, Antoninus, Moses, Zebinas, Polychronius, Moses, and Damian, ascetics near Cyrrhus (V). St. Alexander, founder of the order of the Unsleeping Ones (430). St. Gorgonia, sister of St. Gregory the Theologian (372). Vespers: 1) Is. 40: 1-3, 9, 41:17-18, 45:8, 48: 20-21, 54:1; 2) Mal. 3:1-3, 5-7, 12,18, 4:4-6; 3) Wis. 4:4, 16-17, 19-20, 5:1-7. Matins: Lk. 7:17-30 Ord.: 2 John 1:1-13; Mark 15:22-25, 33-41 Forerunner: 11 Cor. 4:6-15; Mt. 11:2-15. At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried, tone 5: 6 stykhyry for the Fore - runner, Glory: for the Forerunner, Both now, dohmatyk. Entrance. Gladsome light. Pro kei - men. Old Testament Reading Forerunner 3. Litany. At the aposticha: stykhyry for the Fore - run ner; Glory: for the Forerunner, Both now: Theotokion. Regular dismissal. At Matins: At God is the Lord Tone 4: tropar of the Forerunner (twice); Glory: Both now: The o to - kion. After the kathismas the sessional hymns to the Forerunner. Polyelei and Mag nif ic ation to the Forerunner. Hypakoe, hymns of ascent to the Forerunner Glory: Both now: Theo tokion. Hymns of ascent: From my youth, and Prokeimen. Gospel, from St. Luke, per. 31. Psalm 50, Glory: Through the prayers of the Forerunner and Baptizer John. Both now: Through the prayers of the Mother of God. Canons — Theotokion: Moleben on 6, Forerunner on 8.After the 3rd ode: ses- sional hymns to the Forerunner. After the 6th ode: kondak and ikos of the Forerunner. At the 9th ode — More honourable; The light of the Forerunner,Glory: Both now: Theotokion. At the praises tone 4: 4 stykhyry of the Forerunner and Glory: of the Forerunner; Both now: Theo to kion. After the Great Doxology — the tropar Forerunner. Glory: Both now. Theoto kion. Dis mis sal. 1st Hour. At the Hours: Tropar, and Kondak of the Forerunner. At the Liturgy of St. Basil the Great: After the Entrance the tropar of the Forerunner; Glory: kondak of the Fore runner; Both now: Theotokion. Prokeimen of the Forerunner. Epistle 2 John, per. 75 and Corinthians, per. 176. Alleluia verses tone 4. Gospel from St. Mark, per. 68 and from St. Matthew, per. 40. Communion hymn — The righteous man. Dismissal. Ord.: 2 John 1:1-13; Mark 15:22-25, 33-41 Forerunner: 2 Corinthians 4:6-15; Matthew 11:2-15 Saturday March 9th, 2013/February 24, 2013 Meatfare Saturday. Commemoration of the Departed, Tone 6 Ven. Erasmus of the Near Kyivan Caves (c. 1160). Ord.: 1 Corinthians 10:23-28; Luke 21:8-9, 25-27, 33-36 Departed: 1 Thessalonians 4:13-17; John 5:24-20 At Vespers: At Lord, I have cried tone 6; 3 stykhyry of the martyrs from the Oktoikh, and 3 of
 • Церковний календар Березень 2013 135 E Перше (IV) і друге (452) знайдення чесної голови Святого Славного Пророка і Пред течі, Івана Хрестителя Івана. (Службу Предтечі переноситься на п’ятницю. Ради Поминальної суботи, служба Пред течі переноситься на попередну п’ятницю.) (Службу знайденя голови Івана Предтечі переноситься на м’ясопусну п’ятницю). Свмч. Полікарпа, єп. Смирнського (167). Прпп. Іоанна, Антіоха, Антоніна, Мойсея, Зевина, Поліхронія, Мойсея іншого і Даміа - на, пустельників Сірійських (V). Прп. Олександра ченця, ігумена обителі “Невсипущих” (близько 430). Мц. Горгонії, сестра Св. Григорія Богослова (372) На Вечірні: 1) Ісайі. 40: 1-3, 9, 41:17-18, 45:8, 48: 20-21, 54:1; 2) Мал. З: 1-3, 5-7, 12,18, 4:4- 6; 3) Прем. Соломона. 4:4, 16-17, 19-20, 5: 1-7. На Утрені: Лк. 7:17-30 Ряд.: 2 Ів. 1:1-13; Марка 15:22-25, 33-41 Предтечі: II Кор. 4:6-15; Мт. 11:2-15. На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю голос 5: стихири Предтечі на 6; Слава: Предтечі; І нині: догматик. Вхід. Світло тихе. Прокимен — Поміч моя від Гос - по да. Читання Предтечі 3. Єктенія. На стиховні: стихири Предтечі; Слава: Предтечі; І нині: Богородичний. Звичайний відпуст. На Утрені: На Бог Господь: голос 4 тропар Предтечі (двічі); Слава: І нині: Богородич - ний. По кафизмах сідальні Предтечі. Полієлей й величання Предтечі. Іпакої, степенна Пред течі, Слава: І нині: Богорнодичний, Степенна: Від юности моєї і прокимен. Єван - геліє від Луки, зачало 31-е. Псалом 50-ий. Слава: Молитвами Предтечі й Хрестителю Івана, І нині: Молитвами Богородиці. Канони Богородиці молебень 6, й Предтечі 8. Після 3-ої пісні: сідальний Предтечі. Після 6-ої пісні: кондак і ікос Предтечі. На 9-ій пісні — Чеснішу: Світильник Предтечий. Слава: І нині: Богородичний. На хвалітних голрс 4: стихири Предтечі 4; Слава: Предтечі; І нині: Богородичний. Після Великого Сла вословія, тропар — Предтечі. Слава: І нині: Богородичний. Відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар, кондак Предтечі. На Літургії св. Василія Великого: По Вході, тропар Предтечі; Слава: кондак Предтечі; І нині: Богородичний. Прокимен — Звеселиться праведник. Апостол: Соб. послання Івана, зач. 75-е і до Коринтян, зачало 176-е. Алилуя на голос 4. Євангеліє від Марка, за - ча ло 68-е, і від Матвія, зачало 40-е. Причасний недільний — В пам 'ять вічну. Зви чай - ний відпуст. Ряд.: 2 Ів. 1:1-13; Мк. 15:22-25, 33-41 Предтечі: 2 Кор. 4:6-15; Мт. 11:2-15 Субота 9-го березня, 2013/24 лютого, 2013 М’ясопусна субота, Поминання покійних, голос 6 Прп. Єразма Печерського, в Ближніх печерах (близько 1160). Ряд.: 1 Кор. 10:23-28; Лк. 21:8-9, 25-27, 33-36 Заупокой: 1 Солунян 4:13-17; Ів. 5:24-30 На Bечірні: На Господи, взиваю: голос 6: стихири Октоїха мученичні 3, Тріоді 3; Слава:
 • March 2013 Church Calendar 136 the Triodion; Glory: of the Triodion, Both now: dohmatyk of tone 6 — Who doth not call thee blessed. No Entrance. In place of the Prokeimen — Alleluia in tone 8 with the verses for the re posed. At the aposticha: stykhyry of the martyrs and for the reposed (with verses for the reposed) from the Oktoikh; Glory: of the Triodion. Both now: Theotokion of the Triodion — Through the prayers of Your Mother. After the song of Symeon the tropar By the depth of Your wisdom; Glory: Both now: We have in you a wall. Dismissal. At Matins: In place of God is the Lord — Alleluia with the verses for the reposed. The tropar By the depth of Your wisdom (twice); Glory: Both now: We have in you a wall. After the 16th kathisma the usual Small Litany and sessional hymns of the Oktoikh tone 6. We sing the first station of the 17th kathisma — Blessed are the undefiled: with the refrain Blessed are You, O Lord, teach me Your sta - tutes. Small Litany for the reposed. We sing the second station of the 17th kathisma with the refrain — Save me, O Saviour. Then the tropars for the reposed with the re frain — Blessed are You, O Lord, teach me Your statutes. Small Litany for the reposed, and the sessional hymn — Give rest, O Saviour. Psalm 50. Canons: of the temple with its irmos on 6 and of the Triodion on 8; katavasia of the Triodion — Let us offer a song. After the 3rd ode: usual Small Litany sessional hymn of the Triodion. After the 6th ode: Small Litany for the re posed, kondak and ikos of the Triodion. At the 9th ode — More honourable, regular Small Litany and Exapostilarion of the Triodion. At the praises: stykhyry of the Triodion. The doxo lo gy is read. Litany of Supplication. At the aposticha — 4 sty khyra for the reposed from the Ok toikh; Glory: of the Triodion; Both now: the Theotokion of the Triodion. It is good to give thanks to the Lord. Trisagion. The tropar By the depth of Your wisdom; Glory: Both now: We have in you a wall. Litany of Fervent Supplication. Dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the Triodion. At the Liturgy: After the Entrance the tropar By the depth of Your wisdom; Glory: With the saints; Both now: We have in you a wall. Prokeimen in tone 6 — Their souls shall dwell among the blessed. Epistle to the 1 Corinthians 10:23-28, per. 146 and to the 1 Thesslalonians 4:13- 17, per. 270. Go spel from St. Luke 21:8-9, 25-27, 33-36, per. 105 and from St. John 5:24-20, per. 16. Communion hymn — Blessed are they whom You have chosen... After the Liturgy we serve a general Panakhyda for all reposed Orthodox Christians. Sunday March 10th, 2013/February 25, 2013 Meat-Fare Sunday, of the Last Judgment, Tone 7 St. Tarasius, Archbishop of Constantinople (806). Hieromartyr Reginus, Bishop of the isle of Skopelos (355). Matins: 7th Gospel: John 20:1-10 Ord.: 1 Corinthians 8:8-9:2; Matthew 25:31-46 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried; 10; 4 stykhyry of the Oktoikh, 3 of the Triodion and 3 of the saint; Glory: of the Triodion, Both now, dohmatyk of tone 7. En tran - ce. Prokeimen — The Lord is king. At the aposticha: stykhyry of the Oktoikh; Glory: of the Tri - odion. Both now: of the saint. After the song of Symeon Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice); Glory: Both now: tropar of the saint. A - fter the kathismas the sessional hymns of Oktoikh. Polyelei and By the rivers of Babylon. The Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 7th Re - sur rectional Gospel, from St. John 20:1-10, per. 63. Having beheld the Resurrection of Christ. Psalm 50, Glory: Open the doors of repentance and the rest, as given in the Triodion for the Sun - day of the Publican and the Pharisee. Canons: Resurrectional on 4, Theotokos on 2, Tri odion
 • Церковний календар Березень 2013 137 Трі оді; І нині: догматик голос 6 — Хто не ублажить тебе. Входу немає. Замість проки- мена — Алилуя на голос 8-ий із заупокійними стихами. На стиховні: стихири Октоїха мученичний і спочилих (стихи заупокійні); Слава: Тріоді; І нині: Богородичний Тріоді — Молитвами Матері Твоєї. Після — Нині відпускаєш: тропар — Глибиною мудрості; Слава: І нині: Тебе, як стіну. Відпуст. На Утрені: Замість Бог Господь — Алилуя, із заупокійними стихами; тропар — Гли би - ною мудрості (двічі); Слава: І нині: Тебе, як стіну. По 16-ій кафизмі, Мала Єктенія зви- чайна і сідальні Октоїха голос 6. Співаємо першу статтю 17-ої кафизми — Блаженні не по роч ні: з приспівом — Благословeн єси, Господи. Мала Єктенія заупокійна. Співаємо другу стат тю 17-ої кафизми з приспівом — Спасе, спаси мене. Тоді заупокійні тропарі з приспівом — Благословeн єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх. Мала Єктенія зау - по кій на і сідальний — Упокой, Спасе наш. Псалом 50-ий. Канони: храма з ірмосом на 6 і Трі оді на 8; Катавасія Тріоді — Пісню віддаймо; Після 3-ої пісні: Мала Єктенія зви- чайна і сі дальний Тріоді; Після 6-ої пісні: Мала Єктенія заупокійна і кондак і ікос Трі - оді; На 9-ій пісні — Чеснішу. Мала Єктенія звичайна і світильний Тріоді. На хвалітних: стихири Тріоді. Славословіє читається. Благальна Єктенія. На стиховні — стихири за - у по кій ні Ок тоїха 4; Слава: Тріоді; І нині: Богородичний Тріоді. Добре є прославляти Гос пода. Три святе. Тропар — Глибиною мудрості; Слава: І нині: Тебе, як стіну. Потрійна Єк те нія. Відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак Тріоді. На Літургії: По Bході, тропар — Глибиною мудрості; Слава: кондак — Зо святими упо- кой; І нині — Тебе, як стіну. Прокимен, на голос 6-ий — Душі їх у блаженстві перебува- тимуть. Апостол: до 1 Коринтян 10:23-28, зач. 146 і до 1 Солунян 4:13-17, зач. 270. Єван геліє від Лу ки 21:8-9, 25-27, 33-36, зач. 105 і від Івана 5:24-30, зач. 16. Причасний — Бла женні, кого Ти обрав і прийняв... По Літургії служиться за всіх померлих православ - них християн вселенська Па нахида. Неділя 10-го березня, 2013/25 лютого, 2013 Неділя м’ясопусна, про Страшний суд, голос 7 Св. Тарасія, архиєп. Константинопольського (806). Сщмч. Ригина, єп. Скопельського (355). На Утрені: 7-e Євангеліє: Ів. 20:1-10 Ряд.: 1 Кор. 8:8-9:2; Мт. 25:31-46 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: 10 стихирів: Октоїха 4, Тріоді 3 і святому 3; Слава: Тріоді; I нині: догматик 7-го голосу. Вхід. Прокимен — Господь воца- рився. На стиховні: стихири Октоїха; Слава: Тріоді; I нині: святому. Після — Нині від- пускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: І нині: святому. По кафиз- мах сідальні Октоїха. Полієлей і — На ріках Вавилонських. Ангельський собор. Іпакої, сте пенна і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 7-е, від Івана 20:1-10, зач. 63. Вос крe - сiн ня Христове. Псалом 50-ий, Слава: Покаяння і все решта, як подано в Тріоді за Не - ді лею ми таря й фарисея. Канони: воскресний на 4, Богородичний на 2, Тріоді на 4 і свя тому на 4; Ірмоси Октоїха; Катавасія свята. Після 3-ої пісні: кондак і ікос святому.
 • March 2013 Church Calendar on 4 and of the saint on 4; Irmoi of the Oktoikh; katavasia of the feast. After the 3rd ode: kondak and ikos of the saint. After the 6th ode: kondak and ikos of the Triodion. At the 9th ode — More honourable. 3rd Resurrectional Exapostilarion, Glory: Exapostilarion of the Tri - odion, Both now: Exapostilarion of the saint. At the praises: 4 stykhyry of the Oktoikh and 4 of the saint; Glory: of the Triodion; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology — the tropar Today salvation. Dismissal. Glory: Both now: 7th Gospel stychyra. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the tone, Glory: Both now and ever. Kondak of the Triodion. At the Liturgy: After the Entrance tropar of the tone, tropar of the saint Glory: Both now: kon dak of the Triodion. Prokeimen of the tone. Epistle to the 1 Corinthians 8:8-9:2, per. 140. Gospel from St. Matthew 25:31-46, per. 106. Sunday communion hymn — Praise the Lord. Note: From today until Lazarus Saturday during the week at Vespers and Matins the aposti - cha of the Oktoikh are replaced by the aposticha from the Triodion. Monday March 11th, 2013/February 26, 2013 Cheese-Fare week, Tone 7 St. Porphyrius, Bishop of Gaza (420). Martyrs Sebastian and Christodoulos (66) Ord.: 3 John 1:1-14; Luke 19:29-40, 22:7-39 Tuesday March 12th, 2013/February 27, 2013 Cheese-Fare week, Tone 7 Ven. Procopius the Confessor, of Decapolis (c. 750). Ven. Titus, presbyter of the Near Kyivan Caves (1190). Ven. Titus the Soldier, monk of the Far Kyivan Caves (XIV). St. Thalelaeus, hermit of Gabala in Syria (ca. 460). Ord.: Jude 1:1-10; Luke 22:39-42, 45-23:1 Wednesday March 13th, 2013/February 28, 2013 Cheese-Fare week, Tone 7 Ven. Basil the Confessor (747). Hieromartyr Proterius, Patriarch of Alexandria (457) Hieromartyr Nestor, Bishop of Magydos in Pamphylia (250) Sts. Marana, Cyanna (Kyra) and Domnica (Domnina), nuns of Syria (450). For February 29th: Ven. John Cassian the Roman (435). St. Cassian, faster of the Kyiv Caves (XII). St. John, called Barsanuphius, of Nitria in Egypt (V). St. Theosterictus the Confessor, abbot of Pelecete Monastery near Prusa (826). 6th Hour: Joel 2:12-26 Vespers: Joel 3:12-21 Thursday March 14th, 2013/March 1, 2013 Cheese-Fare week, Tone 7 Venerable Martyr Eudocia of Heliopolis (c. 160-170). Martyrs Nestor and Tribimius (III). Martyr Antoninia of Niceaea (III-IV). 138
 • Церковний календар Березень 2013 Після 6-ої пісні: кондак і iкос Тріоді; На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій вос- кресний 3-ій, Слава: Екcапостиларій Тріоді; I нині: Екcапостиларій святому. На хваліт- них: стихири Октоїха 4 і святому 4; Слава: Тріоді; I нині: Прeблагословенна єси. Після Ве ликого Славословія — тропар — Сьогодніі спасіння. Відпуст. Слава: І нині: стихира євангельська 7-а. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний, Слава: I нині. Кондак Тріоді. На Літургії: По Bході, тропар недільний і тропар святому, Слава: I нині. кондак Тріоді. Прокимен голосу. Апостол: до 1 Коринтян 8:8-9:2, зач. 140. Євангеліє від Матвія 25:31- 46, зач. 106. При часний недільний — Хваліте Господа з небес. Увага: Від сьогодні до Суботи Лазаревої, серед тижня, на Bечірні і на Утрені, стихири на стиховні Октоїха заміняються стихирами Тріоді. Понеділок 11-го березня, 2013/26 лютого, 2013 Сиропусний тиждень, голос 7 Свт. Порфирія, архиєп. Газського (420). Мчч. Севастіяна і Христодула (близько 66). Ряд.: 3 Ів. 1:1-14; Лк. 19:29-40, 22:7-39 Вівторок 12-го березня, 2013/27 лютого, 2013 Сиропусний тиждень, голос 7 Прп. Прокопія Декаполіта, спов. (близько 750). Прп. Тита, пресвітера Печерського, в Ближніх печерах (1190). Прп. Тита Печерського, колишнього воїна, в Дальніх печерах (XIV). Прп. Фалалея Сирійського (близько 460). Ряд.: Юда 1:1-10; Лк. 22:39-42, 45-23:1 Середа 13-го березня, 2913/28 лютого, 2013 Сиропусний тиждень, голос 7 Прп. Василія сповідника (747). Сщмч. Протерія, патр. Олександрійського (457). Сщмч. Нестора, єп. Магіддійського в Памфілії (250). Прпп. жон Марини, Кіриі Доміники,монахині Сирії (близько 450). За 29-го лютого: Кассіана Римлянина (435). Св. Кассіяна, постника Печерського (ХІІ). Прп. Іоана, нареченого Варсонофієм, єп. Дамаського (V). Мч. Феоктиста, спов. Шгумена Палицтського монастиря (826) На 6-му Часі: Йол. 2:12-26 На Вечірні: Йол. 3:12-21 Четвер 14-го березня, 2013/1 березня 2013 Сиропусний тиждень, голос 7 Прмц. Євдокії (близько 160-170). Мчч. Нестора і Тривімія (ІІІ). Мц. Антоніни (III-IV). 139
 • March 2013 Church Calendar 140 Virgin Domnina of Cyrrhus (450-460). Ord.: Jude 1:11-25; Luke 23:1-34, 44-56 Friday March 15th, 2013/March 2, 2013 Cheese-Fare week, Tone 7 Hieromartyr Theodotus, Bishop of Cyrenia (c. 326). Virgin-Martyr Euthalia of Sicily (257). Martyr Troadius of Neoceasarea (III). St. Agatho of Egypt, monk (V). 440 Martyrs slain by the Lombards (ca. 579). 6th Hour: Zachariah 8:7-17 Vespers: Zachariah 8:19-23 Saturday March 16th, 2013/March 3, 2013 Cheese-Fare Saturday, Tone 7 All of the Venerable Fathers, lit up with great deeds (movable holiday on Saturday of the Cheese-Fare Week) Martyrs Eutropius, Cleonicus and Basiliscus (c. 308). St. Piama the Virgin (337) St. Alexandra of Alexandria (IV). Sts. Zeno and Zoilus “Volokolamsk” Icon of the Most Holy Theotokos (1572) Ord.: Romans 14:19-23, 16:25-27; Matthew 6:1-13 Departed: Galatians 5:22-6:2; Matthew 11:27-30 The entire service is from the Triodion. At the Liturgy: After the Entrance the tropar of the Venerable Ones: Glory. Kondak of the Ven - erable Ones: Both now. Kondak of Saturday. Prokeimen of the fathers, in tone 4 — The saints shall rejoice in glory. Epistle: to the Romans 14:19-23, 16:25-27, and to the Galatians 5:22-6:2. Gospel from Matthew 6:1-13 and Matthew 11:27-30. Communion hymn: Rejoice in the Lord. Sunday March 17th, 2013/March 4, 2013 Cheese-Fare Sunday. Commemoration of the expulsion of Adam. Sunday of Forgiveness, Tone 8 Venerable Gerasimus of Jordan (475). Martyrs Paul and his sister Juliana (273). St. James the Faster of Phoenicia (VI). St. Gregory, Bishop of Constantia in Cyprus. Venerable Joasaph of Snetnogorsk Monastery of Pskov (1299) Matins: 8th Gospel: John 20:11-18 Ord.: Romans 13:11-14:4; Matthew 6:14-21 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried stykhyry 10: 6 of the Oktoikh, 4 of the Triodion; Glory: of the Triodion, Both now, dohmatyk of tone 8. Entrance. Prokeimen — The Lord is king. At the aposticha: stykhyry of the Oktoikh; Glory: of the Triodion. Both now: The o tokion. After the song of Symeon Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice); Glory: Both now: Theotokion. After the ka thismas the sessional hymns of Oktoikh. Polyelei and By the rivers of Babylon. The Re sur rec - tional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 8th Re sur rec tional
 • Церковний календар Березень 2013 141 Прп. Домніни Сирійської (450-460). Ряд.: Юда 1:11-25; Лк. 23:1-34, 44-56 П’ятниця 15-го березня, 2013/2 березня 2013 Сиропусний тиждень, голос 7 Сщмч. Феодота, єп. Кіринейського (близько 326). Мц. Євфалії (257). Мч. Троадія (ІІІ). Прп. Агафона Єгипетського (V). Мчч. 440 Італійських (579). На 6-му Часі: Заха. 8:7-17 На Вечірні: Заха. 8:19-23 Субота 16-го березня, 2013/3 березня, 2013 Сиропусна субота, голос 7 Всіх преподобних отців, що в подвигу просяяли (перехідне святкування в Cуботу сирної седмиці) Мчч. Євтропія, Клеоника і Василиска (близько 308). Прп. Піами діви (337). Свт. Олександра в Олександій (IV). Свв. Зинона і Зоїла. Волоколамської ікони Божої Матері (1572) Ряд.: Рим. 14:19-23, 16:25-27; Мт. 6:1-13 За упокiй: Гал. 5:22-6:2; Мт. 11:27-30 Вся служба по Тріоді. На Літургії: По Bході: тропар преподобним: Слава: кондак преподобним: І нині: кон- дак суботній. Прокимен отців, на голос 4-ий — Величаться преподобні у славі. Апос - тол: до Римлян 14:19-23, 16:25-27, і до Галатів 5:22-6:2. Євангеліє від Матвія 6:1-13 і Матвія 11:27-30. Причасний — Радуйтеся, праведні в Господі. Неділя 17-го березня, 2013/4 березня, 2013 Неділя сиропусна. Згадування Адамового вигнання. Неділя Прощення, голос 8 Прп. Герасима, що на Йордані (475). Мчч. Павла та Юліянії (близько 273). Прп. Якова постника (VI). Свт. Григорія, єп. Констанції Кипрської. Прп. Іоасафа Снєтногорського, Псковського (1299). На Утрені: 8-е Євангеліє: Ів. 20:11-18 Ряд.: Рим. 13:11-14:4; Мт. 6:14-21 На Bеликій Bечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю 10 стихирів: 6 Октоїха, 4 Тріоді; Сла ва: Тріоді, I нині: догматик 8-го голосу. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. На сти ховні: стихири Октоїха; Слава: Тріоді, І нині: Богородичний. Після Нині відпуска - єш, тропар Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: I нині: Богородичний. Піс - ля кафизм сідальні Октоїха. Полієлей. На ріках Вавилонських. Ангельський собор. Іпа - кой, степенні і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 8-е, від Івана 20:11-18, зач. 64.
 • March 2013 Church Calendar 142 Gospel, from St. John per. 6420:11-18. Having beheld the Resurrection of Christ. Psalm 50, Glory: Open the doors of repentance and the rest, as given in the Triodion for the Sunday of the Publican and the Pharisee. Canons — Resurrectional on 4, stavroanastasimon on 2, The - o tokos on 2 and Triodion on 6; Irmoi — He who once by His will; katavasia of the Tri odion. After the 3rd ode: sessional hymn of the Triodion. After the 6th ode: kondak and ikos of the Triodion. At the 9th ode — More honourable. 8th Resurrectional Exapostilarion, Glory: Exa - pos tilarion of the Triodion, Both now: Theotokion of the Triodion. At the praises: 5 sty khyry of the Oktoikh and 4 of the Triodion (with their refrains); Glory: of the Triodion; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology — the tropar Having risen. Litany. Dis mis sal. Glo ry: Both now: 8th Gospel stychyra. 1st Hour. At the Hours: Sunday tropar, kondak of the Triodion. Note: At the Proskomidia three Lambs are prepared: one for the Sunday Liturgy, and two for the Liturgy of the Presanctified Gifts on Wednesday and Friday. This is done on every Sunday of the Great Fast. At the Liturgy: After the Entrance, in a temple of the Lord — Sunday tropar: Glory: Both now: kon dak of the Triodion; in a temple of the Theotokos — tropar of the Sunday and of the temple: Glory: kondak of the Triodion, Both now: kondak of the temple; in a temple dedicated to a saint — tropar of the Sunday and of the temple: Glory: kondak of the temple; Both now: kondak of the Triodion. Prokeimen in tone 8 — Pray and give glory. Epistle to the Ro mans 13:11-14:4, per. 112. Go spel from St. Matthew 6:14-21, per. 17. Sunday communion hymn — Praise the Lord. Forgiveness Vespers: (After the Liturgy or in the evening, if possible are served). Psalm 103 is read. No ka thisma. At Lord, I have cried 10 stykhyry; 4 penitential stykhyry of the Oktoikh, 3 of the Tri odion and 3 of the saint. Glory: Both now: Theotokion of the Menaion. Entrance with the cen ser. Great Prokeimen: Turn not away Thy face from Thy child, for I am afflicted. Hear me spe - ed ily. Draw near to my soul and deliver it — 4 and one-half times. When the Pro kei men is sung the last time the priest closes the Royal Doors, takes off the phelon, and dons a black (Lenten) epitrakhil’, and proceeds to the ambon (Note: During the singing of the Pro kei men the altar cloths are changed from bright to dark. Before the service the dark cloths are put on the altar, tetrapod, etc., then the bright cloths are put over them in such a way that they can easily be re - moved). Vouchsafe, O Lord with prostrations. Litany of supplication (Len ten melody). Apo sti cha of the Triodion. After the song of Symeon the tropars with prostrations — Rejoice, O virgin Theotokos: Glory: O baptizer of Christ: Both now: O Holy Apostles; then Beneath your protection (without a prostration). Lord, have mercy — 40 times. Glory: Both now: More honour able. In the name of the Lord, Father, bless. Priest — Christ our God, the existing One. Reader — O King of heaven. The priest reads the prayer of St. Ephraim the Syr ian — O Lord and Master of my life; with three prostrations. The priest then reads the prayer for the beginning of the Great Fast. After this: the priest — Glory to You: and the dismissal. After the dismissal the priest offers a teaching about mutual forgiveness. He asks forgiveness of the faithful, and then the faithful pro - ceed forward, venerate the icons and cross, and ask forgiveness of the priest and of one another. Note: The usual order is for the person approaching to say “forgive me father/brother/sister” and the respondent to say “God forgives. Forgive me, and pray for me.” The first person asks forgiveness of the celebrant, then stands to his right, the next person of the celebrant and the first person, then stands at their right, etc. While the rite of mutual forgiveness is taking place the chanters traditionally chant the Paschal Verses — Let God arise, or the Paschal canon qui- etly.
 • Церковний календар Березень 2013 143 Вос рeсiння Христове. Псалом 50-ий, Слава: Покаяння і все решта, як подано в Тріоді за неділею ми таря й фарисея. Канони — воскресний на 4, хрестовоскресний на 2, Бо - городиці на 2, і Тріоді на 6; Ірмоси; Катавасія Тріоді. Після 3-ої пісні: сідальний Трі оді. Після 6-ої піс ні: кондак і ікос Тріоді. На 9-ій пісні — Чеснішу. 8-ий воскресний світи- лен, Слава: Екcапостиларій Тріоді, I нині: Богородичний Тріоді. На хвалітних: 5 сти- хирів Октоїха і 4 Тріоді (зі своїми приспівами); Слава: Тріоді; I нині: Преблагословенна єси. Після Ве ли кого Славословія — тропар Воскрес із гробу. Літія. Відпуст. Слава: I нині: 8-а єван ге ль ська стихира. 1-ий Час. На Часах: Тропар недільний, кондак Тріоді. Заввага: На проскомідії приготовляємо 3 Агнці: один для недільної Літургії і два для Лі тургії Раніш Освячених Дарів в середу і в п’ятницю. Так робимо кожної неділі Bели - кого посту. На Літургії: По Bході, в храмі Господньому — тропар недільний: Слава: І нині: кондак Тріоді; в храмі Богородичному — тропар недільний і храму, Слава: кондак Тріоді, I ни - ні: храму; в храмі святого — тропар недільний і храму: Слава: кондак храму; I нині: кон дак Тріоді. Прокимен недільний, на голос 8-ий. Апостол: до Римлян 13:11-14:4, зач. 112. Єван геліє від Матвія, 6:14-21, зач. 17. Причасний недільний — Хваліте Господа з небес. Вечірню прощальну: (Служимо по Літургії або вечором, якщо можливо). Псалом 103 читається. Кафизм немає. На Господи, кличу: стихири на 10: покаянні Октоїха 4 (4-го голосу), Тріоді 3, святого 3; Слава: І нині: Богородичний Мінеї. Вхід з кадилом. Про ки мен великий — Не відверни лиця Твого від отрока Твого, бо я скорблю, скоро по - чуй мене, зглянься на душу мою і врятуй її — 4 рази з половиною. Коли співають про- кимен ос тан ній раз, священик закриває Царські Двері, скидає фелон, і одягає темний єпитрахиль, і виходить на амвон. Читається Сподоби, Господи з поклонами. Єктенія благальна (з великопісним напівом). Стихири на стиховні Тріоді. Після — Нині від пу - ска єш: тро парі з поклонами — Богородице Діво: Слава: Хрестителю Христовий: I ни - ні: Мо літься за нас, святі Апостоли; Тоді — Під твою милість (без поклона). Господи, по милуй — 40 раз. Слава: І нині: Чеснішу: Іменем Господнім благослови. Свяще ник — Бла го словен Христос Бог наш. Читець — Небесний Царю. Священик читає мо литву Єф ре ма Сиріна — Господи і Владико життя мого; з трьома поклонами. Тоді священик чи тає молитву на початок Великого посту. Після цього: Священик — Слава Тобі: і від- пуст. Після відпусту священик виголошує повчальне слово, про взаємне про щення. Він сам просить у вірних прощення. Тоді всі підходять цілувати святі ікони і хрест у священика, просячи у нього прощення, і один в одного. Примітка: зазвичай особа, яка наближається повинна сказати: "Простіть мені отче /брате/сестро", а відповідаючий каже: "Нехай Бог простить. Простіть мені і моліть - ся за мене". Перша особа просить прощення у священика, тоді стає праворуч від ньо - го, наступна просить прощення у священика і в першої особи, а тоді стає справа від них (за першою), і т.д. Під час цього обряду взаємного прощення співці традиційно співають пасхальний стих — Нехай воскресне Бог, або пасхальний канон не голосно.
 • March 2013 Church Calendar 144 Beginning OF the great Fast On weekdays during the Great Fast the services are served with their own particularities, as indicated in the Horologion (Chasoslov), according to the Menaion and Triodion, without the Oktoikh. The Divine Liturgy is not served during the week, except for Wednesday and Friday — when the Divine Liturgy of the Presanctified Gifts is served. On the first four days of the Great Fast at Great Compline the Penitential Canon of St. An - drew of Crete is read according to the following order: The priest in a dark (black) epitra khil’ — Blessed is our God. Reader — Amen. Glory to You, our God, glory to You. O Heavenly King: Tri sagion, after the Our Father — Psalm 69 — O God, be attentive unto helping me. After this the priest reads the Great Canon, broken up into four parts, as indicated. At every tropar — the refrain: Have mercy on me O God, have mercy on me; with a great prostration. After the 6th ode, the kondak My soul. After the 9th ode, the irmos Ineffable is the childbearing is repeated. And we read the rest of Great Compline — When I called upon Thee; until — He that dwel - leth. God is with us. Having passed through the day. The bodiless nature. I believe. Then the priest O All-Holy Lady Theotokos; and the choir repeats this twice, and a prostration. The rest of the verses are intoned by the priest once, and the choir repeats them once. Trisagion, after the Our Father — Enlighten mine eyes; Lord, have mercy — 40 times. And the rest according to the order. After Glory to God in the highest: the Trisagion, after the Our Father; we sing — Lord of the hosts. Then — At all times: and the prayer of St. Ephraim the Syrian with 16 bows. The final Trisagion, after the Our Father – Lord, have mercy — 12 times. The prayer — O unde- filed; And grant unto us.; Most glorious; My Hope; Glory: Both now. Lord, have mercy (thrice); Bless. In place of the dismissal the priest reads the prayer O most merciful Master (during which the faithful bow down to the ground). The Forgiveness, Litany — Let us pray. The faith- ful approach, venerate the icons, receive a blessing from the priest, and depart. Monday March 18th, 2013/March 5, 2013 Beginning of the Great Fast, Tone 8 Strict fast Martyr Conon of Isauria (I). St. Conon the Gardener of Pamphylia (251). Martyr Onisius of Isauria (I) Virgin Martyr Irais (Rhais) of Egypt (III). St. Eulogius of Palestine. Martyr Eulampius of Palestine. St. Mark the Faster of Egypt (V). Ven. Hesychius (c. 790). 6th Hour: Isaiah 1:1-20 Vespers: 1st Reading: Genesis 1:1-13; 2nd Reading: Proverbs 1:1-20 Great Compline with the Canon of St. Andrew of Crete. Tuesday March 19th, 2013/March 6, 2013 First Week of the Great Fast, Tone 8 Fast day The 42 Martyrs of Ammoria in Phrygia, including: Constantine, Aetius, Theophilus, Theo - do re, Melissenus, Callistus, Basoes, and others (c. 845). Finding of the Precious Cross and Precious Nails by St. Helen (326). Monk-Martyrs Conon and his son Conon of Iconium (270-275).
 • Церковний календар Березень 2013 145 PO?ATOK VELYKOHO POSTU На тижні, під час Великого посту, богослужби відправляються зі своїми особистостя- ми (як вказано в Часослові), по Мінеї та Тріоді, без Октоїха. Божественної Літургії се - ред тижня не відправляється, крім середи і п'ятниці — коли служиться Літургія Ра - ніш Освячених Дарів. В перші чотири дні Великого посту на Великому Повечір’ї читається Канон прп. св. Ан дрія Критського за таким порядком: Ієрей у темному єпитрахилі — Благословен Бог: Читець — Амінь. Слава Тобі, Боже, слава Тобі. Царю Небесний: Трисвяте, по Отче наш — Псалом 69 — Боже, в поміч мою. Після цього ієрей читає Великий канон, роз- ділений на чотири частини, як зазначено. На кожному тропарі — приспів: Помилуй мене. Боже, помилуй мене, із земним поклоном. Після 6-ої пісні, кондак — Душе моя. Пі сля 9-ої пісні, знову ірмос — Різдво безнасінного. І читаємо дальше Велике Повечір'я — Коли взиваю я; аж до — Хто живе надією. З нами Бог. День проживши. Безтілесне єс тво. Вірую. Тоді ієрей — Пресвятая Владичице; і хор повторює двічі, і поклін. Інші сти хи ієрей виголошує раз, і хор повторює раз. Трисвяте, по Отче наш — Просвіти очі; Господи, помилуй — 40 разів. І решта за порядком. Після — Слава Богу на висоті: Трисвяте, по Отче наш: співаємо — Господи сил. Тоді — Кожного часу: і молитва Єф - рема Сиріна з 16 поясними поклонами. Кінцеве Трисвяте, по Отче наш — Господи, помилуй — 12 разів. Молитви — Непорочна; І дай нам. Владико; Преславна Вседіво; На - дія моя; Слава: І нині: Господи, помилуй (тричі); Благослови. Замість відпусту, ієрей чи - тає мо лит ву Владико Многомилостивий (в цей час вірні приклоняють голову до зем - лі). Про щення, і Єктенія — Помолімся. Вірні підходять, цілують ікони, приймають бла гословення від ієрея, і розходяться. Понеділок 18-го березня, 2013/5 березня, 2013 Початок Великого Посту, голос 8 Строгий піст Мч. Конона Ісаврійського (І). Мч. Конона городника (251). Мч. Онисія (І). Мц. Іраїди Єгипетської (ІІІ). Мч. Євлогія, що в Палестині. Мч. Євлампія. Прп. Марка посника Єгипетського (V). Прп. Ісихія (близько 790). На 6–му Часі: Іса. 1:1-20 На Вечірні: 1 читання: Буття 1:1-13; 2 читання: Притчи 1:1-20 Велике Повечір'я із Каноном прп. св. Андрія Критського Вівторок 19-го березня, 2013/6 березня, 2013 Перший тиждень Великого посту, голос 8 Пісний день Мчч. 42, що в Аммореї: Константина, Аетія, Феофіла, Феодора, Мелісена, Каліста, Ва - соя та інших з ними (близько 845). Знайдення Чесного Хреста та цвяхів царицею Єленою в Єрусалимі (326). Прмчч. Конона і сина його Конона (270-275).
 • March 2013 Church Calendar 146 St. Arcadius, monk, of Cyprus (361). 6th Hour: Isaiah 1:19-2:3 Vespers: 1st Reading: Genesis 1:14-23; 2nd Reading: Proverbs 1:20-33 Great Compline with the Canon of St. Andrew of Crete. Wednesday March 20, 2013/March 7, 2013 First Week of the Great Fast, Tone 8 Fast day The Hieromartyrs of Kherson: Basil, Ephraim, Capito, Eugene, Aetherius, Elpidius and Aga tho - dorus (IV). Ven. Paul the Simple (IV). St. Paul the Confessor, Bishop of Prusias in Bithynia (850). Venerable Emilian of Rome. Icon of the Most Holy Theotokos “Surety of Sinners” in Korets (1622) 6th Hour: Isaiah 2:3-11 Vespers: 1st Reading: Genesis 1:24-2:3; 2nd Reading: Proverbs 2:1-22 Liturgy of the Presanctified Gifts. Great Compline with the Canon of St. Andrew of Crete. Thursday March 21st, 2013/March 8, 2013 First Week of the Great Fast, Tone 8 Fast day St. Theophylactus, Bishop of Nicomedia (842-845). Apostle Hermas of the Seventy (I). Hieromartyr Theodoretus of Antioch (361). St. Dometius, monk (363). 6th Hour: Isaiah 2:11-21 Vespers: 1st Reading: Genesis 2:4-19; 2nd Reading: Proverbs 3:1-18 Great Compline with the Canon of St. Andrew of Crete. Friday March 22nd, 2013/March 9, 2013 First Week of the Great Fast, Tone 8 v The Holy Forty Martyrs of Sebaste: Cyrion, Candidus, Domnus, Hesychius, Heraclius, Sma ragdus, Eunoi - cus, Valens, Vivianus, Claudius, Priscus, Theodulus, Eutychius, John, Xan thias, Helianus, Sisinius, Angus, Ae tius, Flavius, Acacius, Ecdicius, Lysimachus, Alex ander, Elias, Gorgonius, Theophilus, Dometian, Gaius, Leon tius, Athanasius, Cyril, Sacerdon, Ni cho las, Va lerius, Philoctimon, Severian, Chudion, Aglaius, and Meliton (c. 320). Fast day Martyr Urpasianus of Nicomedia (295). Righteous Caesarius, brother of St. Gregory the Theologian (369). St. Tarasius of Lyconium. 6th Hour Isaiah 3:1-14 Vespers: 1st Reading: Genesis 2:20-3:20; 2nd Reading: Proverbs 3:19-34 Liturgy of the Presanctified Gifts. Saturday March 23rd, 2013/March 10, 2013 First Saturday of the Great Fast, Tone 8
 • Церковний календар Березень 2013 147 Прп. Аркадія Кипрського (близько 361). На 6–му Часі: Іса. 1:19-2:3 На Вечірні: 1 читання: Бут. 1:14-23; 2 читання: Проп. 2:1-11 Велике Повечір'я із Каноном прп. св. Андрія Критського Середа 20-го березня, 2013/7 березня 2013 Перший тиждень Великого Посту, голос 8 Пісний дeнь. Сщмчч. які в Херсонесі були єпископами: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Єферія, Єлпідія та Агафодора (IV). Прп. Павла Препростого (IV). Свт. Павла спов., єп. Прусіадського (850). Прп. Єміліяна Італійського. Ікони Божої Матері “Споручниця грішних”, в Корець (1622) На 6–му Часі: Іса. 2:3-11 На Вечірні: 1 читання: Бут. 1:24-2:3; 2 читання: Проп. 2:1-22 Літургія Раніш Освячених Дарів. Велике повечір'я із Каноном прп. Андрія Критського Четвер 21-го березня, 2013/8 березня 2013 Перший тиждень Великого посту, голос 8 Пісний день Прп. Феофілакта спов. єп. Нікомідійського (842-845). Ап. Єрма із 70 (I). Сщмч. Феодорита, пресвітера Антіохійського (361). Прп. Дометія, монаха (363). На 6–му Часі: Іса. 2:11-21 На Вечірні: 1 читання: Бут. 2:4-19; 2 читання: Проп. 3:1-18 Велике повечір'я із Каноном прп. Андрія Критського П’ятниці 22-го березня, 2013/9 березня 2013 Перший тиждень Великого Посту, голос 8 v 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися: Киріона, Кандида, Домна, Іси хія, Іра клія, Сма раг - да, Валента, Вівіана, Клавдія, Приска, Феодула, Євтихія, Іоанна, Ксан фія, Іліана, Сисинія, Ангія, Ае тія, Флавія, Акакія, Єкдикія, Лісімаха, Олександра, Ілія, Горгонія, Феофіла, Дометіана, Гаія, Леонтія, Афа насія, Кирила, Cакердона Мико лая, Ва лерія, Філоктимона, Саверіана, Худіона, Мелітона і Аглаїя (бли зько 320). Пісний день Мч. Урпасіяна Никомедійського (близько 295). Св. Кесарія, брата Cвт. Григорія Богослова (близько 369). Прав. Тарасія. На 6–му Часі: Іса. 3:1-14 На Вечірні: 1 читання: Бут. 2:20-3:20; 2 читання: Проп. 3:19-34 Літургія Раніш Освячених Дарів. Субота 23-го березня, 2013/10 березня 2013 Перший тиждень Великого Посту, голос 8
 • March 2013 Church Calendar 148 Fast day, wine and oil allowed Great Martyr Theodore Tyro (306) (movable holiday on Saturday of the 1st week of the Great Fast) Martyr Quadratus and with him: Cyprian, Dionysius, Anectus, Paul, Crescens, Dionysius, Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion, Papias, Leonidas, Chariessa, Nunechia, Basilissa, Nice, Galla, Galina, Theodora, and others at Corinth (258). Martyrs Codratus, Saturninus, and Rufinus of Nicomedia (III). Ven. Anastasia (567-568) On this day, the service of the Holy Forty Martyrs of Sebaste is sung. Ord.: Hebrews 1:1-12; Mark 2:23-3:5 St. Theodore: 2 Timothy 2:1-10; John 15:17-16:2 On Friday, after the ambon prayer at the Liturgy of the Presanctified Gifts — the Sup pli ca - tory Canon to the Great-Martyr Theodore the Tyro, with the blessing of kolyva in honour of the saint. On Saturday, at the Liturgy of St. John Chrysostom: tropar of St. Theodore, Glory: kondak of St. Theodore, Both now: kondak of Saturday. Prokeimen in tone 7: The righteous man. Epistle to the Hebrews 1:1-12, per. 303 and to 2 Timothy 2:1-10, per. 292. Gospel of St. Mark 2:23- 35, per. 10, and St. John 15:17-16:2, per. 52. Communion hymn — The righteous man. Sunday March 24, 2013/March 11, 2013 First Sunday of the Great Fast. Triumph of Orthodoxy, Tone 1 Fast day, wine and oil allowed St. Sophronius, Patriarch of Jerusalem (638-644). Ven. Sophronius recluse of the Far Kyivan Caves (XIII). Hieromartyr Pionius, priest of Smyrna, and those with him (250). Translation of the relics of Martyr Epimachus of Pelusium (250) to Constantinople. Matins: 9th Gospel: John 20:19-31 Ord.: Hebrews 11:24-26, 32-12:2; John 1:43-51 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 10 stykhyry: 6 of the Oktoikh, 4 of the Triodion; Glory: of the Triodion, Both now, dohmatyk of tone 5 — In the Red Sea. Entran - ce. Prokeimen — The Lord is king. At the aposticha: stykhyry of the Oktoikh; Glory: of the Tri - o dion. Both now: Theotokion — O, new wonder. After the song of Symeon Rejoice, O Vir gin The otokos (twice) and We venerate Your most pure image (once). At Matins: Wt God is the Lord: Sunday tropar (twice); Glory: Triodion — We venerate Your most pure image. Вoth now: Theotokion — Rejoice, O impassible gateway. After the kathismas the sessional hymns of Oktoikh. The Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Pro keimen of the tone. 9th Resurrectional Gospel, from St. John 20:19-31, per. 65. Having beheld the Resurrection of Christ. Psalm 50, Glory: Open the doors of repentance and the rest, as given in the Triodion for the Sunday of the Publican and the Pharisee. Canons — Resurrectional on 4, sta vro sanastasimon on 2, The otokos on 2 and Triodion on 6; Irmoi — Israel in ancient times; Ka ta vasia of the Triodion — Israel in ancient times. After the 3rd ode: sessional hymn of the Trio dion. After the 6th ode: kondak and ikos of the Triodion. At the 9th ode — More honourable. 9th Resurrectional Exapostilarion, Glory: Exapostilarion of the Triodion, Вoth now: Theotokion of the Triodion. At the praises: 5 stykhyry of the Oktoikh and 3 of the Tri odion (with their verses); Glory: of the Triodion — Moses, in the season of absti-
 • Церковний календар Березень 2013 149 Пісний день, дозволяється вино та олія Вмч.Феодора Тирона (бл. 306) (перехідне святкування в суботу 1-ої седмиці Великого посту) Мчч. Кодрата і з ним: Кипріяна, Діонисія, Анекта, Павла, Крискента, Діонісія (іншо- го), Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серафіона, Папія, Леоніда і мцц. Харієсси, Нунехії, Василиси, Ніки, Галі, Галини, Феодори та інших багатьох (бл. 258). Мчч. Кодрота Нікомідійського, Соторина, Руфина та інших (ІІІ). Прп. Анастасії (567-568). В цей день співаємо службу 40 мучеників Севастійських. Ряд.: Євр. 1:1-12; Мк. 2:23-3:5 Вмч.: 2 Тим. 2:1-10; Ів. 15:17-16:2 В п'ятницю, після заамвонної молитви на Літургії Раніш Освячених Дарів — канон молебний Великомученику Феодору Тирону, і благословення колива в честь святого. В суботу, на Літургії святого Івана Золотоустого: тропар св. Феодору, Слава: кондак св. Феодору, І нині: кондак суботній. Прокимен на голос 7 — Звеселиться праведник у Гос - поді, і уповатиме на Нього. Апостол до Євреїв 1:1-12, , зач. 303, і до Тимофія 2:1-10, зач. 292. Євангеліє від Марка 2:23-35, зач. 10-е, і від Івана 15:17-16:2, , зач. 52-е. При ча сний — В пам'ять віч ну буде праведник. Лихої слави він не убоїться. Неділя 24-го березня, 2013/11 березня, 2013 Неділя 1-ша Великого посту Торжество Православ’я, голос 1 Пісний день, дозволяється вино та олія Свт. Софронія, патр. Єрусалиського (638-644). Прп.Софронія, затворника Печерського, в Дальніх печерах (ХІІІ). Сщмч. Піонія, пресвітера Смирнського, і тих, що з ним (250). Перенесення мощей мч. Єпімаха Царгородського (250). На Утрені: 9-е Євангеліє: Ів. 20:19-31 Ряд.: Євр. 11:24-26, 32-12:2; Ів. 1:43-51 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: 10 стихирів: Октоїха 6, Тріоді 4; Слава: Тріоді; І нині: догматик 5-го голосу. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. На сти ховні: стихири Октоїха; Слава: Тріоді; І нині: Богородичний — О чудо нове. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (двічі); і — Пречистому образові (один раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі;) Слава: Тріоді — Пречистому об - ра зові; І нині: Богородичний. По кафизмах сідальні Октоїха. Ангельський собор. Іпа - кої, степенна і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 9-е, від Іоана 20:19-31, зач. 65. Во - с кре сіння Христове. Псалом 50-ий, Слава: Покаяння і все решта, як подано в Тріоді за не ділею митаря й фарисея. Канони: воскресний на 4, хрестовоскресний на 2, Бого ро - диці на 2, і Тріоді на 6; Ірмоси — Моря Червоного глибину; Катавасія Тріоді — Моря Чер во ного глибину. Піс ля 3-ої пісні: сідальний Тріоді. Після 6-ої пісні: кондак і ікос Трі - оді. На 9-ій пісні — Чес нішу. Екcапостиларій воскресний 1-ий, Слава: світильний Трі - оді; I ни ні: Бо го р о дич ний Тріоді. На хвалітних: стихири Октоїха 5 і Тріоді 3 (з їхніми приспівами); Сла в а: Тріоді — Мойсей під час посту; I нині: Преблагословeнна єси. Після Вели кого Славословія — тропар — Сьогодні спасіння. Літія. Відпуст. Слава: І ни ні: сти- хира євангельська 9-а. Час 1-ий.
 • March 2013 Church Calendar 150 nence; Вoth now: You are most blessed. After the Great Doxology — the tropar To day salva- tion. Litany. Dismissal. Glory: Вoth now: 9th Gospel stychyra. 1st Hour. At the Hours: Sunday tropar, Glory: tropar of the Triodion. Kondak of the Triodion. At the Liturgy of St. Basil the Great: After the Еntrance the Sunday tropar, tropar of the Trio dion: Glory: Вoth now: kondak of the Triodion. Prokeimen, song of the Fathers in tone 4 — Blessed are you. Epistle to the Hebrews 11:24-26, 32-12:2, per. 329. Gospel from St. John 1:43-51, per. 5. In place of It is truly worthy — All of creation. Sunday communion hymn — Praise the Lord; and — Rejoice in the Lord. Dis missal. Monday March 25th, 2013/March 12, 2013 Second Week of the Great Fast, Tone 1 Fast day Ven.Theophanes the Confessor, of Sigriane (818). Ven. Symeon the New Theologian (1021). St. Gregory the Dialogist, pope of Rome (604) Righteous Phineas, grandson of Aaron (1500 B.C.). 6th Hour: Isaiah 4:2-5:7 Vespers: 1st Reading Genesis 3:21-4:7; 2nd Reading: Proverbs 3:34-4:22 Tuesday March 26th, 2013/March 13, 2013 Second Week of the Great Fast, Tone 1 Fast day Translation of the Relics of St. Nicephorus, Patriarch of Constantinople (846). Martyr Sabinus (Abibus) of Egypt (303). Martyr Alexander of Macedonia (305). Martyrs Africanus, Publius, and Terence of Carthage (III). Martyr Christina of Persia (IV). Venerable Aninas the presbyter of the Euphrates 6th Hour: Isaiah 5:7-16 Vespers: 1st Reading: Genesis 4:8-15; 2nd Reading: Proverbs 5:1-15 Wednesday March 27th, 2013/March 14, 2013 Second Week of the Great Fast, Tone 1 Fast day Ven. Benedict of Nursia (543). St. Theognostus, Metropolitan of Kyiv and all Rus’ (1353). St. Rostislav-Michael, Prince of Kyiv (1167). St. Euschemon, Bishop of Lampsacus (IX). Icon of the Mother of God of St. Theodore (“Feodorivska”) (1613). 6th Hour: Isaiah 5:16-25 Vespers: 1st Reading: Genesis 4:16-26; 2nd Reading: Proverbs 5:15-6:4 Liturgy of the Presanctified Gifts. Thursday March 28th, 2013/March 15, 2013 Second Week of the Great Fast, Tone 1 Fast day Martyrs Agapius, Publius, Timolaus, Romulus, two named Dionysius, and two named Alex ander,
 • Церковний календар Березень 2013 151 На Часах: Тропар недільний; Слава: тропар Тріоді. Кондак Тріоді. На Літургії св. Василія Великого: По Вході, тропар недільний, тропар Тріоді; Слава: І нині: кондак Тріоді. Прокимен, пісня Отців на голос 4-ий — Благословен єси, Господи, Бо - же отців наших. Апостол: до Євреїв 11:24-26, 32-12:2, зач. 329. Євангеліє від Івана 1:43- 51, зач. 5. Замість Достойно — Тобою радується. Причасний недільний — Хвалі те Гос - по да з не бес; і — Радуйтеся, праведні, в Господі: праведним належить похвала. Від пуст. Понеділок 25-го березня, 2013/12 березня 2013 Другий тиждень Великого посту, голос 1 Пісний день Прп. Феофана спов. Сігріанського (818). Прп. Симеона Нового Богослова (1021). Свт. Григорія Двоєслова, папи Римського (604) Прав. Фінеєва (близько 1500 р. до Р.Х.). На 6–му Часі: Іса. 4:2-5:7 На Вечірні: 1 читання: Бут. 3:21-4:7; 2 читання: Проп. 3:34-4:22 Вівторок 26-го березня, 2013/13 березня 2013 Другий тиждень Великого посту, голос 1 Пісний день Перенесення мощей Свт. Никифора, патр. Константинопольського (846). Мч. Савина (303). Мч. Олександра (305). Мчч. Африкана, Публія і Терентія (ІІІ). Мц. Христини Персидської (IV). Прп. Аніна пресвітера. На 6–му Часі: Іса. 5:7-16 На Вечірні: 1 читання: Бут. 4:8-15; 2 читання: Проп. 5:1-15 Середа 27-го березня, 2013/14 березня 2013 Другий тиждень Великого Посту, голос 1 Пісний день Прп. Венедикта (543). Свт. Феогноста, митр. Київського і всієї Русі (1353). Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаїла, Київ (1167). Свт. Євсхимона спов. єп. Лампсакійського (IX). Феодорівської ікони Божої Матері (1613) На 6–му Часі: Іса. 5:16-15 На Вечірні: 1 читання: Бут. 4:16-26; 2 читання: Проп. 5:15-6:4 Літургія Раніш Освячених Дарів. Четвер 28-го березня, 2013/15 березня 2013 Другий тиждень Великого Посту, голос 1 Пісний день Мч. Агапія і з ним семи мчч.: Пуплія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діо ні сіїв
 • March 2013 Church Calendar 152 at Caesarea in Palestine (303). Hieromartyr Alexander of Side in Pamphylia (270-275). Martyr Nicander of Egypt (302). 6th Hour: Isaiah 6:1-2 Vespers: 1st Reading: Genesis 5:1-24; 2nd Reading: Proverbs 6:3-20 Friday March 29th, 2013/March 16, 2013 Second Week of the Greast Fast, Tone 1 Fast day Martyr Sabinas of Egypt (287). Martyr Papas of Lyconia (305-311). Apostle Aristobulus of the Seventy, Bishop of Britain (I). Hieromartyr Alexander, Pope of Rome (119). Martyr Julian of Anazarbus (305). Hieromartyrs Trophimus and Thalus, priests of Laodicea (300). 6th Hour: Isaiah 7:1-5 Vespers: 1st Reading: Genesis 5:32-6:8; 2nd Reading: Proverbs 6:20-7:1 Liturgy of the Presanctified Gifts. Saturday March 30th, 2013/March 17, 2013 Second Saturday of the Great Fast, Tone 1 Commemoration of the departed (1st Saturday of the Souls) Fast day, wine and oil allowed St. Alexis the Man of God (411). Martyr Marinus, soldier, at Caesarea in Palestine (260). Monk-Martyr Paul of Crete (767). Ord.: Hebrews 3:12-16; Mark 1:35-44 Departed: 1 Thessalonians 4:13-17; John 5:24-30 At the Hours: Tropars — O Apostles, Martyrs; Glory: Remember Your servants. Kondak: With the saints. At the Liturgy of St. John Chrysostom: After the Entrance the tropar of Saturday, of the re - posed: Glory: With the saints; Both now: We have in you. Saturday Prokeimen in tone 8 — Be glad in the Lord; and of the reposed, in tone 6 — Their souls. Epistle to the Hebrews, per. 309 and of the reposed — to the Thessalonians, per. 270. Gospel from St. Mark, per. 6 and of the reposed, from St. John, per. 16. Communion hymn — Rejoice in the Lord; and Blessed are they whom You have chosen. Sunday March 31st, 2013/March 18, 2013 Second Sunday of the Great Fast, Tone 2 St. Gregory Palamas the Archbishop of Thessalonica (movable holiday on the 2nd Sunday of the Great Fast) Fast day, wine and oil allowed Synaxis of all Venerable Fathers of the Kyivan Caves (movable holiday on Sunday of the Great Fast) St. Cyril, Archbishop of Jerusalem (386). Martyrs Trophimus and Eucarpus of Nicomedia (300). St. Aninas, priest and monk, of the Euphrates.
 • Церковний календар Березень 2013 153 Кесарії в Палистині (303). Сщмч. Олександра, ієрея в Сиді (270-275). Мч. Никандра Єгипетського (302) На 6–му Часі: Іса. 6:1-12 На Вечірні: 1 читання: Бут. 5:1-24; 2 читання: Проп. 6:3-20 П’ятниця 29-го березня, 2013/16 березня 2013 Другий тиждень Великого Посту, голос 1 Пісний день Мч. Савина (287). Мч. Папи (305-311). Ап. Аристовула, єп. Британського (І). Сщмч. Олександра, папи Римського (119). Мч. Юліяна Аназаврського (305). Сщмчч. Трофима і Фала, пресвітерів Лаодійських (близько 300). На 6–му Часі: Іса. 7:1-15 На Вечірні: 1 читання: Бут. 5:32-6:8; 2 читання: Проп. 6:20-7:1 Літургія Раніш Освячених Дарів. Субота 30-го березня, 2013/17 березня 2013 Друга субота Великого Посту, голос 1 Поминання померших (1-ша Задушна субота) Пісний день, дозволяється вино та олія Прп. Олексія, чоловіка Божого (411). Мч. Марина, воїна, Кесарійського (260) Прмч. Павла, монаха, Критського. (767) Ряд.: Євр. 3:12-16; Мк. 1:35-44 Заупокiй: 1 Фес. 4:13-17; Ів. 5:24-30 На Часах: Тропарі — Апостоли, мученики; Слава: Пом'яни, Господи. Кондак: Зо святими. На Літургії св. Іоана Золотоустого: По Bході: тропар суботній, тропар померлим: Сла- ва: Зо святими; І нині: Тебе, як стіну і пристановище. Прокимен суботній на голос 8 — Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні; і померлим, на голос 6 — Душі їх у бла- женстві перебуватимуть. Апостол до Євреїв, зачало 309, і померлим — до Солунян: зачало 270. Євангеліє від Марка, зачало 6-е, і померлим — від Іоана, зачало 16. При- часний — Радуйтеся, праведні, в Господі, праведним належиться похвала; і — Бла жен - ні, кого Ти обрав і прийняв. Господи, і пам 'ять їх з роду в рід. Неділя 31-го березня, 2013/18 березня, 2013 Неділя друга Великого посту, голос 2 Свт. Григорія Палами, архиєп. Фессалонського (перехідне святкування у неділю 2-гу Великого посту) Пісний день, дозволяється вино і олія Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських (перехідне святкування у неділю 2-гу Великого посту) Свт. Кирила, архиєп. Єрусалимського (386). Мчч. Трофима і Євкарпія (близько 300). Прп. Аніна, ченця.
 • March 2013 Church Calendar 154 Matins: 10th Gospel: John 21:1-14 Ord.: Hebrews 1:10-2:3; Mark 2:1-12 Saint: Hebrews 7:26-8:2; John 10:9-16 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 10 stykhyry: 6 of the Oktoikh, 4 of the Triodion; Glory: of the Triodion, Both now, dohmatyk of tone 6 — Who would not call thee blest. Entrance. Prokeimen — The Lord is king. At the aposticha: stykhyry of the Oktoikh; Glo - ry: of the Triodion. Both now: Theotokion — O Unwedded Virgin. After the song of Sy me on Re joice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: at God is the Lord: Sunday tropar (twice;) Glory: tropar of the saint — Light of Or - thodoxy. Both now: Theotokion — O loving Lord. After the kathismas the sessional hymns of Ok toikh. The Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 10th Resurrectional Gospel, from St. John 21:1-14, per. 66. Having beheld the Resur rec - tion of Christ. Psalm 50, Glory: Open the doors of repentance and the rest, as given in the Triodion for the Sunday of the Publican and the Pharisee. Canons — Resurrectional on 4, Triodion on 4 and of the saint on 6; Irmoi — The rod of Moses; Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak of the Triodion — The season of the virtues now has come, sessional hymn of the saint. After the 6th ode: kondak and ikos of the saint. At the 9th ode — More honour able. 10th Resurrectional Exapostilarion, Glory: Exapostilarion of the saint, Both now: The oto kion. At the praises: 5 stykhyry of the Oktoikh and 4 of the Triodion (with their verses); Glory: of the Triodion — In this season of abstinence; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology — the tropar Having risen from the tomb. Litany. Dismissal. Glory: Both now: 10th Go spel stychyra. 1st Hour. At the Hours: Sunday tropar, Glory: tropar of the saint. Kondak of the Triodion and of the saint alternately. At the Liturgy of St. Basil the Great: After the Entrance the Sunday tropar; tropar of the temple (if of the Theotokos or a saint); tropar of St. Gregory; kondak of the temple (if of a saint) Glory: kondak of St. Gregory; Both now: kondak of the Triodion. Prokeimen in tone 5 — You, O Lord, shall protect us and of the saint: My mouth shall speak wisdom. Epistle to the Hebrews 1:10-2:3, per. 304 and Hebrews 7:26-8:2, per. 318. Gospel from St. Mark 2:1-12, per. 7 and from St. John 10:9-16, per. 36. In place of It is truly worthy — All of creation. Sunday comm - union hymn — Praise the Lord; and — The righteous man.
 • 155 Церковний календар Березень 2013 На Утрені: 10-e Євангеліє: Ів. 21:1-14 Ряд.: Євр. 1:10-2:3; Мк. 2:1-12 Святому: Євр. 7:26-8:2; Ів. 10:9-16 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: 10 стихирів: Октоїха 6, Тріоді 4; Сла ва: Тріоді; І нині: догматик 6-го голосу. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. На сти ховні: стихири Октоїха; Слава: Тріоді; І нині: Богородичний — Неневісна Діво. Піс - ля — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: тропар святого — Пра во - славія світильниче; І нині: Богородичний — Ти, Милосердний, що ради нас. По кафиз- мах сідальні Октоїха. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен голосу. Єван - геліє воскресне 10-е, від Іоана 21:1-14, зач. 66. Воскресіння Христове. Псалом 50-ий. Сла ва: Покаяння і все решта, як подано в Тріоді за неділею митаря й фарисея. Канони: воскресний на 4, Тріоді на 4 і святого на 6. Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кон дак Тріоді — Нині час подвигу настав, сідальний святого. Після 6-ої пісні: кондак і ікос святого. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій воскресний 10-ий, Слава: світи льний святого; І нині: Богородичний. На хвалітних: стихири Октоїха 5 і Тріоді 4 (з їх ні ми приспівами); Слава: Тріоді — Тим, що в темряві ходять; І нині: Прe - бла гословенна Єси. Після Великого Славословія — тропар — Воскрес із гробу. Літія. Від пуст. Слава: І нині: сти хира євангельська 10-а. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний; Слава: тропар святого. Кондак Тріоді і святого напереміну. На Літургії св. Василія Великого: По Bході, тропар недільний, тропар храму Бого ро - диці або храму святого, тропар святого Григорія; кондак храму святого; Слава: кон- дак святого; І нині: кондак Тріоді. Прокимен на голос 5-ий — Ти, Господи, збережеш нас; і святого — Уста мої промовлятимуть премудрість. Апостол: до Євреїв 1:10-2:3, зач. 304 і Євреїв 7:26-8:2, зач. 318. Євангеліє від Марка 2:1-12, зач. 7 і від Івана 10:9-16, зач. 36. Замість Достойно — Тобою радується. Причасний недільний — Хваліте Гос - по да з небес; і — В пам’ять вічну.
 • April 2013 Church Calendar 156 april Monday April 1, 2013/March 19, 2013 Third Week of the Great Fast, Tone 2 Fast Day Martyrs Chrysanthus and Daria, and those with them in Rome: Claudius the Tribune, Hilar - ia his wife, their sons Jason and Maurus, Diodorus the presbyter and Marianus the deacon (283). Martyr Pancharius at Nicomedia (302). Smolensk “Umileniye” icon of the Mother of God (1103) 6th Hour: Isaiah 8:13-9:7 Vespers: 1st Reading: Genesis 6:9-22; 2nd Reading: Proverbs 8:1-21 Tuesday April 2, 2013/March 20, 2013 Third Week of the Great Fast, Tone 2 Fast Day Holy Fathers slain at St. Sabbas Monastery: Sts. John, Sergius, Patrick, and others (796). Martyr Photina (Svitlana), the Samaritan Woman and her sons Victor and Josiah with Ana - to lia, Photo, Photida, Paraskeva, Reriakia, Domnina and Sebastian (66). Seven Virgin-martyrs of Amisus: Alexandra, Claudia, Euphrasia, Matrona, Juliana, Eu phe - mia, and Theodosia (310). St. Nicetas the Confessor, bishop of Apollonias in Bithynia (813). 6th Hour: Isaiah 9:9-10:4 Vespers: 1 Reading: Genesis 7:1-15; 2 Reading: Proverbs 8:32-9:11 Wednesday April 3, 2013/March 21, 2013 Third Week of the Great Fast, Tone 2 Fast Day St. James the Confessor, Bishop of Catania (VIII). St. Cyril, Bishop of Catania (I–II). St. Thomas, Patriarch of Constantinople (610). 6th Hour: Isaiah 10:12-20 Vespers: 1 Reading: Genesis 7:6-9; 2 Reading: Proverbs 9:12-18 Liturgy of the Presanctified Gifts. Thursday April 4, 2013/March 22, 2013 Third Week of the Great Fast, Tone 2 Fast Day
 • ä‚¥ÚÂ̸ Понеділок 1–го квітня, 2013/19 березня, 2013 Третій тиждень Великого посту, голос 2 Пісний день Мчч. Хрисанфа і Дарії (283) і з ними мчч. Клавдія трибуна, Іларії, дружини його, Ясона і Мавра, синів їхніх, Діодора пресвітера і Маріана диякона. Мч. Панхарія Никомедійського (близько 302). Ікони Божої Матері, званої “Розчулення”, Смоленської (1103) На 6–му Часі: Ісая 8:13–9:7 На Вечірні: 1 читання: Буття 6:9–22; 2 читання: Притчи 8:1–21 Вівторок 2–го квітня, 2013/20 березня 2013 Третій тиждень Великого посту, голос 2 Пісний день Прпп. Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, в обителі св. Савви вбитих (796). Мц. Фотини (Світлани) самарянки, її синів мчч. Віктора, нареченого Фотином, та Йо - сії; мцц. Анатолії, Фото, Фотиди, Параскеви, Киріакії, Домніни та мч. Севастіана (бли - зько 66). Мцц. діви: Олександри, Клавдії, Євфрасії, Матрони, Юліянії, Євфимії і Феодосії в Ами сус (310). Свт. Микити спов., архиєп. Аполлоніадського (близько 813). На 6–му Часі: Ісая 9:9–10:4 На Вечірні: 1 читання: Буття 7:1–5; 2 читання: Притчи 8:32–9:11 Середа 3–го квітня, 2013/21 березня 2013 Третій тиждень Великого посту, голос 2 Пісний день Прп. Якова, єп. спов. (VIII). Свт. Кирила, єп. Катанського (I-II). Свт. Фоми, патр. Константинопольського (610). На 6–му Часі: Ісая 10:12–20 На Вечірні: 1 Читання: Буття 7:6–9; 2 читання: Притчи 9:12–18 Літургія Раніш Освячених Дарів. Четвер 4–го квiтня, 2013/22 березня, 2013 Третій тиждень Великого посту, голос 2 Пісний день 157 Церковний календар Квітень 2013
 • April 2013 Church Calendar 158 Hieromartyr Basil of Ancyra (362). Martyr Drosida of Antioch and the five nuns with her (104). St. Isaac of the Dalmatian Monastery (383). 6th Hour: Isaiah 11:10-12:2 Vespers: 1 Reading: Genesis 7:11-8:3; 2 Reading: Proverbs 10:1-22 Friday April 5, 2013/March 23, 2013 Third Week of the Great Fast, Tone 2 Fast Day Martyr Nicon and with him 199 disciples in Sicily (251). Ven. Nicon, Abbot of the Kyivan Caves Monastery (1088). Martyr Philetas the Senator, his wife Lydia, their sons Macedon and Theoprepius, the notary Cronides, and Amphilochius the Captain, in Illyria (125). 6th Hour: Isaiah 13:2-13 Vespers: 1 Reading: Genesis 8:4-21; 2 Reading: Proverbs 10:31-11:12 Liturgy of the Presanctified Gifts. Saturday April 6, 2013/March 24, 2013 Third Saturday of the Great Fast, Tone 2 Commemoration of the departed (2nd Saturday of the Souls) 5 Forefeast of the Annunciation Fast day, wine and oil allowed Ven. Zachariah the Recluse of Egypt (IIII) St. Artemius, Bishop of Seleucia (I). Ven. Zachariah of the Kyivan Caves (XIII-XIV). Martyrs Stephen and Peter of Kazan (1552). Ven. James the Confessor, Bishop of Catania (802-811). Hieromartyr Parthenius, Patriarch of Constantinople (1657). “The Clouded Mount” Icon of the Mother of God Ord.: Hebrews 1:32-38; Mark 2:14-17 Departed: 1 Thessalonians 4:13-17; John 5:24-30 No commemoration of the departed because of the Forefeast of the Annunciation. At the Liturgy of St. John Chrysostom: After the Entrance the tropar of the church, if dedi- cated to the Lord, and of the Forefeast; Glory: Kondak of the church, if dedicated to the Lord; Both now: Kondak of the Forefeast. Prokeimen of the tone. Epistle to the Hebrews 1:32-38. Go spel from St. Mark, 2:14-17. Saturday Communion hymn. Sunday April 7, 2013/March 25, 2013 Third Sunday of the Great Fast Adoration of Cross, Tone 3 : THE ANNUNCIATION OF OUR MOST HOLY LADY THE THEOTOKOS AND EVER-VIRGIN MARY Fast day, wine and oil allowed “Annunciation” (16th c.) Icon of the Mother of God Matins: Gospel: Luke 1:39-49, 56 Theotokos: Hebrews 2:11-18; Luke 1:24-38 Ord.: Hebrews 4:14-5:6; Mark 8:34-9:1 Before Vespers the priest vested in the phelon goes to the table of oblation where the Precious
 • Сщмч. Василія, пресвітера Анкірського (362). Мц. Дросиди, Антіхійська, з нею п’ять дів (104). Прп. Ісаакія Далматського (383). На 6–му Часі: Ісая 11:10–12:2 На Вечірні: 1 Читання: Буття 7:11–8:3; 2 Читання: Притчи 10:1–22 П’ятниця 5–го квітня, 2013/23 березня 2013 Третій тиждень Великого посту, голос 2 Пісний день Прмч. Никона, єп., і 199 ученів його (251). Прп. Никона, ігумена Києво-Печерського (1088). Мчч. Філіта сенатора Лідії, дружини його, Македона, Феопрепія сини його, Кронида й Амфилохія (125). На 6–му Часі: Ісая 13:2–13 На Вечірні: 1 читання: Буття 8:4–21; 2 читання: Прислівя 10:31–11:12 Літургія Раніш Освячених Дарів. Субота 6–го квітня, 2013/24 березня, 2013 Третя субота Великого посту, голос 2 Поминання померших (1–ша Задушна субота) 5 Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці Пісний день, дозволяється вино і олія Прп. Захарії ченця Єгипетського (ІІІ). Свт. Артемія, єп. Селевійського (І). Прп. Захарії, постника Печерського, в Дальніх печерах (XIII-XIV). Мчч. Стефана і Петра Казанських (1552). Прп. Якова спов. Катанського (802-811). Сщмч. Парфентія, патр. Константинопольського (1657). Ікони Божої Матері, званої “Тучна гора”. Ряд.: Євреїв 1:32–38; Марка 2:14–17 Заупокой: 1 Фес. 4:13–17; Івана 5:24–30 Поминання померлих відміняється ради Передсвята Благовіщeння. Літургія святого Іоана Золотоустого: після Bходу тропар церкви, якщо присвячена Го - с поду, і передсвятом; Слава: Кондак церкви, якщо присаячена Господу, І нині: Кондак: передсвятом. Прокимен голосу. Апостол Євреїв 1:32–38. Євангеліє від св. Марка 2: 14–17. Суботний причасний. Неділя 7–го квітня, 2013/25 березня, 2013 Неділя 3–тя Великого Посту Хрестопоклонна, Голос 3 : БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. Пісний день, дозволяється вино і олія Ікони Благовіщення Божої Матері (XVI). На Утрені: Лк. 1:39–49, 56 Богородиці: Євр. 2:11–18; Лк. 1:24–38 Ряд.: Євр. 4:14–5:6; Мк. 8:34–9:1 Перед Bечірнею, ієрей у фелоні йде до жертівника, де вже приготовлений чесний 159 Церковний календар Квітень 2013
 • April 2013 Church Calendar 160 Cross, decorated with basil (or other flowers) rests on a tray, covered with an aer. The Royal Doors and curtain are closed. The priest — Blessed is our God. Deacon or reader in the Altar — Amen. Trisagion. After the Our Father — O Lord, save Your people. Glory: Both now. The flam ing sword. During the singing the priest censes the Cross, and gives away the censer. After the exclamation, having made a prostration, he raises the Cross on his head, and carries it to the Holy Table, preceded by candle-bearers (N.B.: No one other than those in higher orders — bishops, priests, and deacons — are ever permitted to cross in front of the Holy Table! In the given instance the candle-bearers proceed from the table of oblation to the edge of the Holy Table, and then step aside so the priest may proceed to the front of the Holy Table), and places it where the Gospel book (which has previously been placed on the “high place” of the Holy Table, i.e., standing upright between the antimension and artophorion) usually rests. After this the curtain and Royal Doors are opened, and the All-night Vigil is begun. At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 10 stykhyry: of the Oktoikh 3, of the Triodion (Cross) 3, and 4 Feast; Glory: of the Triodion (Cross), Both now, dohmatyk of the feast. Entrance. Prokeimen — The Lord is king. At the Paramias 5: Exodus 3:1-8, Proverbs 8:22-30Genesis 28:10-17, Prophet Ezekiel 43,4:27-44:4, Proverbs 5,9:1-11. At the Litia—6 sty khy ry: 3 Feast and 3 Cross, Glory: Feast, Both now: for the Cross. At the aposticha: stykhyry of the Oktoikh; Glory: of the Triodion (Cross). Both now: of the feast. Blessing of the bread: tro par of the feast (twice) and the Cross (once) At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice); Glory: of thr Cross Both now: of the Feast. Everything else up to the Canon according to the general Ustav for Theotokion feasts. After the kathismas the sessional hymns of feast. The Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, ses- sional hymn, hymns of ascents and Prokeimen of the Feast. Gospel, from St. Luke 1:39-49, per. 4. Having beheld the Resurrection of Christ. Psalm 50, Glory: Open the doors of repentance and the rest, as given in the Triodion for the Sunday of the Publican and the Pharisee (on this day the Gospel is not presented for veneration, because the veneration of the Cross will take place). Canons: Sunday on 4, the Cross on 4, and the Feast 6; Katavasia of the Feast. 3rd ode. Kondak of the Cross, Glory: of the Cross, Both now: of the Feast. After the 6th ode: kondak and ikos of the Feast (The main celebrant vests in full vestments). At the 9th ode: More honourable. 11th Festive Exapostilarion; Glory: of the Triodion; Cross; Both now: of the Feast. At the prais- es: 4 stykhyry of the Oktoikh and 4 of the Triodion (with their verses); Glory: of the Triodion — The Lord of all has taught us; Both now: You are most blessed. At the Great Doxology the main celebrant in full vestments censes around the Holy Table thrice, and during the slow sing ing of the last Holy God he carries out the Precious Cross on his head, proceeding through the north deacon’s door to before the Royal Doors, accompanied by two candle-bearers. At the conclusion of the Trisagion the priest exclaims from be fore the Royal Doors — Wisdom. Stand aright. The choir — O Lord, save Your people (thrice). The priest places the Cross, decorated with basil, in the middle of the Church (on the tetrapod or an analogion) and censes around it thrice. He then sings Before Your Cross thrice. After this, the choir sings Before Your Cross thrice. Following this, the stykhyra Come, O ye faithful; and the others. The priest and faith- ful, one by one, approach to venerate the Cross. After the stykhyry, the Litanies and dismissal. Glory: Both now: 11th Gospel stykhyra. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar; Glory: Cross and Feast alternately. Kondak: Cross and Feast alternately. No Lenten readings. At the Liturgy of St. Basil the Great: After the Entrance the Sunday tropar, tropar of the Cross, tropar of the feast Glory: Kondak of the Cross; Both now: kondak of the Feast. In place
 • хрест, прикрашений васильками (або іншими квітами), що лежить на тарілці, покри- тий воздухом. Царські Двері і завіса закриті. Ієрей — Благословен Бог наш. Диякон або читець у вівтарі — Амінь. Трисвяте, по Отче наш — Спаси, Господи, людей Твоїх Сла - ва: І нині: Зброя вогненна. Під час співу, ієрей кадить хрест, і віддає кадило. Після виго- лосу, поклонившись, піднімає хрест на голову, і переносить його на Престіл, йду чи за свічконосцями, (ЗАУВАГА: ніхто крім ті що висвячені — єписпопи, священики, та диякони — дозволяється переходити з переду Святого Престолу! В даному випадку свічконосець іде від Жертівника до краю Святого Престолу, тоді відступає на бік, щоб священик міх іти до переду Святого Престолу), і кладе уквіченого Хреста на місці Євангелія, що раніше було поставлене на горне місце престолу (цебто, стоячи, між ан - тимінсом і кивотом). Після цього, відкриваються завіса й Царські Двері, і по чи на є - ться Всенічна. На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири 10: Октоїха 3, Тріоді (Хреста) 4 і 4 свята; Слава: Тріоді; І нині: догматик свята. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. Паремії 5: Буття 28:10–17, Пророцтва Єзекиїля 43,4:27–44:4, Прич 5,9: 1–11, Виходу 3:1–8, Прич 8:22–30. На Літії — 6 стихир: 3 свята і 3 Хреста; Слава: Хреста, І ни ні: свята. На стиховні: стихири Октоїха; Слава: Тріоді; Хреста. І нині: свя та. Після — На бла гословенні хлібів: тропар свята (двічі) і хрест (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: Хреста, I нині: Свята. Інше все по канону — за загальним уставом Богородичного свята. По кафизмах сідальні свята. Ангельський собор. Іпакої, сідальні, степенні та прокимен свята. Євангеліє від Лу ки 1:39–49, зач. 4. Воскресiння Христове. Псалом 50-ий, Слава: Покаяння і все решта, як по дано в Тріоді за Неділею митаря й фарисея. (В цей день Євангеліє не виноситься для цілування, тому що буде поклоніння Хресту). Канони: недільний на 4, Хреста на 4, і свята на 6; Катавасія свята. По 3–ій пісні — кондак хреста; Слава: Хреста І нині: свя та. Після 6-ої пісні: кондак і ікос свята. (Предстоящий облачається в повне обла- чення). На 9-ій пісні — Чеснішу. 11– ий Екcапостиларій Святочний, Сла ва; Трисвяте; Хре с ту; I нині: свята. На хвалітних: стихири 9: недільних 4 і Свята 4, а тоді приспів Вос - кресни, Господи і самогласна дня; Слава: та сама; І нині: Преблагословeнна Єси. Ве лике Славословіє — ієрей (Предстоятель), у повному облаченні, кадить тричі навколо Пре - сто ла, і при протяжному співі останнього — Святий Боже: виноситься святий Хрест на голові північними дверима перед Царські Двері, у супроводі двох свічконосців. Пі - с ля закінчення Трисвятого, ієрей виголошує перед Царськими Дверима — Пре му др - ість. Станьмо побожно. Хор — Спаси, Господи (тричі). Ієрей кладе Хрест, прикра ше - ний васильками, серед церкви, і кадить його тричі. Тоді тричі співає — Хресту Тво є - му. Після цього, хор співає це саме тричі. Після цього, співаються стихири — При - йдіть, вірні; і інші. Ієрей та вірні, один по одному, підходять поклонятися Хресту. Пі - сля стихир, Єктенії та відпуст. Слава: І нині: стихира євангельська 11-а. Час 1-ий. На Часах: Тропар воскресний; Слава: Хреста і свята напереміну. Кондаки Хреста і свя - та напереміну, пісного — нічого. На Літургії св. Василія Великого: По Bході, тропар недільний, тропар Хреста, тропар свя та; Слава: кондак Хреста I нині: кондак свята. Замість Tрисвятого — Хресту Тво єму. 161 Церковний календар Квітень 2013
 • 162 of the Trisagion we sing Before Your Cross. Prokeimen in tone 4 — Announce from day to day the glad tidings of the salvation of our God, and Tone 6: O Lord, save Your people. Epistle to the Hebrews 2:11-18, per. 306, and Hebrews 4:14-5:6, per. 311. Gospel from St. Luke 1:24-38, per. 3, and from St. Mark 8:34-9:1, per. 37. In place of It is truly worthy — Announce the good tidings of great joy.... Communion hymn — The Lord has elected Zion, He has chosen her as a habitation for Himself; and The light of Your countenance, O Lord. Note: On Monday and Wednesday, at the 1st Hour, we perform the veneration of the Cross. Having opened the Royal Doors, the priest censes the Cross. In place of — My steps do Thou direct we sing Before Your Cross: and the stykhyra — Come, O ye faithful (as at the Vigil). At all Hours and at the Typica on these days we read the kondak of the Cross — The flaming sword. On Friday the same veneration is made after the dismissal of the Hours, following which the Cross is carried back into the Altar through the Royal Doors during the singing of the tropar and kondak. From Wednesday of this week till Great Wednesday at all Liturgies of the Presanctified Gifts the Litany for those who are preparing for illumination is added. Monday April 8, 2013/March 26, 2013 Fourth Week of the Great Fast, Tone 3 Apodosis of the Annunciation. 6 Synaxis of the Archangel Gabriel Fast day Hieromartyr Irenaeus, Bishop of Srem (304). Martyrs Bathusius and Bercus the priests, monk Arpilus, laymen Abibus, Agnus, Reasus, Iga - th rax, Iscoeus, Silas, Signicus, Sonerilas, Suimbalus, Thermus, Phillus, and the women Anna, Alla, Larissa, Monco, Mamica, Virko, Animaida, Gaatha the queen of the Goths, and Duklida, in Crimea (375). St. Malchus of Syria (IV). St. Basil the Younger, anchorite near Constantinople (944). 1st Hour: Veneration of the Cross. 6th Hour: Isaiah 14:24-32 Vespers: 1 Reading: Genesis 8:21-9:7; 2 Reading: Proverbs 11:19-12:6 Tuesday April 9, 1013/March 27, 2013 Fourth Week of the Great Fast, Tone 3 Fast day Martyr Matrona of Thessalonica (III-IV). Martyrs Manuel and Theodosius (304). St. John the Clairvoyant of Lycopolis (394). St. Paul, Bishop of Corinth (ca.925). 6th Hour: Isaiah 25:1-9 Vespers: 1 Reading: Genesis 9:8-17; 2 Reading: Proverbs 12:8-22 Wednesday April 10, 2013/March 28, 2013 Fourth Week of the Great Fast, Tone 3 Fast day Ven. Hilarion the New, Abbot of Pelecete (c. 754). Ven. Stephen the Wonderworker, Abbot of Tryglia (c. 815). Ven. Martyr Eustratius of the Near Kyivan Caves (1097). April 2013 Church Calendar
 • Прокимен на голос 4-ий — Благовістіть день–у–день спасіння Бога нашого. Та проки- мен на голос 6–ий: Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє. Апо стол: до Євреїв 2:11–18, зач. 306 і Євреїв 4:14–5:6, зач. 311. Євангеліє від Луки 1:24–38, зач. 3, та від Марка 8:34 –9:1, зач. 37. Замість Достойно — Благовіствуй, земле, ра дість.... При - часний — Бо вибрав Господь Сіон, побажав його на оселю Собі; та Позна чи ло ся на нас світло лиця Твого, Господи. Увага: В понеділок і в середу, на 1-му Часі, творимо поклоніння Хресту. Відкривши Царські Ввері, ієрей кадить Хреста. Замість — Стопи мої: співаємо — Хресту Твоєму: і стихири — Прийдіть, вірні (як на Всенічній). На всіх Часах і на зображальних у ці дні кондак Хресту — Вогненна зброя. В п'ятницю подібне поклоніння буває після від- пусту Часів, після чого, Хрест заноситься у вівтар через Царські Двері, при співі тро- паря і кондака. Від середи на цьому тижні до Великої середи, на всіх Літургіях Раніш Освячених Дарів додається Єктенія за тих, хто готується до святого Просвічення. Понеділок 8–го квітня, 2013/26 березня, 2013 Четвертий тиждень Великого посту: Хрестопоклінна, голос 3 Віддання свята Благовіщення. 6 Собор Архангела Гавриїла. Пісний день Сщмч. Іринея, єп. Сірійського (304). Мчч. Вафусія і Верка пресвітерів, Арпіли ченця, мирян: Авива, Агна, Реаса, Ігафракса, Іскоя, Сили, Сігіца, Сонирила, Суїмвла, Ферма, Філла і мцц. Анни, Алли, Лариси, Моі - ко, Маміки, Уірко, Анімаїси (Анімаїди), Гаафи, цариці Готської, і Дукліди (близько 375). Прп. Малха Сирійського (IV). Прп. Василія Нового (бл. 944). На 1–му Часі: Поклоніння Хресту На 6–му Часі: Ісая 14:24–32 На Вечірні: 1 читання: Буття 8:21–9:7; 2 читання: Притчи 11:19–12:6 Вівторок 9–го квітня, 2913/27 березня, 2013 Четвертий тиждень Великого посту: Хрестопоклінна, голос 3 Пісний день Мц. Матрони Солунської (III-IV). Мчч. Мануїла і Феодосія (304). Прп. Іоанна прозорливого, Єгипетського (близько 394). Свт. Павла, єп. Коринтського (925). На 6–му Часі: Ісая 25:1–9 На Вечірні: 1 читання: Буття 9:8–17; 2 читання Притчи 12:8–22 Середа 10–го квітня, 2013/28 березня, 2013 Четвертий тиждень Великого посту: Хрестопоклінна, голос 3 Пісний день Прп. Іларіона Нового, ігум. Пелікітського (близько 754). Прп. Стефана чудотворця, спов., ігумена Триглійського (близько 815). Прмч. Євтратія Печерського, в Ближніх печерах (1097). 163 Церковний календар Квітень 2013
 • Martyrs Johan and Varachisius and those with them in Persia (330). St. Hesychius the Theologian of Jerusalem, disciple of St. Gregory the Theologian (434) 1st Hour: Veneration of the Cross. 6th Hour: Isaiah 26:21-27:9 Vespers: 1 Reading: Genesis 9:18-10:1; 2 Reading: Proverbs 12:23-13:9 Liturgy of the Presanctified Gifts. (From this day, at the every Liturgy of Presanctified Gifts, the Litany for those preparing for holy illumination (Baptism) is being added after the Litany for the Catechumens till Great Wednesday .) Thursday April 11, 2013/Mаrch 29, 2013 Fourth Week of the Great Fast, Tone 3 Fast day Hieromartyr Mark, Bishop of Arethusa, Cyril the Deacon and those with him (c. 364). St. John Anchorite of Egypt (IV). Ven. Eustathius the Confessor, Bishop of Kios in Bithynia (IX). 6th Hour: Isaiah 28:14-22 Vespers: 1 Reading: Genesis 10:32-11:9; 2 Reading: Proverbs 13:19-14:6 Friday April 12, 2013/March 30, 2013 Fourth Week of the Great Fast, Tone 3 Fast day Ven. John Climacus of Sinai, author of The Ladder (649). Prophet Joad (X c. B.C.) Holy Apostles Sosthenes, Apollos, Cephas, Caesar, and Epaphroditus, of the Seventy (VI). St. Eubula, mother of St. Panteleimon (304). St. John the Silent of St. Sabbas’ monastery (558). St. Zosimas, Bishop of Syracuse (662). New Hieromartyr Zacharias, metr. of Corinth (1684). 6th Hour: Isaiah 29:13-23 (After the dismissal of the Hours and Typika: Veneration of the Cross, after which the Cross is brought back to the altar during the singing of the tropar and kondak.) Vespers: 1 Reading Genesis 12:1-7; 2 Reading: 14:15-26 Liturgy of the Presanctified Gifts. Saturday April 13, 2013/March 31, 2013 Fourth Saturday of the Great Fast, Tone 3 Parents’ Saturday. Remembrance of the Departed St. Hypatius, Bishop of Gangra (c. 326). Ven. Hypatius the Healer of the Kyivan Caves (XIV). St. Apollonius, ascetic of the Thebaid (395). Hieromartyrs Abdas the bishop and Benjamin the deacon, of Persia (ca.424). St. Hypatius, abbot of Rufinus in Chalcedon (446). Ord.: Hebrews 6:9-12; Mark 7:31-37 Departed: 1 Corinthians 15:47-57; John 5:24-30 At the Hours: Tropars — O Apostles, Martyrs; Glory: Remember Your servants. Kondak: With the saints. At the Liturgy of St. John Chrysostom: After the Еntrance the tropar of Saturday, of the 164 April 2013 Church Calendar
 • Мчч. Іони і Варахисія та інших з ними (близько 330). Свт. Хесилши Богослова Єрусалимського, учня свт. Григорія Богослова (434) На 1–му Часі: Поклоніння Хресту На 6–му Часі: Ісая 26:21–27:9 На Вечірні: 1 читання: Буття 9:18–10:1; 2 читання: Притчи 12:23–13:9 Літургія Раніш Освячених Дарів. (Від сьогодні, на всіх Літургіях Раніш Освячених Да - рів додається Єктенія за тих, хто готується до святого Просвічення (Хрещення) після Єктенії за Оглашених до Великої Cереди.) Четвер 11–го квітня, 2013/29 березня, 2013 Четвертий тиждень Великого посту: Хрестопоклінна, голос 3 Пісний день Мчч. Марка, єп. Арефусійського, Кирила диякона та інших багатьох (близько 364). Прп. Іоанна пустельника (IV). Свт. Євстафія, спов., єп. Віфінійського (IX). На 6–му Часі: Ісая 28:14–22 На Вечірні: 1 читання: Буття 10:32–11:9; 2 читання: Притчи 13:19–14:6 П’ятниця 12–го квітня, 2013/30 березня, 2013 Четвертий тиждень Великого посту: Хрестопоклінна, голос 3 Пісний день Прп. Іоанна Ліствичника (649). Прор. Іоада (Х ст. до Р.Х.). Апп. Сосфена, Аполлоса, Кіфи, Кесарія та Єпафродита із 70 (VІ). Св. Єввули, матері влмч. Пантелеймона (304). Прп. Іоанна безмовника (558). Прп. Зосими, єп. Сіракузького (близько 662). Сщмч. Захарія Конринтського (1684). На 6–му Часі: Ісая 29:13–23 (після відпусту Часів, творимо поклоніння Хресту, після чо го, Хрест заноситься у Вівтар через Царські Двері, при співі тропаря і кондака.) На Вечірні: 1 читання: Буття 12:1–7; 2 читання: Притчи 14:15–26 Літургія Раніш Освячених Дарів. Субота 13–го квітня, 2013/31 березня, 2013 Четверта субота Великого посту, голос 3 Родительська субота. Поминання померших Сщмч. Іпатія, єп. Гангрського (близько 326). Прп. Іпатія цілителя, Печерського, в Дальніх печерах (XIV). Прп. Аполлонія Єгипетського (395). Сщмчч. Авди, єп. Персидського, і Веніямина диякона (418-424). Прп. Іпатія, ігумена Халкідонського (446) Ряд.: Євр. 6:9–12; Мк. 7:31–37 Заупокой: 1 Кор. 15:47–57; Ів. 5:24–30 На Часах: Тропарі — Апостоли, мученики; Слава: Пом'яни, Господи. Кондак: Зо святи- ми. На Літургії св. Івана Золотоустого: По Вході: тропар суботній, тропар померлим: Сла ва: Зо 165 Церковний календар Квітень 2013
 • Abridged Liturgical Calendar 166 reposed: Glory: With the saints; Both now: We have in you. Saturday Prokeimen in tone 8 — Be glad in the Lord; and of the reposed, in tone 6 — Their souls. Epistle to the Hebrews 6:9- 12 and of the reposed — to the 1 Corinthians 15:47-57. Gospel from St. Mark 7:31-37 and of the reposed, from St. John 5:24-30. Communion hymn — Rejoice in the Lord; and Blessed are they whom You have chosen. Sunday April 14, 2013/April 1, 2013 Fourth Sunday of the Great Fast, Tone 4 Venerable John Lestvichnik (movable holiday on the 4th Sunday of the Great Fast) Ven. Mary of Egypt (522). Ven. Gerontius, canonarch, of the Kyivan Caves (XIV). Martyrs Geronicus and Basilidas (III) Righteous Achaz Ven. Macarius, abbot of Pelecete (840). Matins: 1st Gospel: Matthew 28:16-20 Ord: Hebrews 6:13-20; Mark 9:17-31 Ven. John: Ephesians 5:9-19; Matthew 4:25-5:12 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 10 stykhyry: 7 of the Oktoikh, 3 of the Triodion; Glory: of the Triodion, Both now, dohmatyk of tone 4 — The King of the heav- ens. Entrance. Prokiemen — The Lord is king. At the aposticha: stykhyry of the Oktoikh; Glory: of the Triodion. Both now: Theotokion — O new wonder. After the song of Symeon Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: at God is the Lord: Sunday tropar (twice); Glory: tropar of the saint — Dweller of the wilderness. Both now: Theotokion. After the kathismas the sessional hymns of Oktoikh. The Re - sur rectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 1st Resur rec tion - al Gospel, from St. Matthew 28:16-20, per. 116. Having beheld the Resurrection of Christ. Psalm 50, Glory: Open the doors of repentance and the rest, as given in the Triodion for the Sun day of the Publican and the Pharisee. Canons — Resurrectional on 4, Theotokos on 2, Triodion on 4 and Venerable Father on 4. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak and session - al hymn of the saint. After the 6th ode: kondak and ikos of the Sun day. At the 9th ode — More hon ourable. 1st Resurrectional Exapostilarion, Glory: Exapostilarion of the saint, Both now: The - o to kion from the Triodion. At the praises: 8 stykhyry of the Oktoikh then the verse Arise, O Lord my God — the idiomelon of the Triodion — Come, let us work in the mystical vineyard; Glory: repeat the same; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology — the tropar Having risen from the tomb. Litany. Dismissal. Glory: Both now: 1st Gospel stychyra. 1st Hour. At the Hours: Sunday tropar, Glory: tropar of the Venerable Father. Kondak of the Venerable Father and of the Sunday alternately. At the Liturgy of St. Basil the Great: After the Entrance the usual order of the tropars. Pro - keimen in tone 4 — Sing praises to our God; and of the saint: The saints shall rejoice. Epistle to the Hebrews 6:13-20, per. 314, and to the Ephesians 5:9-19 per. 229. Gospel from St. Mark 9:17-31, per. 40, and from St. Matthew 4:25-5:12, per. 10. In place of It is truly worthy — All of creation. Sunday communion hymn — Praise the Lord; and — The righteous man. Monday April 15, 2013/April 2, 2013 Fifth Week of the Great Fast, Tone 4 Ven. Titus the Wonderworker (IX).
 • святими; І нині: Тебе, як стіну і пристановище. Прокимен суботній на голос 8 — Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні; і померлим, на голос 6 — Душі їх у блаженстві перебуватиму ть. Апостол до Євреїв 6:9–12, і померлим — до 1 Коринтян 15: 47–57. Євангеліє від Марка 7: 31–37, і померлим — від Івана 5:24–30. Причасний — Радуйтеся, праведні, в Господі, правед ним належиться похвала; і — Блаженні, кого Ти обрав і прийняв. Господи, і пам 'ять їх з роду в рід. Неділя 14–го квітня, 2013/1 квітня, 2013 Неділя четверта Великого посту, голос 4 Прп. Іоана Ліствичника (перехідне святкування в неділу 4–ту Великого посту) Прп. Марії Єгипетської (522). Прп. Геронтія, канонарха Печерського, в Дальніх печерах (XIV). Мчч. Геронтія і Василида (ІІІ). Прав. Ахаза. Прп. Макарія, ігумена Пелікітської обиталі (840). На Утрені: 1-e Євангеліє: Мт. 28:16–20 Ряд.: Євр. 6:13–20; Мк. 9:17–31 Прп.: Ефес. 5:9–19; Мт. 4:25–5:12 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: 10 стихирів: Октоїха 7, Тріоді 3; Слава: Тріоді; І нині: догматик 4-го голосу. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. На стиховні: стихири Октоїха; Слава: Тріоді; І нині: Богородичний — О, нове чудо. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: тропар святого — Пусте - льним жителем; І нині: Богородичний — Гавриїлу, що вістив. По кафизмах сідальні Октоїха. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 1-е, від Матвія 28:16–20, зач. 116. Воскресіння Христове. Псалом 50-ий, Слава: Пока ян - ня і все решта, як подано в Тріоді за Неділею митаря й фарисея. Канони: воскресний на 4, Богородиці на 2, Тріоді на 4 і преподобного на 4. Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак і сідальний святого. Після 6-ої пісні: кондак недільний і ікос. На 9-ій пісні — Чеснішу. Ексапостиларій воскресний 1-ий, Слава: світильний святого; І нині: Богородичний Тріоді. На хвалітних: стихири Октоїха 8; тоді стих — Воскресни, Господи і самогласний Тріоді — Прийдіть: Слава: той же самий; І нині: Пребла го сло вен - на єси. Після Великого Славословія — тропар — Воскрес із гробу. Літія. Відпуст. Сла - ва: І нині: стихира євангельська 1-а. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний; Слава: тропар преподобного. Кондак преподобного і не - ді льний напереміну. На Літургії св. Василія Великого: По Вході, звичайний порядок тропарів. Прокимен на голос 4-ий — Співайте Богові нашому, співайте; і преподобного — Звеличаться препо- добні у славі. Апостол: до Євреїв 6:13-20, зач. 314, і до Єфесян 5:9-19, зач. 229. Євангеліє від Марка 9:17-31, зач. 40, і від Матвія 4:25-5:12, зач. 10. Замість Достойно — Тобою ра ду єть - ся. Причасний не дільний — Хваліте Господа з небес; і — В пам'ять вічну буде праведник. Понеділок 15–го квітня, 2013/2 квітня, 2013 П’ятий тиждень Великого посту, голос 4 Прп. Тита чудотворця (IX). 167 Церковний календар Квітень 2013
 • April 2013 Church Calendar 168 Martyrs Amphianus and Edesius of Lycia (306). Martyr Polycarp of Alexandria (IV). St. Gregory ascetic of Nicomedia (1290). 6th Hour: Isaiah 37:33-38:6 Vespers: 1 Reading: Genesis 13:12-18; 2 Reading: Proverbs 14:17-15:4 Tuesday April 16. 2013/April 3, 2013 Fifth Week of the Great Fast, Tone 4 Ven. Nicetas the Confessor, Abbot of Medikion (824). Virgin-Martyr Theodosia of Tyre (308). St. Illyrius, monk of Mt. Myrsinon in the Peloponnesus. Martyrs Elpidephorus, deacon, Dius, Bithonius, and Galycus (III). New Martyr Paul the Rusyn (Ukrainian) (1683). Icon of the Most Holy Theotokos “The Unfading Flower” 6th Hour: Isaiah 40:18-31 Vespers: 1 Reading Genesis 15:1-15; 2 Reading: Proverbs 15:7-19 Wednesday April 17, 2013/April 4, 2013 Fifth Week of the Great Fast, Tone 4 Ven. Joseph the Hymnographer (883). Ven. George of Mt. Maleon (IX). Ven. Joseph the Much-suffering of the Kyivan Caves (XIV). St. Zosimas, monk, of Palestine (ca. 530). Virgin-Martyr Pherbutha of Persia, her sister and servants (343). 6th Hour: Isaiah 41:4-14 Vespers: 1 Reading: Genesis 17:1-9; 2 Reading: Proverbs 15:20-16:9 Liturgy of the Presanctified Gifts. On this evening, we celebrate the Thursday`s Matins with the entire Great Canon of St. An - drew of Crete and the life of St. Mary of Egypt. Thursday April 18, 2013/April 5, 2013 Fifth Week of the Great Fast, Tone 4 The Great Canon of St. Andrew of Crete. Martyrs Agathopodes the deacon, Theodulus the reader, and those with them (c. 303). St. Publius of Egypt, monk (IV). Sts. Theonas, Symeon, and Phorbinus of Egypt (IV). St. Mark the Anchorite of Athens (ca.400). St. Plato, Abbot of the Studion (813). St. Theodora of Thessalonica (892). 6th Hour: Isaiah 42:5-16 Vespers: 1 Reading Genesis 18:20-33; 2 Reading: Proverbs 16:17-17:17 Liturgy of the Presanctified Gifts. At Matins which is served on Wednesday evening the Great Canon of St. Andrew of Crete is read in its entirety, according to the following order: The priest in an epitrakhil’ intones — Blessed is our God. Reader — Amen. O Heavenly King. After the Our Father — the usual Psalms. O Lord, save Your people. Litany before the Holy Table. After the six Psalms — Alleluia, and the Trinity hymns of the 8th tone. 8th Katisma. Sessional hymn of the Oktoikh. And we read the
 • Мчч. Амфіана та Єдесія (306). Мч. Полікарпа Олександрійського(IV). Свт. Григорія Никомадійського (1290) На 6–му Часі: Ісая 37:33–38:6 На Вечірні: 1 читання: Буття 13:12–18; 2 читання: Притчи 14:27–15:4 Вівторок 16 квітня, 2013/3 квітня, 2013 П’ятий тиждень Великого посту, голос 4 Прп. Микити сповідника, ігумена обителі Мідікійської (824). Мц. Феодосії діви (308). Прп. Іллірика. Мчч. Єлпідифора, диякона, Діюс, Вифонія і Галіка. (III) Мч. Павла руського (українця), невільника (1683). Ікони Божої Матері “Нев’янучий світ”. На 6–му Часі: Ісая 40:18–31 На Вечірні: 1 читання: Буття 15:1–15; 2 читання: Притчи 15:7–19 Середа 17–го квітня, 2013/4 квітня, 2013 П’ятий тиждень Великого посту, голос 4 Прп. Йосифа піснеписця (883). Прп. Георгія що в Малеї (IX). Прп. Йосифа багатостраждального Печерського, в Дальніх печерах (XIV). Прп. Зосими (близько 530). Мцц. Фервуфи діви, сестри і рабині її (343). На 6–му Часі: Ісая 41:4–14 На Вечірні: 1 читання: Буття 17:1–9; 2 читання: Притчи 15:20–16:9 Літургія Раніш Освячених Дарів. Цього вечора, ми служимо Утреню четверга з повним Великим Каноном св. Андрія Критського та життя прп. Марії Єгипетської. Четвер 18–го квітня, 2013/5 квітня, 2013 П’ятий тиждень Великого посту, голос 4 Андрієве стояння. Мчч. Агафопода диякона, Феодула читця і тих, що з ним (близько 303). Прп. Публія Єгипетського (IV). Прпп. Феони, Симеона і Форвина (IV). Прп. Марка Афінського (400). Прп. Платона, спов. Студійського (813). Прп. Феодори Солунської (892). На 6–му Часі: Ісая 42:5–16 На Вечірні: 1 читання: Буття 18:20–33; 2 читання: Притчи 16:17–17:17 Літургія Раніш Освячених Дарів. На Утрені, яка служиться в середу ввечері, читається повністю Великий Канон прп. Андрія Критського, за таким порядком: Ієрей у єпитрахилі — Благословен Бог наш. Чи тець — Амінь. Царю небесний. По Отче наш — звичайні Псальми. Спаси, Господи. Єк тенія перед Престолом. Після шестопсалмія — Алилуя, і Троїчні тропарі 8-го голо- су. Кафизма 8-ма. Сідальний Октоїха. І читаємо життя прп. Марії Єгипетської (перша 169 Церковний календар Квітень 2013
 • April 2013 Church Calendar 170 1st half of the life of St. Mary of Egypt. Psalm 50, and the Great Canon. The choir sings the irmoi — He is my helper and my defender. The priest reads the tropars of the canon in the mid- dle of the temple. Before every tropar — Have mercy on me, O God, have mercy on me; and a great prostration. At the tropars of St. Mary — Holy Mother Mary, pray to God for us. At the tropars for St. Andrew — Holy Father Andrew, pray to God for us. After the 3rd ode of the Canon and the sessional hymns we read the second half of the life of St. Mary. At the 4th, 8th and 9th odes — Triodion canon without irmoi or prostrations. After the 6th ode the kondak — My soul; and the beatitudes. At the 9th ode — More honourable. After the canon the Exapostilarion of the Trinity of the 8th tone. We read the praises and the Doxology. The Litany of Supplication. At the aposticha: idiomela, martyr’s hymn and Theotokion of the Triodion. It is good to give thanks to the Lord. Trisagion, after the Our Father — Standing in your temple; Lord, have mercy (40 times). Glory: Both now: More honourable: In the name of the Lord: priest — Christ our God is blessed. Reader: Amen. Heavenly King. Priest — prayer of St. Ephraim the Syrian with 3 pros- trations. Then the 1st Hour with no kathisma. Tropar — In the morning hearken unto my voice — without singing, with bows to the waist only. Kondak — My soul. After — Thou, Who at all times: the prayer of St. Eph raim the Syrian with 3 prostrations. Ending Trisagion. O Christ, the true light: To you, the champion leader; and the dismissal. Friday April 19, 2013/April 6, 2013 Fifth Week of the Great Fast, Tone 4 St. Eutychius, Patriarch of Constantinople (582). St. Methodius, Equal-to-the-Apostles, Archbishop of Moravia and Enlightener of the Slavs (885). St. Platonida of Nisibis (308). 120 Martyrs of Persia (345). Martyrs Jeremiah and Archilias the priest (III). St. Gregory of the Great Lavra on Mt. Athos (1326), instructor of St. Gregory Palamas. 6th Hour: Isaiah 45:11-17 Vespers: 1 Reading: Genesis 22:1-18; 2 Reading: Proverbs 17:17-18:5 Liturgy of the Presanctified Gifts. Saturday April 20, 2013/April 7, 2013 Fifth Saturday of the Great Fast., Tone 4 Akathist Saturday. Laudation of the Mother of God St. George, the Confessor, Bishop of Mitylene (820). Ven. Daniel at Pompeiopolis in Pereyaslav (1540). Ven. Calliopus in Cilicia (304). Martyrs Rufinus the deacon, Aquilina, and 200 soldiers at Sinope (310). St. Serapion of Egypt, monk (V). Ord.: Hebrews 9:24-28; Mark 8:27-31 Theotokos: Hebrews 9:1-7; Luke 10:38-42, 11:27-28 At Matins, which are served on Friday evening: Priest — Blessed is our God. Reader — Amen. O Heavenly King. After the Our Father — the usual Psalms. O Lord, save Your people. Litany be fore the Holy Table. The Six Psalms. At God is the Lord: tropar in tone 8: When the bodiless one. 16th Katisma and the small litany. And we begin the singing of the akathist before the icon of the Most Holy Theotokos, which rests in the middle of the temple, decorated with flowers. Singers — To you, the Champion Leader. At this time the priest (main celebrant) censes the entire temple (at the other times when To you, O Champion Leader is sung: a small censing, performed by the deacon). And
 • половина). Псалом 50. І Великий Канон. Хор співає ірмоси — Помічник і Покро ви - тель. Ієрей читає тропарі канону серед церкви. Перед кожним тропарем — Помилуй мене. Боже, помилуй мене; і земний поклін. На тропарі прп. Марії — Преподобна мати Маріє, моли Бога за нас. На тропарі прп. Андрію — Преподобний отче Андрію, моли Бога за нас. Після 3-ої пісні, сідальні, і читаємо другу половину життя прп. Марії. На 4-ій, 8-ій і 9-ій піснях — трипіснець без ірмосів і поклонів. Після 6-ої пісні, кондак — Душе моя; і блаженні. На 9-ій пісні — Чеснішу. Після канону, світильний Tроїчний 8- го голосу. Читаємо хвалітні Псальми і Славословіє. Прохальна Єктенія. На стиховні: самогласний, мученичний і Богородичний Тріоді. Добре є прославляти (раз). Три - святе, по Отче наш — Стоячи в храмі; Господи, помилуй (40 разів). Слава: І нині: Чес - нішу: Іменем Господнім: ієрей — Благословен Христос Бог наш. Читець — Амінь. Не - бесний царю. Ієрей — молитва Єфрема Сиріна з 3-ма поклонами. Тоді 1-ий Час без ка - физми. Тропар — Удосвіта вислухай — без співу, з малими поклонами. Кондак — Ду - ше моя. Після — Ти, що кожного часу: молитва Єфрема Сиріна з 3-ма поклонами. Кін - цеве Три святе. Христе, Світе Істинний; Тобі, провідниці; і відпуст. П’ятниця 19–го квітня, 2013/6 квітня, 2013 П’ятий тиждень Великого посту, голос 4 Свт. Євтихія, архиєп. Константинопольського (582). Свт. Мефодія, рівноапостол, архиєпископ Моравського, просвітитель слов’ян (885). Прп. Платоніди Сирського (308). Мчч. 120 Персидських (345). Мчч. Єремія та Архилія ієрея (ІІІ). Прп. Григорія із Великої Лаври на Афоні, учителя Григорія Палами (1326). На 6–му Часі: Ісая 45:11–17 На Вечірні: 1 читання: Буття 22:1–18; 2 читання Притчи 17:17–18:5 Літургія Раніш Освячених Дарів. Субота 20–го квітня, 2013/7 квітня, 2013 П’ята субота Великого посту, голос 4 Акафисна субота. Похвала Пресвятої Богородиці Прп. Георгія спов., митр. Мітиленського (820). Прп. Даниїла Переяславського (1540). Мч. Каліопія (304). Мчч. Руфина диякона, Акилини і з ними 200 воїнів (близько 310). Прп. Серапіона ченця. (V) Ряд.: Євр. 9:24–28; Мк. 8:27–31 Богородиці: Євр. 9:1–7; Лк. 10:38–42, 11:27–28 На Утрені, що служиться в п'ятницю ввечері: Ієрей — Благословен Бог. Читець — Амiнь. Царю небесний, по Отче наш: звичайні Псальми. Спаси, Господи. Єктенія перед Престолом. Шестопсалміє. На Бог Господь: тропар, на голос 8 — Прийнявши розумом. Кафизма 16-а і Мала Єктенія. І починається спів акафіста перед образом Пресвятої Бо городиці, що лежить серед церкви, оздоблений квітами. Співці — Непереможній Во єводі. В цей час ієрей (предстоятель) кадить увесь храм (при інших співах — Непе - ре можній Воєводі; на початку всіх інших частин Акафіста: мале кадіння, яке звершує 171 Церковний календар Квітень 2013
 • 172 the priest (main celebrant) reads three ikoses and kondaks (ending with — Having within a tempest). Then again — To you, O Champion Leader; and we read the 17th kathisma. Small Litany. And the second reading of the Akathist: To you, O Champion Leader: While the angels were chanting: and we end with the 7th kondak (When Symeon was about); and again To you, O Champion Leader. Psalm 50. Canons of the temple and of the Theotokos. Katavasia — I will open my mouth. After the 3rd ode of the Canon: the Small Litany and censing during the singing of To you, O Cham pion Leader: and the reading of the akathist from the 7th ikos (The creator showed us), to the 10th kondak (Desiring to save the world), and again — To you, O Champion Leader. After the 6th ode: the Small Litany. Censing at the singing of — To you, O Champion Leader: and the reading of the Aka thist from the 10th ikos (A bulwark are you to virgins) to the 13th kondak (O all-praised mother) — thrice, and again the 1st ikos (An Archangel), and To you, O Champion Leader. At the 9th ode — More honourable. The Exapostilarion of the Theotokos. At the praises: sty khy ry of the The otokos on 4. Great Doxology. The tropar — When the bodiless one. Litanies, dis missal, and the 1st Hour. At the Hours: Tropar — When the bodiless one; kondak — To you, the Champion Leader. At the Liturgy of St. John Chrysostom: After the Entrance: tropar — When the bodiless one and kondak — To you, the Champion Leader. Prokeimen: My soul magnifies the Lord. Epistle to the Hebrews 9:24-28, per. 322, and Hebrews 9:1-7, per. 320. Gospel from St. Mark 8:27- 31, per. 35, and from St. Luke 10:38-42, 11:27-28, per. 54. Communion hymn: I will take the cup of salvation. Dismissal of the feast. Sunday April 21, 2013/April 8, 2013 Fifth Sunday of the Great Fast, Tone 5 Venerable Mary of Egypt (movable holiday on the 5th Sunday of the Great Fast) Holy Apostles Herodion, Agabus, Asyncritus, Rufus, Phlegon, Hermes of the Seventy, and those with them (I). Ven. Rufus the recluse, of the Kyivan Caves (XIV). Martyr Pausilippus of Heraclea in Thrace (ca.117-138). St. Celestine, Pope of Rome (432). Matins: 2nd Gospel: Mark 16:1-8 Ord.: Hebrews 9:11-14; Mark 10:32-45 Venerable: Galatians 3:23-29; Luke 7:36-50 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 10 stykhyry: 6 of the Oktoikh, 4 of the Tri odion; Glory: of the Triodion, Both now, dohmatik of tone 1 — The universal glory born of men. Entrance. Prokeimen — The Lord is king. At the aposticha: stykhyry of the Oktoikh; Glo ry: of the Triodion. Both now: Theotokion — O new wonder. After the song of Symeon Re - joice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice); Glory: tropar of the saint. Both now: The - o tokion — O loving Lord. After the kathismas the sessional hymns of Oktoikh. The Resur rec - tional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 2nd Re surrectional Go spel, from St. Mark16:1-8, per. 70. Having beheld the Resurrection of Christ. Psalm 50, Glory: Open the doors of repentance and the rest, as given in the Triodion for the Sunday of the Publican and the Pharisee. Canons — Resurrectional on 4, Theotokos on 2, Triodion on 4 and Venerable Mo ther on 4. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak of the saint and ses- sional hymn of the Triodion. After the 6th ode: kondak and ikos of the Sunday. At the 9th ode — More honourable. 2nd Resurrectional Exapostilarion, Glory: Exapostilarion of the saint, Both April 2013 Church Calendar
 • диякон). І читає ієрей три ікоси і три кондаки (кінець — Маючи в собі бурю). Тоді зно - ву — Непереможній Воєводі; і читаємо 17-у кафизму. Мала Єктенія. І друге читання Ака фіста: Непереможній Воєводі: Почули пастухи: і закінчуємо 7-им кондаком (Коли Симеон хотів); і знову, Непереможній Воєводі. Псалом 50. Канони храму і Богородиці. Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: Мала Єктенія. Кадіння, при співі — Не пе реможній Воєводі: і читання Акафиста від 7-го ікоса (Нову істоту), до 10-го конда ка (Бажаючи спасти світ), і знову — Непереможній Воєводі. Після 6-ої пісні: Ма - ла Єктенія. Кадіння, при співі — Непереможній Воєводі: і читання Акафіста від 10-го іко са (Ти є стіною дівам), до 13-го кондака (О, Прехвальна Мати) — цей тричі, і знову 1-ий ікос (Ангел найстарший) і — Непереможній Воєводі. На 9-ій пісні канону — Чеснішу. Сві ти льний Богородиці. На хвалітних: стихири Богородиці на 4. Велике Сла - во словіє. Тро пар — Прийнявши розумом. Єктенії, відпуст, і 1-ий Час. На Часах: Тропар — Прийнявши розумом; кондак — Непереможній Воєводі. На Літургії св. Івана Золотоустого: Після Bходу: тропар — Прийнявши розумом і кон- дак — Непереможній Воєводі. Прокимен — Величає душа моя. Апостол до Євреїв зач. 322, 9:24–28 і Євреїв зач. 320, 9:1–7. Євангеліє від Марка зач. 35, 8:27–31, і від Луки зач. 54, 10:38–42, 11:27–28. При ча сний — Чашу спасіння прийму. Відпуст свята. Неділя 21–го квітня, 2013/8 квітня, 2013 П’ята неділя Великого Посту, голос 5 Прп. Марії Єгипетської (перехідне святкування в неділю 5–ту Великого посту) Апп. Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших з ними (І). Прп. Руфа, затворника Печерського, в Дальніх печерах (XIV). Мч. Павсилипа (117-138). Свт. Келестина, папи Римського (432). На Утрені: 2-e Євангеліє: Мк. 16:1–8 Ряд.: Євр. 9:11–14; Мк. 10:32–45 Прп: Марії: Гал. 3:23–29, Лк. 7:36–50 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: 10 стихирів: Октоїха 6, Тріоді 4; Слава: Тріоді; I нині: догматик 1-го голосу. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. На сти ховні: стихири Октоїха; Слава: Тріоді; I нині: Богородичний — О, чудо нове. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: святої; I нині: Бого ро дич ний — Ти, Милосердний. По кафизмах сідальні Октоїха. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 2-е, від Св. Марка 16:1–8, зач. 70. Воскресiння Хри с тове. Псалом 50-ий, Слава: Покаяння і все решта, як подано в Тріоді за Неділею ми - таря й фа рисея. Канони: воскресний на 4, Богородиці на 2, Тріоді на 4 і преподобної на 4. Ка тавасія — Відкрию уста мої; Після 3-ої пісні: кондак преподобної і сідальний Тріоді; Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний; На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcа по стиларій вос- кресний 2-ий, Слава: світильний преподобної; I нині: Богородичний Трі оді. На хваліт- них: стихири Октоїха 8, і ставимо стих — Воскресни, Господи; і співаємо самогласну 173 Церковний календар Квітень 2013
 • 174 now: Theotokion from the Triodion. At the praises: 8 stykhyry of the Oktoikh then we add the verse Arise, O Lord my God; and we sing the idiomelon of the Triodion — The Kingdom of God; Glory: repeat the same; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology — the tropar Today salvation. Litanies and dismissal. Glory: Both now: 2nd Gospel stychyra. 1st Hour. At the Hours: Sunday tropar, Glory: tropar of the venerable mother. Kondak of the Venerable Mother and of the Sunday alternately. At the Liturgy of St. Basil the Great: After the Entrance the usual order of the tropars. Pro - kei men of the tone, and of the Venerable Mother: God is wonderful in His saints. Epistle to the Hebrews 9:11-14, per. 321, and to the Galatians 3:23-29, per. 208. Gospel from St. Mark 10:32-45, per. 47, and from St. Luke 7:36-50, per. 33. In place of It is truly worthy — All of cre- ation. Sunday communion hymn — Praise the Lord; and — The righteous man. Monday April 22, 2013/April 9, 2013 Sixth Week of the Great Fast, Tone 5 Martyr Eupsychius of Caesarea in Cappadocia (362). Hieromartyrs Desan, Bishop and Mariabus, priest, and Martyrs Abdiesus, and 270 others in Persia (362). Hieromartyr Vadim of Persia (379). 6th Hour: Isaiah 48:17-49:4 Vespers: 1 Reading: Genesis 27:1-41; 2 Reading: Proverbs 19:16-25 Tuesday April 23, 2013/April 10, 2013 Sixth Week of the Great Fast, Tone 5 Martyrs Terence, Pompeius, Africanus, Maximus, Zeno, Alexander, Theodore, and 33 others beheaded at Carthage (c. 249-251). Hieromartyrs James the priest, and Azadanes and Abdicius, deacons, of Persia (ca. 380). Prophetess Huldah. New Hieromartyr Gregory V, Patriarch of Constantinople (1821). 6th Hour: Isaiah 49:6-10 Vespers: 1 Reading: Genesis 31:3-16; 2 Reading: Proverbs 21:3-21 Wednesday April 24, 2013/April 11, 2013 Sixth Week of the Great Fast, Tone 5 Hieromartyr Antipas, Bishop of Pergamum (c. 92), disciple of St. John the Theologian. Martyrs Processus and Martinian of Rome (c. 67). St. Pharmuthius of Egypt (IV). St. John, disciple of St. Gregory of Decapolis (820). Venerable James, Abbot of Zhelezny Bor (1442) and his fellow-ascetic St. James (XV) St. Barasanuphius, Bishop of Tver (1576) 6th Hour: Isaiah 58:1-11 Vespers: 1 Reading: Genesis 43:26-31, 45:1-16; 2 Reading Proverbs 21:23-22:4 Liturgy of the Presanctified Gifts. Thursday April 25, 2013/April 12, 2013 Sixth Week of the Great Fast, Tone 5 St. Basil the Confessor, Bishop of Parium (after 754). St. Zeno, Bishop of Verona (c. 260). April 2013 Church Calendar
 • 175 стихиру Тріоді — Царство Боже; Слава: Тріоді — те саме; I нині: Преблагословенна єси. Велике Cлавословіє. Тропар — Сьогодні спасіння; Єктенії та відпуст. Слава: І нині: сти- хира євангельська 2-а. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний; Слава: тропар преподобної. Кондак преподобної і неді - ль ний напереміну. На Літургії св. Василія Великого: По Bході, звичайний порядок тропарів. Прокимен голосу, і преподобної — Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів. Апостол: до Євреїв 9:11–14, зач. 321, і до Галатів 3:23–29, зач. 208. Євангеліє від Марка 10:32–45, зач. 47, і від Луки 7:36–50, зач. 33. Замість Достойно — Тобою радується. Причасний — Хваліте Го - с пода; і — В пам'ять вічну. Понеділок 22–го квітня, 2013/9 квітня, 2013 Шостий тиждень Великого посту, голос 5 Мч. Євпсихія (362). Мчч. Дисана єп., Маріава пресвітера, Авдієса та інших 270 в Персії (362). Прмч. Вадима, архим. Персії (379). На 6–му Часі: Ісая 48:17–49:4 На Вечірні: 1 читання: Буття 27:1–41; 2 читання: Притчи 19:16–25 Вівторок 23–го квітня, 2013/10 квітня, 2013 Шостий тиждень Великого посту, голос 5 Мчч. Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших 33 (близько 249-251). Мчч. Якова пресвіт., Азадана та Авдикія дияконів, Персидських (близько 380). Пророчиці Овди (640-609 до Р.Х.). Сщмч. Григорія V, патр. Константинопольського (1821). На 6–му Часі: Ісая 49:6–10 На Вечірні: 1 читання: Буття 31:3–16; 2 читання: Притчи 21:3–21 Середа 24–го квітня, 2013/11 квітня 2013 Шостий тиждень Великого посту, голос 5 Сщмч. Антинпи, єп. Пергама Асійського (близько 68). Мчч. Прокеса і Мартиніяна (близько 67). Прп. Фармуфія (IV). Прп. Іоанна, ученика прп. Григорія Декаполіта (ІХ). Прпп. Якова Желєзноборського (1442) і Якова, сподвижника його (XV). Свт. Варсонофія, єп. Тверського (1576). На 6–му Часі: Ісая 58:1–11 На Вечірні: 1 читання: Буття 43:26–31, 45:1–6; 2 читання: Притчи 21:23–22:4 Літургія Раніш Освячених Дарів Четвер 25–го квітня, 2013/12 квітня 2013 Шостий тиждень Великого посту, голос 5 Прп. Василія спов., єп. Парійського (після 754). Сщмч. Зинона, єп. Веронійського (близько 260). Церковний календар Квітень 2013
 • 176 St. Isaac the Syrian, Abbot of Spoleto, Italy (ca. 550). Monk-Martyrs Menas, David, and John of Palestine (after 636). Virgin Anthusa of Constantinople (801). St. Athanasia, Abbess of Aegina (860). “Murom” (12th c.) and “Belynich” (13th c.) Icons of the Mother of God 6th Hour: Isaiah 65:8-16 Vespers: 1 Reading: Genesis 46:1-7; 2 Reading: Proverbs 23:15-24:5 Friday April 26, 2013/April 13, 2013 Sixth Week of the Great Fast, Tone 5 Hieromartyr Artemon, presbyter of Laodicea in Syria (303). Martyr Crescens of Myra in Lycia. Woman-martyr Thomais of Alexandria (476). 6th Hour: Isaiah 66:10-24 Vespers: 1 Reading: Genesis 49:33-50:26; 2 Reading: Proverbs 31:8-31 Liturgy of the Presanctified Gifts. Saturday April 27, 2013/April 14, 2013 Lazarus Saturday, Tone 5 St. Martin the Confessor, Pope of Rome (655). Martyrs Anthony, John and Eustathius of Vilnius (Lithuania) (1347). Martyr Ardalion the Actor, (III). Martyr Azat the Eunuch and 1,000 Martyrs in Persia (341). “Vilna” Icon of the Mother of God Ord.: Hebrews 12:28-13:8; John 11:1-45 At the Hours: Tropar of Lazarus Saturday, Glory: Now and ever: Kondak of Lazarus Saturday. At the Liturgy of St. John Chrysostom: After the Entrance: tropar of Lazarus Saturday; Glory: Both now: kondak Lazarus Saturday. In place of the Trisagion — As many as have been bap- tized. Prokiemen of Saturday — The Lord is my light. Epistle to the Hebrews 12:28-13:8. Gospel from St. John 11:1-45. In place of It is truly worthy: Let us honour and glorify the pure Theotokos. Communion hymn of Lazarus Saturday, Out of the mouths of babes. Sunday April 28, 2013/April 15, 2013 : THE ENTRY OF THE LORD INTO JERUSALEM. Apostles Aristarchus, Pudens and Trophimus of the Seventy (c. 67). St. Mstyslav-Theodore, Prince of Kyiv (1132). Martyrs Basilissa and Anastasia of Rome, disciples of Apostles Peter and Paul (ca. 68). Martyr Sukia and his companions: Andrew, Anastasius, Thalaleus, Theodoretus, Ivchirion, Jordan, Quadratus, Lucian, Mimnenus, Nerangius, Polyeuctus, James, Phocas, Dometianus, Victor, and Zosima, of Georgia, in Armenia (123). St. Sabbas the Goth in Romania (372). Vespers: 1) Gen. 49:1-2, 8-12; 2) Zeph. 3:14-19; 3) Zach. 9:9-15 Matins: Matthew 21:1-11, 15-17 Ord.: Philippians 4:4-9; John 12:1-18 At Great Vespers: Blessed is the Man. At Lord, I have cried 10 stykhyry of the feast; Glory: To day April 2013 Church Calendar
 • 177 Прп. Ісаака Сиріна, у Сполеті Італійському (550). Прмчч. Мини, Давида та Іоанна (після 636). Прп. Анфуси діви (820). Прп. Афанасії ігумені (860). Муромської (XII) і Белинської (XIII) ікон Божої Матері. На 6–му Часі: Ісая 65:8–16 На Вечірні: 1 читання: Буття 46:1–7; 2 читання: Притчи: 23:15–24:5 П’ятниця 26–го квітня 2013/13 квітня 2013 Шостий тиждень Великого посту, голос 5 Сщмч. Артемона, пресвітера Лаодикійського (303). Мч. Крисентія, з Мир Ликійських. Мц. Фомаїди Єгипетської (V). На 6–му Часі: Ісая 66:10–24 На Вечірні: 1 читання: Буття 49:33–50:26; 2 читання: Притчи 31:8–31 Літургія Раніш Освячених Дарів Субота 27–го квітня, 2013/14 квітня 2013 Лазарева Субота, голос 5 Свт. Мартина спов., папи Римського (655). Мчч. Антонія, Іоанна та Євстафія Литовських (1347). Мч. Ардаліона (III). Мчч. 1000 Персидських і Азата скопця (близько 341). Віленської ікони Божої Матері Ряд.: Євр. 12:28–13:8; Ів. 11:1–45 На Часах: Тропар Лазаревої Суботи, Слава: І нині: Кондак Лазаревої Суботи. На Літургії св. Іоана Золотоустого: Після Bходу: тропар Лазаревої Суботи; Слава: І ни ні: кондак — Лазаревої Суботи. Замість Трисвятого — Усі ті, що в Христа. Проки - мен на голос 3-ий Лазаревої Суботи — Господь просвіта моя. Апостол до Євреїв 12:28– 13:8. Євангеліє від Євангеліє від Івана 11:1–45. Замість Достойно — Чистую Богоро ди - цю, що непорочно прийняла. Причасні Лазаревої Суботи: Із уст дітей. Неділя 28–го квітня 2013/15 квітня 2013 : ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ. Апп. від 70-ти Аристраха, Пуда і Трофима (близько 67). Блгв. кн. Мстислава-Феодора, кн. Київського (1132). Мцц. Василиси і Анастасії Римських, учнів Апп. Петра і Павла(близько 68). Мчч. Месукевійських ― Сухія і дружини його: Андрія, Анастасія, Талале, Феодорита, Ів хіріона, Йордана, Кондрата, Лукіана, Мимненоса, Нерангіоса, Полієвкта, Якова, Фо - ки, Доментіана, Віктора, Зосими (123). (Груз.). Мч. Савви Готського (372). На Вечірні: 1) Бут. 49:1-2, 8:12; 2) Соф. 3:14-19; 3) Зах. 9:9-15 На Утрені: Мт. 21:1–11, 15–17 Ряд.: Фил. 4:4–9, Ів. 12:1–18 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири свята на 10; Слава: Сьо год ні Церковний календар Квітень 2013
 • April 2013 Church Calendar the grace. Both now: the same. Entrance. Prokeimen — The Lord is king. Paremii: At Litia: stykhyry of the feast: Glory: Both now: Six days before the Passover. At the aposticha: stykhyry of the feast; Glory: Today the grace. Both now: the same. At the blessing of loaves — Giving us (twice) and — Christ our God (once). At Matins: At God is the Lord: Giving us (twice); Glory: Both now: Christ our God. After the kathismas the sessional hymns of feast. Polyelei; Magnification of the feast. Sessional hymn. From my youth. Prokeimen — Out of the mouths of babes. Gospel from St. Matthew 21:1-11, 15-17, per. 83. We do not sing Having beheld the Resurrection of Christ, but immediately Psalm 50, during the reading of which the priest censes the prepared willow branches (or palms) thrice in cross-wise fashion. He then reads the prayer aloud: O Lord our God, Who sittest upon the Cherubim. After the prayer the priest sprinkles the willow branches with Holy Water, say- ing: These willow-branches are blessed and sanctified through the sprinkling of this Holy Water in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. (thrice). Then the singers: Glory: Today Christ. Both now: the same; Have mercy on me, O God; and the stykhyry of the feast — Today the Grace. The prayer — O Lord, save Your people. The priest anoints the faith- ful who approach to venerate the Gospel with oil, and distributes blessed willow branches (palms) to them, and according to the Typicon gives them lighted candles as well. Everyone stands until the end of the Vigil with candles and willow branches in their hands. Canon of the feast; irmoi and katavasias of the feast— Springs of the deep; After the 3rd ode: hypakoe of the feast; After the 6th ode: kondak and ikos of the feast. At the 9th ode we do not sing More honourable, but the refrain of the feast Magnify, my soul, the Lord Who sat upon a colt; and the irmos of the 9th ode — The Lord is God. After the canon we do not read the Exapostilarion, but sing Holy is the Lord our God. At the praises: 6 stykhyry of the feast; Glory: Both now: Six days before the Passover. After the Great Doxology — the tropar Giving us. Dismissal of the feast: May Christ, who consented to ride on the foal of an donkey for our salvation. 1st Hour. At the Hours: Tropar — Giving us: Glory: Christ our God. Kondak of the feast. At the Liturgy of St. John Chrysostom: Festal Antiphons. Entrance verse — Blessed is He that comes in the name of the Lord. And we sing the tropar — Giving us: Glory: Christ our God: Both now: kondak of the feast. Trisagion. Prokeimen: Blessed is He that comes in the name of the Lord. Epistle to the Phillipians 4:4-9, per. 247. Gospel from St. John 12:1-18, per. 41. In place of It is truly worthy — the refrain of the feast Magnify, my soul, the Lord Who sat upon a colt; and the irmos of the 9th ode — The Lord is God. Communion hymn — Blessed is He that comes in the name of the Lord. Dismissal of the feast — May Christ, who consented to ride on the foal of an donkey for our salvation. Monday April 29, 2013/April 16, 2013 Passion Week: Great Monday Fast day Virgin-Martyrs Agape, Irene and Chionia (304). Martyrs Leonidas, Chariessa, Nice, Galina, Callista, Nunechia, Basilissa, Theodora, and Irene of Corinth (250). The Weeping Icon of the Most Holy Theotokos “Ilyin Chernihov” (1658) and “Tambov” Icon (1692) Matins: Matthew 21:18-43 6th Hour: Ez. 1:1-20 Vespers: Ex. 1:1-20; Job 1:1-12 178
 • Церковний календар Квітень 2013 179 благодать; І нині: те саме. Прокимен — Господь воцарився. Паремії. На Літії: стихири свя - та: Слава: І нині: За шість днів. На стиховні: стихири свята; Слава: Сьогодні благодать; І нині: те саме. На благословенні хлібів — Загальне воскресіння (двічі) і — Похо вавши себе (раз). На Утрені: На Бог Господь: Загальне воскресіння (двічі); Слава: І нині: Поховавши себе. По кафизмах сідальні свята. Полієлей; Величання свята. Сідальний. Від юності моєї. Прокимен — Із уст дітей і немовлят вчинив єси хвалу. Євангеліє від Матвія 21:1-11, 15-17, зач. 83. Не співаємо Воскресіння Христове, але відразу Псалом 50-ий, під час чи - тання яко го священик тричі кадить хрестообразно приготоване віття. Тоді вголос чи - тає мо ли тву — Господи Боже наш, що сидиш на Херувимах. По молитві ієрей кропить віття свя ченою водою, промовляючи: Благословляється і освячується віття й галузі ці окропленням Води Свяченої в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь, (тричі). Тоді спів ці: Слава: Сьогодні Христос; І нині: те саме; Помилуй мене. Боже: і стихира свята — Сьогодні благодать. Молитва — Спаси, Боже. Ієрей помазує олією вірних, що підхо- дять до цілування Євангелія, і роздає освячене віття, і по Уставу, засвічені свічки. Всі стоять до кінця Всенічної з свічкою і віттям у руках. Канон свята; Ірмоси і катавасія свята — Показались джерела; Після 3-ої пісні: іпакої свята; Після 6-ої пісні: кондак і ікос свята; На 9-ій пісні — не співаємо Чеснішу, але приспів свята — Величай, душе моя, на осляті грядущого Господа; і ірмос 9-ої пісні — Бог Господь. По каноні світильно - го не читаємо, а співаємо тричі — Свят Господь Бог наш. На хвалітних: стихири свята на 6, Слава: І нині: За шість днів до Пасхи. Після Великого Славословія: тропар — За - га льне воскресіння. Відпуст свята — Христос, що на осля сісти зволив. Час 1-ий. На Часах: Тропар — Загальне воскресіння: Слава: Поховавши себе. Кондак свята. На Літургії св. Івана Золотоустого: Антифони святочні. Вхідне — Благословен, хто йде в ім'я Господнє. І співаємо тропар — Загальне воскресіння: Слава: Поховавши себе: І нині: кондак свята. Трисвяте. Прокимен — Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Апо - стол: до Филипян 4:4-9, зач. 247. Євангеліє від Івана 12:1-18, зач. 41-е. Замість Дос той - но є — приспів — Величай, душе моя; і 9-ий ірмос — Бог Господь. Причасний — Бла - гословен, хто йде в ім'я Господнє. Відпуст свята — Христос, що на осля сісти зволив. Понеділок 29–го квітня, 2013/16 квітня, 2013 Страсна Седмиця. Великий Понеділок. Пісний день Мцц. Агапії, Ірини і Хіонії (304). Мч. Леоніда і мцц. Харієси, Ніки, Галини, Каліси, Нунехії, Василиси, Феодори, Ірини та інших (250). Іллінсько-Чернігівської (1658) і Тамбовської (1692) ікон Божої Матері. На Утрені: Мт. 21:18–43 На 6–му Часі Єз. 1:1–20 На Вечірні: Вих. 1:1–20; Іова 1:1–12
 • April 2013 Church Calendar Liturgy of Presanctified Gifts: Matthew 24:3-35 At Matins, which is served on Sunday evening: in place of God is the Lord — Alleluia (sweet melody) and the tropar Behold, the Bridegroom comes (thrice). 4th, 5th and 6th kathismas — after them: the sessional hymns of the Triodion. After the 3rd sessional hymn: And that we might be counted worthy: and the reading of the Gospel from St. Matthew, from the 84th till the 88th pericopes. Psalm 50. The prayer — Save Your people, O God. And the three-ode canon from the Triodion. The Exapostilarion Your bridal chamber (thrice). At the praises, 4 stykhyry of the Triodion. The doxology is read. Litany — Let us complete our morning prayer. At the aposticha, in tone 5 — O Lord, the mother of the sons of Zebedee. It is good to give thanks to the Lord. Trisagion, after the Our Father: tropar — Standing in the temple. Lord, have mercy (40 times). More honourable: In the name of the Lord, Father, bless: The priest reads the prayer of St. Ephraim the Syrian with prostrations, and the 1st Hour is then read without a kathis- ma. At the 1st Hour, the tropar In the morning hearken unto my voice: with prostrations. After the Our Father: the kondak — Jacob lamented the loss of Joseph. After Thou, Who at all times: the prayer of St. Ephraim with prostrations. Dismissal — O Lord, Who did come to voluntary sufferings for our salvation. At the 3rd, 6th and 9th Hours: Great Lenten tropars with prostrations. After the Theotokion at each Hour the Gospel is read. Kondak — Jacob lamented. At the end of every Hour the pray er of St. Ephraim with prostrations. At the 3rd Hour — 12th kathisma. At the 6th Hour — 13th kathisma. Tropar of the prophecy, prokeimen and reading of the Paremia (Ez. 1:1– 20); and the second Зrokeimen. At the Typica the kondak — Jacob lamented. At Vespers with the Liturgy of the Presanctified Gifts: At Lord, I have cried: 10 stykhyry. En - trance with the Gospel. Paremii: Ex. 1:1–20; Job 1:1–12. Let my prayer arise. Gospel from St. Matthew, per. 98. And the Liturgy of the Presanctified Gifts continues. Dismissal — O Lord, Who did come to voluntary sufferings for our salvation. Tuesday April 30, 2013/April 17, 2013 Passion Week: Great Tuesday Hieromartyr Simeon, Bishop in Persia, and those with him: Martyrs Abdechalas and Ananias priests, Usthazane the eunuch, Fusicus, Ascitrea, and Azat the Eunuch (341). Ven. St. Paisius, Fool-for-Christ, of the Kyivan Caves (1898). St. Acacius, Bishop of Melitene (435). Martyr Adrian of Corinthus in Persia (251). St. Agapitus, Pope of Rome (536). Matins: Bridegroom Matthew 22:15-23:39 6th Hour: Ez. 1:21-2:1 Vespers: Ex. 2:5-10; Job 1:13-22 Liturgy of Presanctified Gifts: Matthew 24:36-26:2 The order of service is the same as for Great Monday, with different stykhyry, the two-ode ca non, different Prokeimens and other readings. At Matins: 9th, 10th and 11th kathismas; Go spel from St. Matthew, per. 90. At the 3rd Hour: 12th kathisma. At the 6th Hour: 13th ka - thisma. Great Monday’s dismissal. 180
 • Церковний календар Квітень 2013 181 Літургії Раніш Oсвячених Дарів: Мт. 24:3–35 На Утрені, яка служиться напередодні ввечері: Замість Бог Господь — Алилуя ("солод- ким напівом") і тропар: Ось жених іде опівночі (тричі). Кафизми 4, 5 і 6 — після них: сідальні Тріоді. Після 3-го сідального: І щоб сподобитися нам: і читання Євангелія від Матвія, з 84 до 88 зач. Псалом 50. Тоді молитва — Спаси, Боже. І трипіснець Тріоді. Світильний — Чертог Твій (тричі). Хвалітні стихири Тріоді на 4. Славословіє чита- ється. Єктенія — Доповнімо. На стиховні, на голос 5 — Господи, до таїнства невимов- ного. Добре є прославляти. Трисвяте, по Отче наш: тропар — Стоячи в храмі. Господи, помилуй (40 раз ів). Чеснішу: Іменем Господнім: Ієрей читає молитву Єфрема Сиріна з поклонами, і 1-ий Час без кафизми. На ньому, тропар — Удосвіта вислухай: з покло- нами. Після От че наш: кондак — Яків, ридаючи. Після — Кожного Часу: молитва Єфрема з поклонами. Відпуст — Христос, що йде на добровільні муки. На 3-му, 6-му і 9-му Часі: Тропарі великопісні з поклонами. Після Богородичного на кожному Часі читається Євангеліє. Кондак — Яків, ридаючи. При кінці кожного Часу молитва св. Єфрема з поклонами. На 3-му Часі: кафизма 12. На 6-му Часі: кафизма 13; тропар пророчества, прокимен і читання паремії: Єз. 1:1-20; і другий прокимен. На зображальних, кондак — Яків, ридаючи. На Вечірні з Літургією Раніш Освячених Дарів: На Господи, взиваю: стихири на 10. Вхід з Євангелієм. Паремії: Вих. 1:1-20; Іова 1:1-12. Нехай стане молитва моя. Єван - геліє від Матвія, зачало 98-е. І продовження Літургії Раніш Освячених Дарів. Відпуст — Христос, що йде на добровільні муки. Вівторок 30–го квітня, 2013/17 квітня 2013 Страсна седмиця. Великий Вівторок. Сщмч. Симеона, єп. Персидського і з ним мчч. Авделая і Ананії пресвітерів, Хусдазата (Усфазана) Євнуха, Фусика, Азата, мц. Аскитреї та інших (344). Прп. Паїсія, Христа ради юродивого, прозорливого, Печерського (1898). Прп. Акакія, єп. Мелітинського (близько 435). Мч. Адріяна (251). Свт. Агапита, папи Римського (536). На Утрені: Мт. 22:15–23:39 На 6–му Часі: Єз. 1:21–2:1 На Вечірні: Вих. 2:5–10; Іова 1:13–22 Літургії Раніш Oсвячених Дарів: Мт. 24:36–26:2 Служба як у Великий Понеділок, з іншими стихирами, з двопісцем, іншими прокиме - на ми і іншими читаннями. На Утрені: кафизми 9, 10 і 11; Євангеліє від Матвія, зача- ло 90-е. На 3-му Часі: кафизма 12. На 6-му Часі: кафизма 13. Відпуст як на Великий По неділок.
 • 182 May Wednesday May 1, 2013/April 18, 2013 Passion Week. Great Wednesday Fast day Ven. John, disciple of Ven. Gregory of Decapolis (820). Martyrs Victor, Zoticus, Zeno, Acindynus and Severian of Nicodemia (ca. 303). St. Cosmas, Bishop of Chalcedon, and his fellow ascetic St. Auxentius (815-820). “Maximov” Icon of the Mother of God (1299) Bridegroom Matins: John 12:17-50 6th Hour: Ez. 2:3-3:3; Vespers: Ex. 2:11-22; Job 2:1-10. Liturgy of Presanctified Gifts: Mt. 26:6-16. The order of service is the same as for Great Monday, with different stykhyry, Prokeimens and readings. At Matins: 14th, 15th and 16th kathismas; Gospel from St. John, 12:17-50, per. 41, from the half. At the 3rd Hour: 19th kathisma. At the 6th Hour: 20th kathisma. At the Li - tur gy of the Presanctified Gifts, after — Blessed be the name of the Lord: the prayer of St. Eph - raim the Syrian is read for the last time with three great prostrations, after which no great pro s trations are made until Pentecost (with the exception of prostrations before the Holy Burial Shroud /Plashchanytsia). Dismissal — May the Lord, Who comes to His voluntary pas- sion for our salvation, Christ our true God. Thursday May 2, 2013/April 19, 2013 Passion Week. Great Thursday. Fast day Ven. John of the Ancient Caves in Palestine (8th c.). Martyrs Christopher, Theonas, and Antoninus in Nicomedia (303). Hieromartyr Paphnutius of Jerusalem. St. George the Confessor, Bishop of Antioch (813-820). St. Tryphon, Patriarch of Constantinople (933). Bridegroom Matins: Luke 22:1-39 1st Hour: Jer. 11:18-23, 12:1-5, 9-11, 14-15 Vespers: Ex. 19:10-19; Job 38: 1-23, 42:1-5; Is. 50:4-11. Liturgy: Epistle: 1 Corinthians 11:23-32; Gospel (composite) Matthew 26:2-20, John 13:3-17, Matthew 26:21-39, Luke 22:43-45, Matthew 26:40-27:2 Washing of the Feet: John 13:1-11; After the Washing of the Feet: John 13:12-17 May 2013 Church Calendar
 • í‡‚Â̸ Середа 1-го травня 2013/18 квітня, 2013 Страсна Cедмиця. Велика середа. Пісний день Прп. Іоана, учня прп. Григорія Декаполіта (820). Мчч. Віктора, Зотика, Зинона, Акиндина і Северіана (303). Свт. Косми, спов., єп. Халкидонського, і прп. Авксентія (815-820). Максимівської ікони Божої Матері (1299) На Утрені: Ів. 12:17-50 На 6-му Часі: Єз. 2:3-3:3 На Вечірні: Вих. 2:11-22; Іова 2:1-10 Літургії Ранішосвячених Дарів: Мт. 26:6-16 Служба як у Великий Понеділок, з іншими стихирами, з іншими прокименами і ін- ши ми читаннями. На Утрені: кафизми 14, 15 і 16; Євангеліє Івана, 12:17-50, зач. 41 з по лови ни. На 3-му Часі: кафизма 19. На 6-му Часі: кафизма 20. На Літургії Раніш Oс - вя че них Дарів: Євангеліє від Матвія, зачало 108. Після — Нехай буде ім'я Господнє: читається в останній раз молитва св. Єфрема Сиріна з трьома великими поклонами, після чо го земні поклони припиняються до дня Святої Тройці (крім поклонів біля Святої Пла щаниці). Відпуст — Христос, що йде на добровільні муки. Четвер 2-го травня 2013/19 квітня, 2013 Страсна Cедмиця. Страсний Четвер. Пісний день Прп. Івана Старопечерника (VIII). Мчч. Феони, Христофора та Антоніна (303). Сщмч. Пафнутія, єп. Єрусалимського. Свт. Георгія (Юрія) спов., єп. Антіохії Пісідійської (813-820). Свт. Трифона, патр. Константинопольського (933). На Утрені: Лк. 22:1-39 На 1-му Часі: Єр. 11:18-23, 12:1-5, 9-11, 14-15 На Вечірні: Вих. 19:10-19; Іова 38:1-23, 42:1-5; Іc. 50:4-11 На Літургії: Апостол: 1 Кор. 11:23-32; Євангеліє: (складене): Мт. 26:2-20, Ів. 13:3-17, Мт. 26:21-39, Лк. 22:43-45, Мт. 26:40-27:2 На Oбмивання ніг: Ів. 13:1-11; після Oбмивання ніг: Ів. 13:12-17 183 Церковний календар Травень 2013
 • At Matins (which is served on Wednesday evening): Regular beginning. In place of God is the Lord — Alleluia (“sweet melody”) and the tropar: When the glorious disciples (thrice). The priest in phelon opens the Royal Doors, exclaiming: And that we may be made worthy: and the reading of the Gospel according to St. Luke, 22:1-9, per. 108-109. Psalm 50 and the Triodion canon — The Red Sea was parted. After the 3rd ode the sessional hymn, after the 6th ode the kondak of the Triodion. At the 9th ode we do not sing More honourable, but immediately the irmos — Come, ye faithful. Exapostilarion — I see Thy bridal chamber (thrice). At the praises 4 stykhyry of the Triodion; Glory: Both now: The Lamb. The Doxology is read. Litany — Let us complete our morning prayer. At the aposticha 4 stykhyry of the Triodion; Glory: Deceitful are thy ways. Both now: Instructing Thy disciples. It is good to give thanks to the Lord. Trisagion, after the Our Father: tropar — When the glorious disciples, and the Litany. Wisdom: Establish, O Lord, and the 1st Hour. After What shall we call thee: the tropar of the prophecy. Prokei - men: Let the nations understand. Reading from Jeremiah. 2nd Prokeimen — Make a vow. We continue with the usual order. After the Our Father: the kondak — The traitor takes the bread. Dismissal — May He Who in His surpassing love showed us the most excellent way of humility by washing the disciples’ feet, and Who accepted even the Cross and burial, Christ our True God. At the 3rd, 6th and 9th Hours: No kathisma readings. Tropar and kondak of the Triodion. After the 9th Hour, the beatitudes and the rest of the Typica. Dismissal. At Vespers with the Liturgy of St. Basil the Great: At Lord, I have cried: 10 stykhyry; Glory: Both now. Truly is Judas. Entrance with the Gospel. Prokeimen — Deliver me, O Lord: First Old Testament reading. The Royal Doors are opened, and the second Prokeimen — Deliver me from mine enemies, O God. After the Prokeimen the Royal Doors are closed, and the second and third Paremias are read. The Royal Doors are opened. The Small Litany with the exclama - tion For You are holy; and the Trisagion. Prokeimen — The Rulers took counsel together. Epistle to the Corinthians, 11:23-32, per. 149. Composite Gospel from St. Matthew. In place of the Che rubic Hymn, the communion verse, and Let our mouths be filled, and during the commu- nion of the faithful as well, we sing Of Your mystical supper. In place of It is truly worthy we sing the irmos of the 9th ode of the canon — Come, O faithful. The dismissal of Matins and Liturgy — May He Who in His surpassing love showed us the most excellent way of humility by washing the disciples’ feet, and Who accepted even the Cross and burial, Christ our True God. Friday May 3, 2013/April 20, 2013 Passion Week: Great Friday. Passion of Jesus Christ Ven. Theodore Trichinas ("the Hair-shirt Wearer") of Constantinople (400). Ven. Anastasius, abbot of Sinai (685) Sts. Gregory (593) and Anastasius (599) Patricharchs of Antioch Child-Martyr Gabriel of Bialystok (1690). Matins Passion Gospels: 1st: John 13:31-18:1; 2nd: John 18:1-28; 3rd: Matthew 26:57-75; 4th: John 18:28-19:6; 5th: Matthew 27:3-32; 6th: Mark 15:16-32; 7th: Matthew 27:33-54; 8th: Luke 23:32-49; 9th: John 19:25-37; 10th: Mark 15:43-47; 11th: John 19:38-42; 12th: Matthew 27: 62-66. Divine Liturgy is not served on this day. Royal Hours: 1st Hour: Galatians 6:14-18; Matthew 27:1-56; 3rd Hour: Romans 5:6-11; Mark 15:16-41; 6th Hour: Hebrews 2:11-18; Luke 23:32-49; 9th Hour: Hebrews 10:19-31; John 18:28-19:37 Vespers: Exodus 33:11-23; Job 42:12-16; Isaiah 52:12-15, 53:1-12, 54:1; Epistle: 1 Corinthians 184 May 2013 Church Calendar
 • На Утрені: (яка служиться напередодні ввечері): Початок звичайний. Замість Бог Господь — Алилуя ("солодким напівом") і тропар: Коли славні (тричі). Ієрей у фелоні відкриває Царські двері, виголошуючи: І щоб сподобитися нам: і читання Євангелія від Луки, 22:1-9, зач. 108 і 109. Псалом 50 і канон Тріоді — Жезлом розсікається. Після 3-ої пісні сідальний, після 6-ої пісні кондак Тріоді. На 9-ій пісні не співаємо Чеснішу, але відразу ірмос — Прийдіть, вірні. Світильний — Чертог Твій (тричі). Хвалітні сти- хири Тріоді на 4; Слава: І нині: Агнець. Славословіє читається. Єктенія — Доповнімо. На стиховні 4 стихири Тріоді; Слава: Норов твій; І нині: Відкриваючи тайну. Добре є просла в ля ти. Трисвяте, по Отче наш: тропар — Коли славні, і Єктенія. Премудрість: Зміцни, Боже, і 1-ий Час. Після: Як Тебе назвати: тропар пророцтва. Про кимен — Не - хай пі знають народи. Паремія. Другий прокимен — Помоліться. Да лі, звичайний по - рядок. Піс ля Отче наш: кондак — Хліб святий. Відпуст — Христос, що з надмірної до - броти най кращу путь смирення нам показав, коли ноги учеників умив, і аж до Хреста та по гребу дійшов. На 3-му, 6-му і 9-му Часах: Кафизм немає. Тропар і кондак Тріоді. Після 9-го часу, бла- женна і все решта з зображальних, і відпуст. На Вечірні з Літургією св. Василія Великого: На Господи, взиваю: стихири на 10; Слава: І нині: Дійсно Юда. Вхід з Євангелієм. Прокимен — Спаси мене, Господи, від чоловіка лу ка вого: Перша паремія. Царські Двері відкриваються, і другий прокимен — Визволи мене від ворогів моїх, Боже. Після прокимна Царські двері закриваються, і друга й третя паремії читаються. Царські Двері відкриваються. Мала Єктенія з виголосом — Бо Ти Святий. Трисвяте. Прокимен — Князі людські. Апостол до Коринтян, 11;23-32, за ч. 149-е. Євангеліє складене від Матвія. Замість Херувимської, причасного і — Не - хай будуть повні уста наші, і також під час Причастя вірних — Вечері Твоєї тайної. За мість Дос тойно: ірмос 9-ої пісні — Прийдіть, вірні. Відпуст — Христос, що з над - мір ної доброти найкращу путь смирення нам показав, коли ноги учеників умив, і аж до Хреста та по гребу дійшов. П’ятниця 3-го травня, 2013/20 квітня, 2013 Страсна Cедмиця. Страсна П’ятниця. Страстей Ісуса Христа Прп. Феодора Трихини. (400) Прп. Анастасія, ігум. Синайської гори (685) Свт. Григорія (593) і Анастасія Синаїта (599), патр. Антіохійських Мч. немовляти Гавриїла Білостоцького (1690). На Утрені Святих Страстей Ісуса Христа: 1-ше: Ів. 13:1-18:1; 2-ге: Ів. 18:1-28; 3-тє: Мт. 26:57-75; 4-те: Ів. 18:28-19:16; 5-те: Мт. 27:3-32; 6-те: Мк. 15:16-32; 7-ме: Мт. 27:33-54; 8- ме: Лк. 23:32-49; 9-те: Ів. 19:25-37; 10-те: Мк. 15:43-47; 11-те: Ів. 19:38-42; 12-те: Мт. 27:62-66. Літургії не буває. Царські Часи: на 1-му Часі: Гал. 6:14-18; Мт. 27:1-56; На 3-му Часі: Рим. 5:6-11; Мк. 15: 16-11; На 6-му Часі: Євр. 2:11-18; Лк. 23:32-49; На 9-му Часі: Євр. 10:19-31; Ів. 18:28-19: 37. На Вечірні: Вихід 33:11-23; Іова 42:12-16; Іcая 52:12-15, 53:1-12, 54:1; Апостол: 1 Kopинтян 185 Церковний календар Травень 2013
 • 1:18-2:2; Gospel (composite): Matthew 27:1-8; Luke 23:39-43; Matthew 27:39-54; John 19:31-37; Matthew 27:55-61 At Matins (which is served on Holy Thursday in the evening) we follow the order for the read- ing of the Gospels of the Holy and Salvific Passion of our Lord, Jesus Christ: Before the beginning of the service a “Golgotha” (large image of the crucifixion) is placed in the centre of the temple. The usual beginning. In place of God is the Lord — Alleluia (“sweet melody”) and the tropar: When the glorious disciples (thrice). The priest in phelon opens the Royal Doors, carries the Gospel to the centre of the temple, censes it from four sides, then censes the Altar and the entire temple (full incensation). The faithful light candles. The Small Litany with the exclamation For Thine is the dominion: And that we may be accounted worthy: Wisdom, stand aright: Peace be unto all: The reading is from the Gospel according to St. John. Glory to Thy passion, O Lord. 1st Gospel from St. John 31-18:1, per. 46, 13. Glory to Thy longsuffering. And the bell is struck once. The antiphons — The rulers of the people: and that which follows. Small Litany with the ex - cla mation — For to Thee are due all glory. Sessional hymn — As Thou gavest food; during this a small incensation is made (the Gospel is censed from 4 sides, and from the solea the iconos- tas, singers and faithful — without circumambulating the temple). 2nd Gospel from St. John 18:1-28, per. 58. And the bell is struck twice. The antiphons — Today Judas forsakes the Master: and that which follows. Small Litany with the ex clamation For blessed and glorified is Thy most honoured name. Sessional hymn — What reason led thee. Small incensation. 3rd Gospel, from Matthew, 26:57-75, per. 109. And the bell is struck thrice. The antiphons — Suffering the transgressors; and that which follows. Small litany with the ex - clamation — For Thou art our God. Sessional hymn — O, how could Judas. Small incensa- tion. 4th Gospel, from St. John, 18:28-19:6, per. 59. And the bell is struck four times. The antiphons — He Who clothes Himself in light as in a garment: and that which follows. Small litany with the exclamation — Blessed and glorified is the power of Thy Kingdom. Ses - sion al hymn — When Thou, the judge. Small incensation. 5th Gospel, from St. Matthew 27: 3-32, per. 111. And the bell is struck five times. The antiphons — The assembly of the Jews: and that which follows. Small Litany with the ex - clamation For blessed is Thy name. Sessional hymn — Thou hast redeemed us. Small incensa- tion. 6th Gospel, from St. Mark 15:16-32, per. 67. And the bell is struck six times. The Beatitudes — In Thy Kingdom: with tropars. Small Litany with the exclamation — For all the powers of heaven praise Thee. Prokeimen — They parted my garments among them. Small incensation. (There are no more Small Litanies or incensations after this, with the ex - ception of the Triodion canon and the incensation before the 12th Gospel). 7th Gospel, from St. Mat thew, 27:33-54, per. 113. And the bell is struck seven times. Psalm 50. 8th Gospel, from St. Luke 23:32-49, per. 111. And the bell is struck eight times. Tri odion canon (odes 5, 8 and 9). Irmos in the 6th tone — I seek Thee early in the morning; Ka tavasia — the same. After the 5th ode: Small Litany with the exclamation For Thou art the King of Peace; and the kondak. After the 9th ode: the Small Litany with the exclamation — For all the powers of heaven. Exapostilarion — O Lord, this very day (thrice). 9th Gospel, from St. John, 19:25-37 per. 61. And the bell is struck nine times. The praises with stykhyry of the Triodion — Israel, My first-born Son: and that which follows. 10th Gospel from St. Mark 15:43-47, per. 69. And the bell is struck ten times. Exclamation — Glory to Thee, Who hast showed us the light. And the Doxology is read. Litany — Let us complete our morning prayer. 11th Gospel, from St. John 19:38-42 per. 62. And the bell is struck eleven times. 186 May 2013 Church Calendar
 • 1:18-2:2; Євангеліє: (складене): Матвія 27:1-38; Луки 23:39-43; Матвія 27:39-54; Івана 19:31-37; Матвія 27:55-61 На Утрені (яка служиться у Bеликий Четвер увечері) чинимо послідовність святих і спасенних Страстей Господа нашого Ісуса Христа: Перед початком ставиться серед церкви Розп'яття («Голгофа»). Початок звичайний. Замість Бог Господь — Алилуя ("со- лодким напівом") і тропар: Коли славні (тричі). Ієрей у фелоні відкриває Царські две- рі, виносить Євангеліє на середину церкви, кадить його з чотирьох сторін, тоді Вівтар і всю церкву (повне кадіння). Вірні засвічують свічки. Мала Єктенія з виголосом — Бо Твоя є влада: І щоб сподобитися нам: Премудрість, станьмо побожно: Мир усім: Від Іва- на святого Євангеліє читання. Слава страстям Твоїм, Господи. Євангеліє 1-е від Івана 31-18:1, за чало 46-е 13. Слава довготерпінню. І ударяють удзвін один раз. Антифони — Князі людські: і слідуючі. Мала Єктенія з виголосом — Бо Тобі належи - ть. Сідальний — На вечері; під час якого звершується мале кадіння (кадиться Єван - ге ліє з чотирьох сторін, а з солеї іконостас, співців і вірних — без обходження храму). Єван ге ліє 2-е від Івана 18:1-28, 58-е зачало. І ударяють у дзвін двічі. Антифони — Сьогодні Юда: і слідуючі. Мала Єктенія з виголосом — Бо благословило- ся. Сідальний — Що примусило Тебе. Мале кадіння. Євангеліє 3-є від Матвія 26:57-75, 109-е за чало. І ударяють у дзвін тричі. Антифони — Господи, коли взяли Тебе: і слідуючі. Мала Єктенія з виголосом — Бо Ти єси Бог наш. Сідальний — О, як Юда. Мале кадіння. Євангеліє 4-е від Івана, 18:28-19:6, 59-е зачало. І уда ряють у дзвін чотири рази. Антифони — Той, що одягається в світло: і слідуючі. Мала Єктенія з виголосом — Не хай буде влада. Сідальний — Коли Ти, Боже. Мале кадіння. Євангеліє 5-е від Матвія 27:3-32, 111-е зачало. І ударяють у дзвін п'ять разів. Антифони — Зборище юдейське: і слідуючі. Мала Єктенія з виголосом — Бо благосло- вилося ім'я Твоє. Сідальний — Викупив Ти нас. Мале кадіння. Євангеліє 6-е від Марка 15:16-32, 67-е зачало. І ударяють у дзвін шість разів. Блаженні — У Царстві Твоїм: з тропарями. Мала єктенія з виголосом — Бо Тебе хва- лять всі сили небесні. Прокимен — Поділили ризи Мої поміж собою. Мале кадіння. (Да - льше немає Єктенії ні кадіння перед кожним Євангелієм, за винятком трипіснця і ка - дін ня перед 12-им Євангелієм). Євангеліє 7-е від Матвія 27:33-54, 113-е зачало. І уда- ряють у дзвін сім разів. Псалом 50. Євангеліє 8-ме від Луки 23:32-49, 111-е зачало. І ударяють дзвін вісім разів. Трипіснець (пісні 5, 8 і 9). Ірмоси 6-го голосу — Зранку молюся Тобі; Катавасія — те саме. Після 5-ої пісні: Мала Єктенія з виголосом — Бо Ти єси: і кондак. Після 9-ої пісні: Мала Єктенія з виголосом — Бо Тебе хвалять. Світильний — Розбійника благо ро зум - но го (тричі). Євангеліє 9-те від Івана 19:25-37, 61-е зачало. І ударяють у дзвін дев'ять ра зів. Хвалітні Псалми і стихири Тріоді — Два лукавих; і слідуючі. Євангеліє 10-е від Марка, 15:43-47, 69-е зачало. І ударяють у дзвін десять разів. Виголос — Слава Тобі, що показав нам світло. І читається Славословіє. Єктенія — До - пов німо. Євангеліє 11-е від Івана 19:38-42, 62-е зачало. І ударяють дзвін одинадцять разів. 187 Церковний календар Травень 2013
 • The aposticha — The whole creation and that which follows. During the singing of the sty - khyry — a full incensation of the temple, beginning from the Gospel. 12th Gospel, from St. Matthew per. 114, 27:62-66. And the bell is struck twelve times. It is good to give thanks to the Lord. Trisagion, and after the Our Father: the tropar — Thou hast redeemed us: the Gospel is carried back into the Altar and placed on the Holy Table, the Roy al Doors are closed. The priest removes his phelon. The Litany — Have mercy on us. Dis - missal — May He Who endured spitting and scourging and blows, the Cross and death, for the salvation for the world, Christ our true God. The order for the Hours on Holy and Great Friday: The Royal Hours are officiated in the morn- ing. Everything is sung according to the Triodion. The priest vested in a phelon carries the Gospel book out through the Royal Doors to the centre of the Church and places it on an analogion, before the “Golgotha”. Blessed is our God: Reader: Amen. Glory to You, our God. O Heavenly King. Trisagion. After the Lord’s prayer Lord, have mercy 12 times: Glory: Both now: O Come, let us wor- ship. And the Psalms (at every Hour there are two special Psalms and one regular Psalm — see the Triodion). During the reading of the Psalms an incensation takes place, beginning from the analogion with the Gospel (at the 1st Hour a great incensation, i.e. the altar and the entire tem- ple; at the 3rd and 6th Hours a small incensation, and at the 9th Hour a great incensation; the first incensation is performed by the priest with the deacon, and the rest by the deacon alone). At the Hours: the tropar and stykhyry (tropars and verses) of the Triodion. Let us be attentive: The Pro - keimen and Old Testament reading. Epistle. Glo ry to Thy passion. Gospel. Glory to Thy longsuffer- ing. At the 1st Hour we read the Gospel from St. Matthew 27:1-56, per. 110-113; at the 3rd Hour — from St. Mark 15:16-41, per. 66-68; at the 6th Hour from St. Luke 23:32-49, per. 111; at the 9th Hour — from St. John 18:28-19:37, per. 59-61. Then we continue the reading of the Hour (at the First Hour — Direct my steps; at the 3rd Hour Blessed is the Lord; etc.) At all Hours the kondak of the Triodion — Come, let us sing the praises. At the 9th Hour after the reading of the Holy Gospel it is carried into the altar through the Royal Doors, which are then closed, and the priest removes his phelon. After the prayer of the 9th Hour — In Thy Kingdom: Remember us, O Lord: and the rest of the Typica. I Believe. After — Our Father. The kondak — Come, let us sing the praises. Lord, have mercy (40 times) All-Holy Trinity. Blessed be the name of the Lord (thrice): Glory: Both now: I will bless the Lord: It is truly worthy to bless you; And the dismissal — May He Who endured spit- ting and scourging and blows, the Cross and death, for the salvation of the world, Christ our true God. At Vespers (Served at about 3:00 p.m.): Before the beginning of the service the “Golgotha” is removed from the centre of the temple and in its place the “tomb” (a table for the shroud /Plashanytsia, decorated with flowers) is positioned. The shroud (Plashchanytsia or epita phi - on) is placed on the Holy Table, with the Gospel upon it. The main celebrant vests fully (con- celebrating clergy only don the epitrakhil’, phelon, and where the custom exists, the cuffs) in black vestments. The service is conducted according to the Triodion. The usual beginning of vespers. After Psalm 103 the Litany of Peace. No kathisma. At Lord, I have cried: 6 stykhyry, in to ne 1; Glory: See how the lawless synagogue; Both now: A dread and marvelous mystery. En - trance with the Gospel. Prokeimen — They parted My garments. Old Testament reading: Exo - dus 33: 11-23. The Royal Doors are again opened, and the Prokeimen Judge them, O Lord. The Royal Doors are closed, and the Paremii: Job 42: 12-16; Is. 52: 12-15, 53: 1-12, 54:1. Again the Royal Doors are opened. Let us be attentive. Peace be unto all. The Prokeimen — They laid me in the lowest pit. Epistle to the Corinthians, per. 125. Composite Gospel from Matthew. Before the Gospel — Glory to Thy Passion; afterwards — Glory to Thy longsuffering. Litany — Let us all say. Vouchsafe, O Lord. Litany — Let us complete our evening prayer. At the aposticha — Down from the tree: and that which follows; Glory: Both now: the Royal Doors are opened, the 188 May 2013 Church Calendar
 • На стиховні стихири — Ввесь світ і слідуючі. Під час співу стихир — повне кадіння храму, починаючи від Євангелія. Євангеліє 12-е від Матвія 114-е зачало, 27:62-66. І ударяють у дзвін дванадцять разів. Добре є прославляти. Трисвяте, по Отче наш: тропар — Викупив Ти нас: Євангеліє за - носиться на Престіл, закриваються Царські двері. Ієрей скидає фелон. Єктенія — По - милуй нас, Боже. Відпуст — Христос, що для спасіння світу, оплювання, биття, хрест та смерть перетерпів. Послідовність Часів Cвятої і Великої П'ятниці: служиться ранком. Все по Тріоді. Іє- рей у фелоні виносить Євангеліє Царськими Дверима на середину церкви і ставить на ана лой, перед Розп'яттям. Благословен Бог: Читець — Амінь. Слава Тобі, Боже наш: Ца- рю небесний: Трисвяте: після Отче наш: Господи, помилуй (12 разів): Слава: І нині: При- йдіть поклонімось: і Псальми (на кожному часі по дві особливі Псальми, і одна зви- чай на — див. у Тріоді). Під час Псальмів кадіння, починаючи від аналоя з Євангелією (на 1 Часі — велике, цебто Вівтаря і всього храму; на 3 і 6 Часі — мале; на 9 Часі — ве - ли ке; на першому кадінні кадить ієрей з дияконом, а наступні — сам диякон). На Ча - сах: тропар і стихири (тропарі зі стихами) Тріоді. Будьмо уважні: прокимен і паремія. Апостол. Слава страстям: Євангеліє: Слава довготерпінню. На першому Часі читає - ть ся Євангеліє від Матвія 27:1-56, зачала 110-113; на 3-му — від Марка 15:16-41, зача- ла 66-68; на 6-му від Луки 23:32-49, зачало 111; на 9-му — від Івана 18:28-19:37, зачала 59 -61,. Тоді продовжується читання Часу (на 1-му — Стопи мої; на 3-му — Господь Бог благословен, і т. д.). На всіх Часах кондак Тріоді — Прийдіть, усі, звеличаймо. На 9- му Часі Святе Євангеліє заноситься після його прочитання, Царські Двері закрива - ються, ієрей скидає фелон. Після молитви 9-го Часу псальми — У Царстві Твоїм: По - м'яни, нас Господи: і все решта чину зобража ль них. Вірую. По — Отче наш. Кондак — Прий діть, усі, звеличаймо. Господи, помилуй (40 раз). Всесвятая Тройце. Нехай буде ім'я Гос поднє благословенне (тричі): Слава: І ни ні: Благословлю Господа: Достойно є. І від- пуст — Христос, що задля нас, людей, і задля нашого спасіння, страшні муки, і живо- творчий хрест, і добровільний погрeб тілом прийняти зволив. На Вечірні (біля 3-ої пополудні): Перед початком виноситься з середини храму Роз - п'ят тя, а на його місце ставиться гріб (столик для Плащаниці, прикрашений квітами). Плащаниця кладеться на Престіл, а зверху її Євангеліє. Ієрей одягається у повне об- ла чення (при соборному служінні — тільки предстоятель; інші ієреї у малому обла - чен ні). Служба вся по Тріоді. Початок вечірні звичайний. Після передпочаткової пса - льми велика єктенія. Кафизми немає. На Господи, взиваю: стихири на 6, на голос 1-ий; Слава: О, як беззаконне зборище; І нині: Страшна й преславна тайна. Вхід з Єван - гелієм. Прокимен — Поділили ризи Мої поміж собою. Паремія: Вих.33:11-23. Знову від- криваються Царські Двері, і прокимен — Суди, Господи, тих, що судять мене. Царські две рі закриваються, і паремії: Іова 42:12-16; Іc. 52:12-15, 53:1-12, 54:1. Знову відкри- ваються Царські Двері. Будьмо уважні. Мир усім. Прокимен — Положили Мене в яму глибоку. Апостол до Коринтян, зачало 125. Євангеліє складене від Матвія. Перед Єван - ге лієм — Слава страстям Твоїм; після — Слава довготерпінню Твоєму. Єктенія — Про мовмо всі. Сподоби, Господи. Єктенія — Доповнімо вечірню. На стиховні стихири — Коли Йосиф: і слідуючі; Слава: І нині: Царські Двері відкриваються, вірні запалюють свіч - ки, і співається стихира — Тебе, що вдягаєшся в світло, як у ризу: предстоятель ка дить з 189 Церковний календар Травень 2013
 • faithful light their candles, and the stykhyra — Joseph with Nicodemus is sung while the main cel- ebrant with the deacon censes around the Holy Table (upon which the Plashchanytsia rests) thrice. The song of Symeon. Trisagion, after the Our Father: the tropar — Noble Joseph (slowly) and the carrying out of the Shroud takes place, around the Holy Table, through the north doors, and to the centre of the temple. The main celebrant proceeds with the Gospel under the Shroud. And the Shroud is placed in the tomb. The singers then chant slowly Glory: Both now: The Angel stood by the tomb. During the singing of this tropar the shroud is again censed thrice from all four sides. At this point the priest must preach a sermon. Wisdom and the rest. Dismissal — May He who for us men and for our salvation endured in the flesh the dread Passion, the life-giving Cross and voluntary burial, Christ our true God. The clergy and faithful approach, prostrate themselves, and kiss the Shroud (the wounds on the feet of the Saviour). At this time the stykhyra — Come, let us bless Joseph is sung. The Roy al Doors and the curtain are closed. The priest blesses Small Com - pline, and vested in the epitrakhil’, he exits the altar to read the canon of the crucifixion of Christ and the lamentations of the Theotokos before the Holy Shroud (if the faithful are still approach- ing he stands off to the side). Kondak — Come, and let us all sing. Small dismissal. Saturday May 4, 2013/April 21, 2013 Passion Week: Great Saturday, decent into Hades. Fast day Hieromartyr Januarius, Bp. of Benevento and his companions: Festus, Proclus, and Sosius, deacons; Desiderius, reader; and Eutychius and Acutius, laymen, at Pozzuoli (305). Martyr Theodore of Perge, his mother Philippa, and Martyrs Dioscorus, Socrates, and Dio - nysius (2nd c.). Martyrs Isaacius, Apollo, and Codratus of Nicomedia (303). St. Maximus, patriarch of Constantinople (434). Matins: Ez. 37:1-14; Epistle: 1 Cor. 5:6-8, Gal. 3:13-14; Mt. 27:62-66. Vespers: 1) Gn. 1:1-13; 2) Is. 60:1-16; 3) Ex. 12:1-11; 4) Jonah 1:1-16, 2:1-11, 3:1-10; 5) Jos. 5:10-15; 6) Ex. 13:20-22, 14:1-32, 15:1-19; 7) Zep. 3:8-15; 8) 3 Kings 17:8-23; 9) Is. 61:10-11, 62:1-5; 10) Gn. 22:1-18; 11) Ex. 61:1-9; 12) 4 Kings 4:8-37; 13) Is. 63:11-19, 64:1-5; 14) Jer. 31:31-34; 15) Dan. 3:1-56, 57-88. At the Liturgy: Rm. 6:3-11; Mt. 28:1-20. At Matins (which is served at 1 a.m., or on Friday evening): The usual beginning. The Six Psalms is read before the Plashchanhytsia. Between the Plashchanytsia and the reader the priest reads the morning prayers. There the deacon, or the priest, intones the litany of peace. God is the Lord (sung like Noble Joseph): the faithful light their candles. Tropar — Noble Joseph (twice) The Royal Doors are opened. The priests in dark (black) phelons exit and proceed to the Plashchanytsia. The main celebrant with the deacon censes the Plashchanytsia from four sides, the Altar and the entire temple. Glory: When you descended to death: Both now: The angel cried out to the Myrrhbearing women. And the “praises” are sung — Blessed art Thou, O Lord. Then the Blameless (the 17th kathisma — Blessed are those that are blameless in the way) with the praises (encomia). (One priest reads the praises, and a second priest, or a cantor — the Psalm verse; or the verses are read recitative, and the praises are sung in tone 5). The Psalm ver ses and praises are broken up into three stations. At the end of each — Glory: praise; Both now: praise. And the first praise is repeated. After the first station: the Small Litany with the exclamation — For blessed is Thy name. At the beginning of the second station — a small in - censation, which is performed by the deacon, beginning from the plashchanytsia. After the second station the Small Litany with the exclamation — For you are holy. The praises of the 190 May 2013 Church Calendar
 • дия коном тричі Плащаницю, що лежить на Престолі, з чотирьох сторін. Нині відпус- каєш. Трисвяте, по Отче наш: тропар — Благообразний (поволі) і буває винос Пла - щаниці із Bівтаря північними дверима на середину храму. Предстоятель іде з Єван - гелією під Плащаницею. І кладеться Плащаниця на гріб. Тоді співці співають по во лі: Слава: І нині: Мироносицям жонам. При цьому співі кадиться знову Плащаниця тричі з чотирьох сторін. Проповідь. Премудрість і все решта. Відпуст — Христос, що задля нас, людей, і задля нашого спасіння, страшні муки, і животворчий хрест, і добровільний погреб тілом прийняти зволив. Священнослужителі і вірні підходять, поклоняються і цілують Плащаницю (рани на ногах Спасителя). В цей час співається стихира — Прийдіть, вшануймо Йосифа. Царські Двері і завіса закриваються. Ієрей благословляє Мале Повечір'я, і розоблачається в єпитрахиль, і виходить читати канон про розп'ят- тя Христове і плач Пресвятої Богородиці перед Плащаницею (а якщо вірні ще підхо- дять — то стає трохи набік). Кондак — Прийдіть усі, звеличаймо. Відпуст малий. Субота 4 травня, 2013/21 квітня, 2013 Страсна Седмиця. Страсна Субота. Пісний дeнь Сщмч. Януарія єп. і з ним мчч. Прокула, Сосія і Фавста дияконів, Дисидерія читця, Єв тихія та Акутіона (близько 305). Мч. Феодора, що в Пергії, матері його Филипії, Діоскора, Сократа і Діонісія (II). Мчч. Ісакія, Аполлоса і Кодрата Никомедії (303). Свт. Максиміана, патр. Константинопольського (434). На Утрені: Єз. 37:1-14; І Кор. 5:6-8; Гал. 3:13-14; Мт. 27:62-66. На Вечірні (з Літургією св. Василія Великого): 1) Бут. 1:1-13; 2) Іc. 60:1-16; 3) Вих. 12:1- 11; 4) Йони 1:1-16,2:1-11, 3:1-10; 5) Іc. Нав. 5:10-15; 6) Вих. 13:20-22, 14:1-32, 15:1-19; 7) Соф. 3:8-15; 8) 3 Цар. 17:8-23; 9) Іc. 61:10-11, 62:1-5; 10) Бут. 22:1-18; 11) Іc. 61:1-9; 12) 4 Цар. 4:8-37; 13) Іc. 63:11-19, 64:1-5; 14) Єр. 31:31-34; 15) Дан. 3:1-56, 57-88 На Літургії: Рм.6:3-11; Мт. 28:1-20 На Утрені (яка служиться в 1-ій годині ночі, або в п'ятницю увечері): Початок зви- чайний. Шестопсалміє читається перед Плащаницею. Між Плащаницею і читцем, іє- рей читає ранішні молитви. Там же диякон, або ієрей, виголошує Велику Єктенію. Бог Господь (співається як Благообразний Йосиф): вірні засвічують свічки. Тропар — Бла- гообразний Йосиф (двічі). Царські Двері відкриваються. Священики в темних (чор- них) фелонах виходять перед Плащаницею, і предстоятель з дияконом кадить Плаща - ни цю з чотирьох сторін, Вівтар і ввесь храм. Слава: Коли зійшов Ти: І нині: Мироноси- цям жонам. І співаються похвали — Благословен єси. Господи. Тоді Непорочні (17-а ка- физма — Блаженні непорочні в путі) з похвалами. (Один ієрей читає похвали, а дру- гий, або дяк — стих Псальма; або стихи співаються речитативом, а похвали на 5-ий го лос). Непорочні з похвалами розділюються на три статті. При кінці кожної — Сла - ва: похвала; І нині: похвала. І повторюється перша похвала. Після першої статті: Мала Єктенія з виголосом — Бо благословилось Ім'я Твоє. На початку другої статті — мале ка діння, яке звершує диякон, починаючи від Плащаниці. Після другої статті, Мала Єктенія з виголосом — Бо Ти святий. Похвали 3-ої статті співаються на голос 3-ій. Тропарі воскресні — Ангельський собор. В цей час предстоятель з дияконом знову 191 Церковний календар Травень 2013
 • 3rd station are sung in tone 3. The tropars of the Resurrection — The host of angels. At this time the main celebrant with the deacon again performs a full incensation, beginning from the Plashchanytsia. The Small Litany with the exclamation — For Thou art the King of peace. And the clergy enter the altar, and the Royal Doors are closed. The faithful extinguish their candles. The priest removes his phelon. The sessional hymn. Psalm 50. Canon: irmos and ka - tavasia — He who in ancient times (there is a custom whereby the priest reads the tropars of the canon before the Plashchanytsia). After the 3rd ode: the sessional hymn. After the 6th ode: the kondak. At the 9th ode: immediately the irmos (More honourable is not sung). After the 9th ode: the Exapostilarion — Holy is the Lord our God. At the praises, 4 stykhyry in tone 2: at this time the main celebrant vests in all his vestments. Glory: Moses the great. Both now: You are most blessed. The Royal Doors are opened. The main celebrant — Glory to Thee, Who hast showed us the light. And the Great Doxology is sung. The main celebrant censes the Plashcha ny - tsia thrice. The final Trisagion is sung according to the funeral melody. The Plashchanytsia is raised, and carried in procession around the temple. Before it go the Cross, altar servers, and chanters, who repeat the funeral Holy God. The priests (or faithful) carry the Plashchanytsia, under which the main celebrant carries the Gospel. The faithful follow the plashchanytsia hold- ing candles. They enter the temple. The Plashchanytsia is carried to the Royal Doors. After the con clusion of the Trisagion, the main celebrant intones Wisdom, stand aright. The chanters — Noble Joseph (slowly). And they re turn to the centre of the temple, and place the shroud in the tomb with the Gospel upon it, and it is censed thrice. Then the tropar of the prophecy is sung — O Christ, Who holdest fast the ends of the earth. The prokeimen — Arise, Lord. Reading from Ezekiel, 37: 1-14 (this is read from before the plashchanytsia, off to the side, likewise the epistle). The Prokeimen — Arise, O Lord. Epistle to the Corinthians 5:6-8, per. 133. Alleluia with verses — Let God arise. Gospel from St. Matthew 27:62-66, per. 114 (read from before the Plashcha ny - tsia). Litanies — Let us all say; and Let us complete. Dismissal — May He who for us men and for our salvation endured in the flesh the dread Passion, the life-giving Cross and voluntary burial, Christ our true God. The stykhyra — Come, let us bless Joseph: and the veneration of the Plash - chanytsia. 1st Hour. The 3rd, 6th and 9th Hours are read early, apart from the Liturgy. Tropar: Noble Joseph: Glory — When you descended to death: and — The angel stood by the tomb: alter- nately. Kondak — He Who closed the abyss. The Typica (I Believe; Blessed be the name of the Lord; and — I will bless the Lord are not read, as the Liturgy will be served. Small dismissal. At Vespers with the Liturgy of St. Basil the Great: Before the beginning of the service the Holy Table, table of oblation, icon stands and all other tables, etc. are covered with bright, paschal coverings, and above these are placed the dark, Lenten coverings in such manner that the Len - ten coverings can be easily removed during the service. The priest is similarly vested (i.e., a bright stychar/pidryznyk and cuffs, and the rest of the vestments of a dark colour). The En tran - ce prayers are said before the Plashchanytsia. Blessed is the Kingdom. Amen. Glory to Thee, our God: O Heavenly King, after the Our Father: O come, let us worship: Bless the Lord, O my soul. The priest reads the prayers of light before the Plashchanytsia, and the Litany of peace is in ton - ed there as well. At Lord, I have cried (tone 1): 8 stykhyry; Glory: Moses the great; Both now: Let us praise the Virgin Mary. Entrance with the Gospel around the Plash chanytsia. There is not Pro keimen, but immediately — Wisdom. The Royal Doors are closed and 15 Paremii are read. 1) Gn. 1:1-13; 2) Is. 60:1-16; 3) Ex. 12:1-11; 4) Jonah 1:1-16, 2:1-11, 3:1-10; 5) Jos. 5:10-15; 6) Ex. 13:20-22, 14:1-32, 15:1-19. After the 6th Paremia the Royal Doors are opened and the read- er intones the verses of the song of Moses — Let us sing unto the Lord; and that which follows. The chanters sing — For gloriously has He been glorified. At the end the reader sings this refrain. The Royal Doors are closed, and the reading of the Pare mii continues. 7) Zep. 3:8-15; 8) 3 Kings 192 May 2013 Church Calendar
 • звершує повне кадіння, починаючи від Плащаниці. Мала єктенія з виголосом — Бо Ти Цар миру. І заходять у Bівтар, і закриваються Царські Двері. Вірні гасять свічки. Ієрей знімає фелон. Сідальний. Псалом 50. Канон: ірмоси і катавасія — Хто хвилею морсь- кою (є звичай, що ієрей читає тропарі канону перед Плащаницею). Після 3-ої пісні: сі - дальний. Після 6-ої пісні: кондак. На 9-ій пісні: відразу ірмос (Чеснішу не співаємо). Після 9-ої пісні: Світильний — Свят Господь Бог наш. На хвалітних, стихири на 4, го - лос 2-ий: в цей час предстоятель облачається в повне облачення. Слава: Цей великий день. І нині: Преблагословенна Ти. Царські Двері відкриваються. Предстоятель — Сла - ва Тобі, що показав нам світ. І співається Велике Славословіє. Предстоятель тричі ка - дить Плащаницю. Останнє Tрисвяте співається похоронним напівом. І піднімають Плащаницю, і обносять хресним ходом навколо храму. Спереду хрест, хоругви і спів- ці, які повторюють похоронне Святий Боже. Священики (або вірні) несуть Плаща - ни цю, під якою предстоятель несе Євангеліє. За Плащаницею ідуть вірні з свічками в руках. Входять в храм. Плащаницю доносять до Царських Дверей. Після закінчення Tри святого, Предстоятель — Премудрість, станьмо побожно. Співці — Благооб раз - ний Йосиф (поволі). І повертаються на середину храму, і кладуть Плащаницю на гріб, зверху Євангеліє, і трикратне кадіння навколо Плащаниці. Тоді тропар пророцтва — Ти, що тримаєш кінці світу. Прокимен — Воскресни, Господи. Паремія Єзекиїла 37:1- 14 (читається перед Плащаницею, збоку; так само Апостол). Прокимен — Воскресни, Господи. Апостол до Коринтян 5:6-8, зачало 133. Алилуя з стихами — Нехай воскресне Бог. Євангеліє від Матвія 27:62-66, зачало 114-е (читається перед Плащаницею). Єкте - нії — Про мовмо всі; і — Доповнімо. Відпуст — Христос, що задля нас, людей, і задля на - шого спа сін ня, страшні муки, і животворчий хрест, і добровільний погрeб тілом при- йняти зволив. І стихира: Прийдіть, вшануймо Йосифа: і поклоніння і цілування Пла - щаниці. Час 1-ий. 3-ій, 6-ий і 9-ий Часи читаються ранком, окремо від Літургії. Тро - пар — Бла го об разний: Слава: — Коли зійшов: і — Мироносицям жонам: напереміну. Кон дак — Той, хто безодню замкнув. Зображальні (Вірую; Нехай буде ім'я Господнє; і — Благословлю Господа: не читаються). Малий відпуст. На Вечірні з Літургією св. Василія Великого: Перед початком облачається Престіл, жертівник, аналої та все решта в храмі у світлі покривала, а зверху покриваються тем- ними таким способом, щоб легко можна було їх переоблачити під час служби. Подіб- но облачається ієрей (наприклад, світлий підризник і поручі, а решта темне). Вхідні молитви читаються перед Плащаницею. Благословенне царство. Амінь. Слава Тобі, Бо - же наш: Царю небесний, по Отче наш: Прийдіть поклонімось: Благослови, душе моя. Іє - рей читає світильничі молитви перед Плащаницею. Там же виголошується Велика Єк тенія. На Господи, взиваю (голос 1-ий): стихири на 8; Слава: Цей великий день; І нині: Прославмо Марію Діву. Вхід з Євангелією навколо Плащаниці. Прокимна немає, а від- разу — Премудрість. Закриваються Царські Двері і читаються 15 паремій. 1) Бут. 1:1- 13; 2) Іc. 60:1-16; 3) Вих. 12:1-11; 4) Йони 1:1-16, 2:1-11, 3:1-10; 5) Іc. Нав. 5:10-15; 6) Вих. 13:20-22, 14:1-32, 15:1-19. Після 6-ої, відкриваються Царські двері і читець виголошує стихи пісні Маріами — Співаймо Господеві; і слідуючі. Співці приспівують — Славно бо прославився. На кінець читець співає цей приспiв. Закриваються Царські Двері. Да - льше читаються паремії. 7) Соф. 3:8-15; 8) III Цар. 17:8-23; 9) Іc. 61:10-11, 62:1-5; 10) Бут. 22:1-18; 11) Іc. 61:1-9; 12) IV Цар. 4:8-37; 13) Іc, 63:11-19, 64: 1-5; 14) Єр. 31:31-34; 193 Церковний календар Травень 2013
 • 17:8-23; 9) Is. 61:10-11, 62:1-5; 10) Gn. 22:1-18; 11) Ex. 61:1-9; 12) 4 Kings 4:8-37; 13) Is. 63:11- 19, 64:1-5; 14) Jer. 31:31-34; 15) Dan. 3:1-56, 57-88. The Royal Doors are opened. The song of the Three Holy Children is sung, with the refrain — Praise the Lord and exalt Him above all for- ever. The Small Litany with the exclamation For You are holy. In place of the Trisagion — As many as have been baptized. Prokeimen — Let all the earth. Epistle to the Romans, per. 91. At the beginning of the Epistle reading — the incensation, and after the incensation the Royal Doors and curtain are closed for the chang ing of the Altar cloths. After the Epistle: the priest — Peace be unto you. The reader — And to your spirit. In place of Alleluia, the reader intones — Arise, O God, judge the earth. At this time the clergy revest in bright vestments, and all the altar cloths and other coverings in the Church are changed from dark to bright white paschal coverings (i.e., the dark coverings are re moved). The curtain and Royal Doors are opened, and the deacon or priest proceeds to be fore the Plashchanytsia for the reading of the Gospel from St. Matthew, per. 115. Before and after the Gospel — Glory to You, O Lord, glory to You. In place of the Cherubic Hymn we sing Let all mortal flesh keep silent; till as food to the faithful. The Entrance around the plash cha nytsia. After the Entrance: Amen. Before Him go the choirs of angels. In place of It is truly worthy we sing the irmos of the 9th ode of the canon — Weep not for Me, O Mother. The com munion verse — The Lord awoke. After the ambon prayer a table is placed before the Plash chanytsia, upon which 5 loaves and wine are placed (on this Saturday oil is not permitted). The priest, having censed the table, after — Let us pray to the Lord; reads the prayer for the blessing of loaves from the Liturgicon — O Lord, Jesus Christ, our God...bless these loaves and this wine. After the blessing of loaves — Blessed be the name of the Lord. The dismissal of Saturday, and the distribution of the blessed bread and wine. The reading of the Acts of the Holy Apostles begins at approximately 8 p.m. The reader — Bless, Reverend Father, the reading of the Acts of the Holy Apostles. The priest — Through the prayers of the Holy Apostles, Lord, Jesus Christ, our God, have mercy on us. The reader — Amen. And the reading begins. According to the Typicon the entire book should be read. All who desire to read may do so. The Midnight Office begins after the reading of the book of Acts, usually around 11:30 p.m. Before the beginning of the Midnight Office the clergy read the Entrance prayers (before the Plashchanytsia) and vest fully in bright vestments. Priest — Blessed is our God. Reader — Amen. Glory to You, our God. O heavenly King. Trisagion, and after the Our Father: O come, let us wor- ship. Psalm 50. Canon of Great and Holy Saturday. Irmoi — He who in ancient times (There is a custom whereby the priest reads the tropars of the canon before the Plashchanytsia). After the 3rd ode — the sessional hymn; after the 6th ode — the kondak. At the 9th ode the main cele- brant opens the Royal Doors, proceeds to the Plashchanytsia, and censes it from four sides, thri - ce, removes it with the concelebrants or acolytes, goes himself beneath it with the Holy Go spel, carries it through the Royal Doors and places it on the Holy Table (where it remains until the Leavetaking of Pascha) and again censes it thrice. At the end of the 9th ode we repeat the irmos — Weep not for me O Mother. The Royal Doors and curtain are closed. The Trisagion, after the Our Father: the tropar — When You descended to death. Litany — Have mercy on us, O God. And the small dismissal. All lights are extinguished. The bells begin to sound the Blahovist. the Beginning OF the PenteCOstariOn Sunday May 5, 2013/April 22, 2013 : THE BRIGHT RESURRECTION OF CHRIST. THE PASCHA OF THE LORD. St. Theodore the Sykeote, Bishop of Anastasiopolis (613). 194 May 2013 Church Calendar
 • 15) Дан. 3:1-56, 57-88. Царські Двері відкриваються. Співається пісня трьох отроків у вогненній печі, і приспівується — Господа славте і вихваляйте по всі віки. Мала Єк - тенія з виголосом — Бо Ти Святий. Замість Трисвятого — Усі ті, що в Христа хрес - тилися. Прокимен — Вся земля. Апостол до Римлян, 91-е зачало. На початку апосто- ла — ка діння, а після кадіння закриваються Царські Двері і завіса до переоблачення. Піс ля Фпостола: ієрей — Мир тобі. Читець — І духові твоєму. Замість Алилуя, читець ви голошує — Воскресни, Боже, суди землю. І співці співають — Воскресни, Боже, суди зем лю. В цей час переоблачаються всі священнослужителі і церковнослужителі, і всю цер кву, з темного на світле (біле). І відкриваються завіса та Царські Двері, і виходить диякон або ієрей перед Плащаницю для читання Євангелія від Матвія, зачало 115-е. Перед і після Євангелія — Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Замість Херувимської — Не - хай мовчить всяка плоть; до — на поживу вірним. Вхід навколо Плащаниці. Після Bхо ду: Амінь. Перед Ним ідуть. Замість Достойно: ірмос 9-ої пісні — Не ридай. При - ча сний — Устав, наче від сну Господь. Після заамвонної молитви ставиться столик пе - ред Плащаницею, на якому приготовлені 5 хлібів і вино (в цю суботу олія не дозволя - ється). Ієрей, покадивши столик, після — Господеві помолімось; читає молитву на бла- гословення хлібів зі служебника — Господи Ісусе Христе, Боже наш... Сам благослови хліби ці і вино. Після благословення хлібів — Нехай буде ім'я Господнє благословенне. Відпуст суботній. І роздаються благословенні хліби і вино. Читання книги Діяння святих апостолів починається біля 8-ої години вечора. Читець — 3 Діяння святих апостолів, благослови, чесний отче, прочитати. Ієрей — Молитвами святих апостолiв. Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Чи - тець — Амінь. І починає читати. По Уставу, належно читати всю книгу. Чита ю ть всі бажаючі. Полуношниця починається після прочитання книги Діяння, звичайно о годині 11:30 вечора. До початку Полуношниці священнослужителі читають вхідні молитви, і об - ла чаються у повне, світле облачення. Ієрей — Благословен Бог наш. Читець — Амінь. Сла ва Тобі, Боже наш. Царю небесний. Трисвяте, по Отче наш: Прийдіть поклонімось. Псалом 50. Канон Великої Суботи. Ірмоси — Хто хвилею морською. (Існує звичай, що священик читає тропарі канону перед Плащаницею). Після 3-ої пісні — сідальний; пі с ля 6-ої пісні — кондак. На 9-ій пісні, предстоятель відкриває Царські Двері, ви хо - ди ть до Плащаниці і кадить її з чотирьох боків тричі, піднімає її з сослужащими або прислужниками, сам іде під нею з Євангелією, вносить її через Царські Двері, кла де її на Престіл (де вона залишається до віддання Пасхи) і знову кадить її тричі. На закін- чення 9-ої пісні, знову ірмос — Не ридай. Царські Двері і завіса закриваються. Три свя - те, по Отче наш: тропар — Коли зійшов Ти, до смерти. Єктенія — Помилуй нас, Боже. І малий відпуст. Всі світла загашуються. Починається дзвін благовість. PO?ATOK CVITNO| TRIODI Неділя 5 травня, 2013/22 квітня, 2013 : СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ, ПАСХА ГОСПОДНЯ. Прп. Феодора Сикеота, єп. Анастасіопольського (613). 195 Церковний календар Травень 2013
 • Apostles Nathaniel, Luke, and Clement (I). St. Vitalis (Vitaliy) of Gaza (609-620). Liturgy: Acts 1:1-8; John 1:1-7 Vespers: John 20:19-25 Paschal Matins. At 12:00 midnight when the bells cease ringing, the grave which held the Plashchanytsia is returned to its normal place. Those carrying banners and choristers prepare for the procession. The priest, fully vested in white vestments takes in his left hand the cross and paschal trikirion, and in his right hand the censer, and begins in the altar to sing quiet- ly the first time — Angels in Heaven, O Christ Saviour. He censes around the Holy Table. The curtain is opened. He sings again — Angels in Heaven, O Christ Saviour; and again censes around the Holy Table. The Royal Doors are opened. He sings again, solemnly — Angels in Heaven, O Christ Saviour. He censes around the Holy table and gives the censer to the dea- con or an altar server. The singers begin to sing — Angels in Heaven, O Christ Saviour. The “Trezvon” is rung on the bells, and all exit the Church for the procession. The Cross goes first, followed by the banners and icons. Then the choristers, altar servers with candles, clergy (or servers) with the Gospel and Icon of the Resurrection, the deacon with the censer, and the main celebrant with the cross and paschal trikirion. After them the faithful follow with lit candles in their hands. After exiting the temple the main doors to the Church are closed, and all the lamps as well as the chandelier in the Church are lit. In accordance with local custom the church is circumambulated once or thrice, to the sing ing of — Angels in Heaven, O Christ Saviour. Then all stand before the closed doors of the Church. Those bearing the Cross, banners, icons and Gospel stand with their backs to the temple, fac- ing the people. Having received the censer from the deacon, the priest censes the icons, singers and faithful, and “signs” the front doors of the Church thrice with the censer exclaiming Glory to Holy, Consubstantial…. The singers — Amen. The priest sings thrice Christ is Risen from the dead. The singers — Christ is Risen (thrice). The priest intones the verses of Ps. 67, Let God arise; and the singers repeat after each verse Christ is Risen from the dead. Then the priest — Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and the singers — and on those in the tombs bestowing life. At this time the priest signs the doors of the temple with the Cross, after which the doors are opened, and all enter the temple. The Litany of Peace, and Paschal Canon. At every ode the priest with the deacon cense the altar, iconostas and people, greeting them with the words Christ is Risen! They respond Truly, He is risen! After the katavasias — Christ is Risen (thrice, quickly): and the Small Litany. After the 3rd ode: the hypakoe — Anti - cipating the dawn. After the 6th song the kondak — You did descend; and the ikos Before the dawn the Myrrh-bearing Women; Having beheld the Resurrection of Christ (thrice) and — Jesus is risen from the tomb (thrice). At the 9th ode: the refrains of the feast. After the canon: the Exapostilarion — You fell asleep in the flesh (thrice). At the praises 4 Sunday stychyry in tone 1 and the Paschal verses (with their refrains — Let God arise). At the last stykhyra, having exchanged the paschal kiss with those in the Altar, the main celebrant with all the clergy hold- ing the Gospel, Icon of the Resurrection and other icons, exit the Royal Doors stand in front of the iconostas, and the faithful proceed forward to ex change the paschal kiss with the cler- gy. The one being approached says Christ is Risen!, the one approaching replies Truly, He is risen! At this time Christ is Risen is sung until all have exchanged the paschal kiss. The cate- chetical homily of St. John Chrysostom is then read — Whoever is pious and a lover of God which we listen to standing; and the Tropar of St. John — Grace shining forth from your mouth. The two Litanies — Have mercy on us, O God; Let us complete our morning prayer. Wisdom: 196 May 2013 Church Calendar
 • Aпп. Нафанаїла, Луки і Климента (І). Прп. Віталія (609-620). На Літургії: Діянь 1:1-8; Ів. 1:1-17 На Вечірні: Ів. 20:19-25 Пасхальна Утреня. В 12:00 ночі, коли припиняється Благовість, відносять гріб, що був для Плащаниці, на своє місце. Хоругвоносці і співці готуються до обходу. Ієрей, у пов - ному світлому облаченні приймає в ліву руку чесний Хрест і пасхальний трисвічник, а в праву руку кадило, починає у вівтарі співати тихо 1-ий раз — Воскресіння Твоє, Хри сте Спасе. Кадить навколо Престолу. Відкривається завіса. Вдруге співають — Вос кресіння Твоє, Христе Спасе; і знову кадиться Престіл. Відкриваються Царські Две - рі, і втретє, торжественно, співають — Воскресіння Твоє, Христе Спасе. Кадить Пре - стіл, і віддає кадило диякону, або прислужнику. Співці починають співати — Вос кре - сін ня Твоє, Христе Спасе. Починається тризвон, і виходять на хресний хід. Спереду не - суть Хрест, за ним, хоругви, ікони. Тоді ідуть співці, прислужники з свічками, священ - нослужителі (або прислужники) з Євангелією і іконою Воскресіння, диякон з кади- лом, і предстоятель з Хрестом і трисвічником. За ними вірні із запаленими свічками в руках. Після виходу з храму, закриваються вхідні двері до храму, і запалюються всі лампадки і панікадила. Згідно з місцевим звичаєм, обходять храм раз або тричі, при співі — Воскресіння Твоє, Христе Спасе. Тоді стають перед вхідними дверима. Хрест, хоругви, ікони і Євангеліє — лицем до людей. Прийнявши кадило від диякона, ієрей кадить ікони, співців і вір- них, і знаменуючи хрестообразно вхідні двері, виголошує — Слава Святій. Співці: Амінь. Ієрей співає тричі — Христос воскрес. Тоді співці — Христос воскрес (тричі). Ієрей виголошує стихи — Нехай воскресне Бог; а співці, за кожним стихом — Христос воскрес. Тоді ієрей — Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. Співці — І тим, що в гробах, життя дарував. Ієрей в цей час знаменує Хрестом вхідні двері, які після цього відкриваються, і всі входять в храм. Велика Єктенія. І пасхальний канон. На кожній пісні, ієрей з дияконом кадить Вівтар, іконостас і людей, вітаючи їх слова- ми — Христос воскрес! Люди відповідають — Воістину воскрес! Після катавасії — Хри - стос воскрес (тричі, швидко); Мала Єктенія. Після 3-ої пісні: іпакої — Світання по - передивши. Після 6-ої пісні: кондак — Хоч і до гробу; і ікос — Сонця, що перед сонцем; Воскресіння Христове бачивши (тричі) і — Воскрес Ісус із гробу (тричі). На 9-ій пі сні: приспіви свята. Після канону: екcапостиларій — Тілом заснувши (тричі). На хвалітних 4 стихири воскресні 1-го голосу і Стихири Пасхи — Пасха священная (з їхніми присп - івами — Нехай воскресне Бог). При кінці останньої стихири, похристосувавши сь у Вів - тарі, настоятель з хрестом і все духовенство з Євангелією, іконою Вос кре сін ня і дру - гими іконами, виходять через Царські Двері, стають перед іконостасом, і вірні підхо- дять христосуватись з духовенством. Приходячому — Христос Воскрес! Той, що при - ходить — Воістину воскрес! В цей час співається Христос воскрес! поки всі перейдуть. Тоді учительне слово св. Іоана Золотоустого — Хто побожний і боголюбивий (яко го слу- хаємо, стоячи); і тропар святителю — Благодать уст Твоїх. Дві Єктенії (По ми луй нас. Боже; Доповнімо) і Премудрість. Благослови: Благословен Христос Бог наш. Зміц ни, Боже. Замість — Слава Тобі: ієрей виголошує — Христос воскрес (до половини). А спів ці до - кінчують — І тим, що в гробах… І ієрей виголошує відпуст з хрестом — Хрис тос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Іс - тинний Бог наш. Тоді ієрей благословляє хрестом на три сторони, виголошуючи — 197 Церковний календар Травень 2013
 • Bless. Blessed is the One Who is. Amen. Preserve, O God. Instead of Glory to You: The priest intones Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and the singers contin- ue and on those in the tombs bestowing life. The priest intones the dismissal with the cross in his hand — May Christ Who is risen from the dead, trampling down death by death and on those in the tombs bestowing life, our true God… The priest then blesses on three sides with the cross exclaiming Christ is Risen! We reply Truly, He is Risen! Christ is Risen… is sung thrice, then — And He has granted us eternal life, let us bow down be fore His third-day Resurrection. Paschal Hours: After Matins we sing the 1st Hour — Christ is Risen (thrice). Having beheld the Resurrection of Christ (thrice). Hypakoe — Anticipating the dawn; kondak — You did des - cend; tropar In the tomb bodily (once): Glory: Bearing life (once): Both now: O holy and divine abode. Lord, have mercy (40 times). Glory: Both now: More honourable: In the name of the Lord, Father, bless: Priest — Through the prayers of our Holy Fathers. Chanters — Amen. Christ is Risen (thrice); Glory: Both now: Lord, have mercy (thrice). Bless. And the dismissal of the First Hour. The third and sixth Hours are sung in a similar manner. If, for any reason, the Liturgy is not served, in place of the Typika we Sing: Christ is Risen: thrice. Having beheld the Resurrection of Christ: once. After this: Anticipating the dawn: Glory: kondak — You did descend: Both now: Only-begotten Son: after this the Beatitudes. Priest: Wisdom. Epistle, Acts per. 1. Gospel from St. John, per. 1: Remember us, O Lord: The Choir of heaven: After this: I believe in one God: Remit, pardon and forgive: and after the Our Father: kondak: You did descend: Glory, Both now: the Theotokion: O holy and divine abode. Lord, have mercy (40 times). Then: One is holy, One is Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen. After this, in place of Blessed be the name of the Lord: Christ is Risen (thrice). Then Psalm 33: I will bless the Lord at all times — ending with — will not be deprived of any good thing. After this — the dismissal Order for Moleben’ on Holy Pascha: The priest intones: Blessed is our God: the singers: Amen. Then the priest sings Christ is Risen from the dead thrice, with verses as at the beginning of Matins. After Glory: Both now: the priest intones — Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and the singers — and on those in the tombs bestowing life. Then Glory: Both now: the hypakoe: Anticipating the dawn [if it is desired to add a canon to a saint, we first sing the tropar of the saint, once, and then: Glory: Both now: hypakoe: Anticipating the dawn]. Then the Canon of Pascha, with irmoi on 6. Refrain: Christ is risen: and of the saint, if there is one, on 4. Katavasia. After the 3rd and 6th odes: Deliver from distress: After the 6th ode the kon- dak and ikos of Pascha. Then the Prokeimen, in tone 8: This is the day which the Lord has made. Then the Prokeimen of the saint. Gospel from St. Luke, per. 114. Then of the saint. After the 9th ode, in place of It is truly worthy — the irmos: Shine forth, shine forth. Then: Christ is risen: thrice. After this the hypakoe: Anticipating the dawn: Glory: tropar of the saint: Both now: kon- dak: You did descend. Then the Litany: Have mercy on us, O God: Then the priest intones Wis - dom: the singers: Christ is Risen (thrice). Then the priest, in place of Glory to You, Christ our God: Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and the singers continue and on those in the tombs bestowing life. The priest intones the dismissal with the cross in his hand and the rest, as given at Matins. The singers then sing — Lord have mercy (thrice). At the Liturgy: After Blessed is the Kingdom: Christ is Risen is sung thrice by the priest, then thrice by the chanters. The Priest, with the cross and paschal trikirion in his left hand and the censer in his right hand (and the deacon with the candle) censes the Holy Table from four sides, intoning the four verses — Let God arise and what follows. At Glory: Christ is Risen; he censes the entire Altar (sanctuary); at Both now: Christ is Risen He censes the icononstas. He 198 May 2013 Church Calendar
 • Христос Bоскрес! Ми відповідаємо — Воістину Bоскрес! Кінцеве — Христос Bоскрес (тричі). Тоді — І нам дарував життя вічне, поклоняємось Його тридневному вос - кресінню. Пасхальні Часи: Після утрені співаємо 1-ий Час — Христос Bоскрес (тричі). Вос кре - сін ня Христове (тричі). Іпакої — Світання попередивши (раз); кондак — Хоч і до гробу (раз); тропар — У гробі тілом (раз); Слава: Як життяносець (раз); І нині: Свята боже- ственна. Господи, помилуй (40 разів). Слава: І нині: Чеснішу: Іменем Господнім: Ієрей — Молитвами святих отців наших. Співці — Амінь. Христос Bоскрес (тричі); Слава: І нині: Господи, помилуй (тричі). Благослови. І відпуст 1-го Часу. Подібно співається 3-ій і 6-ий Час. А якщо, через якусь причину, не буде Літургії, то замість зображальних (обідниці) спі ва ємо: Христос Bоскрес (тричі). Воскресіння Христове (раз). Після цього: Світання попередивши: Слава: кондак: Хоч і до гробу: І нині: Єдинородний Сину: Після цього Бла - женні. Ієрей: Премудрість. Апостол, Діяння зачало 1-е. Євангеліє від Івана, зачало 1-е. Тоді: Пом'яни, нас Господи: Хор небесний: Після цього: Вірую в Єдиного Бога: Полегши, відпусти: і після Отче наш: кондак: Хоч і до гробу: Слава, І нині: Богородичний: Свята божественна оселе Всевишнього: Господи, помилуй (40 разів). Тоді: Єдин свят, Єдин Гос - п о дь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Після цього, замість — Нехай буде Ім'я Гос поднє: Христос Воскрес (тричі). Тоді псалом 33: Благословлю Господа у всякий час: кі - нець: Не будуть позбавлені ніякого добра. Після цього — відпуст. Порядок Молебня на Святу Пасху: Ієрей виголошує: Благословен Бог наш: Співці: Амі нь. Тоді ієрей: Христос Воскрeс (тричі). Тоді, Христос Воскрeс, з стихами, як на по- чат ку Утрені. Після: Слава: І нині: ієрей виголошує: Христос воскрeс із мертвих, смер- тю смерть подолав. Співці: I тим, що в гробах, життя дарував. Тоді: Слава: І нині: Іпа- кої: Світання попередивши: [Якщо бажано додати канон якомусь святому, то перше спі-ва-ємо тропар святого (раз), а тоді: Слава: І нині: Іпакої: Світання попередивши]. Тоді канон Пасхи, з ірмосами на 6. Приспів: Христос Воскрeс: i Святого, якщо є, на 4. Катавасія. Після 3-ої, і 6-ої пісні: Визволи з біди: Після 6-ої пісні, кондак і ікос Пасхи. Тоді прокимен, на голос 8: Цей день, сотворив Господь: радіймо й веселімся в нім. Тоді про кимен святого. Євангеліє від Луки, зачало 114. Потім святого. Після 9-ої пісні, за - мість Достойно — ірмос: Світися, світися. Тоді: Христос Воскрeс (тричі). За цим Іпа - кої: Світання попередивши: Слава: тропар святого: I нині: кондак: Хоч і до гробу: Тоді Єктенія: Помилуй нас. Боже: Тоді ієрей виголошує: Премудрість. Співці: Христос Вос - крeс (тричі). Тоді ієрей, замість — Слава Тобі, Христe Боже наш: Христос воскрeс із мер твих, смертю смерть подолав. Співці: I тим, що в гробах, життя дарував. І виго- лошує відпуст з хрестом і все решта, як вказано на Утрені. Тоді співці співають — Гос - поди, помилуй (тричі). На Літургії: Після — Благословенне Царство: Христос Воскрeс — ієрей (тричі), і спів- ці (тричі). Тоді ієрей з хрестом і трисвічником у лівій руці та з кадилом у правій руці (ди якон зi свічкою) кадить чотири боки Престолу, виголошуючи чотири стихи — Не - хай воскресне Бог; і слідуючі. Слава: Христос Воскрeс; кадить також увесь Вівтар; I ни - ні: Христос Воскрeс — кадить іконостас. Тоді обертається до людей, виголошуючи: 199 Церковний календар Травень 2013
 • then turns to the people, exclaiming; Christ is Risen! to three sides. The faithful respond Truly, He is Risen! Returning to the Altar, he sings — Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and the singers continue and on those in the tombs bestowing life. The Litany of Peace. The Antiphons of Pascha. The Entrance verse: In the churches bless God, the Lord from the fountain of Israel. And we sing the tropar, Christ is Risen from the dead, the hypakoe, Anti - cipating the dawn; Glory, Both now. The kondak, You did descend. In place of the Trisagion — As many as have been baptized into Christ. Prokeimen — This is the day which the Lord has made. Epistle from the Acts of the Apostles, per. 1. Gospel from St. John, per. 1. (The Gospel is read in various languages, and usually is divided into three sections: 1) verses 1-5, 2) verses 6-13, 3) verses 14 till the end. At the end of each section the bells are rung). Instead of It is tru - ly worthy we sing The angel cried and Shine forth, shine forth. The Com munion hymn — Receive the Body of Christ. After With fear of God, and Save, O Lord, Thy people; and instead of Let our mouths be filled; we sing — Christ is risen from the dead… (once). Instead of Blessed be the name of the Lord; we sing — Christ is risen from the dead… (thrice). Instead of Glory to Thee: the priest intones Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and the singers continue and on those in the tombs bestowing life. The priest intones the dismissal with the cross in his hand and does everything else as given at the end of Matins. After the dismissal, or after the ambon prayer, the Artos is blessed (the prayer is given in the Book of Needs or the Paschal compendium). After the Liturgy the Paschal foods are blessed. Note: The Royal and Deacon’s doors remain open throughout the week until Bright Satur - day. Likewise, if one of the faithful reposes in the Lord during Bright Week the funeral is serv - ed according to a special order (refer to the Book of Needs for the order of service). At Paschal Vespers: On Sunday evening the 9th hour is sung according to the paschal order. The priest vests in all his vestments, and standing before the Holy Table with the cross and paschal trikirion in his left hand, and the censer in his right hand, he blesses the beginning of Vespers: Blessed is our God: Christ is Risen is sung thrice by the priest, then thrice by the chanters. The Priest in tones the verses — Let God arise and those which follow. The chanters sing Christ is Risen after every verse. At the end, he sings — Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and the singers continue and on those in the tombs. The Litany of Peace. No kathisma. At Lord, I have cried: 6 Resurrectional stychyry in tone 2. Glory: Chanting the hymn of salvation. Both now: The shadow of the law. Entrance with the Gospel. O Gladsome light. Great Pro keimen: Who is so great a God as our God. And that we might be ac counted worthy. The Gospel according to St. John, per. 65 (read by the main celebrant); ending with I will not believe. Litany — Let us all say. Vouchsafe, O Lord. Let us complete our evening prayer. At the Aposticha: The first Resurrectional stychyra in tone 2 — Thy Resur rec - tion, O Christ Saviour. Then the Paschal Verses — Let God arise: Today a sacred Pascha: and that which follows. The dismissal of Pascha with the cross, as given for Paschal Matins. Monday May 6, 2013/April 23, 2013 Bright Monday 9 Holy Greatmartyr, Victory-bearer and Wonder-worker George (303). Fast free Martyr Alexandra, the Empress, wife of Diocletian (303). Martyrs Anatolius and Protoleon, soldiers converted by witnessing the martyrdom of St. George. (303) Matins: Luke 12:2-12 200 May 2013 Church Calendar
 • Христос воскрeс! на три сторони. Вірні відповідають: Воістину Воскрeс! Повертаючись до Bівтаря, ієрей співає — Христос Bоскрeс (до половини). Співці — I тим що в гро- бах. Велика Єктенія. Антифони Пасхи. Вхідне (яке виголошує диякон або священик) — В церквах благословляйте Бога, Господа від джерел Ізраїлeвих. І співаємо тропар — Христос Воскрeс: Іпакої — Світання попередивши: Слава: І нині: кондак — Хоч і до гро бу. Замість Трисвятого — Усі ті, що в Христа хрестилися. Прокимен — Цей день, сотворив Господь. Апостол: Діяння 1-ше зачало. Євангеліє від Івана, 1-е зачало (Єван - ге ліє читається на різних мовах, і звичайно розділюється на три статті: 1) 1-5 стихи, 2) 6-13 стихи, 3) 14 до кінця. На кінець кожної статті вдаряють в усі дзвони). Замість Достойно — Ангел звістив; і — Світися, світися. Причасний — Тіло Христове. На — Зі страхом Божим; і на — Спаси, Боже, людей Твоїх; і замість — Нехай будуть повні ус - та наші: співаємо — Христос Воскрес (раз). Замість — Нехай буде Ім'я Господнє: Хрис - тос Воскрес (тричі). Замість — Слава Тобі: ієрей співає Христос Воскрес (до полови- ни). Співці — I тим, що в гробах. Тоді ієрей виголошує відпуст з хрестом, і все реш та, як вказано при кінці Утрені. Після відпусту, або після заамвонної молитви, освячується Артос (див. Требник, або збірник Служби на Великдень). Після Літургії буває освячення пасок і м'яса. Увага: Царські та дияконські Двері лишаються відкритими до Світлої Суботи. Треба та кож пам'ятати, якщо хтось відійде до Господа у цей Світлий Пасхальний Тиждень, то відправляємо Чин Похорону за особливим порядком (див. Требник). Пасхальна Вечірня. В неділю увечері співається 9-ий час по пасхальному. Ієрей обла- чається в повне облачення, і, ставши перед Престолом, з хрестом і трисвічником у лі - вій руці, та з кадилом у правій руці, благословляє початок вечірні: Благословен Бог: і співає — Христос Воскрес (тричі). Співці — Христос Воскрес (тричі). Тоді ієрей виго- лошує стихи — Нехай воскресне Бог; і слідуючі. Співці, після кожного стиха співають: Хри стос Воскрес. На кінець, ієрей співає — Христос Воскрес (до половини); співці за - кінчують — I тим, що в гробах. Велика Єктенія. Кафизми немає. На Господи, взиваю: стихири воскресні 2-го голосу на 6; Слава: Спасенну пісню перемоги співаючи; І нині: Минулась тінь закону. Вхід з Євангелієм. Світе тихий. Прокимен великий — Хто бог великий як Бог наш. Ти єси Бог що твориш чудеса. І щоб сподобитися нам вислухати Святе Євангеліє: Євангеліє від Івана, зачало 65 (читає предстоятель); — Не повір’ю. Єк тенія — Промовмо всі. Сподоби, Господи. Доповнімо вечірню нашу молитву. На сти- ховні: перша стихира воскресна 2-го голосу — Воскресіння Твоє, Христе Спасе. Тоді сти хири Пасхи — Нехай воскресне Бог: Пасха священная: і наступні. Відпуст Пасхи з хрестом, як вказано на Пасхальній Утрені. Понеділок 6 травня, 2013/23 квітня, 2013 Світлий Понеділок. Великодній Тиждень. 9 Вмч. Юрія Побідоносця (303). Загалниця Мц. цариці Олександри (303). Мчч. Анатолія і Протолеона, воєні навернені бачучи мучеництво св. Юрія (303). На Утрені: Лк. 12:2-12 201 Церковний календар Травень 2013
 • Ord.: Acts 1:12-17, 21-26; John 1:18-28 St. George: Acts 12:1-11; John 15:17-16:2 At Matins: The priest, in epitrakhil’ and phelon, with the cross and paschal trikirion in his left hand, and the censer in his right hand, standing before the Holy Table intones: Glory to the Holy, Consubstantial. Christ is Risen is sung thrice by the priest, then thrice by the chant - ers. The Priest intones the verses — Let God arise and those which follow as on the first day of the feast. The Litany of Peace. The Canon of Pascha is sung with the Theotokia at Glory and Both now. The Small Litany only follows the 3rd, 6th and 9th odes, at which incensations of the temple are appointed. At the Praises 4 Resurrectional stychyry of tone 2, then the Pas - chal verses with their refrains. After the triple Christ is Risen: the two Litanies and the dismis - sal of Pascha with the cross (thus all week at Vespers, Matins and Liturgy). The Paschal Hours are sung (thus during the entire week). Note: During Bright Week the Entrance prayers said by the clergy before Liturgy are recited according to the following order: Blessed is our God: Christ is Risen (thrice): hypakoe — An - ticipating the dawn; the tropars of the Paschal Hours — In the grave bodily: Glory: How life- giving: Both now: Rejoice, O sanctified and divine. And then continue with: We venerate Your most-pure image: and the rest as usual. At the Liturgy: The beginning, antiphons and Entrance as on Pascha (thus all week). Tropar of the Feast and the Saint; Glory: Kondak of the Saint; Now and ever: Kondak Feast. Instead of the Trisagion As many as have been baptized into Christ. Prokeimen in tone 8 — Their sound has gone forth into all the earth; and of the Saint: The righteous man shall rejoice. Epistle from the Acts 1:12-17, 21-26, per. 2. Gospel from John 1:18-28, per. 2 and of the Saint Acts 12:1-11, per. 29; John 15:17-16:2, per. 52. Instead of It is truly meet: The angel cried… Shine, shine…. Paschal Communion hymn: Receive the Body of Christ; and of the Saint: The righteous man shall be in. Instead of Blessed be the name of the Lord; we sing — Christ is risen from the dead . . . (thrice). Instead of Glory to Thee: the priest intones Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and the singers continue and on those in the tombs bestowing life. The priest intones the dismissal with the cross in his hand. The rest is as on the first day of Pascha (and thus for the entire week). At the end of Liturgy, after the ambon prayer, a triple cross-procession around the temple is made to the singing of the Paschal Canon. The processional lantern, cross, banners, icons, artos, icon of the resurrection and Gospel are carried. During the third circumambulation the following Gospel passages are read: 1) Mt. per. 115, 2) Mk. per. 70, 3) Lk. per. 112, 4) Jn. per. 63. After the procession we enter the temple. The Litany Have mercy on us, O God. And the dismissal of Pascha with the cross. (according to the Typicon we make a cross procession every day during Bright Week). Tuesday May 7, 2013/April 24, 2013 Bright Tuesday Fast free Martyr Sabbas Stratelates ("the General") and 70 soldiers with him (272). Ven. Sabbas in the Near Kyivan Caves (XIII). Ven. Alexis the Hermit of the Kyivan Caves (XIII) Martyrs Pasicrates, Valentine and Julius in Bulgaria (228). Martyrs Eusebius, Neon, Leontius, Longinus, and others at Nicomedia (ca. 303). St. Thomas the Fool-for-Christ of Syria (ca. 550). 202 May 2013 Church Calendar
 • Ряд. Діянь 1:12-17, 21-26; Ів. 1:8-28 Вмч. Діянь 12:1-11; Ів. 15:17-16:2 На Утрені: Ієрей, в єпитрахилі та фелоні, перед святим Престолом виголошує — Сла - ва Святій. Христос Воскрес: ієрей (тричі) і співці (тричі). Дальше стихи — Нехай вос- кресне Бог, як на перший день. Велика Єктенія. І співається канон Пасхи з Бого ро - дичними на — Слава: і на — I нині. Мала Єктенія тільки на 3-ій, 6-ій і 9-ій пісні, на яких належиться кадіння всього храму. На хвалітних стихири воскресні 2-го голосу на 4, тоді стихири Пасхи з їхніми приспівами. Після трикратного — Христос Воскрес: дві Єктенії і відпуст Пасхи з хрестом (так увесь тиждень на Вечірні, Утрені та Літур - гії). Часи Пасхальні (Так увесь тиждень). Увага: Впродовж пасхального тижня, вхідні молитви, що їх читають священнослужи - телі за таким чином: Благословен Бог: Христос воскрeс (тричі): іпакої — Світання по - передивши; тропарі Пасхальних Часів — У гробі тілом: Слава: Як життяносець: І ни - ні: Свята божественна оселе. І продовження, як звичайно: Пречистому образу: і все решта. На Літургії: Початок, антифони і Bхідне Пасхи (так увесь тиждень). Тропар Свята та Святому; Слава: Кондак Святому; І нині: Кондак Свята. Замість Трисвятого — Усі ті, що в Христа хрестилися. Прокимен на голос 8 — По всій землі лунає голос їх; і Свято - му: Звеселиться праведник у Господі. Апостол: Діяння 1:12-17, 21-26, зачало 2-е. Єван - ге ліє від Івана 1:18-28, зачало 2-е; Святому. Діяння 12:1-11, зачало 29-е; Івана 15:17-16: 2, зачало 52-е. Замість Достойно — Ангел звістив; і — Світися, світися. Причасний Пасхальний — Тіло Христове; і Святому: В пам’ять вічну буде праведник. На — Зі страхом Божим; і на — Спаси, Боже, людей Тво їх; і замість — Нехай будуть повні уста наші: співаємо — Христос воскрес (раз). За мість — Нехай буде Ім'я Господнє: Христос Воскрес (тричі). Замість — Слава Тобі: ієрей співає Христос Воскрес (до половини). Співці — I тим, що в гробах. Тоді ієрей виголо шує відпуст з хрестом, (так увесь тиж- день). При кінці Літургії, після заамвонної молитви, буває хресний хід навколо храму (три - чі) при співі канону Пасхи. Несуть ліхтар, хрест, хоругви, ікони, Артос, ікону Воскре- сін ня, Євангеліє. При третьому обході читаються слідуючі Євангелія: 1) від Матвія 115-е зачало; 2) від Марка 70-е зачало; 3) від Луки 112-е зачало; 4) від Івана 63-е зача- ло. Після Bходу в храм, Єктенія — Помилуй нас, Боже. І відпуст Пасхи з хрестом. (За Типіконом, творимо хресний хід в усі дні Світлого Тижня). Вівторок 7 травня, 2013/24 квітня 2013 Світлий Вівторок Загалниця Мч. Савви Стратилата і з ним 70 воїнів (272). Прп. Савви Печерського, в Ближніх печерах (XIII). Прп. Олексія, затворника Печерського, в Ближніх печерах (ХІІІ) Мчч. Пасикрата, Валентина і Юлія (228). Мчч. Євсевія, Неона, Леонтія, Лонгина та інших (303). Прп. Фоми Христа ради юродивого (550). 203 Церковний календар Травень 2013
 • St. Elizabeth the Wonderworker of Constantinople (540). “Iveron” Icon of the Most Holy Theotokos (movable holiday on the Tuesday of the Bright Week) and “Molchensk” Icon (1405) Ord.: Acts 2:14-21; Luke 24:12-35 At the Liturgy: The beginning, antiphons and entrance as on Pascha (thus all week). Prokei - men in tone 3 — My soul magnifies the Lord and my spirit has rejoiced in God my Saviour. Epistle from the Acts, per. 4. Gospel from St. Luke, per. 113. The rest is as on the first day of Pascha. Wednesday May 8, 2013/April 25, 2013 Bright Wednesday. Fast free Synaxis of the Venerable Fathers of the Holy Mount Sinai (movable holiday on the Wednes - day of the Bright Week) Holy Apostle and Evangelist Mark (63). St. Macedonius, Patriarch of Constantinople (516). “Kasperov” Icon of the Most Holy Theotokos (movable holiday on the Wednesday of the Bright Week) Ord.: Acts 2:22-36; John 1:35-51 Thursday May 9, 2013/April 26, 2013 Bright Thursday. Fast free Hieromartyr Basil, Bishop of Amasea (c. 322). Righteous Virgin Glaphyra of Nicomedia (ca. 322). Ord.: Acts 2:38-43; John 3:1-15 Friday May 10, 2013/April 27, 2013 Bright Friday. 5 Hieromartyr Simeon, the kinsman of the Lord (107). Fast free Ven. Stephen, Abbot of the Kyivan Caves Monastery, Bp. of Volodymyr in Volynia (1094). St. Eulogios the hospitable of Constantinople (IV). St. John the Confessor of Constantinople (832). “Life-giving Spring” Icon of the Most Holy Theotokos (movable holiday on the Friday of the Bright Week) Ord.: Acts 3:1-8; John 2:12-22 Saturday May 11, 2013/April 28, 2013 Bright Saturday Fast free Apostles Jason and Sosipater of the Seventy, the Virgin Cercyra, and other with them who suf fered. (I) Martyrs Dada, Maximus and Quinctilian (286). St. Cyril, Bp. of Turov (1183). Ord.: Acts 3:11-16; John 3:22-33 After the prayer behind the ambon at Liturgy the prayer for the fracturing of the Artos is read (see 204 May 2013 Church Calendar
 • Прп. Єлисавети чудотворниці (540). Іверської ікони Божої Матері (перехідне святкування у Вівторок Світлої Седмиці) Молченської ікони (1405) Ряд. Діянь 2:14-21; Лк. 24:12-35 На Літургії: Початок, антифони і вхідне Пасхи (так увесь тиждень). Прокимен на го- лос 3 — Величає душа моя Господа і зрадів дух мій у Бозі Спасі моїм. Апостол: Діяння, зачало 4-е. Євангеліє від Луки, зачало 113-е. Далі — все як у перший день Пасхи (так увесь тиждень). Середа 8 травня, 2013/25 квітня, 2013 Світла Середа Загалниця Собор преподобних отців, що на горі Синай подвизались (перехідне святкування в Середу Світої Седмиці) Апостола і євангелиста Марка (63). Свт. Македонія II, патріярха Константинопольського (516). Касперівської ікони Божої Матері (перехідне святкування в Середу Світлої Седмиці) Цар городської ікони (1071) Ряд. Діянь 2:22-36; Ів. 1:35-51 Четвер 9 травня, 2013/26 квітня, 2013 Світлий Четвер. Загалниця Сщмч. Василія, єп. Амасійського (близько 322). Прав. Глафіри діви (322). Ряд. Діянь 2:38-43; І в. 3:1-15 П’ятниця 10 травня, 2013/27 квітня 2013 Світла П’ятниця 5 Ап. і сщмч. Симеона, родича Господнього (107). Загалниця Прп. Стефана, ігум. Печерського, єп. Володимира-Волинського (1094). Прав. Євлогія странноприїмця (IV). Прав. Івана ісповідника Константинопольського (832) Ікона Божої Матері “Живоносне Джерело” (перехідне святкування у П’ятницю Світлої Седмиці) Ряд. Діянь 3:1-8; Ів. 2:12-22 Субота 11 травня 2013/28 квітня 2013 Світла Субота Загалниця Aпп. від 70-ти Ясона і Сосипатра, Керкіри діви та інших, що з ними постраждали (І). Мчч. Дади, Максима і Квінтиліяна (286). Свт. Кирила, єп. Туровського (1183). Ряд. Діянь 3:11-16; Ів. 3:22-33 Після заамвонної молитви, молитва на роздроблення Артоса (див. Требник) читається. 205 Церковний календар Травень 2013
 • the Book of Needs). The Artos is distributed the dismissal. If the parish priest so wishes, this may be done at Liturgy on Thomas Sunday for the sake of the greater number of faithful present. Sunday May 12, 2013/April 29, 2013 Second Sunday of Pascha. Antipascha. St. Thomas Sunday Nine Martyrs at Cyzicus: Theognes, Rufus, Antipater, Theostichus, Artemas, Magnus, Theo - do tus, Thaumasius, and Philemon (286-299). St. Memnon the Wonderworker (II). Martyrs Diodorus and Rhodopianus, deacons, at Aphrodisia in Anatolia (284-305). Matins: 1st Gospel: Matthew 28:16-20 Ord.: Acts 5:12-20; John 20:19-31 Before the 9th Hour the Royal Doors are closed. At the 9th Hour: Blessed is our God: Christ is Risen (thrice). Trisagion; after the Our Father — Come, let us worship: and the three regular Psalms. Tropar in tone 8: You descended from on high. Kondak: You did descend into the tomb. At Great Vespers: Priest — Glory to the Holy Consubstantial. Then Christ is Risen (thrice) and Psalm 103 — Bless the Lord, O my soul. Litany of Peace. Blessed is the man. At Lord, I have cried: 10 stykhyry from the Pentecostarion; Glory: Both now: Though the doors were locked. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. At the Litia and the aposticha: stykhyry of the Pen - tecostarion. After the song of Symeon: at the blessing of loaves, the tropar of the Pente cost - arion: Though the tomb was sealed (thrice). At Matins: Chanters — Christ is Risen (thrice) and the reader — Glory to God in the highest: Six Psalms. At God is the Lord: tropar of the Pentecostarion — Though the tomb was sealed (thrice). After the kathismas the sessional hymns of the Pentecostarion. Polyelei and megaly- narion. Small Litany and sessional hymn of the Pentecostarion. From my youth. Prokeimen — Glorify, O Jerusalem, the Lord. 1st Resurrectional Gospel, Mt., per. 116. Having beheld the Re sur - rection of Christ (thrice). Psalm 50. Glory: Through the prayers of the Holy Apostles. Both now: Through the prayers of the Theotokos: and the stykhyra Jesus has risen from the tomb. Canon of the Pen tecostarion in tone 1. Irmoi — Let us all sing a song of victory. Katavasia — It is the day of Resur rection. After the 3rd ode: hypakoe of the Pentecostarion. After the 6th song: kondak and ikos of the Pentecostarion. At the 9th song we do not sing More honourable, but the 9th ode of the canon — O thou shining lamp. Exapostilarion of the Pente costarion. At the praises: 4 sty - chy ry of the Pentecostarion in tone 1: Glory: of the Pentecost arion Eight days after. Both now: You are most blessed. The Great Doxology. The tropar of the Pen tecostarion — Though the tomb was sealed. Litanies and dismissal. Glory: Both now: 1st matinal doxasticon. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the Pentecostarion. At the Liturgy: Blessed is the Kingdom; Christ is Risen (thrice). Litany of peace. Typical Psalms (regular antiphons). After the Entrance, the tropar Though the tomb was sealed: Glory: Both now: With his inquisitive right hand. Trisagion. Prokeimen in tone 3: Great is our God. The Epistle from the Acts of the Apostles, per. 14. Gospel from St. John, per. 65. Instead of It is truly worthy we sing The angel cried and Shine forth, shine forth. Communion hymn: Praise the Lord Jerusalem. When the priest intones With fear of God we sing Blessed is He Who comes in the name of the Lord. When the priest exclaims Save Your people, O God we respond Christ is Risen from the dead…(once) — thus, till the Leavetaking of Pascha. When the priest ex - claims Both now and ever we respond Let our mouths be filled. Before the dismissal the priest intones Glory to Thee, O Christ, our God and we respond Christ is Risen (thrice). The priest 206 May 2013 Church Calendar
 • 207 Церковний календар Травень 2013 І роздається Артос після відпусту. Якщо бажає настоятель, ради більшого числа при - сутних вірних, можна це робити у Фомину неділю. Неділя 12 травня, 2013/29квітня, 2013 Неділя 2-га після Пасхи. Антипасха. Ап. Фоми неділя. Дев'яти мчч. Кизичеських: Феогніда, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Фео - до та, Фавмасія і Филимона (286-299). Прп. Мемнона чудотворця (II). Мчч. Діодора і Родопіана диякона (284-305). На Утрені: 1-e Євангеліє: Мт. 28:16-20 Ряд. Діянь 5:12-20; Ів. 20:19-31 Перед 9-им Часом закриваються Царські Двері. На 9-му Часі: Благословен Бог: Хрис - тос Воскрес (тричі). Трисвяте, по Отче наш. Прийдіть, поклонімось: і три звичайні Пса л ми. Тропар 8-го голосу — З висоти зійшов. Кондак — Хоч і до гробу. На Великій Вечірні: Ієрей — Слава Святій. Тоді співається — Христос Воскрес (три - чі) і передпочатковий Псалом — Благослови, душе моя, Господа. Велика єктенія. Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Тріоді 10; Слава: І нині: Через замкнені двері. Вхід. Про кимен — Господь воцарився. На літії та на стиховні: стихири Тріоді. Після — Нині від пускаєш: на благословенні хлібів, тропар Тріоді — Хоч гріб був запечатаний (тричі). На Утрені: Співці — Христос Воскрес! (тричі) і читець — Слава Богу на висоті: Шес - то псалміє. На Бог Господь: тропар Тріоді — Хоч гріб був запечатаний (тричі). По ка - физ мах сідальні Тріоді. Полієлей і Величання. Мала Єктенія і сідальний Тріоді. Від юно сті моєї. Прокимен — Прославляй, Єрусалиме, Господа. Євангеліє воскресне 1-е, від Ма т вія, зачало 116-е. Воскресіння Христове (тричі). Псалом 50-ий, Слава: Молит - вами апостолів: І нині: Молитвами Богородиці: Помилуй мене. Боже: і стихира — Вос - крес Ісус із гробу. Канон Тріоді на голос 1-ий; Ірмоси — Співаймо, всі люди, пісню побід- ну; Ката васія — Воскресіння день; Після 3-ої пісні: іпакої Тріоді; Після 6-ої пісні: кон- дак і ікос Тріоді; На 9-ій пісні — не співаємо Чеснішу, але ірмос 9-ої пісні — Тебе, світ- лу свічу. Ек cапостиларій Тріоді. На хвалітних: стихири Тріоді на 4, на голос 1-ий; Слава; Тріоді — Після вісім днів; І нині: Преблагословенна Єси. Велике Славословіє. Тропар Тріоді — Коли гріб був запечатаний; Єктенії та відпуст. Слава: І нині: стихира єван- гельська 1-а. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак Тріоді. На Літургії: Благословенне Царство. Христос Воскрес (тричі ). Велика Єктенія. Антифо- ни зображальні (звичайні). Після Входу — Хоч гріб був запечатаний: Слава: І нині: До - пит ливою десницею. Трисвяте. Прокимен на голос 3-ій: Великий Господь наш. Апостол: Діян ня, зачало 14. Євангеліє від Івана, зачало 65-е. Замість Достойно — Ангел звістив; і — Світися, світися. Причасний — Похвали, Єрусалиме. Коли ієрей виголошує — Зі стра хом Божим: співці — Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Ієрей — Спаси, Боже: спів - ці — Христос Воскрес! (раз) — і так до віддання Пасхи. Ієрей — Завжди, нині і по всяк час: співці — Нехай будуть повні уста наші. На закінчення: ієрей виголошує — Сла ва Тобі, Христе Боже уповання наше: співці — Христос Воскрес (тричі). І ієрей виголошує відпуст недільний.
 • then intones the Sunday dismissal. Note: Some sing — Christ is Risen at the dismissal of the Vigil, Vespers and Matins. At these dis missals we should sing, as usual, Glory: Both now. Lord, have mercy (thrice). Bless. The triple Christ is Risen is only sung before the dismissal of the Liturgy every day until the Leavetaking of Pascha. The Sunday dismissal May Christ our true God Who is risen from the dead is intoned every day at all services until the Leavetaking of Pascha. (The Paschal dismissal — May Christ Who is risen from the dead, trampling down death by death… is only used during Bright Week). Monday May 13, 2013/April 30, 2013 Second Week of Pascha. Tone 1 6 Holy Apostle James, the brother of St. John the Theologian (44). St. Donatus, Bishop of Euroea (387). Uncovering of the relics of Hieromartyr Basil, Bishop of Amasea (322). St. Clement the Hymnographer, of the Studion (IX). Martyr Maximus of Ephesus. Matins: John 21:15-25 Ord.: Acts 3:19-26; John 2:1-11 Apostle: Acts 12:1-11; Luke 5:1-11 Tuesday May 14, 2013/May 1, 2013 Second Week of Pascha, Tone 1 Provody. Commemoration of the Departed. Prophet Jeremiah (VI BC). Hieromartyr Macarius, Metropolitan of Kyiv (1497). New Monk-Martyrs Euthymius, Ignatius (1814) and Acacius (1816) of Mt. Athos Monk-Martyr Batas of Nisibis (395). St. Tamara, queen of Georgia (1213). The Tsarevokokshaisk or “Myrrh-Bearing” (1647), Andronikos (14th c.) “Unexpected Joy” Icons of the Mother of God. Ord.: Acts 4:1-10; John 3:16-21 Departed: 1 Corinthians 15:39-57; John 5:24-30 Wednesday May 15, 2013/May 2, 2013 Second Week of Pascha. Tone 1 5 St. Athanasius the Great, Archbishop of Alexandria (373). Translation of Relics of the Holy Princes Passion-bearers Borys and Hlib, in baptism Roman and David (1072-1115). St. Athanasius, Patriarch of Constantinople, Wonder-worker of Lubny (1654). Martyrs Hesperus, Zoe, and their sons Cyriacus and Theodulus, at Attalia (II). “Putivl’sk” (1635) and “Vutivansk” Icons of the Mother God Ord.: Acts 4:13-22; John 5:17-24 Thursday May 16, 2013/May 3, 2013 Second Week of Pascha. Tone 1 v Ven. Theodosius, abbot of the Kyivan Caves Monastery and founder of cenobitic monasticism in Ukraine (1074). Martyrs Timothy the Reader and his wife Maura of Egypt (286). 208 May 2013 Church Calendar
 • Увага: Дехто співає — Христос Bоскрес: перед відпустом Всенічної, Вечірні та Утрені. Там, як звичайно, повинно бути: Слава: І нині: Господи, помилуй (тричі): Благослови. Три кратне — Христос Bоскрес: співається тільки перед відпустом Літургії щоденно, до Віддання Пасхи. Відпуст недільний (— що воскрес із мертвих) буває щоденно на всіх бо гослуженнях до Віддання Пасхи [Відпуст пасхальний — що воскрес із мертвих, смер тю смерть подолав: буває тільки на Світлому Тижні]. Понеділок 13 травня, 2013/30 квітня, 2013 Седмиця 2-га після Пасхи 6 Ап. Якова Заведеєва (44). Свт. Доната, єп. Єврії (близько 387). Сщмч. Василія, єп. Амасійського (322). Прп. Климента, піснописця (IX). Мч. Максима. На Утрені: Ів. 21:15-25 Ряд.: Діянь 3:19-26; Ів. 2:1-11 Ап.: Діянь 12:1-11; Лк. 5:1-11 Вівторок, 14 травня, 2013/1 травня, 2013 Седмиця 2-га після Пасхи, голос 1 Проводи. Поминання померлих. Прор. Єремії (VI ст. до Р.Х.). Сщмч. Макарія, Митрополита Київського (1497). Прмчч. Афонських Євфимія (1814), Ігнатія (1814) та Акакія (1816). Прмч. Вати Персянина (395). Блгв. Тамари, цариці Грузинської (1213). Царевококшайської, або Мироносицької (1647), Андрониківської і званої “Несподівана Радість”, ікон Божої Матері Ряд.: Діянь 4:1-10; Ів. 3:16-21 Заупокой: 1 Кор. 15:39-57; Ів. 5:24-30 Середа 15 травня, 2013/2 травня, 2013 Седмиця 2-га після Пасхи, голос 1 5 Свт. Афанасія Великого, архиєп. Олександрійського (373). Перенесення мощей блгвв. князів мучеників Бориса і Гліба, у св. хрещенні Романа і Давида (1072-1115). Свт. Афанасія, Патріяха Константинопольського, Лубенського чудотворця (1654). Мчч. Єспера і Зої та дітей їхніх Киріака і Феодула (II). Муромської (ХІІ) і Белиніцької (ХІІІ) ікон Божої Матері Ряд.: Діянь 4:13-22; Ів. 5:17-24 Четвер 16 травня, 2013/3 травня, 2013 Седмиця 2-га після Пасхи, голос 1 v Прп. Феодосія, ігумен Києво-Печерського, основоположника кенобитського мо нa шен ства в Ук ра - їні (1074). Мчч. Тимофія і Маври (близько 286). 209 Церковний календар Травень 2013
 • St. Peter the Wonderworker, Bishop of Argos (X). “Pechersk” (with Sts. Antony and Theodosius) (1085) brought from Constantinople (1073) Icon of the Mother of God Matins: Luke 6:17-23 Ord.: Acts 4:23-31; John 5:24-30 Venerable: Hebrews 13:7-16; Matthew 11:27-30 Friday May 17, 2013/May 4, 2013 Second Week of Pascha. Tone 1 Virgin-Martyr Pelagia of Tarsus (c. 290). Hieromartyr Erasmus, Bishop of Formia (303). Hieromartyr Albian, Bishop of Anaea and his disciples (304). St. Silvanus of Gaza and with him 40 martyrs (311). Icon of the Mother of God “Staro-Rus’”(1570) Ord.: Acts 5:1-11; John 5:30-6:2 Saturday May 18, 2013/May 5, 2013 Second Week of Pascha. Tone 1 Great Martyr Irene of Thessalonica (I-II). Martyrs Neophytus, Gaius, and Gaianus. Icon of the Most Holy Theotokos, “Inexhaustible Cup” (1878) Ord. Acts 5:21-33; John 6:14-27 Sunday May 19, 2013/May 6, 2013 Third Sunday of Pascha. The Myrrh-bearing Women. Tone 2 Sts. Myrrh-Bearing Women: Mary Magdalene, Mary the wife of Cleopas, Joanna, Salome the mother of the sons of Zebedee, Susana and Mary and Martha the sisters of Lazarus; Righte - ous Joseph of Arimathea and Nicodemus (celebration on the 3rd Sunday of Pascha) Right-believing Tamara, Queen of Georgia (movable holiday of the Sunday of Myrrh-Bear - ing Women) Ven. Job, abbot and wonderworker of Pochaiv (1651) Righteous Job the Long-suffering (c. 2000-1500 B.C.). Martyrs Barbarus the Soldier, Bacchus, Callimachus, and Dionysius in Morea (362). Martyr Parphenious. Martyr Barbarus the former robber in Epirus (IX). Matins: 3rd Gospel: Mark 16:9-20 Ord. Acts 6:1-7; Mark 15:43-16:3 At Great Vespers: The beginning as on Thomas Sunday. At Lord, I have cried: 7 stykhyry in to ne 2 from the Oktoikh and 3 from the Pentecostarion; Glory: The Myrrhbearing Women. Both now: The shadow of the law. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. At the aposticha: Thy Resurrection, O Christ Saviour; and the Paschal verses with their refrains. Glory: Thou, Who clothest Thyself with light. Both now: It is the day of Resurrection and Christ is Risen (once). After the song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: Chanters — Christ is Risen (thrice) and the reader — Glory to God in the highest: and the Six Psalms. At God is the Lord: When You did descend: Glory: Noble Joseph; Both now: 210 May 2013 Church Calendar
 • Прп. Петра чудотворця, єп. Аргоського (X). Ікон Божої Матері: Успіння Києво-Печерської, принесеної з Константинополя (1073), Печер ської (з предстоящими Антонієм і Феодосієм) (1085) На Утрені: Лк. 6:17-23 Ряд.: Діянь 4:23-31; Ів. 5:24-30 Прп.: Євр. 13:7-16; Мт. 11:27-30 П’ятниця 17 травня, 2013/4 травня, 2013 Седмиця 2-га після Пасхи, голос 1 Мц. Пелагії, діви Тарсійської (близько 290). Сщмч. Еразма, єп. Формійського (303). Сщмч. Альвіана, єп. Анейського, та учеників його (304). Сщмч. Сильвана, єп. Газського, і з ним 40 мучеників (311). Староруської ікони Божої Матері. (1570) Ряд.: Діянь 5:1-11; Ів. 5:30-6:2 Субота 18 травня, 2013/5 травня, 2013 Седмиця 2-га після Пасхи, голос 1 Влмц. Ірини Фесалонської(І-ІІ). Мчч. Неофіта, Гая і Гаєна. Ікона Божої Матері: “Невипивана Чаша” (1878) Ряд.: Діянь 5:21-33; Ів. 6:14-27 Неділя 19 травня, 2013/6 травня, 2013 Неділя 3-тя після Пасхи. Свв. Жон-мироносиць, голос 2 Свв. Жон-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Коеопової, Соломії, Іоанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима (перехідне святкування в неділю 3-тю після Пасхи) Блгв. Тамари, цариці Грузинської (перехідне святкування в неділю 3-тю після Пасхи) Прп. Іова Почаївського (1651) Прав. Іова Багатостраждального (близько 2000-1500 до Р.Х.). Мчч. Варвара воїна, Вакха, Калімаха і Діонісія (близько 362). Мч. Парфенія. Мч. Варавва, колишнього розбійника (ІХ). На Утрені: 3 Євангелія: Мк. 16:9-20 Ряд.: Діянь 6:1-7; Мк. 15:43-16:8 На Великій Вечірні: Початок, як у Фомину неділю. На Господи, взиваю: стихири Окто - їха 7 і Тріоді 3 голос 2; Слава: Мироносиці жони; І нині: Минулась тінь закону. Вхід. Про кимен — Господь воцарився. На стиховні: стихира — Воскресіння Твоє, Христе Спасе; і стихири Пасхи з їхніми приспівами; Слава: Тебе, що одягаєшся в світло, як у ризу; І нині: Воскресіння день; і — Христос Воскрес (раз). Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: Співці — Христос Воскрес (тричі) і читець — Слава во вишніх Богу: Шес - то псалміє. На Бог Господь: тропар — Коли зійшов Ти до смерти; Слава: Благообразний 211 Церковний календар Травень 2013
 • The Myrrhbearing Women. After the kathismas the sessional hymns of the Pentecostarion. The Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of tone 2. 3rd Re - surrectional Gospel, from St. Mark, per. 71. Having beheld the Resurrection of Christ (thrice). Psalm 50. Glory: Through the prayers of the Holy Apostles and the rest, as usual. Canon of Pas - cha with the Theotokia and irmoi on 6 and the Myrrhbearers on 8; irmoi and katavasias — It is the day of Resurrection. After the 3rd ode: You did descend and the sessional hymn of the Pentecostarion. After the 6th song: the kondak You commanded the Myrrhbearers. At the 9th song we do not sing More honourable, but the 9th ode of the Canon — Shine forth, shine forth. Exapostilarion: You fell asleep in the flesh: Glory: Praise the women: Both now: the same. At the praises: 8 stykhyry of tone 2; Glory: 2nd matinal doxasticon, Both now: You art most bles sed. Great Doxology. Tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar: When You descended; Glory: Noble Joseph. Kondak: You commanded the Myrrhbearers. At the Liturgy: The beginning as on Thomas Sunday. After the Entrance, When You descend- ed: and — Noble Joseph; Glory: You commanded the Myrrhbearers; Both now: You did descend. Prokeimen in tone 6: O Lord, save Your people. Epistle from Acts 6:1-7, per. 16. Gospel from St. Mark 15:43-16:3, per. 69. Instead of It is truly worthy we sing The angel cried and Shine forth, shine forth. Communion hymn: Receive the Body of Christ; and Praise the Lord. The conclusion of the Li turgy is the same as for Thomas Sunday. Monday May 20, 2013/May 7, 2013 Third Week of Pascha. Tone 2 5 Commemoration of the Apparition of the Sign of the Cross over Jerusalem (351). Martyr Acacius the Centurion (303). Icons of the Most Holy Theotokos “Zhirivits” (1470) and “Lubech” (11th c.) Ord.: Acts 6:8-7, 47-60; John 4:46-54 Tuesday May 21, 2013/May 8, 2013 Third Week of Pascha. Tone 2 9 Holy Apostle and Evangelist John the Theologian (96-117). St. Arsenius the Great of Scetis (448). Ven. Arsenius the Lover of Labour (XIV) and Pimen the Faster (XII), of the Kyivan Caves. St. Emilia, mother of Sts. Macrina, Basil the Great and Gregory of Nyssa (375). Matins: John 21:15-25 Ord.: Acts 8:5-17; John 6:27-33 Apostle: 1 John 1:1-7; John 19:25-27, 21:24-25 Wednesday May 22, 2013/May 9, 2013 Third Week of Pascha. Tone 2 v Translation of the Relics of St. Nicolas the Wonderworker from Myra in Lycea to Bari (1087). Prophet Isaiah (c. 765 B.C.). Martyr Christopher of Lycia (249) and with him Martys Callinica and Aquilina. Matins: John 10:1-9 Ord.: Acts 8:18-25; John 6:35-39 St. Nicholas: Hebrews 13:17-21; Luke 6:17-23 212 May 2013 Church Calendar
 • Йосиф; І нині: Мироносицям жонам. По кафизмах сідальні Тріоді. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен 2-го голосу. Євангеліє воскресне 3-є, від Марка, зачало 71- е. Воскресіння Христове (тричі). Псалом 50-ий, Слава: Молитвами апостолів: і все реш та, як звичайно. Канон Пасхи з Богородичними з ірмосом на 6 і Мироносицям на 8; Ірмоси і катавасія — Воскресіння день; Після 3-ої пісні: Хоч і до гробу і сідальний Трі - оді; Після 6-ої пісні: кондак — Радійте-мироносицям; На 9-ій пісні — не співаємо Чес - нішу, але ірмос 9-ої пісні — Світися, світися. Світильний — Плоттю заснув; Сла в а: Жони, вислухайте; І нині: те саме. На хвалітних: стихири недільні, 2-го голосу, на 8; Сла ва: стихира євангельська 2-а; І нині: Преблагословенна Єси. Велике Cлавословіє. Тро пар — Воскрес із гробу. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар — Коли зійшов Ти: Слава: Благообразний Йосиф. Кондак — Радійте- мироносицям. На Літургії: Початок, як у Фомину неділю. Після Bходу — Коли зійшов Ти; і — Благо - об разний Йосиф; Слава: Радійте- мироносицям; І нині: Хоч і до гробу. Прокимен на го - лос 6-ий: Спаси, Господи, людей Твоїх. Апостол: Діяння 6:1-7, зачало 16. Євангеліє від Марка 15:43-16:3, зачало 69 Замість Достойно — Ангел звістив; і — Світися, світися. Причасний — Тіло Христове; і — Хваліте Господа. Закінчення, як у Фомину неділю. Понеділок 20 травня, 2013/7 травня, 2013 Седмиця 3-тя після Пасхи, голос 2 5 Спомин явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі (351). Мч. Акакія сотника (303). Любецької (ХІ) та Жировицької (1470) ікон Божої Матері Ряд. Діянь 6:8-7:5, 47-60; Ів. 4:46-54 Вівторок 21 травня, 2013/8 травня, 2013 Седмиця 3-тя після Пасхи, голос 2 9 Апостола і Євангелиста Іоана Богослова (96-117). Прп. Арсенія Великого (448). Прпп. Арсенія працелюбного (XIV) і Пімена постника (ХІІ), Печерських, у Дальніх пе - черах. Прп. Емілії, мати Свв. Макрини, Василія Великого та Григорія Нисського. (375) На Утрені: Ів. 21:15-25 Ряд.: Діянь 8:5-17; Ів. 6:27-33 Ап.: 1 Ів. 1:1-7; Ів. 19:25-27, 21:24-25 Середа 22 травня, 2013/9 травня, 2013 Седмиця 3-тя після Пасхи, голос 2 v Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Ликійських у Бар (1087). Пророка Ісайї (близько 765 до Р.Х.). Мч. Христофора з Лесії (близько 249) з ним мучч. Каліника і Акилина На Утрені: Ів. 10:1-9 Ряд.: Діянь 8:18-25; Ів. 6:35-39 Св. Миколаю: Євр. 13:17-21; Лк. 6:17-23 213 Церковний календар Травень 2013
 • Thursday May 23, 2013/May 10, 2013 Third Week of Pascha. Tone 2 Apostle Simon the Zealot (I). St. Simon, Bishop of Vladimir and Suzdal, in the Near Kyivan Caves (1226). Martyrs Philadelphus, Cyprian, Alphaeus, Onesimus, Erasmus, and 14 others, in Sicily (251). Martyr Hesychius of Antioch (IV). St. Isidora the Fool-for-Christ of Tabenna in Egypt (IV). Blessed Taisa (Thais) (V). Icon of the Mother of God “Kyiv-Bratsk” (1654) Matins: John 21:15-25 Ord.: Acts 8:26-39; John 6:40-44 Apostle: 1 Corinthians 4:9-16; Matthew 13:54-58 Friday May 24, 2013/May 11, 2013 Third Week of Pascha. Tone 2 9 Equal-to-the-Apostles Cyril (869) and Methodius (885), First Teachers of the Slavs. Hieromartyr Mocius, priest of Amphipolis in Macedonia (295). Ven. Sophronius, recluse, of the Kyivan Caves (XIII). Matins: John 10:9-16 Ord.: Acts 8:40-9:9; John 6:48-54 Equal-to-the-Apostles: Hebrews 7:26-8:2; Matthew 5:14-19 Saturday May 25, 2013/May 12, 2013 Third Week of Pascha. Tone 2 St. Epiphanius, Bishop of Cyprus (403). St. Germanus, Patriarch of Constantinople (740). St. Sabinus, Archbishop of Cyprus (V). St. Polybius, Bishop of Rinokyr (V). Ord.: Acts 9:20-31; John 15:17-16:2 Sunday May 26, 2013/May 13, 2013 Fourth Sunday of Pascha. The Paralyzed Man. Tone 3 Virgin-Martyr Glyceria and with her, Martyr Laodicius, the jailer (c. 177). Translation of the Relics of the Ven. Martyr Macarius, Archimandrite of Kaniv, Abbot of Pinsk, and wonderworker of Pereyaslav (1688). Martyr Alexander of Rome (298). St. Pausicacius, Bishop of Synnada (606). St. George the Confessor of Constantinople, with his wife Irene and children (ca. 842). Righteous Tabitha (1st c.) (movable holiday on the 4th Sunday of Pascha) Matins: 4th Gospel: Luke 24:1-12 Ord.: Acts 9:32-42; John 5:1-15 At Great Vespers: The beginning as on Thomas Sunday. At Lord, I have cried: 7 stykhyry in tone 3 from the Oktoikh, 3 from the Pentecostarion; Glory: of the paralytic, Both now: How can we not marvel. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. At the aposticha: the 1st stykhyra in tone 3 — O Christ, Who by Thy passion and the Paschal verses with their refrains. Glory: O 214 May 2013 Church Calendar
 • Четвер 23 травня, 2013/10 травня, 2013 Седмиця 3-тя після Пасхи, голос 2 Апостола Симона Зилота (І). Свт. Симона, єп. Володимирського і Суздальського, в Києві, у Ближніх печерах (1226). Мчч. Алфія, Філадельфа, Кипріана, Онисима, Еразма та 14 інших в Сісілі (251). Мч. Ісихія Антіохійського (IV). Прп. Ісидори юродивої (IV). Блж. Таїсії (V). Києво-Братської ікони Божої Матері (1654) На Утрені: Ів. 21:15-25 Ряд.: Діянь 8:26-39; Ів. 6:40-44 Ап.: 1 Кор. 4:9-16; Мт. 13:54-58 П’ятниця 24 травня, 2013/11 травня, 2013 Седмиця 3-тя після Пасхи, голос 2 9 Рівноапп. Мефодія (885) і Кирила (869), учителів Слов'янських. Сщмч. Мокія, пресвітеря Амфілополися в Макадонії (близько 295). Прп. Софронія, затворника Печерського, в Дальніх печерах (XIII). На Утрені: Ів. 10:9-16 Ряд.: Діянь 8:40-9:19; Ів. 6:48-54 Рівноапп. Євр. 7:26-8:2; Мт. 5:14-19 Субота 25 травня, 2013/12 травня, 2013 Седмиця 3-тя після Пасхи, голос 2 Свт. Єпіфанія, єп. Кипрського (403). Свт. Германа, патр. Константинопольського (740). Свт. Савіна, архиєп. Кипрського (V) Свт. Полувія, єп. Ринокірського (V). Ряд.: Діянь 9:20-31; Ів. 15:17-16:2 Неділя 26 травня, 2013/13 травня, 2013 Неділя 4-та після Пасхи, про розслабленого., голос 3 Мц. Глікерії діви і з нею мч. Лаодикія, сторожа в’яничного (близько 177). Перенесення мощей прмч. Макарія, архимандрита Канівського, ігумена Пінського, Пе - ре яславського чудотворця (1688). Мч. Олександра Римського (298). Свт. Павсикакія, єп. Синадського (606). Свв. Георгія (Юрія) спов. з жінкою Іриною та дітьми (IX). Прав. Тавіфи (І) (перехідне святкування в неділю 4-ту після Пасхи) На Утрені: 4 Євангелія: Лк. 24:1-12 Ряд.: Діянь 9:32-42; Ів. 5:1-15 На Великій Вечірні: Початок, як у Фомину неділю. На Господи, взиваю: стихири Окто - їха 7, Тріоді (розслабдленого) 3; Слава: розслабленого; І нині: Як нам не дивуватися. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. На стиховні: стихира Октоїха — Стражданням Твоїм, Христе; і стихири Пасхи з їхніми приспівами; Слава: В притворі Соломоному; І 215 Церковний календар Травень 2013
 • Christ Who by Your passion. Both now: It is the day of Resurrection and Christ is Risen (once). After the song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: Chanters — Christ is Risen (thrice) and the reader — Glory to God in the highest: the Six Psalms. At God is the Lord: tropar of the Resurrectional tone (twice) Glory: Both now: We sing Your praises. After the kathismas the sessional hymns of the Pentecostarion. The Resurrectional Evlogitaria. Sessional hymns Gradual hymns and Prokeimen of the tone. 4th Re surrectional Gospel, from St. Luke, per. 112. Having beheld the Resurrection of Christ: (thrice). Psalm 50. Glory: Through the prayers of the Holy Apostles and the rest, as usual. Canon of Pas - cha with the Theotokia and irmoi on 8, and the paralytic on 6; irmoi and katavasia It is the day of Resurrection. After the 3rd ode: You did descend. After the 6th song: kondak and ikos of the paralytic — As of old. At the 9th song we do not sing More honourable, but the 9th ode of the canon — Shine forth, shine forth. Exapostilarion of Pascha — You fell asleep in the flesh: Glory: Both now: The Sovereign man-befriending. At the praises: 8 stykhyry of the tone, Glory: O Lord, not the pool: Both now: You are most blessed. Great Doxology. The tropar Today sal - vation. Litanies and dismissal. Glory: Both now; the 3rd matinal doxasticon. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the tone, Kondak of the paralytic: As of old. At the Liturgy: The beginning as on Thomas Sunday. After the Entrance, Let the heavens re - joice, Glory: As of old. Both now: You did descend. Prokeimen in tone 1: Let Your mercy, O Lord. Epistle is from Acts 9:32-42, per. 23. Gospel is from St. John 5:1-15, per. 14. Instead of It is truly worthy we sing The angel cried and Shine forth, shine forth. Communion hymn: Receive the Body of Christ. The conclusion of the Liturgy is the same as for Thomas Sunday. Monday May 27, 2013/May 14, 2013 Fourth Week of Pascha. Tone 3 Martyr Isidore of Chios (251). Ven. Nicetas, recluse of the Kyivan Caves Monastery, Bishop of Novhorod (1109). Martyr Maximus, (250). St. Serapion the Sindonite, monk, of Egypt (V). St. Leontius, Patriarch of Jerusalem (1175). Yaroslavl (Pechersk) Icon of the Mother of God (1823) Ord.: Acts 10:1-6; John 6:56-69 Tuesday May 28, 2013/May 15, 2013 Fourth Week of Pascha. Tone 3 5 Ven. Pachomius the Great (348). Ven. Isaiah of the Kyivan Caves (1115). St. Achilles, Bishop of Larissa (330). Ord.: Acts 10:21-33; John 7:1-13 Wednesday May 29, 2013/May 16, 2013 Fourth Week of Pascha. Tone 3 Mid-Pentecost Fast day, fish, wine and oil allowed Ven. Theodore the Sanctified (368). St. Alexander, Archbishop Of Jerusalem (213-250). Martyrs Vitus, Modestus and Crescentia (c. 303). Blessed child Musa of Rome (V). 216 May 2013 Church Calendar
 • нині: Воскресіння день; і — Христос воскрес (раз). Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: Cпівці — Христос Bоскрес (тричі) і читець — Слава во вишніх Богу: Шес - то псалміє. На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: І нині: Тебе, заступницю. По кафизмах сідальні Tріоді. Іпакої, степенні і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 4-е, від Луки. зачало 112-е. Воскресіння Христове (тричі). Псалом 50-ий, Слава: Молит ва ми апостолів: і все решта, як звичайно. Канон Пасхи з Богородичними на 8 і розслабленого на 6; Ірмоси і катавасія — Воскресіння день. Після 3-ої пісні: Хоч і до гробу. Піс ля 6-ої пісні: кондак — Душу мою Госполи. На 9-ій пісні — не співаємо Чеснішу, але ір мос 9-ої пісні — Світися, світися. Світильний — Плоттю заснув; Слава: І нині: Пред став Чоловіколюбець. На хвалітних: стихири недільні, 3-го голосу, на 8, Слава: Господи, розслабленого не купальня зцілила; І нині: Преблагословeнна Єси. Велике Cлавословіє. Тро пар — Нині спасіння. Єктенії та відпуст. Слава: І нині: стихи- ра євангельська 3-я. Час 1-ий. На Часах: Tропар недільний, Кондак розслабленого. На Літургії: Початок, як у Фомину неділю. Після Bходу — Нехай веселяться, Слава: Ду шу мою, Господи; I нині: Хоч і до гробу. Прокимен на голос 1-ий: Милість Твоя, Госпо - ди, хай буде над нами. Апостоли від Діяння 9:32-42, зачалo 23. Євангелії від Івана 5:1- 15, зачалo 14-е. Замість Достойно — Ангел звістив; і — Світися, світися. Причасні — Тіло Христове; і — Хваліте Господа. Закінчення, як у Фомину неділю. Понеділок 27 травня, 2013/14 травня, 2013 Седмиця 4-та після Пасхи, голос 3 Мч. Ісидора (251). Прп. Микити, затворника Печерського, єп. Новгородського (1109). Мч. Максима (близько 250). Прп. Серапіона Синдонита (V). Свт. Леонтія, патр. Єрусалимського (1175). Ярославської (Печерської) ікони Божої Матері (1823) Ряд.: Діянь 10:1-16; Ів. 6:56-69 Вівторок 28 травня, 2013/15 травня, 2013 Седмиця 4-та після Пасхи, голос 3 5 Прп. Пахомія Великого (348). Прп. Ісайї Печерського (1115). Прп. Ахіллія, єп. Ларисійського (близько 330). Ряд. Діянь 10:21-33; Ів. 7:1-13 Середа 29 травня, 2013/16 травня, 2013 Седмиця 4-та після Пасхи, голос 3 Преполовення П’ятидесятниці. Пісний день, дозволяється риба, вино та олія Прп. Феодора Освяченого (368). Свт. Олександра, єп. Єрусалимського (213-250). Мчч. Віта, Модеста і Крискентії (близько 303). Блж. отроковиці Музи (V). 217 Церковний календар Травень 2013
 • Monk-Martyrs of the community of St. Sava the Sanctified (614). St. George II, Bishop of Mytilene (842). Vespers: 1) Micah 4:2-3, 5, 5:2-5,8; 2) Is. 55:1-3, 6-13; 3) Prov. 9:1-11 Matins: Jn. 21:15-25. Liturgy: Acts 14:6-18; Jn. 7:14-30 At Great Vespers: The beginning as for Thomas Sunday. At Lord, I have cried 6 stykhyry from the Pentecostarion. Glory: Both now of Mid-Pentecost. Entrance. Prokeimen — Your mercy will pursue me. Paremia. At the aposticha: stykhyry of Mid-Pentecost. After the song of Sy - meon the tropar of the Mid-feast of Pentecost. At Matins: Chanters — Christ is Risen (thrice) and the reader — Glory to God in the high- est: the Six Psalms. At God is the Lord: tropar of the Mid-feast. After the kathismas the ses- sional hymns of the Mid-feast. Having beheld the Resurrection of Christ (once). Psalm 50. Ca - nons of the Mid-feast: the first with its irmos on 8 and the second on 6. Irmoi in tone 4 — When Israel of old and the katavasia in tone 8 — Thou didst make the sea a wall. After the 3rd ode the sessional hymn of mid-Pentecost. After the 6th ode the kondak and ikos of mid- Pentecost. At the 9th song we do not sing More honourable, but the irmos of the 9th ode of the canon — Virginity is foreign to motherhood. Exapostilarion of the Mid-feast: At the prais- es: 4 stykhyry of the Mid-feast, Glory: Both now: of the Mid-feast. Great Doxology. The tropar of the Mid-feast. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the Mid-feast. At the Liturgy: The beginning as on Thomas Sunday. After the Entrance the tropar of the Mid-feast, Glory: Both now: kondak of the mid-feast. Prokeimen — Great is our Lord, and great is His power. Epistle is from Acts 14:16-18, per. 34. Gospel is from St. John 7:14-30, per. 26. Instead of It is truly worthy we sing the irmos of the 9th ode of the canon — Virginity is foreign to motherhood. Communion hymn: The Lord said: he who eats my flesh; and — Their proclamation has gone out. The conclusion of the Liturgy is the same as for Thomas Sunday. After the Lit urgy — the Small Blessing of Waters. Thursday May 30, 2013/May 17, 2013 Fourth Week of Pascha. Tone3 Apostle Andronicus of the Seventy and his fellow laborer, Junia (I). Martyrs Solochon, Pamphamer, and Pamphalon, soldiers, at Chalcedon (298). St. Stephen, Patriarch of Constantinople (893). Ord.: Acts 10:34-43; John 8:12-20 Friday May 31, 2013/May 18, 2013 Fourth Week of Pascha. Tone 3 Commemoration of the Holy Fathers of Seven Ecumenical Councils. Commemoration of the Martyr Theodotus of Ancyra and the 7 Virgin-martyrs: Alexandra, Tecusa, Claudia, Phaine, Euphraisa, Matrona and Julia (303). Martyrs Peter of Lampsacus, and Andrew, Paul, and Dionysius, at Euridinos (249-251). Martyrs Heraclius, Paulinus and Benedimus of Athens (250). Ord.: Acts 10:44-11:10; John 8:21-30 218 May 2013 Church Calendar
 • Прпп. отців, Лаврі св. Савви вбитих (614). Свт. Георгія (Юрія) II, єп. Мітиленського (IX). На Вечірні: 1) Міхея 4:2-3,5,5:2-5,8; 2) Іс. 55:1-3, 6-13; 3) Прип. 9:1-11 На Утрені: Іоана 21:15-25 На Літургії: Діяння 14:6-18; Ін. 7:14-30 На Великій Вечірні: Початок, як у Фомину неділю. На Господи, взиваю: стихири Пре - по ло вення, Тріоді на 6; Слава: І нині: Преполовення. Вхід. Прокимен — Милість Твоя, Господи. Паремії. На стиховні: стихири Преполовення. Після — Нині відпускаєш: тро- пар Преполовення. На Утрені: співці — Христос воскрес (тричі) і читець — Слава во вишніх Богу: Шесто - псалміє. На Бог Господь: тропар Преполовення. По кафизмах сідальні Преполовення. Воскресіння Христове: раз. Псалом 50-ий. Канони Преполовення: перший з ірмосом на 8 і другий на 6. Ірмоси на голос 4 — Моря огустив Ти, і катавасія на голос 8. Після 3-ої пісні: сідальні Преполовення. Після 6-ої пісні: кондак і ікос Преполовення. На 9- ій пісні — не співаємо Чеснішу, але ірмос 9-ої пісні — Чуже матірям дівство. Світиль - ний Преполовення. На хвалітних: стихири Преполовення на 4; Слава: I нині: Пре по - ловення. Велике Славословіє. Тропар Преполовення. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак Преполовення. На Літургії: Початок, як у Фомину неділю. Після Входу тропар Преполовення Слава, I нині: кондак Преполовення. Прокимен — Великий Господь наш. Апостол: Діяння 14:16-18, зачало 34. Євангеліє від Івана 7:14-30, зачало 26-е. Замість Достойно співає- мо ірмос 9-ої пісні — Чуже матерям дівство. Причасний — Хто споживає Моє тіло. Закінчення, як у Фо ми ну неділю. Після Літургії — Mале Oсвячення Bоди. Четвер 30 травня, 2013/17 травня, 2013 Седмиця 4-та після Пасхи, голос 3 Aп. Андроника і св. Юнії (І). Мчч. Солохона, Памфамира і Памфалона воїнів (298). Свт. Стефана, патр. Константинопольського (893). Ряд.: Діянь 10:34-43; Ів. 8:12-20 П’ятниця 31 травня, 2013/18 травня, 2013 Седмиця 4-та після Пасхи, голос 3 Пам’ять свв. Отців семи Вселенських Соборів. Мч. Феодота Анкірського і мцц. семи дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Єв фра - сії, Матрони і Юлії (303). Мчч. Петра з Ламсакус, і Діонісія, Андрія, Павла в Юродіносі (249-251). Мчч. Симеона, Ісаака і Вахтисія Атенських (250). Ряд. Діянь 10:44-11:10; Ів. 8:21-30 219 Церковний календар Травень 2013
 • 220 June Saturday June 1, 2013/May 19, 2013 Fourth Week of Pascha, Tone 3 Hieromartyr Patrick, Bishop of Prusa and his companions: Priests Acacius, Menander and Poly enus (362). Martyr Acoluthus of the Thebaid (284-305). St. John, Bishop of the Goths in Crimea (ca.787). Ord.: Acts 12:1-11, John 8:31-42 Sunday June 2, 2013/May 20, 2013 Fifth Sunday of Pascha: The Samaritan Woman, Tone 4 6 Uncovering of the Relics of St. Alexis, Metropolitan of Kyiv and all Rus’ (1431). Synaxis of Hieromartyrs of Kholm and Podliassia (movable holiday on the Sunday after May 19th) Martyrs Thalelaus, Alexander and Asterius (c. 284). Martyr Asclas of Egypt (287). Matins: 7th Gospel: John 20:1-10 Ord.: Acts 11:19-26, 29-30; John 4:5-42 At Great Vespers: The beginning as on Thomas Sunday. At Lord, I have cried: 4 stykhyry of the Oktoikh, 3 of the mid-feast and 3 for the Samaritan Woman; Glory: of the Samaritan Wo - man, Both now: the dohmatyk, David the Prophet. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. At the Aposticha: the 1st stykhyra in tone 4 — O Lord, Who ascended the Cross and the Pas - chal verses with their refrains. Glory: of the Samaritan Woman. Both now: It is the day of Re - sur rection and Christ is Risen (once). After the Song of Simeon: Rejoice, O Virgin Theotokos (twice) and of the Mid-feast (once). At Matins: Chanters — Christ is Risen (thrice) and the reader — Glory to God in the highest: the Six Psalms. At God is the Lord: tropar of the Resurrectional tone (twice) Glory: Both now: of the mid-feast. After the kathismas the sessional hymns of the Sunday. The Resur rec tional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 7th Resurrectional Gospel, from St. John 20:1-10, per. 63. Having beheld the Resurrection of Christ (thrice). Psalm 50. Glo - ry: Through the prayers of the Holy Apostles and the rest, as usual. Canon of Pascha with the The o tokia and irmoi on 6, of the Mid-feast (the second) on 4 and the Samaritan Woman on 4; irmoi and katavasia It is the day of Resurrection. After the 3rd ode: kondak of the Mid-feast and sessional hymn of the Samaritan Woman. After the 6th song: kondak of the Samar itan June 2013 Church Calendar
 • 221 óÂ‚Â̸ Субота 1 червня 2013/19 травня, 2013 Седмиця 4-та після Пасхи, голос 3 Сщмчч. Патрикія, єп. Пруського, і з ним трьох пресвітерів: Акакія, Менандра і Поліє - на (362). Мч. Калуфа Єгиптянина (284-305). Прп Іоана, єп. Готського (787). Ряд.: Діянь 12:1-11; Івана 8:31-42 Неділя 2 червня, 2013/20 травня, 2013 Неділя п'ята після Пасхи. Про Cамарянку, голос 4 6 Знайдення мощей свт. Олексія, митр. Київського і всієї Русі чудотворця (1431). Собор Преподобно-мучеників Холму і Підлашя (переходове свято на неділю після 19-го травня) Мчч. Фалалея, Олександра та Астерія (близько 284). Мч. Аскалона (близько 287). На Утрені: 7-e Євангеліє: Івана 20:1-10 Ряд.: Діянь 11:19-26, 29-30; Івана 4:5-42 На Великій Вечірні: Початок, як у Фомину неділю. На Господи, взиваю: стихири Ок то - їха 4, Переполовення 3 і Самарянки 3; Слава: Самарянки; I нині: догматик — Пророк Давид. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. На стиховні: стихира Октоїха — Гос поди, зійшовши на хрест; і стихири Пасхи з їхніми приспівами; Слава: Самарянки; I нині: Вос крeсiння день; і — Христос Воскрeс (раз). Після — Нині відпускаєш: Богоро дице Діво (двічі) і тропар Переполовення (раз). На Утрені: Співці — Христос Воскрес (тричі) і читець — Слава во вишніх Богу: Шесто - псалміє. На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава:І нині: Переполовення. По ка - физ мах сідальні Октоїха. Ангельський собор. Іпакой, степенні і прокимен голосу. Єван - геліє воскресне 7-е, від Івана 20:1-10, зач. 63-є. Воскресіння Христове (тричі). Псалом 50- ий, Слава: Молитвами апостолів: і все решта, як звичайно. Канон Пасхи з Бого ро дич - ними з ірмосом на 6, Переполовення (2-ий канон) на 4 і Самарянки на 4; Ірмоси і ка та - васія — Воскресіння день; Після 3-ої пісні: кондак Переполовення і сідальний Са ма рян - ки; після 6-ої пісні: кондак Самарянки — 3 вірою прийшовши; На 9-ій пісні — не співа - є мо Чес нішу, але ірмос 9-ої пісні — Світися, світися. Світильний — Плоттю за снув; Церковний календар Червень 2013
 • Woman — Approaching with faith. At the 9th song we do not sing More honourable, but the 9th ode of the canon — Shine forth, shine forth. Exapostilarion of Pascha — You fell asleep in the flesh: Glory: of the Pentecostarion, Both now: of the Pentecostarion. At the praises: 6 sty - khy ry of the tone, and 2 samohlasni from the Pentecostarion, Glory: of the Pentecostarion: Both now: You are most blessed. The Great Doxology. The tropar: Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. Glory: Both now; the 7th matinal doxasticon. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the tone, Glory of the Mid-feast. Kondak of the Samaritan Woman and the Mid-feast alternately. At the Liturgy: The beginning as on Thomas Sunday. After the Entrance, the tropar of the to ne, of the Mid-feast, Glory: kondak of the Samaritan Woman; Both now: of the Mid-feast. Pro keimen in tone 3: Sing to our God, Sing. Epistle is from Acts 11:19-26, 29-30, per. 28. Go - spel is from St. John 4:5:42, per. 12. Instead of It is truly worthy we sing The angel cried and Shine forth, shine forth. Communion hymn: Receive the Body of Christ; and Praise the Lord. The conclusion of the Li turgy is the same as for Thomas Sunday. Monday June 3, 2013/May 21, 2013 Fifth Week of Pascha, Tone 4 v Equal-to-the-Apostles Emperor Constantine (337), and his mother, Helena (327). Right-believing Yaroslaw, in baptism Constantine (1129) and his children Sts. Michael and The - odore, wonderworkers of Murom. : Vyshhorod (Vladimir) icon of the Mother of God Matins: Luke 1:39-49, 56 Ord.: Acts 12:12-17; John 8:42-51 Equal-to-the-Apostle: Acts 26:1-5, 12-20; John 10:1-9 Tuesday June 4, 2013/May 22, 2013 Fifth Week of Pascha, Tone 4 Martyr Basiliscus, Bishop of Comana (308). Commemoration of the Second Ecumenical Council (381). Righteous Melchizedek, king of Salem. St. John-Vladimir, martyr and ruler of Serbia (1015). Ord.: Acts 12:25-13:12; John 8:51-59 Wednesday June 5, 2013/May 23, 2013 Fifth Week of Pasch, Tone 4 Apodosis of Mid-Pentecost. St. Michael the Confessor, Bishop of Synnada (821). Uncovering of the Relics of St. Leontius, Bishop and wonderworker of Rostov (1164). Ven. Euphrosyne, Abbess of Polotsk (1173). St. Paisius, of Halych (1460). Martyr Michael ‘the black-robed’ of St. Sabbas Monastery (IX). Ord.: Acts 13:13-24; John 6:5-14 The service is from the Mid-feast of Pentecost with the exception that there is no Entrance or Old Testament readings at Vespers. At the Liturgy: the Prokeimen and communion hymn of the feast. Scripture readings of the day. In place of It is truly worthy — Virginity is foreign to motherhood. 222 June 2013 Church Calendar
 • Слава: Тріоді; І нині: Тріоді. На хвалітних: 6 стихири недільні, 4-го голосу, і 2 Тріоді (са - мо гла сні) Слава: Тріоді; І нині: Преблагословенна Єси. Велике Славословіє. Тропар — Воскрес із гробу. Єктенії та відпуст. Слава: І нині: стихира євангельська 7-а. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний; Слава: Переполовення. Кондак Самарянки і Перепо ло - вен ня напереміну. На Літургії: Початок, як у Фомину неділю. Після Входу тропар недільний, Переполо - вен ня; Слава: кондак Самарянки; І нині: Переполовення. Прокимен на голос 3-ій: Спі- вайте Богу нашому, співайте. Апостол: Діяння, зачало 28-е. Євангеліє від Івана 4:5:42, зачало 12-е. Замість Достойно — Ангел звістив; і — Світися, світися. Причасні Пасхи і не ді лі. Закінчення, як у Фомину неділю. Понеділок 3 червня, 2013/21 травня, 2013 П'ятий тиждень після Пасхи, голос 4 v Рівноапп. царя Константина (337) і матері його цариці Єлени (327). Блгв. кн. Константина (Ярослава) (1129) і дітей його кнн. Михаїла і Феодора, Муром - сь ких чу дотворців. : Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері На Утрені: Луки: 1:39-49, 56 Ряд.: Діянь 12:12-17; Івана 8:42-51 Рівноапп.: Діянь 26:1-5, 12-20; Івана 10:1-9 Вівторок 4 червня, 2013/22 травня, 2013 П'ятий тиждень після Пасхи, голос 4 Мч. Василіска (близько 308). Пам'ять Другого Вселенського Собору (381). Прав. Мелхизедека, кн. Салиму. Мч. Іоана-Володимира, кн. Сербського (1015). Ряд.: Діянь 12:25-13:12; Івана 8-51-59 Скреда 5 червня, 2013/23 травня, 2013 П'ятий тиждень після Пасхи, голос 4 Відання свята Переполовення. Прп. Михаїла спов., єп. Синадського (821). Знайдення мощей свт. Леонтія, єп. Ростовського (1164). Прп. Євфросинії, ігум. Полоцької (1173). Прп. Паїсія Галицького (1480). Прмч. Михаїла чорноризця (IX). Ряд.: Діянь 13:13-24; Івана 6:5-14 Вся служба від Преполовення, крім Bходу та паремій на Bечірні. На Літургії: проки - мен і причасний свята. Апостол і Євангеліє рядове. Замість Достойно є — Чуже ма - те рям дів ство. 223 Церковний календар Червень 2013
 • 224 June 2013 Church Calendar Thursday June 6, 2013/May 24, 2013 Fifth Week of Pascha, Tone 4 5 Ven. Simeon Stylite of the Wonderful Mountain (596). Ven. Nicetas, Stylite of Pereyaslav (1186). Martyrs Meletius Stratelates, Stephen, John and 1,218 soldiers with women and children including: Serapion the Egyptian, Callinicus the Magician, Theodore, and Faustus (ca. 218). Holy New-Ьartyrs of Kholm and Pidliassia (1940) Ord.: Acts 14:20-27; John 9:39-10:9 Friday June 7, 2013/May 25, 2013 Fifth Week of Pascha, Tone 4 v Third Finding of the Honourable Head of the Holy Glorious Prophet and Forerunner, St. John the Bapt - ist (c. 850). Priest-Martyr Therapon, Bishop of Cyprus (IV). Vespers: 1) Is. 40:1-3, 9, 41:17-18, 45:8, 48:20-21, 54:1; 2) Mal. 3:1-3, 5-7, 12, 18, 4:4-6; 3) Prov. 4:7, 16-17, 19-20, 5:1-7. Matins: Luke 7:17-30 Ord.: Acts 15:5-34; John 10:27-38 Forerunner: 2 Corinthians 4:6-15; Matthew 11:2-15 Saturday June 8, 2013/May 26, 2013 Fifth Week of Pascha, Tone 4 Apostles Carpus and Alpheus of the Seventy (I). Translation of the relics (1534) of New Martyr George of Kratovo, at Sofia (1515). Martyrs Abercius and Helen, children of Apostle Alphaeus (I). St. John of Psichaita the Confessor of Constantinople (VIII). Ord.: Acts 15:35-41; John 10:27-38 Sunday June 9, 2013/May 27, 2013 Sixth Sunday of Pascha: The Blind Man. Tone 5 Hieromartyr Therapontes, Bishop of Sardis (III). Translation of the Relics of the Holy Metropolitans of Kyiv Cyprian, Photius and Jonah (1472). Righteous John the Rusyn (Ukrainian), confessor (1730). Virgin-Martyr Theodora and Martyr Didymus the Soldier of Alexandria (304). Matins: 8th Gospel: John 20:11-18 Ord.: Acts 16:16-34; John 9:1-38 At Great Vespers: The beginning as on Thomas Sunday. At Lord, I have cried: 7 stykhyry of the Oktoikh and 3 of the Pentecostarion, Glory: of the Blind Man, Both now: the dohmatyk, In the Red Sea. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. At the aposticha: the 1st stykhyra in tone 5 — Thou, O Christ Saviour and the Paschal verses with their refrains. Glory: of the Blind man, Both now: It is the day of Resurrection. After the song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: Chanters — Christ is Risen (thrice) and the reader — Glory to God in the highest: the Six Psalms. At God is the Lord: tropar of the Resurrectional tone (twice). Glory: Both now: Rejoice, gateway of the Lord. After the kathismas the sessional hymns of the tone. Resurrectional
 • Четвер 6 червня, 2013/24 травня, 2013 П'ятий тиждень після Пасхи, голос 4 5 Прп. Симеона стовпника на Дивній горі (596). Прп. Микити, стовпника Переяславського (1186). Мчч. Мелетія Стратилата, Стефана, Іоана, Серапіона єгиптянина, Калиника волхва, Феодора і Фавста, і з ними 1218 воїнів із жінками та дітьми (близько 218). Свв. Новомучеників Холмських і Підляських. (1940) Ряд.: Діянь 14:20-27; Івана 9:39-10:9 П'ятниця 7 червня, 2013/25 травня, 2013 П'ятий тиждень після Пасхи, голос 4 v Третє знайдення голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана (близько 850). Сщмч. Ферапонта, єп. Кипрського (IV). На Вечірні: 1) Іс. 40:1-3, 9, 41:17-18, 45:8, 48:20-21, 54:1; 2) Мал. 3:1-3, 5-7, 12, 18, 4:4-6; 3) Прип. 4:7, 16-17, 19-20, 5:1-7. На Утрені: Луки 7:17-30 Ряд.: Діянь 15:5-34; Івана 10:27-38 Предтечі: 2 Коринтян 4:6-15; Матвія 11:2-15 Субота 8 червня, 2013/26 травня, 2013 П’ятий тиждень після Пасхи, голос 4 Aпп. від 70-ти Карпа і Алфея (І). Мч. Георгія (Юрія) Нового, Кратового, Софії (1515). Мчч. Аверкія і Єлени, діти Апостола Альфея (І). Прп. Іоана Психаїта, спов. Константинопольського (IX). Ряд.: Діянь 15:35-41; Івана 10:27-38 Неділя 9 червня, 2013/27 травня, 2013 Неділя 6-та після Пасхи, про сліпого, голос 5 Сщмч. Ферапонта, єп. Сардійського (III). Перенесення мощей святих Київських митрополитів: Кипріяна, Фотія та Іони (1472). Прав. Іоана Руського (українця), сповідника (1730). Мчч. Феодори діви і Дидима воїна (304). На Утрені: 8-e Євангеліє: Івана 20:11-18 Ряд.: Діянь 16:16-34; Івана 9:1-38 На Великій Вечірні: Початок, як у Фомину неділю. На Господи, взиваю: стихири Окто - їха 7, і Cліпого (Тріоді) 3; Слава: сліпого; І нині: догматик — У Червоному морі. Вхід. Про кимен — Господь воцарився. На стиховні 1-a стихира, голос 5 — Тебе, Спаса Хрис - та; і стихири Пасхи з їхніми приспівами; Слава: сліпого; І нині: Воскресіння день. Піс - ля — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: Cпівці — Христос Bоскрес (тричі) і читець — Слава во вишніх Богу: Шесто - псалміє. На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: І нині: Радуйся, Брамо Господ - ня. По кафизмах сідальні недільні. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен 225 Церковний календар Червень 2013
 • Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 8th Re surrectional Gospel, from St. John 20:11-18, per. 64. Having beheld the Resurrection of Christ (thrice). Psalm 50. Glory: Through the prayers of the Holy Apostles and the rest, as usual. Canon of Pascha with the Theotokia and irmoi on 8 and of the Pentecostarion on 6; irmoi — It is the day of Resurrection, katavasias of the ascension — To God the Saviour. After the 3rd ode: Though Thou didst descend. After the 6th ode: kondak of the Pentecostarion — With blinded spiritual eyes. At the 9th ode we do not sing More honourable, but the 9th ode of the canon — Shine forth, shine forth. Exapostilarion of Pascha — You fell asleep in the flesh: Glory: of the Pen te costarion, Both now: of the Pentecostarion. At the praises: 7 stykhyry of the tone and 1 of the Pentecostarion, Glory: of the Pentecostarion: Both now: You are most blessed. The Great Doxo lo gy. The tropar: Today salvation. Litanies and dismissal. Glory: Both now; the 8th matinal doxasticon. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the tone, kondak of the Blind Man. At the Liturgy: The beginning as on Thomas Sunday. After the Entrance, the tropar of the to ne, Glory: kondak of the Blind Man; Both now: kоndak of Pascha. Prokeimen in tone 8: Pray and give glory. Epistle is from Acts 16:16-34, per. 38. Gospel is from St. John 9:1-38, per. 34. In stead of It is truly worthy we sing The angel cried and Shine forth, shine forth. Communion hymn: Receive the Body of Christ; and Praise the Lord. The conclusion of the Liturgy is the same as for Thomas Sunday. Monday June 10, 2013/May 28, 2013 Sixth Week of Pascha, Tone 5 St. Nicetas, Bishop of Chalcedon (IX). Hieromartyr Eutychius, Bishop of Melitene (I). Martyrs Heliconis and Dapni of Thessalonica (244). Hieromartyr Helladius (VI-VII). “Nikeysky” (304), “Chukhlomsky” (Halych) (1350) icons of the Mother of God Ord. Acts 17:1-15; John 11:47-57 Tuesday, June 11, 2013/May 29, 2013 Sixth Week of Pascha, Tone 5 Virgin-Martyr Theodosia of Tyre (308). Commemoration of the First Ecumenical Council (325). St. Alexander, Patriarch of Alexandria (328). Virgin-Martyr Theodosia of Constantinople (730). Ord.: Acts 17:19-28; John 12:19-36 Wednesday June 12, 2013/May 30, 2013 Apodosis of Pascha. Tone 5 Fast day, fish, wine and oil allowed Ven. Isaac, founder of the Dalmatian Monastery (383). St. Macrina, grandmother of St. Basil the Great (IV). Ord.: Acts 18:22-28; John 12:36-47 At Great Vespers: After — Blessed is our God: the priest with the Cross, Paschal trikirion and censer sings — Christ is Risen (thrice) and exclaims the verses — Let God arise: and the rest, as during Bright Week. Psalm 103. Great Litany. Usual kathisma. At Lord, I have cried: 6 sty khyry of the Blind man (of the Pentecostarion), Glory; Both now: Who can say. No Entrance. O Glad - some Light. Prokeimen of the day — Thy mercy, O Lord. Vouchsafe, O Lord. Litany — Let us 226 June 2013 Church Calendar
 • голосу. Євангеліє воскресне 8-е, від Івана 20:11-18, зачало 64-е. Воскресіння Христове (тричі). Псалом 50-ий, Слава: Молитвами апостолів: і все решта, як звичайно. Канон Пасхи з Богородичними з ірмосом на 8, і Тріоді на 6; Ірмоси — Воскресіння день; Ката - васія вознесення — Спасителеві Богу. Після 3-ої пісні: Хоч і зійшов Ти. Після 6-ої пісні: кондак Тріоді — Засліплений душевними очима. На 9-ій пісні — не співаємо Чеснішу, але ірмос 9-ої пісні — Світися, світися. Світильний — Плоттю заснув; Слава: Тріоді; І нині: Тріоді. На хвалітних: стихири недільні 7 і Тріоді 1; Слава: Тріоді; І нині: Пребла - гословенна Єси. Велике Cлавословіє. Тропар — Нині спасіння. Єктенії та відпуст. Слава: І нині: стихира євангельська 8-а. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний, кондак сліпого. На Літургії: Початок, як у Фомину неділю. Після Bходу тропар недільний; Слава: кон - дак сліпого; І нині: кондак Пасхи. Прокимен на голос 8-ий: Помоліться і хвалу від - дайте. Апостол: Діяння 16:16-34, зач. 38. Євангеліє від Івана 9:1-38, зач. 34-е. Замість Дос той но — Ангел звістив; і — Світися, світися. Причасний — Тіло Христове і — Хва літе Гос пода. Закінчення, як у Фомину неділю. Понеділок 10 червня, 2013/28 травня, 2013 Шостий тиждень після Пасхи, голос 5 Прп. Микити спов., єп. Халидонського (IX). Сщмч. Євтихія, єп. Мелітинського (І). Мцц. Єликоніди й Дафні (244). Сщмч. Елладія, єпископа (VI-VII). Нікейської (304) і Чухломської (Галицької) ікон Божої Матері Ряд.: Діянь 17:1-15; Івана 11:47-57 Вівторок 11 червня, 2013/29 травня, 2013 Шостий тиждень після Пасхи, голос 5 Мц. Феодосії діви, Тирської (307-308). Пам'ять Першого Вселенського Собору (325). Свт. Олександра, архиєп. Олександрійського (328). Прмц. Феодосії діви (730). Ряд.: Діянь 17:19-28; Івана 12:19-26 Середа 12 червня, 2013/30 травня, 2013 Відання свята Пасхи, голос 5 Пісний день, дозволяється риба, вино та олія Прп. Ісаакія спов., ігум. обителі Далматської (383). Св. Мокрини, баба св. Василія Великого (ІV). Ряд.: Діянь 18:22-28; Івана 12:36-47 На Великій Вечірні: Після — Благословен Бог: ієрей з хрестом, трисвічником і кади лом співає — Христос Bоскрес (тричі) і виголошує стихи — Нехай воскресне Бог: і все, як на світлому тижні. Псалом 103. Велика Єктенія. Кафизма звичайна. На Господи, взиваю: сти хири сліпого (Тріоді) 6; Слава: І нині: Хто може говорити. Входу немає. Світе ти - хий. Прокимен — Милість Твоя, Господи. Сподоби, Господи. Єктенія — Допов німо. На 227 Церковний календар Червень 2013
 • complete our evening prayer. At the aposticha the stykhyra from the Oktoikh — Thou, O Christ Saviour; and the stykhyry of Pascha with their refrains; Glory: Both now: It is the day of Resurrection; and — Christ is Risen (once). After the song of Symeon; the Sunday tropar in tone 5 — Glory: Both now: Rejoice, O gateway of the Lord. Litany — Have mercy on us. The priest intones the Sunday dismissal without the Cross — May Christ Who is risen from the dead; and commemorates the saint of the day. At Matins: After the opening blessing — Glory to the One, Holy…: the full beginning as dur- ing Bright Week. Glory to God in the highest. The Six Psalms. At God is the Lord: the Sunday tro par (twice) Glory: Both now: Rejoice, O gateway of the Lord. After the 10th kathisma the ses sional hymn of Sunday: after the 11th kathisma the sessional hymn of the Blind man. Having beheld the Resurrection of Christ (once). Psalm 50. The canon of Pascha without The - o tokia with the irmoi on 6, of the Blind man on 4 and the Pre-feast of the Ascension on 4; Irmoi — It is the day of Resurrection; The katavasia of the Ascension — To God the Saviour. After the 3rd ode: kondak of the Blind man and the sessional hymn. After the 6th ode: the kondak of Pascha. At the 9th ode we do not sing More honourable, but the refrains of Pascha. The Exapostilarion of Pascha (twice) Glory: Both now: of the blind man. At the praises: 4 sty - khyry of the Blind man and the Paschal verses with their refrains — Let God arise; Glory: Both now: It is the day of Resurrection; and — Christ is Risen (once). Great Doxology. Tropar of To ne 5, Glory Both now: Rejoice, O gateway of the Lord. Litanies and the Sun day dismissal with out the Cross. 1st Hour. At the Hours: Sunday tropar; kondak of the Blind man. At the Liturgy: The beginning, as on Pascha: Christ is Risen: with verses. The usual (typical) antiphons. After the Entrance the Sunday tropar (tone 5), Glory: kondak of the Blind man, Bo th now: You did descend. Prokeimen: This is the day which the Lord has made. Epistle — Acts per. 41, 18:22-28. Gospel from St. John 12:36-47, per. 43. Instead of It is truly worthy we sing The angel cried and Shine forth, shine forth. The Communion hymn — Receive the Body of Christ. At With fear of God; Save, O Lord, Thy people; and instead of Let our mouths be filled; we sing — Christ is Risen (once). Instead of Blessed be the name of the Lord; we sing — Christ is Risen (thrice). Instead of Glory to Thee: the priest intones Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and the singers continue and on those in the tombs bestowing life. The priest in tones the dismissal with the cross in his hand. After the Liturgy the Plashchanytsia is removed from the Holy Table and returned to its usual place. Note: The prayer O Heavenly King is not recited between Pascha and Pentecost. The 9th Hour (and all other services which normally begin with the recitation of O Heavenly King) be gins with the reading of the Trisagion (Holy God) — thus until the day of Pentecost, from which day O Heavenly King is again said at the beginning of services. Thursday June 13, 2013/May 31, 2013 : THE ASCENSION OF OUR LORD, Tone 5 Apostle Hermes of the Seventy (I). Martyr Hermias (II). Martyr Philosophus at Alexandria (252). Vespers: 1) Is. 2:2-3; 2) Is. 62:10-12, 63:1-3, 7-9; 3) Zach. 14:4, 8-11 Matins: Mk. 16:9-20 Liturgy: Acts 1:1-12; Lk. 24:36-53 228 June 2013 Church Calendar
 • стиховні: стихира Октоїха — Тебе, Спаса Христа; і стихири Пасхи з їхніми приспі - вами; Слава: І нині: Воскресіння день; і — Христос Bоскрес (раз). Після — Нині відпу с - каєш: тропар недільний 5-го голосу — Безпочаткове; Слава: І нині: Радуйся, Брамо Гос - подня. Єктенія — Помилуй нас. Боже. Ієрей виголошує без Xреста відпуст недільний — Христос, що воскрес із мертвих; і поминає святого дня. На Утрені: Після початкового виголосу — Слава святій: повний початок, як на Cвіт- ло му Tижні. Слава во вишніх Богу. Шестопсалміє. На Бог Господь: тропар недільний — Безпочаткове (двічі); Слава: І нині: Радуйся, Брамо Господня. Після 10-ої кафизми сіда - ль ний недільний; після 11-ої кафизми сідальний сліпого. Воскресіння Христове (раз). Псалом 50-ий. Канон Пасхи без Богородичних з ірмосом на 6, сліпого на 4 і Перед свя - та Вознесення на 4; Ірмоси — Воскресіння день; Катавасія вознесіння — Спасителeві Богу. Після 3-ої пісні: кондак сліпого і сідальний; після 6-ої пісні: кондак Пасхи — Хоч і до гробу. На 9-ій пісні — не співаємо Чеснішу, але приспіви Пасхи. Світильний — Плоттю заснув (двічі); Слава: І нині: сліпого. На хвалітних: стихири сліпого 4 і сти - хири Пасхи з їхніми приспівами — Нехай воскресне Бог; Слава: І нині: Воскресіння день: і — Христос Воскрес (раз). Велике Славословіє. Тропар, голос 5 — Безпочаткове: Слава: І нині: Радуйся, Брамо Господня. Єктенії та відпуст недільний без хреста. Час 1- ий. На Часах: Тропар недільний; кондак сліпого. На Літургії: Початок, як на саму Пасху: Христос Воскрес: із стихами. Антифони зоб - ра жа льні (звичайні). Після Bходу тропар недільний, голос 5 — Безпочаткове; Слава: кондак слі пого; І нині: Хоч і до гробу. Прокимен — Цей день що його сотворив Господь. Апостол: Діяння 18:22-28, зач. 41. Євангеліє від Івана 12:36-47, зач. 43-є. Замість Дос - тойно — Ангел звістив; і — Світися, світися. Причасний — Тіло Христове. На — Зі страхом Божим; і на — Спаси, Боже, людей Твоїх; і замість — Нехай будуть повні уста наші: спі ваємо — Христос Воскрес (раз). Замість — Нехай буде Ім'я Господнє: Христос Воскрес (тричі). Замість — Слава Тобі: ієрей співає Христос Воскрес…(до половини). Співці — і тим, що в гробах життя дарував. Ієрей виголошує відпуст Пасхи з Хрес - том. Після Літургії прибирається Плащаниця з Престола, і переноситься на своє звичайне місце. Заввага: Молитва до Святого Духа — Царю Небесний — не виголошується аж до дня П’ятидесятниці. 9-ий Час (і всі інші служби, які звичайно починаються з читан ням чи співом Царю Небесний) починається з читанням Трисвятого. Так буває до са мої П'я - ти десятниці, коли вперше читається на початку служби — Царю Небес ний. Четвер 13 червня, 2013/31 травня, 2013 : ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ, голос 5 Ап. від 70-ти Єрма (І). Мч. Єрмія (II). Мч. Філософа, Олександрійського (III). На Вечірні: 1) Іс. 2:2-3; 2) Іс. 62:10-12, 63:1-3, 7-9; 3) Зах. 14:4, 8-11. На Утрені: Мк.16:9-20. На Літургії: Діян. 1:1-12; Лк. 24:36-53. 229 Церковний календар Червень 2013
 • At Great Vespers: After the initial blessing — O come, let us worship , Psalm 103. Blessed is the man is not sung. At Lord, I have cried : 10 stykhyry of the feast, Glory: Both now. of the feast. Entrance. Prokeimen of the day — Judge me, O God. Paremii of the feast. At the Litia and at the aposticha: stykhyry of the feast. At the blessing of loaves — tropar of the feast (thrice). At Matins: At God is the Lord: tropar of the feast (thrice). After the kathismas the sessional hymns of the feast. The Polyelei; Magnification of the feast. Sessional hymns of the feast. From my youth. Prokeimen of the feast. Gospel, Mk. 16:9-20, per. 71. Having beheld the Resurrection of Christ (once). Psalm 50. Glory: Through the prayers of the Holy Apostles, Both now: Through the prayers of the Theotokos, Have mercy on me, O God. Stykhyrа of the feast — Today the heav- enly powers. First canon of the feast with its irmos on 8 and the second canon of the feast with its irmos on 6. Irmoi — To God the Saviour; katavasia — Covered with the Divine. After the 3rd ode of the ca non: sessional hymn of the feast, Glory: Both now, the same. After the 6th ode: kon- dak and ikos of the feast. At the 9th ode we do not sing More honourable, but the refrain of the feast: Magnify, O my soul, Christ the Giver-of-life, who ascended from the earth to heaven. After this we sing the irmos and tropars of the 1st canon. To the irmos and tropars of the 2nd canon the refrain — Angels having witnessed the ascension of the Master were afraid. Exapostilarion of the feast thrice. At the praises: 4 stychyry of the feast, Glory: Both now: of the feast. After the Great Doxology: the tropar of the feast. The dismissal of the feast — Christ, Who ascended to the heavens in glory and is seated at the right hand of God the Father…. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the feast. At the Liturgy: The antiphons of the feast. Entrance verse — God is gone up… (intoned by the deacon/priest), and we sing the tropar of the feast, Glory: Both now: kondak of the feast. Prokeimen of the feast in tone 7 — Be exalted, O God, above the heavens. Epistle from the Acts, per. 1, Gospel from St. Luke, per. 114. Instead of It is truly worthy — the refrain Magnify, O my soul, Christ the Life-giver; and the 9th irmos — Thou Who art incomprehensible. Communion verse of the feast — God is gone up. Dismissal of the feast. Note: Until the Leavetaking of the Ascension at Matins when we sing the Great Doxology the katavasia To God the Saviour; other than the 7th Sunday and the Leavetaking of the Ascen - sion. At Liturgy during the week: O come, let us worship… save us, O Son of God, who has as - cended in glory. Prokeimen, Alleluia verses and communion verse of the feast. Friday, June 14, 2013/June 1, 2013 Afterfeast of the Ascension, Tone 5 Martyrs Justin the Philosopher, and those with him: Martyr Justin, Chariton and his wife Charita, Euelpistus, Hierax, Peon, Valerian and Justus (166). Ven. Agapitus, unmercenary physician, of the Near Kyivan Caves (XI). Ord.: Acts 19:1-8; John 14:1-11 Saturday June 15, 2013/June 2, 2013 Afterfeast of the Ascension, Tone 5 St. Nicephorus the Confessor, Patriarch of Constantinople (828). 5 Great Martyr John the New of Suchava (1330-1340). “Kyiv-Bratska” Icon of the Mother of God (1654) Ord.: Acts 20:7-12; John 14:10-21 Sunday June 16, 2013/June 3, 2013 Seventh Sunday after Pascha. Afterfeast of the Ascension, Tone 6 230 June 2013 Church Calendar
 • На Великій Вечірні: Після виголосу — Прийдіть, поклонімось: Псалом 103. Співаємо — Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири свята на 10; Слава: І нині: свята. Проки - мен дня — Боже, в ім'я Твоє. Паремії. На Літії і на стиховні: стихири свята. На благо - сло венні хлібів: тропар свята (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар свята (тричі). По кафизмах сідальні свята. Поліє- лей; Величання свята. Сідальні свята. Від юності моєї. Прокимен — Вийшов Бог серед окликiв. Євангеліє від Марка 16:9-20, зач. 71-е. Воскресіння Христове: раз. Псалом 50- ий, Сла ва: Молитвами апостолів; І нині: Молитвами Богородиці, Помилуй мене. Боже, сти хира свята — Сьогодні небесні сили. Канон свята перший з ірмосом на 8 і другий ка нон свята з ірмосом на 6; Ірмоси — Спасителеві Богу; Катавасія — Божественним покри тий. Після 3-ої пісні: сідальний свята; Слава: І нині: те саме. після 6-ої пісні: кон - дак і ікос свята. На 9-ій пісні — не співаємо Чеснішу, але приспів свята — Величай, ду - ше моя, Христа Життєдавця, що вознісся від землі на небо. Приспівуємо його до ір - мо са і тропарів 1-го канона. До ір моса і тропарів другого канону, приспів — Ангели воз несення Владики побачивши, ужахнулися, як зі славою взятий від землі на небо. Світильний свята (тричі). На хваліт них: стихири свята на 4, Слава: І нині: свята. Піс - ля Великого Славословія — тропар свята. Відпуст свята — Христос, що в славі вознісся від нас на небо, і сів праворуч Бога й Отця. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак свята. На Літургії: Антифони свята. Вхідне — Вийшов Бог серед окликiв. Господь — під голос сурми. І співаємо тропар свята: Слава: І нині: кондак свята. Прокимен на голос 7-ий — Вознесися на небеса, Боже. Апостол: Діяння, зачало 1. Євангеліє від Луки, зачало 114-е. Замість Достойно є — приспів — Величай, душе моя, Христа Життєдавця; і 9-ий ір - мос — Тебе, незбагненного. Причасний — Зійшов Бог серед окликів. Відпуст свята. Увага: До Віддання Вознесіння, на Утрені, коли співається Велике Славословіє, катава- сія — Спасителеві Богу; крім 7-ої неділі та Віддання Вознесіння. На Літургії, на тижні: Прийдіть, поклонімось... Спаси нас, Сину Божий, що вознісся в славі. Прокимен, Алилу - арій і причасний свята. П’ятниця 14 червня, 2013/1 червня, 2013 Післясвята Вознесіння, голос 5 Мчч. Юстина Філософа і другого Юстина і з ними Харитона, Харити, Євелпіста, Єрак - са, Пеона і Валеріана й Юста (166). Прп. Агапита Печерського, лікаря безсрібника, в Ближніх печерах (XI). Ряд.: Діянь 19:1-8; Івана 14:1-11 Субота 15 червня, 2013/2 червня, 2013 Післясвята Вознесіння, голос 5 Свт. Никифора спов. патр. Константинопольського (828). 5 Вмч. Іоана Нового, Сучавського (1330-1340). «Києво-Братської» ікони Божої Матері (1654) Ряд.: Діянь 20:7-12; Івана 14:10-21 Неділя 16 червня, 2013/3 червня, 2013 Неділя 7-ма після Пасхи. Післясвята Вознесіння, голос 6 231 Церковний календар Червень 2013
 • The Fathers of the First Ecumenical Council (325). Martyr Lucillian and those with him at Byzantium: the youths Claudius, Hypatius, Paul, and Dionysius; and Virgin Paula (270-275). Hieromartyr Lucian the bishop, Maxianus the priest, Julian the deacon and Martyrs Marcel - linus and Saturninus in Belgium (c.96). “Chelnsk” Icon of the Mother of God named “Tenderness” (movable holiday on the 7th Sunday of Pascha) Vespers: 1) Gen. 14:14-20; 2) Deut. 1:8-10, 15-17; 3) Deut. 10:14-21. Matins: 10, Jn. 21:1-14. Liturgy: Acts 20:16-18, 28-36; Jn. 17:1-13. At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 3 stykhyry from the Oktoikh, 3 from the Ascension and 4 stykhyry of the Holy Fathers; Glory of the Fathers; Both now, dohmatyk of tone 6. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. Old Testament Readings. The aposticha of tone 6, Glory: of the Fathers, Both now: of the Ascension. After the song of Symeon: the tro par of the Holy Fathers (twice) and of the Ascension (once). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: of the Holy Fathers Both now: of the Ascension. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Resurrectional Ev logitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 10th Resurrectional Go - spel, from John 21:1-14, per. 66. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Sunday canon with irmos on 4, of the Ascension on 4 and for the Fathers on 6. Irmoi — When Israel; katavasia of the Ascension. After the 3rd song of the canon: kondak of the feast and kathisma hymn of the Fathers, Glory: the second of the Fathers, Both now: of the Ascension. After the 6th song: kondak and ikos of the Fathers. At the 9th song: More hon- ourable. 10th Sunday Exapostilarion Glory: of the Fathers, Both now: of the Ascension. At the praises: 4 stykhyry of the Resurrection, and 4 of the Fathers with their refrains: Glory: of the Fathers; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. Glory: Both now: 10th matinal doxasticon. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the Fathers and of the Ascension alternately. Kondak: of the Ascension and the Fathers alternately. At the Liturgy: At the Entrance, the tropars of the Resurrectional tone, the Ascension and the Fathers, Glory: kondak of the Fathers, Both now: kondak of the Ascension. Prokeimen in tone 4, Blessed are You, Lord God of our fathers. Epistle from Acts 20:16-18, 28-36, per. 44. Gospel from St. John 17:1-13, per. 56. In place of It is truly worthy the refrain Magnify, O my soul, Christ the Giver-of-life and the 9th irmos of the canon. Communion hymns — Praise the Lord, and Rejoice in the Lord, you righteous. In place of We have seen the true light we sing the tropar of the Ascension: You have ascended in glory. Monday June 17, 2013/June 4, 2013 Afterfeast of the Ascension, Tone 6 St. Metrophanes, first Patriarch of Constantinople (326). Sts. Martha and Mary, sisters of St. Lazarus (I). Martyrs Frontasius, Severinus, Severian, and Silanus of Gaul (I). Martyr Concordius of Spoleto (ca. 175). Hieromartyr Astius, Bishop of Dyrrachium (110). St. Zosimas of Cilicia, Bishop of New Babylon (Egypt) (VI). 232 June 2013 Church Calendar
 • Свв. Отців І Вселенського Собору (325). Мчч. Лукілліана, і тих, що були із ним у Византії: молодь Клавдія, Іпатія, Павла, Діоні - сія і Павли діви (270-275). Сщмчч. Лукіана єп., Максіана пресвітера, Юліяна диякона, та мученики Маркеліна і Сатурніна в Бельгії (81-96). Челнської «Ніжности» ікони Божої Матері (перехідне святкування в неділю 7-му після Пасхи) На Вечірні: 1) Буття 14:14-20; 2) Повт. Зак. 1:8-10, 15-17; 3) Повт. Зак. 10:14-21. На Утрені: 10-е Євангеліє, Ів. 21:1-14. На Літургії: Діяння 20:16-18, 28-36; Ів. 17:1-13. На Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 3, Вознесіння 3 і отців 4; Слава: Отців; І нині: догматик, голос 6 — Хто не ублажить Тебе. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. Паремії. На стиховні: стихири Октоїха голос 6; Слава: Отців; І нині: Вознесіння. Після — Нині відпускаєш: тропар Отців — Препрославлений Ти (двічі) і Вознесіння (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний — Ангельські сили (двічі); Слава: отців; І нині: Вознесіння. По кафизмах сідальні недільні. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 10-е, від Івана 21:1-14, зач. 66. Воскресіння Хри - с тове: і все решта, як звичайно. Канон недільний з ірмосом на 4, вознесіння на 4 і От - ців на 6; Ірмоси — Як по сухому; Катавасія Вознесіння — Божественним покри тий. Пі сля 3-ої пісні: кондак свята і сідальний Отців: Слава: другий Отців: І нині: Воз не сін - ня. Після 6-ої пісні: кондак і ікос Отців; На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій вос - кресний 10-ий; Слава: отців; І нині: Вознесіння. На хвалітних: стихири недільні 4 і От - ців 4 з їхніми приспівами; Слава: Отців; І нині: Преблагословенна Єси. Велике Сла во - сло віє. Тропар — Воскрес із гробу. Єктенії та відпуст. Слава: І нині: стихира єван ге ль - сь ка 10-а. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний: Слава: Вознесіння і Отців напереміну; кондак Возне сін - ня і отців напереміну. На Літургії: Після Bходу тропар недільний, вознесіння і отців; Слава: кондак отців; І нині: кондак Вознесіння. Прокимен на голос 4-ий: Благословен Єси, Господи, Боже От - ців наших. Апостол: Діяння 20:16-18, 28-36, зач. 44. Євангеліє від Івана 17:1-13, зач. 56. Замість До с тойно: приспів — Величай, душе моя, Христа Життєдавця; і 9-ий ірмос — Ти понад ро зум. Причасний — Хваліте Господа; і — Радуйтеся, праведні. За мі с ть — Ми бачили Світло Істине: співається тропар — Вознісся єси у славі. Понеділок 17 червня, 2013/4 червня 2013 Післясвята Вознесіння, голос 6 Свт. Митрофана, патр. Константинопольського (326). Правв. Марфи і Марії, сестер Лазаря (І). Мчч. Фронтасія, Северина, Северіана і Силама (І). Мч. Конкордія (близько 175). Сщмч. Астія, єп. Діррахійського (II). Прп. Зосими, єп. Вавілона Єгипетського (VI). 233 Церковний календар Червень 2013
 • Ord.: Acts 21:8-14; John 14:27-15:7 Tuesday June 18, 2013/June 5, 2013 Afterfeast of the Ascension, Tone 6 Hieromartyr Dorotheus, Bishop of Tyre (c. 361). Translation of the Relics of the passion bearer Ihor, great prince of Chernihiv and Kyiv, in bap- tism George and in monasticism Gabriel (1150). St. Constantine, Metropolitan of Kyiv and all Rus’ (1159). Martyrs Marcian, Nicander, Hyperechius, Apollonius, Leonides, Arius, Gorgias, Selenias, Ire - ne, and Pambo of Egypt (305-311). St. Theodore the Wonderworker, hermit of the Jordan (583). St. Anubius, confessor and anchorite of Egypt (V). St. Abba Dorotheos of Palestine (620). “Ihor” Icon of the Mother of God (1147) Ord.: Acts 21:26-32; John 16:2-13 Wednesday June 19, 2013/June 6, 2013 Afterfeast of the Ascension, Tone 6 Ven. Bessarion the Wonderworker of Egypt (466). Ven. Hilarion the New, abbot of the Dalmation Monastery (845). Virgin-martyrs Archelais, Thecla, and Susanna, beheaded at Salerno (293). Ord. Acts 23:1-11; John 16:15-23 Thursday June 20, 2013/June 7, 2013 Afterfeast of the Ascension, Tone 6 Hieromartyr Theodotus, Bishop of Ancyra (303). Hieromartyr Marcellinus, Pope of Rome (304). Hieromartyr Marcellus, Bishop of Rome and those with him: Sisinius and Cyriacus deacons, Smaragdus, Largus, Apronian, Saturninus, Pappias, Maurus, Crescentian, Priscilla, Lucina and princess Artemia (304-310). Martyrs Cyriaca, Caleria and Mary, of Caesarea in Palestine (304). Ord.: Acts 25:13-19; John 16:23-33 Friday June 21, 2013/June 8, 2013 Apososis of the Ascension, Tone 6 5 Translation of the Relics of the Great Martyr Theodore Stratelates (319). St. Ephraim, patriarch of Antioch (545). St. Zosimas, monk, of Phoenicia (Syria) (VI). “Yaroslavl” (13th c.) and “Uriupinsk” (1827) Icons of the Mother of God. Ord.: Acts 27:1-44; John 17:18-26 At Vespers and Matins: The Service is festive, except Vespers Entrance, Old Testament Read - ings and Polyelei at Matins. At the Liturgy: After the Entrance tropar of the Feast, Glory: Both now: Kondak, Prokeimen, Al leluia and communion hymn of the feast. Epistle and Gospel readings of the day. Saturday June 22, 2013/June 9, 2013 Trinity Remembrance Saturday (for the Departed), Tone 6 5 St. Cyril, Archbishop of Alexandria (444). 234 June 2013 Church Calendar
 • Ряд.: Діянь 21:8-14; Івана 14:27-15:7 Вівторок 18 червня, 2013/5 червня, 2013 Післясвята Вознесіння, голос 6 Сщмч. Дорофея, єп. Тирського (близько 361). Перенесення мощей страстотерпця блгв. Ігоря, вел. кн. Чернігівського і Київського, у св. хрещенні Георгія (Юрія), у чернецтві Гавриїла (1150). Блж. Константина, митр. Київського і всієї Русі (1159). Мчч. Маркіана, Никандра, Іперехія, Аполлона, Леоніда, Арія, Горгія, Селінія, Іринія і Памвона (305-311). Прп. Феодора чудтв. (близько VI). Прп. Анувія, пустельника Єгипетського (IV). Прп. Дорофея, з обителі Савви Серида (близько 620). Ігорської ікони Божої Матері (1147) Ряд.: Діянь 21:26-32; Івана 16:2-13 Середа 19 червня, 2013/6 червня, 2013 Післясвятв Вознесіння, голос 6 Прп. Віссаріона, чудотворця Єгипетського (466). Прп. Іларіона Нового (845). Прмцц. дів Архелаї, Фекли і Сусанни (293). Ряд.: Діянь 23:1-11; Івана 16:15-23 Четвер 20 червня, 2013/7 червня 2013 Після свята Вознесіння, голос 6 Сщмч. Феодота Анкірського (303). Сщмч. Маркеліна, папи Римського, Клавдія, Кирина, і Антоніна (304). Сщмч. Маркела, папи Римського, мчч. Сисинія і Киріака дияконів, Смарагда, Ларгія, Апроніана, Сатурніна, Папія і Мавра воїнів та Крискентіана, мцц. Прискілли, Лукини і Артемії царівни (304-310). Мцц. Калерії (Валерії), Киріакії і Марії в Кесарії Палестинській (304). Ряд.: Діянь 25:13-19; Івана 16:23-33 П'ятниця 21 червня, 2013/8 червня, 2013 Віддання Вознесіння, голос 6 5 Перенесення мощей велико мученика Феодора Стратилата (319). Прп. Єфрема, патр. Антіохійського (545). Прп. Зосими Фінікійського (VI). Ярославської (ХІІІ) та Урюпинської (1827) ікон Божої Матері Ряд.: Діянь 27:1-44; Івана 17:18-26 На Вечірні і Утрені: вся служба празника, крім Входу, паремії і поліелея на Утрені. На Літургії: по Вході тропар празника, Слава: І нині: кондак, прокимен, аллилуя і при - часний празника. Апостол і Євангеліє — денні. Субота 22 червня, 2013/9 червня, 2013 Троїцька поминальна субота, голос 6 5 Свт. Кирила, архиєп. Олександрійського (444). 235 Церковний календар Червень 2013
 • Five nuns beheaded in Persia: Martyrs Thecla, Mariamne, Martha, Mary and Enmatha (346). Ord.: Acts 28:1-31; John 21:15-25 Departed: 1 Thessalonians 4:13-17; John 5:24-30 The service for the reposed is sung in the evening and the morning as for the Saturday of Meat-Fare, only using the stykhyry and verses of the Oktoikh from the 6th tone. At the Liturgy: Epistle from Acts 28:1-31, per. 51 and from Thesslonians 4:13-17, per. 270. Go - spel from St. John 26:15-25, per. 67 and St. John 5:24-30, per. 16. In place of We have seen the true light (which is not sung from Pascha till Pentecost) it is customary to sing the tropar By the depth of your wisdom at today’s Li turgy. After the Liturgy a universal Panakhyda for all Orthodox Christians is served. Sunday June 23, 2013/June 10, 2013 : PENTECOST. Trinity Sunday Hieromartyr Timothy, Bishop of Prussa (361-363). St. John, Metropolitan of Tobolsk (1715). Ven. Silvanus of the Kyivan Caves (XIII-XIV). Martyr Alexander and Virgin-Martyr Antonina at Constantinople (313). St. Theophanes, monk of Antioch (363). St. Bassion, Bishop of Lodi (409). Vespers: 1) Num. 11:16-17, 24-29; 2) Joel 2:23-32; 3) Ez. 36:24-28. Matins: Jn. 20:19-23. Liturgy: Acts 2:1-11; Jn. 7:37-52, 8:12 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 10 stykhyry of the feast, Glory; Both now, of the feast. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. Old Testament readings. At the Litia and aposticha — the stykhyry of the feast. At the blessing of loaves — the tropar of the feast (thrice). At Matins: At God is the Lord: tropar of the feast (thrice). After the kathismas the sessional hymns of the feast. The Polyelei; Magnification of the feast. Sessional hymn. From my youth. Prokeimen — Thy good Spirit. Gospel from John 20:19-23, per. 65. We do not sing Having beheld the Re surrection of Christ, but immediately read Psalm 50. Glory: Through the prayers of the Apost les. Both now: Through the prayers of the Theotokos. Have mercy on me, O God; and the stykhyra of the feast: O Heavenly King. Canons of the feast with two irmoi; katavasia — these same irmoi. After the 3rd ode: sessional hymn of the feast. After the 6th ode: kondak and ikos of the feast. At the 9th ode we do not sing More honourable, but the irmos Unbe tro - th ed Mo ther and Rejoice, O, Queen. Exapostilarion of the feast thrice. At the praises: 6 sty - khyry of the feast, Glory; Both now: of the feast — O Heavenly King. After the Great Doxo - logy: the tro par of the feast. Dismissal of the feast — May Christ our true God, who sent down from heaven the Most Holy Spirit upon His disciples and apostles in the form of tongues of fire. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the feast. At the Liturgy: Antiphons of the feast. Entrance verse — Be exalted, O Lord…and we sing the tropar of the feast; Glory: Both now: kondak of the feast. In place of Holy God – All Who have been baptized into Christ. Prokeimen in tone 8, Their proclamation has gone out into all the earth. Epistle from Acts 2:1-11, per. 3. Gospel from St. John 7:37-52, 8-:12, per. 27. In place of It is truly worthy we sing Rejoice, O, Queen. Communion hymn — Thy Good Spirit. Dis missal of the feast. 236 June 2013 Church Calendar
 • Прпмцц. Фекли, Маріямни, Марфи, Марії й Емафи, усікновення голов в Персії (346). Ряд.: Діянь 28:1-31; Івана 21:15-25 Заупокой: 1 Фесалоники 4:13-17; Івана 5:24-30 Співаємо службу за померлих — увечері та ранком, як в М'ясопусну суботу, тільки з Октоїха піснопіння беруться 6-го голосу. На Літургії: Апостол — Діяння 28:1-31, зач. 51, і Сол. 4:13-17 зач. 270. Євангеліє від Іва - на 26:15-25, зач. 67, i від Іва на 5:24-30, зач. 16. Замість — Ми бaчили Світло Істине: (що не співається від Святої Пасхи), є звичай спі вати в цей день тропар — Глибиною му - дрості. По Літургії відправляється вселенська Панахида по всіх православних християн. Неділя 23 червня, 2013/10 червня, 2013 : П'ЯТИДЕСЯТНИЦЯ. День Святої Тройці Сщмч. Тимофія, єп. Пруського (361-363). Свт. Іоана, митр. Тобольського (1715). Прп. Силуана, схимника Печерського, в Дальніх печерах (ХІІІ-XІV). Мчч. Олександра і Антоніни діви (близько 313). Прп. Феофана Антіохійського (369). Свт. Вассіана, єп. Лавдійського (409). На Вечірні: 1) Чис. 11:16-17, 24-29; 2) Іоїля 2:23-32; 3) Єз. 36:24-28. На Утрені: Ів. 20:19-23. На Літургії: Діяння 2:1-11; Ів. 7:37-52, 8:12 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири свята на 10; Слава: І нині: свята — Прийдіть, люди. Прокимен — Господь воцарився. Паремії. На Літії і на сти ховні: стихири свята. На благословенні хлібів: тропар свята (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар свята (тричі). По кафизмах сідальні свята. Полі є - лей; Величання свята. Сідальний. Від юності моєї. Прокимен — Дух Твій Благий. Єван геліє від Івана 20:19-23, зачало 65. Не співаємо — Воскресіння Христове; але від - разу — Псалом 50-ий; Слава: Молитвами апостолів; І нині: Молитвами Богородиці; Помилуй мене, Боже; і стихира свята — Царю небесний. Канони свята з двома ірмо са - ми; Катавасія — ті ж ір моси. Після 3-ої пісні: сідальний свята; після 6-ої пісні: кондак і ікос свята. На 9-ій пісні — не співаємо Чеснішу, але ірмоси — Мати неневісна: і — Радуйся, Царице. Світильний свята (тричі). На хвалітних: стихири свята на 6, Слава: І нині: свята — Царю не бесний. Після Великого Славословія — тропар свята. Відпуст свята — Христос, що в по добі вогненних язиків, з небес послав Пресвятого Духа на свя - тих Своїх учеників і апостолів. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак свята. На Літургії: Антифони свята. Вхідне — Піднесися, Господи, силою Твоєю! Будемо співа ти й прославляти могутність Твою. І співаємо тропар свята: Слава: І нині: кондак свята. За міс - ть Трисвятого — Усі ті, що в Христа хрестилися. Прокимен на голос 8-ий — По всій землі лунає голос їх. Апостол: Діяння 2:1-11, зач. 3-є. Євангеліє від Івана 7:37-52, 8-:12, зач. 27-е. Замість Достойно є — Радуйся, Царице. Причасний — Дух Твій Бла гий. Відпуст свята. 237 Церковний календар Червень 2013
 • After the dismissal of Liturgy (or in the evening) Vespers With Kneeling Prayers is served. Blessed is our God: O Heavenly King: the Trisagion, after the Our Father: Come, let us worship: and Psalm 103 is read. Great Litany with the special petitions for the Descent of the Holy Spi - rit upon those who are praying. No kathisma reading. At Lord, I have cried 6 stykhyry, Glory: Both now: O Heavenly King. Entrance with the censer. Great Prokeimen — Who is so great a God as our God. Deacon or priest — Again and again on bended knees let us pray to the Lord. Sing ers — Lord, have mercy (thrice — and thus before the reading of each prayer). And all kneel (for the first time since Pascha), and the priest reads the first kneeling prayer in the Royal Doors, facing the people. Then — Help, save, have mercy and raise us up from our knees, O God, by Thy grace. Exclamation — For Thine it is to show mercy and save us. Then the Litany — Let us all say; and after the exclamation the second kneeling prayer is read. Exclamation — Through the compassions of Thine only begotten Son. Vouchsafe, O Lord. Then the third kneeling prayer is read, with the exclamation For Thou art the repose of our souls and bodies. Litany — Let us complete. Then the aposticha — Today as a sign to all; Glory: Both now: Come O ye people. After the song of Symeon the tropar of the feast. The dismissal — May Christ, who from the Father and the Divine bosom of heaven descended to the earth… Monday June 24, 2013/June 11, 2013 First Week after Pentecost, Tone 7 DAY OF THE HOLY SPIRIT v Holy Apostles Bartholomew and Barnabas (I). (Service for the apostles is moved to Tuesday, June 12) Icons of the Mother of God: “Tupichevsk” and “Cyprus” (movable holiday on the Day of the Holy Spirit) and “It is Truly Meet” (Axion Estin) (10th c.) Matins: John 21:15-25 Ord.: Ephesians 5:9-19; Matthew 18:10-20 Apostle: Acts 11:19-26, 29-30; Luke 10:16-21 At Small Compline: Canon to the Holy Spirit. At Matins: At God is the Lord: tropar of the feast (thrice). After the kathismas the sessional hymns of the feast. Psalm 50. Both canons of the feast. After the 3rd ode the sessional hymn Most-holy Spirit; after the 6th ode the kondak of the feast. More honourable is not sung, but we sing the irmos Rejoice, Queen, Glory of mothers. Exapostilarion of the feast. At the praises 4 stykhyry of the feast: Glory: Both now: When God confused the tongues. Great Doxology. Tro par of the feast. Litanies and dismissal of the feast — May Christ our true God, who sent down from heaven the Most Holy Spirit upon His disciples and apostles in the form of tongues of fire… 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the feast. At the Liturgy: Regular (typical) antiphons. The Entrance verse of the feast — Be exalted, after which we sing the tropar of the feast: Glory: Both now: kondak of the feast. The Trisagion is sung. Prokeimen — Save, O Lord. Epistle to the Ephesians 5:9-19, per. 229. Gospel to Mat - thew 18:10-20, per. 75. In place of It is truly worthy we sing Rejoice, Queen, Glory of mothers (thus till the Leavetaking inclusive). Communion hymn and dismissal of the feast. Note: Until the Leavetaking of Pentecost we sing More honourable at the 9th ode of the canon of Matins. At the Liturgy, at the Entrance we sing O come, let us worship. . . O Good Comforter, save us who sing to You. The Prokeimen, alleluia verses, hymn to the Mother of God, Com m - union hymn and dismissal are of the feast. 238 June 2013 Church Calendar
 • 239 Церковний календар Червень 2013 Після відпусту Літургії відправляється Вечірня з Колінопреклонними Молитвами. Бла гословен Бог: Царю небесний: Трисвяте, по Отче наш: Прийдіть, поклонімось: і Пса - лом 103 читається. Велика Єктенія, з особливими, додатковими проханнями про зшес - тя Духа Святого на тих, що моляться. Кафизми немає. На Господи, взиваю: сти хири на 6; Слава: І нині: Царю небесний. Вхід з кадилом. Прокимен великий — Хто Бог великий, як Бог наш. Ти єси Бог, що твориш чудеса. Диякон або ієрей — Ще, й ще, схиливши коліна, Господеві помолімось. Співці — Господи, помилуй (тричі — так буває пе ред кож - ною молитвою). І всі стають (вперше від Пасхи) на коліна, і ієрей читає першу Коліно - при клонну Молитву в Царських Дверях, лицем до людей. Тоді — Заступи, спаси, поми - луй, піднеси з колін нас, Боже, Твоєю благодаттю. Виголос — Бо Тобі належить ми лу ва - ти і спасати нас. Тоді Єктенія — Промовмо всі; і після виголосу — друга Коліно пре - клон на Молитва. Виголос — Милосердям Єдинородного Сина Твого. Сподоби, Гос поди. То - ді тре тя Колінопреклонна Молитва, з виголосом — Бо Ти єси упокоєння душ і тіл на - ших. Єк тенія — Доповнімо. Тоді стихири на стиховні — Нині на знак усім: Сла ва: І ни ні: При йдіть, люди. Після — Нині відпускаєш: тропар — Благословен єси, Хрис те Боже наш. Від пуст — Христос, що з Отчого і Божественного лона з неба на землю зійшов... Понеділок 24 червня, 2013/11 червня 2013 Седмиця 1-ша після П'ятидесятниці, голос 7 ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА v Апостолів Варфоломея і Варнави (І). (Служба апостолів переноситься на вівторок, 12 червня) Ікон Божої Матері: Тупічевської та Кіперської (перехідне святкування в День Святого Духа), та «Достойно є» (Милуюча) (Х) На Утрені: Івана 21:15-25 Ряд.: Ефесян 5:9-19; Матвія 18:10-20 Апостолам: Діянь 11:19-26, 29-30; Луки 10:16-21 На Mалому Повечір'ї: Канон Святому Духові. На Утрені: На Бог Господь: тропар свята — Благословен єси, Христе Боже наш (тричі). По кафизмах сідальні свята. Псалом 50. Обидва канона свята. Після 3-ої пісні сіда ль - ний — Всесвятий Дух; після 6-ої пісні кондак свя та. Не співаємо Чеснішу, але ірмос 9- ої пісні канона. Світильний свята. На хваліт них стихири свята на 4: Слава: І нині: Коли змішав Бог мови. Велике Славословіє. Тропар свята. Єктенії і відпуст свята — Христос, що в подобі вогненних язиків, з небес по слав Пресвятого Духа на святих Своїх учеників і апостолiв. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак свята. На Літургії: Антифони зображальні (звичайні). Вхідне — Піднесися, Господи, силою Тво єю! Будемо співати й прославляти могутність Твою. І співаємо тропар свята: Сла - ва: І нині: кондак свята. Трисвяте. Прокимен — Спаси, Господи. Апостол до Єфесян 5:9-19, зач. 229-е. Євангеліє від Матвія 18:10-20, зач. 75-е. Замість Достойно — Ра дуйся, Царице. Причасний — Дух Твій Благий. Відпуст свята — Христос, що в подобі вог нен - них язиків. Увага: До Віддання П'ятидесятниці співаємо Чеснішу на 9-ій пісні канону Утрені. На Лі тургії на Bході: Прийдіть, поклонімось... Спаси нас, Утішителю благий... Прокимен, Aлилуарій, Задостойник і причасний свята. Відпуст свята.
 • Tuesday June 25, 2013/June 12, 2013 First Week after Pentecost, Tone 7 5 Ven. Onuphrius the Great (IV). (This day we celebrate the Holy Apostles (11 June). The service for Ven. Onuphrius is celebrated at Complines). Ven. Peter of Mt. Athos (734). Sts. John, Andrew, Heraclemon, and Theophilus, hermits of Egypt (IV). Synaxis of All Saints of St. Onuphrius Monastery at Jablechna Ord.: Romans 1:1-7, 13-17; Matthew 4:25-5:13 Wednesday June 26, 2013/June 13, 2013 First Week after Pentecost. Tone 7 Martyr Aquilina (293). St. Triphyllius, Bishop of Leucosia in Cyprus (c. 370). Martyr Antonina of Nicaea (284-305). St. Anna (826), and her son St. John of Constantinople (IX). Ord.: Romans 1:18-27; Matthew 5:20-26 Thursday June 27, 2013/June 14, 2013 First Week after Pentecost, Tone 7 Prophet Elisha (c. 9th century B.C.). St. Methodius, Patriarch of Constantinople (847). St. Niphon, monk Mt. Athos (1330). Ven. Elisha, monk, of Suma (15th-16th c.) Ord.: Romans 1:28-2:9; Matthew 5:27-32 Friday June 28, 2013/June 15, 2013 First Week after Pentecost, Tone 7 Prophet Amos (c. 8th century B.C.) Martyrs Vitus, Modestus and Crescentia at Lucania (ca. 303). Martyr Dulas of Cilicia (305-313). Ven. Dulas the Passion-bearer of Egypt. St. Michael, First Metropolitan of Kyiv (992). St. Jerome of Stridonium (420). Translation of the relics (IX) of St. Theodore the Sykeote (613). Ord.: Romans 2:14-29; Matthew 5:33-41 Saturday June 29, 2013/June 16, 2013 Adoposis of Pentecost, Tone 7 St. Tikhon, Bp. of Amathus in Cyprus (425). Hieromartyr Tigrius the priest and Martyr Eutopius the reader of Constantinople (ca. 404). Ord.: Romans 1:7-12; Matthew 5:42-48 The entire service is of the feast, except that there is no Entrance, no Old Testament readings at Vespers, nor Polyelei at Matins. At the Liturgy: the tropar and kondak of the feast. Prokei - men, Alleluia verses, hymn to the Mother of God and communion hymn of the feast. Epistle and Gospel of the day. Sunday June 30, 2013/June 17, 2013 1st Sunday after Pentecost. All Saints, Tone 8 240 June 2013 Church Calendar
 • Вівторок 25 червня, 2013/12 червня, 2013 Седмиця 1-ша після П'ятидесятниці, голос 7 5 Прп. Онуфрія Великого (IV). (В цей день служиться служба свв. Апостолам (11 червня) а служба прп. Онуфрію на Повечір’ї). Прп. Петра Афонського (734). Прпп. Іоана, Андрія, Іраклемона та Феофіла (IV). Собор Всiх Святих Яблочинського Свято-Онуфрійського монастиря. Ряд.: Римлян 1:1-7, 13-17; Матвія 4:25-5:13 Середа 26 червня, 2013/13 червня, 2013 Седмиця 1-ша після П'ятидесятниці, голос 7 Мц. Акилини (293). Свт. Трифілія, єп. Левкусії Кипрської (близько 370). Мц. Антоніни (284-305). Прпп. Анни (826) і сина її Іоана (IX). Ряд.: Римлян 1:18-27; Матвія 5:20-26 Четвер 27 червня, 2013/14 червня, 2013 Седмиця 1-ша після П'ятидесятниці, голос 7 Прор. Єлисея (IX ст. до Р.Х.). Свт. Мефодія, патр. Константинопольського (847). Прп. Ніфонта Афонського (1330). Прп. Єлисея Сумського (XV-XVI) Ряд.: Римлян 1:28-2:9; Матвія 5:27-32 П'ятниця 28 червня, 2013/15 червня, 2013 Седмиця 1-ша після П'ятидесятниці, голос 7 Прор. Амоса (VIII ст. до Р.Х.). Мчч. Віта, Модеста і Крискентії годувальниці (близько 303). Мч. Дули Кілікійського (305-313). Прп. Дули, страстотерпця, Єгипетського Св. Михаїла, Першого Митр. Київського (992). Блж. Єронима Стридонського (420). Перенесення мощей прп. Феодора Сикеота, єп. Анастасіопольського (близько IX). Ряд.: Римлян 2:14-29; Матвія 5:33-41 Субота 29 червня, 2013/16 червня, 2013 Відання свята П’ятидесятниці, голос 7 Свт. Тихона, єп. Амафунтського (425). Сщмч. Тигрія пресвітера і мч. Євтропія читця Константинопольських (близько 404). Ряд.: Римлян 1:7-12; Матвія 5:42-48 Вся служба свята, крім Bходу і паремій на Bечірні та полієлея на Утрені. На Літургії: тро пар і кондак свята. Прокимен, Aлилуарій, Задостойник і причасний свята. Апостол і Євангелія — рядові. Неділя 30 червня, 2013/17 червня 2013 Неділя 1-ша після П'ятидесятниці. Всіх Святих, голос 8 241 Церковний календар Червень 2013
 • 242 June 2013 Church Calendar Martyrs Manuel, Sabel and Ismael of Persia (362). St. Aetius the Eunuch, enlightener of Ethiopia, baptized by the Apostle Philip (I). Hieromartyr Philoneides, Bishop of Kurion (ca. 306). St. Joseph and Pior, disciples of St. Anthony the Great (IV). Vespers: 1) Is. 43: 9-14; 2) Wisdom of Solomon 3:1-9; 3) Wis. 5:15-6:3. Matins: Mt. 28:16-20. Liturgy: Heb. 11:33-12:2; Mt. 10:32,33, 37,38, 19:27-30. At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 6 stykhyry from the Oktoikh and 4 of the saints; Glory of the saints; Both now, dohmatyk — The King of Heaven. Entrance. Pro - keimen — The Lord is King. Old Testament readings. The aposticha of the tone, Glory: of the saints, Both now: Creator and Redeemer. After the song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theo - tokos (twice) and the tropar of All Saints (once). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: of the saints Both now: Theoto - ki on of tone 4 — The mystery hidden from all the ages. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Pro - kei men of the tone. 1st Resurrectional Gospel, from St. Matthew 78:16-20, per. 116. Having be held the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Sunday canon with irmos on 4, sta - vroanastasimon on 2, Theotokos on 2 and All Saints on 6; irmoi — In the deep; katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: the sessional hymn. After the 6th ode: kondak of All Saints. At the 9th ode: More honourable. 1st Sunday Exapostilarion Glory: of the saints, Both now: Theo tokion. At the praises: 5 stykhyry of the Resurrection, and 3 of the saints: Glory: 1st matinal do xasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: tropar of All Saints. Kondak of All Saints. At the Liturgy: At the Entrance, the tropars of the Resurrectional tone and All Saints; Glory: Both now: kondak of All Saints. Sunday prokeimen — Pray and give glory and — God is Wonderful in His Saints. Epistle to the Hebrews 11:33-12:2, per. 330. Gospel from St. Mat thew 10:32-33, 37-38, 19:27-30, per. 38. Communion hymns — Praise the Lord, and Rejoice in the Lord, you righteous.
 • 243 Мчч. Мануїла, Савела та Ісмаїла Персидських (362). Св. Аітія скопця, просвітителя Єфіопії, охрещений апостолом Филипом (І). Свт. Філоніда, єп. Курійського. (306) Прпп. Йосифа, пустинника і Прп. Піора, учнів св. Антонія Великого (IV). На Вечірні: 1) Іс. 43:9-14; 2) Прем. Сол. 3:1-9; 3) Прем. Сол. 5:15-6:3. На Утрені: 1-е Євангеліє, Мт. 28:16-20. На Літургії: Євр. 11:33-12:2; Мт. 10:32,33, 37,38, 19:27-30. На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 6 і святих 4; Сла ва: святих; І нині: догматик — Царю небесний. Вхід. Прокимен — Господь воца рив - ся. Паремії. На стиховні: стихири Октоїха; Слава: святих; І нині: Творець і виз воли те - ль. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (двічі) і — Наче багряницею (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: святих; І нині: Бого ро - дичн ий голос 4 — Таємниця від віку утаєна. По кафизмах сідальні недільні. Ангел ь сь кий собор. Іпакої, степенна і Прокимен голосу. Євангеліє воскресне 1-е, від Матвія, 78:16- 20, за ч. 116-е. Воскресіння Христове: і все решта, як звичайно. Канон недільний на 4, хрестовоскресний на 2, Богородиці на 2 і всім святим на 6; Ірмоси — Фараона, що гнав колісницею; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: сідальний; після 6-ої пісні: кондак всім святим; На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій воскресний 1-ий; Слава: святих; І нині: Богородичний. На хвалітних: стихири недільні 5 і Всіх Святих 3; Слава: стихира євангельська 1-а; І нині: Преблагословенна Єси. Велике Славословіє. Тропар — Воскрес із гробу. Єктенії та відпуст.Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний: Слава: святих; кондак святих — Як первістки. На Літургії: Після Bходу тропар недільний і Всіх Святих; Слава: І нині: кондак Всіх Святих — Як пер вістки. Прокимен недільний — Помоліться і хвалу віддайте: і — Див ний Бог у святих Своїх. Апостол: до Євреїв, 11:33-12:2, зач. 330-е. Євангеліє від Ма - т вія 10:32-33, 37-38, 19:27-30, зач. 38-е. При часний — Хваліте Господа: і — Ра дуй теся, праведні. Церковний календар Червень 2013
 • 244 July 2013 Church Calendar July Monday July 1, 2013/June 18, 2013 2nd Week after Pentecost, Tone 1 Beginning OF the aPOstLes’ (Peter and PaUL) Fast Martyr Leontius, Hypatius and Theodulus at Tripoli in Syria (73). Ven. Leontius, canonarch, of the Far Kyivan Caves (XIV). St. Leontius, clairvoyant of Mt. Athos (1605). Icon of the Most Holy Theotokos “Boholiubov” (1157) Ord.: Romans 2:28-3:18; Matthew 6:31-34, 7:9-11 Tuesday July 2, 2013/June 19, 2013 2nd Week after Pentecost, Tone 8 v Holy Apostle Jude, the brother of the Lord (c. 80). Martyr Zosimas the Soldier at Antioch (116). St. Paisius the Great of Egypt (400). St. John the Solitary of Jerusalem (586). Matins: Gospel: John 21:15-25 Ord.: Romans 4:4-12; Matthew 7:15-21 Apostle: Jude 1:1-10; John 14:21-24 Wednesday July 3, 2013/June 20, 2013 2nd Week after Pentecost, Tone 8 Hieromartyr Methodius, Bishop of Patara (312). Martyrs Inna, Pinna and Rimma, disciples of Apostle Andrew in Scythia (I-II). Martyrs Aristocleus the priest, Demetrian the deacon, and Athanasius the reader of Cyprus (306). St. Leucius the Confessor, Bishop of Brindisi (V). St. Minas, Bishop of Polotsk (1116). St. Nicholas (Cabasilas) (1371). Icon of the Most Holy Theotokos “Modensk-Kosninsk”. Ord.: Romans 4:13-25; Matthew 7:21-23 Thursday July 4, 2013/June 21, 2013 2nd Week after Pentecost, Tone 8 Martyr Julian of Tarsus (c. 305). Hieromartyr Terence, Bishop of Iconium (I). St. Julius, priest of Novara and his brother St. Julian the Deacon (V).
 • 245 ãËÔÂ̸ Понеділок 1 липня, 2013/18 червня, 2013 Седмия 2-га після П’ятидесятниці, голос 8 PO?ATOK APOSTOL:S:KOHO POSTU (PETRIVKA) Мчч. Леонтія, Іпатія і Феодула (73). Прп. Леонтія, канонарха Печерського, в Дальніх печерах (ХIV). Прп. Леонтія Афонського, прозорливого (1605). Боголюбської ікони Божої Матері Ряд.: Римлян 2:28-3:18; Матвія 6:31-34, 7:9-11 Вівторок 2 липня, 2013/19 червня, 2013 Седмиця 2-га після П’ятидесятниці, голос 8 v Апостола Юди, брата Господнього (близько 80). Мч. Зосими (116). Прп. Паїсія Великого (400). Прп. Іоана пустельника (VI). На Утрені: Івана 21:15-25 Ряд.: Римлян 4:4-12; Матвія 7:15-21 Апостол: Юда 1:1-10; Івана 14:21-24 Середа 3 липня, 2013/20 червня, 2013 Седмиця 2-га після П’ятидесятниці, голос 8 Сщмч. Мефодія, єп. Патарського (312). Мчч. Інни, Пінни і Римми, учні Ап. Андрея в Скитії (І-ІІ). Мчч. Аристоклія пресвітера, Димитріана диякона та Афанасія читця (близько 306). Свт. Левкія, спов., єп. Врунтосіопольського (V). Свт. Мини, єп. Полоцького (1116). Свт. Миколая Кавасили (1397). Моденської (Косинської) ікони Божої Матері Ряд.: Римлян 4:13-25; Матвія 7:21-23 Четвер 4 липня, 2013/21 червня, 2013 Седмиця 2-га після П’ятидесятниці, голос 8 Мч. Юліяна Тарсійського (близько 305). Сщмч. Терентія, єп. Іконійського (І). Прпп. Юлія пресвітера та Юліана диякона (V). Церковний календар Липень 2013
 • 246 Ord.: Romans 5:10-16; Matthew 8:23-27 Friday July 5, 2013/June 22, 2013 2nd Week after Pentecost, Tone 8 Hieromartyr Eusebius, Bishop of Samosata (380). Martyrs Zeno and his servant Zenas of Philadelphia (304). Martyrs Galacteon, Juliana and Saturninus of Constantinople. Ord.: Romans 5:17-6:2; Matthew 9:14-17 Saturday July 6, 2013/June 23, 2013 2nd Week after Pentecost, Tone 8 Martyr Agrippina of Rome (253-260). Martyrs Eustochius, Gaius, Probus, Lollius and Urban of Ancyra (IV). Righteous Youth Artemius of Verkola (1545). : Feast of the Vladimir (Vyshhorod) Icon of the Most Holy Theotokos (1480) Ord. Romans 3:19-26; Matthew 7:1-8 Sunday July 7, 2013/June 24, 2013 2nd Sunday after Pentecost. All Saints of Rus’-Ukraine : Nativity of the Holy Glorious Prophet, Forerunner and Baptist John, Tone 1. (For the Feast of the Fore - runner, the service for All Saints of Rus’ Ukraine is moved to the 3rd Sunday after Pentecost). Ven. Job and Theodosia of Manyava Martys Orentius, Pharnacius, Eros, Firmus, Firminus, Cyriacus and Longinus in Georgia (III). At Vespers: 1) Gen. 17:15-17, 19,18:11-14, 21:1-8; 2) Judges. 13:2-8, 13-14, 17-18,21; 3) Is. 40: 1-3, 9, 41:17-18, 45:8, 48:20-21, 54:1 At Matins: G2, Mk. 16:1-8. Liturgy: Ord.: Rm. 2:10-16; Mt. 4:18-23 Forerunner: Rm. 13:11-14; Lk. 1:1-25, 57-68, 76-80 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh and 6 of the Forerunner; Glory: of the Forerunner; Both now: dohmatyk. Entrance. Prokei men — The Lord is King. Old Testament readings: — Forerunner 3. At Litia — Forerunner 4, Glory: of the Fo re - run ner; Both now: Theotokion. The apo sti cha of the tone, Glory: of the Fo rerunner, Both now: Forerunner. After the song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theotokos (twice), Forerunner (once). At Matins: at God is the Lord: Sunday tropar, Glory: of the Forerunner, Both now: Fo re runner. After the kathismas the sessional hymns of the Oktoikh. The Polyelei and Magnification. Resurrectional Ev - logitaria. Hypakoe of the tone and sessional hymns of the Fore run ner. Hymns of ascents and Pro - keimen of the tone. 2nd Resurrectional Go spel, from St. Mark 16:1-8, per. 70, and St. Luke per. 3. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Sunday canon on 4, Theotokos on 2 and Fore run ner 8; ir mos of the Resurrectional canon, katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak of Forerunner. After the 6th ode: kondak of Sunday. At the 9th ode: More honourable. 2nd Sunday Exapostilarion Glory: of the Fore run ner, Both now: Sunday Theotokion. At the praises: 4 stykhy ry of the Re sur rection, and Forerunner 4: Glory: 2nd mat inal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Today salvation. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: Forerunner. Kondak of Forerunner and the Re - sur rectional alternately. July 2013 Church Calendar
 • Ряд.: Римлян 5:10-16; Матвія 8:23-27 П’ятниця 5 липня, 2013/22 червня, 2013 Седмиця 2-га після П’ятидесятниці, голос 8 Сщмч. Євсевія, єп. Самосатського (380). Мчч. Зинона і Зіни (304). Мчч. Галактіона і Юліянії та Сатурнина, Константинопольського. Ряд.: Римлян 5:17-6:2; Матвія 9:14-17 Субота 6 липня, 2013/23 червня, 2013 Седмиця 2-га після П’ятидесятниці, голос 8 Мц. Агрипини (253-260). Мчч. Євстохія, Гаія, Провія, Лоллія, Урвана та інших (IV). Прав. Артемія Веркольського (1545). : Володимирської (Вишгородської) ікони Божої Матері (1480) Ряд.: Римлян 3:19-26; Матвія 7:1-8 Неділя 7 липня, 2013/24 червня, 2013 Неділя 2-га після П’ятидесятниці Всіх Cвятих землі України. : Різдво чесного славного Пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Івана, Голос 1. (Ради праз - ни ка Предтечі служба Bсім Cвятих землі України переноситься на 3-ю неділю по П’ятидесятниці). Прпп. Іова та Феодосія Манявських. Мчч. семи братів: Орентія, Фарнакія, Єроса, Фірмоса, Фірміна, Киріака і Лонгина (III) На Вечірні: 1) Бут. 17:15-17, 19,18:11-14,21:1-8; 2) Суд. 13:2-8, 13-14, 17-18,21; 3) Iс. 40: 1-3, 9, 41:17-18, 45:8, 48:20-21, 54:1 На Утрені: 2-е Євангеліє, Мк. 16:1-8. На Літургії: Ряд.: Рм. 2:10-16; Мт. 4:18-23 Предтечі: Рм. 13:11-14; Лк. 1:1-25,57-68, 76-80 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 4 і 6 Предтечі 3; Слава: Предтечі; І нині: догматик. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. Паремії — Предтечі 3. На Літії — Предтечі 4; Слава: Предтечі; І нині: Бо го родичний. На стиховні: стихири Октоїха; Слава: Предтечі; І нині: Предтечі. Після — Нині відпускаєш (двічі) і Предтечі (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний, Слава: святих; І нині: Предтечі. По ка - физ мах сідальні недільні Октоїха. Полієлей, і Bеличання. Ангельський собор. Іпакої го лосу і сідальний Предтечі. Степенна і прокимен голосу. Євангеліє вос кре сне 2-е, від Марка, 16:1-8, зач. 70-е, і Луки, зач. 3. Воскресіння Христове: і все реш та, як звичайно. Канон недільний на 4, Богородиці на 2 і Предтечі 8; Ірмоси — Твоя, Безсмертний, переможная правиця; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак Предтечі. Після 6-ої пісні: кондак недільний; На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій Предтечі; Слава: Предтечі; І нині: недільний Бо го родичний. На хвалітних: стихири воскресні 4 та Предтечі 4; Слава: сти хира євангельська 2-а; І нині: Преблагословенна Єси. Велике Cлавословіє. Тропар — Сьо годні спасіння. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний: Слава: Предтечі. Кондак Предтечі і воскресний напе ре мі ну. 247 Церковний календар Липень 2013
 • At the Liturgy: At the Entrance, the tropars of the Resurrectional tone and Forerunner; Glory: Kondak Forerunner, Both now: Kondak of the Resurrectional tone. Sunday Prokeimen — of the Forerunner. Epistle to the Forerunner, Ro mans, 13:11-14, per. 112, and 2:10-16, per. 81. Go spel from St. Matthew, 4:18-23, per. 9 and St. Luke, 1:1-25, 37-68, 76-80, per. 1. Com m - union hymns — Praise the Lord, and The righteous man shall be in everlasting remembrance. Monday July 8, 2013/June 25, 2013 3rd Week after Pentecost, Tone 1 Virgin-Martyr Febronia of Nisibis (c. 304). St. Symeon of Sinai (V). Ord.: Romans 7:1-13; Matthew 9:36-10:8 Tuesday July 9, 2013/June 26, 2013 3rd Week after Pentecost, Tone 1 Ven. David of Thessalonica (c. 540). Ven. John of the Goths in Crimea (c. 787). Tikhvin Icon of the Most Holy Theotokos (1383) Ord.: Romans 7:14-8:2; Matthew 10:9-15 Wednesday July 10, 2013/June 27, 2013 3rd Week after Pentecost, Tone 1 Ven. Sampson the Hospitable of Constantinople (c. 530). St. Joanna the Myrrhbearer (I). St. Severus, priest of Interocrea in Italy (VI). Ven. Martin of Turov (after 1146). Ord.: Romans 8:2-13; Matthew 10:16-22 Thursday July 11, 2013/June 28, 2013 3rd Week after Pentecost, Tone 1 5 Translation of the Relics (412) of the holy Martyrs and Wonderworking unmercenaries Cyrus and John (311). St. Paul the Physician of Corinth (VII). Icon of the Mother of God “Of Three Hands” Ord.: Romans 8:22-27; Matthew 10:23-31 Friday readings: Romans 9:6-19; Matthew 10:32-36, 11:1 Friday July 12, 2013/June 29, 2013 3rd Week after Pentecost, Tone 1 : The Holy, Glorious and All-Praised Leaders of the Apostles, Peter and Paul (67). “Kasperovsk” (1853-1855) Icon of the Mother of God Vespers: 1) 1 Peter 1:3-9; 2) 1 Peter 1:13-19; 3) 1 Peter 2:11-24 Matins: Jn. 21:15-25 Liturgy: 2 Cor. 11:21-12:9; Mt. 16:13-19 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 8 stykhyry of the apostles; Glory; of the apostles, Both now, dohmatyk of tone 4 — David the Prophet. Entrance. Prokeimen of the day. Paremii. At the Litia: stykhyry of the apostles. At the aposticha stykhyry of the apostles. After the song of Symeon: the tropar of the apostles (twice) and Rejoice, O Virgin Theotokos (once). At Matins: At God is the Lord: tropar of the apostles (twice), Glory, Both now: Theotokion of the 248 July 2013 Church Calendar
 • На Літургії: Після Bходу тропар недільний, Предтечі; кондак недільний і Предтечі; Слава: кондак Предтечі; І нині: кондак недільний. Прокимен Предтечі: Предтечі до Рим лян 13:11-14, за ч. 112, i 2:10-16, зач. 81-е. Євангеліє від Матвія 4:18-23, зач. 9-е, i від Луки 1:1-25, 37-68, 76-80, зач. 1. Причасний — Хваліте Господа; і — B пам’ять вічну. Понеділок 8 липня, 2013/25 червня, 2013 Седмиця 3-тя після П’ятидесятниці, голос 1 Прмц. Февронії діви (близко 304). Св. Симеона Синайського (V). Ряд.: Римлян 7:1-13; Матвія 9:36-10:8 Вівторок 9 липня, 2013/26 червня, 2013 Седмиця 3-тя після П’ятидесятниці, голос 1 Прп. Давида Солунського (близько 540). Прп. Іоана, єп. Готського (787). Тихвінської (1383), ікони Божої Матері Ряд.: Римлян 7:14-8:2; Матвія 10:9-15 Середа 10 липня, 2013/27 червня, 2013 Седмиця 3-тя після П’ятидесятниці, голос 1 Прп. Сампсона странноприїмця, Константинопольського (близько 530). Прав. Іванни мироносиці (І). Прп. Севіра пресвітера (VI). Прп. Мартина Туровського (після 1146). Ряд.: Римлян 8:2-13; Матвія 10:16-22 Четвер 11 липня, 2013/28 червня, 2013 Седмиця 3-тя після П’ятидесятниці, голос 1 5 Перенесення мощей (412) мчч. безсрібників і чудотворців Кира та Іоана (311). Прп. Павла Лікаря (VII). Ікони Божої Матері, званої "Троєручиця" (VIII). Ряд.: Римлян 8:22-27; Матвія 10:23-31 За п’ятницю: Римлян 9:6-19; Матвія 10:32-36, 11:1 П’ятниця 12 липня, 2013/29 червня, 2013 Седмиця 3-тя після П’ятидесятниці, голос 1 : Славних і всехвальних первоверховних Апостолів Петра і Павла (67). Касперівської ікони Божої Матері (1853-1855) На Вечірні: 1) 1 Пет. 1:3-9; 2) 1 Пет. 1:13-19; 3) 1 Пет. 2:11-24. На Утрені: Ів. 21:15-25 На Літургії: 2 Кор. 11:21-12:9; Мт. 16:13-19. На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Aпостолів 8; Слава: Aпо столів: І нині: догматик 4-го голосу — Пророк Давид. Прокимен дня. Паремії. На Літії: стихири Aпостолів. На стиховні: стихири Aпостолів. Після — Нині відпускаєш: тропар Aпостолів (двічі) і Богородице Діво (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар Aпостолів (двічі). Слава: І нині: Богородичний 4-го 249 Церковний календар Липень 2013
 • 4th tone — The mystery hidden from all the ages. After the kathismas the sessional hymns of the Apostles. The Polyelei and the Magnification of the Apostles. After the Small Litany the session- al hymn of the Apostles. From my youth. Prokeimen: — Their proclamation has gone out into all the earth. Gospel from St. John, per. 67. Psalm 50, Glory: Through the prayers of the Holy Apostles Peter and Paul; Both now: Through the prayers of the Theotokos; Have mercy on Me, O God; and the stykhyry — With hymns of praise let us honour the true preachers of piety. Ca nons: Apostle Peter on 8 and Apostle Paul on 6; Irmoi: There is none like unto Thee. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: hypakoe. After the 6th ode: kondak and ikos of the Apostles. At the 9th ode: More honourable. Exapostilarion of the apostles. At the praises: sty khyry of the Apostles, Glory: of the Apostles; Both now: Theotokion. After the Great Doxology: the tropar of the Apost - les, Glory: Both now. The mystery hidden from all the ages. Li tan ies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the Apostles. At the Liturgy: At the Entrance, tropar of the temple of the Lord or the Theotokos; tropar of the Apostles; Glory: kondak of the Apostles; Both now: kondak of the temple of the Lord or the Theotokos or Protection of Christians (if it is a temple dedicated to a saint the saint’s tro par and kondak are not sung). Prokeimen in tone 8: Their proclamation. Epistle to the Cor inth ians, per. 193. Gospel from St. Matthew, per. 67. Communion hymn — Their proclamation. Saturday July 13, 2013/June 30, 2013 3rd Week after Pentecost, Tone 1 v Synaxis of the Holy, Glorious and All-Praised Twelve Apostles: Peter, Andrew, James and John the sons of Zebe dee, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, James the son of Alphaeus, Jude the brother of James, Si - mon the Zealot, Matthias. New Martyr Michael the Gardener (1770). Ord.: Romans 3:28-4:3; Matthew 7:24-8:4 Apostles: 1 Corinthians 4:9-16; Matthew 9:18-26 Sunday July 14, 2013/July 1, 2013 3rd Sunday after Pentecost, Tone 2 All Saints of Rus’-Ukraine Martyr Potitus at Naples (II). St. Peter the Patrician, monk of Constantinople (854). Vespers: 1) Is. 43:9-14; 2) Wisdom of Solomon 3:1-9; 3) Wis. 5:15-6:3. Matins: 3rd Gospel: Mark 16:9-20 Ord.: Romans 5:1-10; Matthew 6:22-33 All Saints: Heb. 11:33-12:2; Matthew 4:25-5:12, 5-8 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh and 6 of the All Saints; Glory; of the saints, Both now, dohmatyk — The shadow of the law. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. Old Testament readings 3. Litia: saints, Glory; Both now; saints. The aposticha of the Ok toikh, Glory: of the saints, Both now: Theotokion. After the song of Sy - meon: Re joice, O Virgin Theotokos (twice) and tropar of the saints (once). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: of the saints, Polyelei and Mag - nif ication of the saints. Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, Hymns of ascents and Pro kei - men of the tone. 3rd Resurrectional Gospel, from St. Mark 16:9-20, per. 71. Having beheld the Re sur rection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resurrectional on 4, Theotokos on 2 and 250 July 2013 Church Calendar
 • 251 голосу — Таємниця від віку утаєна. По кафизмах сідальні Aпостолів. Полієлей і вели - чан ня Aпостолів. Після Mалої Єктенії сідальний Aпостолів. Від юності моєї. Проки - мен — По всій землі лунає голос їх. Євангеліє від Івана, зачало 67-те. Псалом 50-ий. Сла ва: Молитвами Святих Апостолів Петра й Павла. І нині: Молитвами Богородиці. Поми луй мене, Боже і стихира: Благочестя істинних проповідників. Канони: апостола Петра на 8 і апостола Павла на 6. Ірмоси — Нема подібного до Тебе; Катавасія — Від - крию уста мої. Після 3-ої пісні: іпакой. Після 6-ої пісні: кондак і ікос Aпостолів. На 9- ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій Aпостолів. На хвалітних: стихири Aпостолів: Сла - ва: Aпос то лів; І нині: Богородичний. Після Великого Cлавословія — тропар Aпос то - лів, Слава: I ни ні: Таємниця від віку утаєна. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак Aпостолів. На Літургії: По Bході: тропар храму Господнього або Богородичного; тропар Aпос то - лів: Слава: кондак Aпостолів; І нині: кондак храму Господнього або Богородичного, або Заступниця християн (якщо храм святого — його тропар і кондак не співається). Прокимен на голос 8-ий — По всій землі лунає голос їх. Апостол: до Коринтян, зачало 193. Євангеліє від Матвія, зачало 67-е. Причасний: По всій землі лунає голос їх. Субота 13 липня, 2013/30 червня, 2013 Седмиця 3-тя після П’ятидесятниці, голос 1 v Собор славних і всехвальних 12 апостолів: Петра, Андрія, брата його. Якова Зеведе є ва, Іоана, бра - та йо го, Филипа, Варфоломея, Фоми, Матвея, Якова Алфеєва, Юди Яков ле вого, або Фадея, Симона Зи лота і Матфія. Мч. Михаїла, садівника Афонського (1770). Ряд. Римлян 3:28-4:3; Матвія 7:24-4. Апoстолам: 1 Коринтян 4:9-16; Матвія 9:18-26 Неділя 14 липня, 2013/1 липня 2013 Неділя 3-тя після П’ятидесятниці, голос 2 Всіх Святих Русь-України. Мч. Потита (II). Прп. Петра патрикія (854). На Вечірні: 1) Iс. 43:9-14; 2) Прем. 3:1-9; 3) Прем. 5:15-6:3. На Утрені: 3-е Євангеліє: Марка 16:9-20 Ряд. Римлян 5:1-10; Матвія 6:22-32 Всіх Святих: Євр. 11:33-12:2; Матвія 4:25-5:12, 5-8 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 4 і Всіх Святих 6, Слава: святим, І нині: догматик — Минулася тінь закону. Bxiд. Прокимен — Господь во ца рився. Паремії 3. Літія, святим, Слава: І нині: святим. На стиховні: стихири Окто - їха, Слава: святим, І нині: Бого родичний. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (двічі), і тропар святим (один раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі). Слава: святим. По кафизмах сі да - льні недільні. Полієлей, і величання святим; Ангель ський собор. Іпакої, степенна і про - кимен голосу. Євангеліє воскресне 3-є, від Марка 16:9-20, за ч. 71-е. Воскресіння Хрис - то ве; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, Бо го ро ди ці на 2 і святим на Церковний календар Липень 2013
 • saints on 8; irmos: In the deep. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak and sessional hymn of the saints. After the 6th ode: kondak and ikos of Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 3rd Sunday Exapostilarion Glo ry: Exapostilarion of the saints, Both now: Theotokion of the 3rd Exapostilarion. At the praises: 4 stykhyry of the Ok to ikh, 4 of the saints (with their refrains), Glory: 3rd matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Hav ing risen from the tomb. Litanies and dis missal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar, Glory: of the saints. Kondak of the resurrectional tone and the saints alternately. At the Liturgy: At the Entrance, Resurrectional tropar, (tropar of the temple if of the Theo to kos), and of the saints ; kondak of the Resurrectional tone: Glory: of the saints , Both now: Kondak of the temple (if of the Theotokos) or O protection of Christians. Prokeimen of the tone and of the saints. Epistle to the Romans 5:1-10, per. 88 and Heb. 11:33-12:2, per. 330. Gospel from St. Mat - thew 6:22-33, per. 18, and 4:25-5:12, per. 51. Communion hymn — Praise the Lord, and of the apostles: Their proclamation. Monday July 15, 2013/July 2, 2013 4th Week after Pentecost, Tone 2 6 The Placing of the Honourable Robe of the Most Holy Theotokos at Blachernae (V). St. Photius, Metropolitan of Kyiv and all Rus’ (1431). St. Juvenal, patr. of Jerusalem (458). “Akhtyr” (1739), “Pozai” (17th c.), “Theodotiev” (1487) Icons of the Most Holy Theotokos Ord.: Romans 9:18-33; Matthew 11:2-15 Theotokos: Hebrews 9:1-7; Luke 10:38-42, 11:27-28 Tuesday July 16, 2013/July 3, 2013 4th Week after Pentecost, Tone 2 Martyr Hyacinth (108) Martyrs Diomedes, Eulampius, Asclepiodotus, and Golinduc (108). Ven. Anatolius of the Near Kyivan Caves (12th c.), and another Anatolius, recluse, of the Ky iv - an Caves (13th c.). Martyrs Mocius and Mark (IV). St. Alexander, founder of the Monastery of the Unsleeping Ones (430). St. Anatolius, Patriarch of Constantinople (458). Ord.: Romans 10:11-11:2; Matthew 11:16-20 Wednesday July 17, 2013/July 4, 2013 4th Week after Pentecost, Tone 2 St. Andrew, Archbishop of Crete (712-726). Ven. Martha, mother of Ven. Simeon Stylites the Younger (551). Martyrs Theodotus and Theodota in Cappadocia (108). Hieromartyr Theodore, bp. of Cyrene (310). Ord.: Romans 11:2-12; Matthew 11:20-26 Thursday July 18, 2013/July 5, 2013 4th Week after Pentecost, Tone 2 v Ven. Athanasius of Mt. Athos (1003) and his six disciples. St. Anna at Rome (304). 252 July 2013 Church Calendar
 • 8; Ірмоси — У глибині; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пі сні: кондак і сі - дальний святих. Після 6-ої пісні: кондак і ікос неділь ний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Ек - cапостиларій недільний 3-ій; Слава: світильний святим, І нині: Бо го ро дич ний 3-го ек - cапостиларія. На хвалітних: стихири Октоїха 4, святим 4 (з їхніми при співами); Сла - ва: 3-я євангельська стихира; I нині: Пребла го словенна єси. Після Ве ли кого Сла во словія — тропар — Воскрес із гробу. Єктенії і від пуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар: недільний: Слава: святим. Кондак недільний і святим на переміну. На Літургії: По Bході тропар недільний, (тропар храму якщо храм Богородиці), і тро - пар святим; кондак недільний, Слава: кондак святим, I нині, тропар храму Бого ро ди - ці, або Заступниця Християн. Прокимни голосу і святим. Апостол: до Римлян зач. 88, 5:1-10, зач. 88 і до Євр. 11:33-12:2, зач. 330. Євангеліє від Матвія 6:22-33, зач. 18, 4:25- 5:12, і зач. 51. Причасний: Хваліте Господа і По всій землі. Понеділок 15 липня, 2013/2 липня, 2013 Седмиця 4-та після П’ятидесятниці, голос 2 6 Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні (V). Свт. Фотія, митр. Київського і всєї Руси (1431). Свт. Ювеналія, патр. Єрусалимського (близько 458). Охтирської (1739), Можайської (XVII) та Феодотіївської (1487) ікон Божої Матері Ряд.: Римлян 9:18-33; Матвія 11:2-15 Богородиці: Євреїв 9:1-7; Луки 10:38-42, 11:27-28 Вівторок 16 липня, 2013/3 липня, 2013 Седмиця 4-та після П’ятидесятниці, голос 2 Мч. Якинфа (108) Мчч. Діомида, Євлампія, Аскліпіодота і мц. Голіндухи (108). Прп. Анатолія, в Ближніх печерах (XII) та іншого Анатолія, затворника, в Дальніх пе - че рах (XIII). Мчч. Мокія і Марка (IV). Прп. Олександра, обителі "Невсипущих" первоначальника (близько 430). Свт. Анатолія, патр. Константинопольського (458). Ряд. Римлян 10:11-11:2; Матвія 11:16-20 Середа 17 липня, 2013/4 липня, 2013 Седмиця 4-та після П’ятидесятниці, голос 2 Свт. Андрія, архиєп. Критського (712-726). Прп. Марфи, матері Симеона Дивногорця (551). Мчч. Феодота і Феодотії (108). Сщмч. Феодора, єп. Киринейського (310). Ряд. Римлян 11:2-12; Матвія 11:20-26 Четвер 18 липня, 2013/5 липня 2013 Седмиця 4-та після П’ятидесятниці, голос 2 v Прп. Афанасія Афонського (1003) і його шіст учнів. Мц. Анни Римлянка (304). 253 Церковний календар Липень 2013
 • St. Lampadus, monk of Hirenopolis (X). Matins Gospel: Matthew 11:27-30 Ord.: Romans 11:13-24; Matthew 11:27-30 Ven Athanasius: Galatians 5:22-6:2; Luke 6:17-23 Friday July 19, 2013/July 6, 2013 4th Week after Pentecost, Tone 2 Ven. Sisoes the Great (429). Ven. Sisoes of the Kyivan Caves (XIII). Uncovering of the Relics of St. Juliana of Olshansk (XVI). Martyrs Marinus and Martha, their children Audifax and Avvacum, and those with them at Rome Cyrinus, Valentine the priest, and Asterius (269). Martyrs Isaurus the Deacon, Innocent, Felix, Hermias, Basil, Peregrinus, Rufus, and Rufinus of Apollonia in Macedonia (283-284). St. Cointus of Phrygia, confessor and wonderworker (283) Virgin-martyr Lucy, Martyr Rixius and those with them at Rome: Martyrs Anthony, Lucian Isi dore, Dion, Diodorus, Cutonius, Arnosus, Capicus, Satyrus and others (301). “Borodsko-Ufimsly” Icon of the Mother of God (1621) Ord.: Romans 11:25-36; Mathew 12:1-8 Saturday July 20, 2013/July 7, 2013 4th Week after Pentecost, Tone 2 Ven. Thomas of Mt. Maleon (X). Ven. Acacius of Mt. Sinai, who is mentioned in The Ladder (VI). Martyrs Peregrinus, Lucian, Pompeius, Hesychius, Pappias, Saturninus, and Germanus in Macedonia (II). Hieromartyr Evangelus, bp. of Tomi (III-IV). Martyr Cyriaca (Domnica or Nedela) of Nicomedia (305-311). Vlacherna icon of the Mother of God Ord.: Romans 6:11-17; Matthew 8:14-23 Sunday July 21, 2013/July 8, 2013 4th Sunday after Pentecost, Tone 3 5 Great Martyr Procopius of Caesarea in Palestine (303). Ven. Procopius, fool-for-Christ, wonderworker of Ustiug (1303). v Appearance of the Kazan icon of the Mother of God (1579) Matins: 4th Gospel: Luke 24:1-12 Ord.: Romans 6:18-23; Matthew 8:5-13 Theotokos: Php. 2:5-11; Lk. 10:38-42, 11:27-28 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh and 6 of the Theotokos; Glory; Theotokos, Both now, dohmatyk — How can we not be amazed. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. Reading to Theotokos 3. Stykhyry. Litia: Theoto - kos. Aposticha of the Oktoikh. Glory; Both now; Theotokos, After the Song of Symeon: bless- ing of loaves. Re joice, O Virgin Theotokos (twice) and topar of Theotokos (once). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: The o tokion. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Resurrectional Ev lo gitaria. Hypakoe, hymns of ascents and 254 July 2013 Church Calendar
 • Прп. Лампада Іринопольського (X). На Утрені: 11:27-30 Ряд.: Римлян 11:13-24; Матвія 11:27-30 Прп. Афанасія: Галат 5:22-6:2; Луки 6:17-23 П’ятниця 19 липня, 2013/6 липня, 2013 Седмиця 4-та після П’ятидесятниці, голос 2 Прп. Сисоя Великого (429). Прп. Сисоя, схимника Печeрського, в Дальніх печерах (XIII). Знайдення мощей прав. діви Юліянії, кн. Ольшанської (XVI). Мчч. Марина, Марфи, Авдіфакса, Аввакума, Кирина, Валентина пресвітера, Астерія та багатьох інших у Римі (269). Мчч. Ісавра диякона, Інокентія, Філікса, Єрмія, Василія, Перегрина, Руфа і Руфи на (283- 284). Мч. Коїнта Фригійського (бл. 283) Мц. Лукії діви і з нею мчч. Рікса, Антонія, Лукіана, Ісидора, Діона, Діодора, Кутонія, Аро носа, Капика і Сатура (301). Богородсько-Уфимської ікони Божої Матері (1621) Ряд.: Римлян 11:25-36; Матвія 12:1-8 Субота 20 липня, 2013/7 липня, 2013 Седмиця 4-та після П’ятидесятниці, голос 2 Прп. Фоми, що в Малеї (X). Прп. Акакія, про якого розповідається в Ліствиці (VI). Мчч. Перегрина, Лукіана, Помпея, Ісихія, Папія, Саторніна і Германа в Макадонії (II). Мч. Євангела (III-IV). Мц. Киріакії (305-311). Влахернської ікони Божої Матері Ряд.: Римлян 6:11-17; Матвія 8:14-23 Неділя 21 липня, 2013/8 липня, 2013 Неділя 4-та після П’ятидесятниці, голос 3 5 Вмч. Прокопія (303). Прав. Прокопія, Христа ради юродивого, Устюзького чудотворця (1303). v Явлення ікони Пресвятої Богородиці у місті Казані (1579) На Утрені: 4-e Євангеліє: Луки 24:1-12 Ряд.: Римлян 6:18-23; Матвія 8:5-13 Бого ро диці: Филип. 2:5-11; Луки 10:38-42, 11:27-28 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 4 і Бого ро - диці 6; Слава: Бого ро диці, І нині: догматик — Як нам не дивуватись. Bxiд. Прокимен — Гос подь во ца рився. Бого ро диці 3, стихири, Літія: Богородичний. На стиховні: сти хи - ри Октоїха. Слава: І нині: Бого ро диці. Після — Нині відпускаєш: бла го словення хлі - бів. Богородице Діво (двічі) і Богородичний (один раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар Недільний (двічі). Слава: I нині: Богородичний. По кафизмах сідальні недільні. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен голосу. 255 Церковний календар Липень 2013
 • Prokeimen of the tone. 4th Resurrectional Go spel, from St. Luke per. 112, 24;1-12. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Ca nons: Resur rec tional on 4, stavroanastasimon on 2, both canons Theotokos 8; irmoi of the resurrectional ca non: He, Who once. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak, ikos and sessional hymn of the Theotokos. After the 6th ode: kondak of resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 4th Sunday Exapostilarion, Glory: Both now: Theotokion of the 4th Exapostilarion. At the praises: 8 stykhyry of the Oktoikh, The otokos 4, 4th matinal doxasticon, Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar To day salvation. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the Resurrectional tone, Glory: Theotokos, Both now, kondak of The - o to kos and of Resurrectional tone alternating. At the Liturgy: At the Entrance, Tropars of the resurrectional tone and Theotokos. Glory: kon- dak of the Resurrectional, Both now: Theotokos. Prokeimen of the tone, Theotokion. Epistle to the Romans 6:18-23, per. 93, and Phil. 2:5-11, per. 240. Gospel from St. Matthew 8:5-13, per. 25, and St. Luke 10:38-43, 11:27-28, per. 54. Communion hymn — Praise the Lord and Cup of salvation. Monday July 22, 2013/July 9, 2013 5th Week after Pentecost, Tone 3 Hieromartyr Pancratius, Bp. of Taormina in Sicily (I). Hieromartyr Cyril, Bishop of Gortyna in Crete (250-252). Monk-martyrs Patermuthius, Copres and Martyr Alexander the Soldier, in Egypt (361-363). St. Theodore, bp. of Edessa (848). Ord.: Romans 12:4-5, 15:21; Matthew 12:9-13 Tuesday July 23, 2013/July 10, 2013 5th Week after Pentecost, Tone 3 6 Ven. Anthony of the Kyivan Caves, founder of monasticism in Rus’ (1073). Holy 45 Martyrs at Nicopolis in Armenia including Leontius, Maurice, Daniel, Anthony, Alex ander, Anicetus, Sisinius, Meneus and Belerad (c. 319). St. Silouan of the Kyivan Caves (XIII-XIV). Martyr Apollonius of Sardis (III). Martyrs Bianor and Silvanus of Pisidia (IV). 10,000 Fathers of the desert and caves of Scetis martyred in Alexandria (398). “Konevits” Icon of the Most Holy Theotokos Vespers: 1) Wis. 5:15-6:3; 2) Wis. 3:1-9; 3) Wis. 4:7-15. Matins Gospel: Matthew 27:27-32 Ord.: Romans 14:9-18; Matthew 12:14-16, 22-30 Ven Anthony: Galatians 5:22-6:2; Matthew 4:25-5:12 Wednesday July 24, 2013/July 11, 2013 5th Week after Pentecost, Tone 3 6 Holy Equal-to-the-Apostles Olha, Great Princess of Kyiv, in holy baptism Helen (969). 5 Commemoration of the miracle of Great Martyr Euphemia the All-praised through which Orthodoxy was confirmed (451). Hieromartyr Cindeus, priest of Pamphylia (283-305). Vespers: 1) Judges 4, 5:1-12; 2) Judith 13:2-20; 3) Prov. 31:10-13 Matins: Matthew 13:33, 44-50 256 July 2013 Church Calendar
 • Євангеліє воскресне 4-те, від Луки, зач. 112-те 24;1-12. Воскресіння Хрис тове; і все реш - та, як звичайно. Канони: воскресний на 4, хрестовоскресний на 2, два канони Бо го ро - ди ці на 8; Ірмоси канону воскресного — Той, що колись велін ням; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак, ікос і сідальні Бого ро диці. Після 6-ої пісні: кондак недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcа пос тила рій недільний 4-ий; Слава: І нині: Бо - городичний 4-го екcапостиларія. На хваліт них: сти хири Октоїха 8, Бого ро ди ці 4: 4-а єван гельська стихира; I нині: Прeблагословeнна єси. Піс ля Великого Славо сло вія — тро пар — Сьогодні спасіння. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Tропар воскресний, Слава: Бого ро диці, І нині: і кондак недільний та Бого - ро дичний напереміну. На Літургії: По Bході порядок тропарів: воскресний i Бого ро дичний, Слава: кондак во - с кресний, І нині: Бого ро диці. Прокимен голосу. Бого ро дичний. Апо стол: до Римлян 6: 18-23, зач. 93 і Філ. 2:5-11, зач. 240. Єван ге ліє від Матвія 8:5-13, зач. 25-е. і Св. Луки 10:38- 43, 11:27-28, зач. 54. Причасний: Хваліте Господа i Чашу спасіння. Понеділок 22 липня, 2013/9 липня, 2013 Седмиця 5-та після П’ятидесятниці, голос 3 Сщмч. Панкратія, єп. Тавроменійського (І). Сщмч. Кирила, єп. Гортинського (250-252). Прмчч. Патермуфія, Копрія і мч. Олександра, воїна в Єгипті (361-363). Свт. Феодора, єп. Єдеського (848) Ряд.: Римлян 12:4-5, 15-21; Матвія 12:9-13 Вівторок 23 липня, 2013/10 липня, 2013 Седмиця 5-та після П’ятидесятниці, голос 3 6 Прп. Антонія Печерського, Київського, начальника усіх монахів на Русі (1073). Мчч. 45 в Нікополі Вірменському: Леонтія, Маврикія, Даниїла, Антонія, Олександра, Яни кита, Сисинія, Менея, Вірілада та інших (близько 319). Прп. Силуана, схимника Печерського, в Дальніх печерах (XІІІ-XІV). Мч. Аполлонія (III). Мчч. Віанора і Силуана (IV). 10,000 Прпп. пустельників єгипетських, вогнем і димом заморених в Олександрії (398). Коневської ікони Божої Матері На Вечірні: 1) Прем. 5:15-6:3; 2) Прем. 3:1-9; 3) Прем. 4:7-15 На Утрені: Матвія 27:27-32 Ряд. Римлян 14:9-18; Матвія 12:14-16, 22-30 Прп. Антонія: Галат 5:22-6:2; Матвія 4:25-5:12 Середа 24 липня, 2013/11 липня, 2013 Седмиця 5-та після П’ятидесятниці, голос 3 6 Рівноап. Ольги, вел. кн. Київської, у святому хрещенні Єлени (969). 5 Спомин чуда великомученика Євфимії всехвальної, яким православіє утвердилося (451). Мч. Кіндея пресвітера Памфілії (283-305). На Вечірні: 1) Суд. 4, 5:1-12; 2) Юдифи 13:2-20; 3) Прит. 31:10-13 На Утрені: Мт. 13:33, 44-50 257 Церковний календар Липень 2013
 • Equal-to-the Apostle Olha: Acts 16:12-15, 17:1-4; Luke 7:36-50 Ord.: Romans 15:7-16; Matthew 12:38-45 Thursday July 25, 2013/July 12, 2013 5th Week after Pentecost, Tone 3 Martyrs Proclus and Hilary of Ancyra (II). St. Veronica, the woman with the issue of blood who was healed by the Saviour (I). Ven. Michael of Maleinus of Malcinus (962). Martyrs Theodore and his son John of Kyiv (983). Martyr Golinduc, in holy baptism Mary, of Persia (591). Icon of the Most Holy Theotokos “Of the Three Hands”, Hilander, Mt. Athos (XIII). Ord.: Romans 15:17-29; Matthew 12:46-13:3 Friday July 26, 2013/July 13, 2013 5th Week after Pentecost, Tone 3 5 Synaxis of the Holy Archangel Gabriel. Ven. Stephen the Sabbaite (794). St. Julian, bp. of Cenomanis in Gaul (I). Martyr Serapion (ca. 205). Martyr Marcian of Iconium (258). Ord.: Romans 16:1-16; Mathew 13:4-9 Angel: Hebrews 2:2-10; Luke 10:16-21 Saturday July 27, 2013/July 14, 2013 5th Week after Pentecost, Tone 3 5 Apostle Aquila of the Seventy and Priscilla (I). Martyr Justus at Rome (I). St. Ellius of Egypt (IV). St. Onesimus, monk and wonderworker of Magnesia (IV). Ord.: Romans 8:14-21; Matthew 9:9-13 Sunday July 28, 2013/July 15, 2013 5th Sunday after Pentecost, Tone 4 Commemoration of the Holy Fathers of the First Six Ecumenical Councils (movable holiday on Sunday closest to July 16) 9 Holy Equal-to-the-Apostles and Great Prince Volodymyr of Kyiv, in holy baptism Basil (1015). Martyrs Cyricus and his mother, Julitta of Tarsus (c. 305). Vespers: 1) 1 Kings 8:22,23, 27-30; 2) Is. 61:10,11, 62:1-5; 3) Is. 60:1-16 Matins: 5th Gospel: Luke 24:12-35 Ord.: Romans 10:1-10; Matthew 8:28-9:1 Fathers: Hebrews 13:7-16; John 17:1-13 Equal-to-the Apostles: Galatians 1:11-19; John 10:9-16 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 3 stykhyry from the Oktoikh, Fa - thers 4 and 3 of the saint; Glory; Fathers, Both now, dohmatyk — David the prophet. En tran - ce. Prokeimen — The Lord is King. Old Testamental readings: Fathers 3; of the saint 3. At Li - tia: stykhyry, Fa thers and saint (1), Glory: saint; Both now, Theoto ki on. At the aposticha 258 July 2013 Church Calendar
 • Рівноап. Ольги: Діянь 16:12-15, 17:1-4; Луки 7:36-50 Ряд. Римлян 15:7-16;Матвія 12:38-45 Четвер 25 липня, 2012/12 липня, 2012 Седмиця 5-та після П’ятидесятниці, голос 3 Мчч. Прокла та Іларія (II). Св. Вероніки, кровотечива яку Господь сцілив (І). Прп. Михаїла Малеїна (962). Мчч. Феодора варяга і сина його Іоана, в Києві (983). Мц. Голіндухи, у св. хрещенні Марії, Перскої (591). Ікона Божої Матері: “Трoєручиця” (ХІІІ) Ряд.: Римлян 15:17-29; Матвія 12:46-13:3 П’ятниця 26 липня, 2013/13 липня, 2013 Седмиця 5-та після П’ятидесятниці, голос 3 5 Собор Архангела Гавриїла. Прп. Стефана Савваїта (794). Свт. Юліана, єп. Кеноманійського (І). Мч. Серапіона (ІІ-ІІІ). Мч. Маркіяна (258). Ряд.: Римлян 16:1-16; Матвія 13:4-9 Ангелам: Євреїв 2:2-10; Луки 10:16-21 Субота 27 липня 2013/14 липня, 2013 Седмиця 5-та після П’ятидесятниці, голос 3 5 Ап. від 70-ти Акили і Прискіли (І). Мч. Юста Римлянина (І). Прп. Еллія ченця Єгипетського (IV). Прп. Онисима чудотворця (IV). Ряд.: Римлян 8:14-21; Матвія 9:9-13 Неділя 28 липня 2013/15 липня, 2013 Неділя 5-та після П’ятидесятниці. Голос 4 Пам’ять свв. Отців шести Вселенських Соборів (перехідне святкування до неділі най блищої до 16 липня) 9 Рівноап. вел. кн. Володимира Київського, у святому хрещенні Василія (1015). Мчч. Кирика та Юлити (близько 305). На Вечірні: 1) 1 Цар. 8:22, 23, 27-30; 2) Іс. 61:10, 11, 62:1-5; 3) Іс. 60:1-16 На Утрені: 5-e Євангеліє: Луки 24:12-35 Ряд.: Римлян 10:1-10; Матвія 8:28-9:1 Свв. Отців: Євреїв 13:7-16; Івана 17:1-13 Рівноап.: Галат 1:11-19; Івана 10:9-16 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 3, отців 4 і свя - того 3; Слава: отців, І нині: догматик — Пророк Давид. Вхід. Прокимен — Господь воца - рив ся. Паремії; отців 3 і святого 3. Літія: стихири отців і свя того (1). Сла ва: свя того, І ни - ні: Богородич ний. На стиховні: стихири Октоїха. Слава: отців, І нині: Богородич ний. 259 Церковний календар Липень 2013
 • stykhyry of the Oktoikh. Glory; Fathers: Both now: Theoto ki on. After the song of Symeon: blessing of the loaves. Rejoyce O Virgin Theotokos 2, tropar of the saint (1). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (once), Fathers (once), Glory: of the saint, Both now: Theoto ki on. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Polyelei. Mag nification. Resurrectional Evlo git aria. Hypa koe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 5th Resurrectional Gospel, from St. Luke per. 113, 24:12-35. Having beheld the Resur rec - tion of Christ, and the rest as usual. Canons: Re sur rectional on 4, saint on 4, Fathers on 6; ir - moi of the resurrectional canon. Ka tavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kon- dak and sessional hymn of the saint. After the 6th ode: kondak of the Fathers. At the 9th ode: More honourable. Holy is the Lord our God. 5th Sunday Exapostilarion Glory: Fathers, Both now: saints At the praises: 3 stykhyry of the Oktoikh, 2 saints and 3 Fathers. Glory: Fa thers; Bo th now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar, Glory; Fathers, saint alternately. Kondak: Resurrectional, saint, Fathers alternately. At the Liturgy: At the Entrance, Tropar of the tone, of the Fathers and of the Saint; Kondak of the tone and of the Saint; Glory: Kondak of the Fathers; Both now: Kondak of the church, if dedicated to the Theotokos, if not: Protection of Christians. Prokeimen of the Fathers and of the Saint. Read - ings: Epistle Rm. 10:1-10, per. 103; Heb. 13:7-13, per. 334; Gal. 1:11-19, per. 200; Gospel, Mt. 8:28- 9:1, per. 28; Jn. 17:1-13, per. 56, and 10:1-9, per. 35. Sunday Com munion hymn and of the Saint. Monday July 29, 2013/July 16, 2013 6th Week after Pentecost, Tone 4 Hieromartyr Athenogenes, Bp. of Heracleopolis, and his ten disciples (c. 311). Martyrs Paul and two sisters, Chionia (Thea) and Alevtina (Valentina) in Palestine (308). Martyr Antiochus, physician of Sebaste (IV). Virgin-martyr Julia of Carthage (440). Commemoration of the Fourth Ecumenical Council (451) “Chirsk” (1420) (“Pskovsky”) Icon of the Mother of God Ord.: Romans 16:17-24; Matthew 13:10-23 Tuesday July 30, 2013/July 17, 2013 6th Week after Pentecost, Tone 4 5 Great Martyr Marina (Margaret) (IV). Translation of the relics of St. Lazarus, monk of Mt. Galesion near Ephesus (1054). “Svyatogorsk” (1569) Icon of the Mother of God Ord.: 1 Corinthians 1:1-9; Matthew 13:24-30 Great-martyr: 2 Corinthians 6:1-10; Luke 7:36-50 Wednesday July 31, 2013/July 18, 2013 6th Week after Pentecost, Tone 4 Martyr Emilian (363). Martyr Hyacinth of Amastris (IV). Ven. John the Long-suffering, of the Near Kyivan Caves (1160). Ven. Pambo, recluse, of the Kyivan Caves (1241). Ven. Pambo, hermit of Egypt (386). Ord.: 1 Corinthians 2:9-3:8; Matthew 13:31-36 260 July 2013 Church Calendar
 • Благословення хлібів після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (двічі) і тропар свя - того (раз). На Утрені: на Бог Господь: тропар недільний (раз). Слава: святої; I нині: Богородич ний. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей і Величання; Ангельський собор. Іпакої, сте - пен на і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 5-те, від Луки, зач. 113-те, 24:12-35. Вос - кре сіння Христове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, свя того на 4, от - ців на 6; Ірмоси канону воскресного; Катавасія — Від крию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак і сідальні святого. Після 6-ої пісні: кондак отців. На 9-ій пісні — Чеснішу. Свят Господь Бог наш. Екcапостиларій не ді льний 5-ий; Слава: отців, І нині: свя того. На хва - літ них: стихири Октоїха 3, свя тим 2 отцям 3. Слава: отцям, I нині: Прeблагос ло вeн на єси. Після Вели кого Славословія — тропар — Воскрес із гробу. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар не ді льний. Слава: отців і святому напереміну. Кондак недільний, от - ців і свя то му напереміну. На Літургії: По Bході порядок тропарів недільний, Отців і Святому; Кондак неді ль - ний і Святому; Слава: Кондак Отців; І нині: Кондак церкви, якщо присвячена Бого ро - диці як ні: Заступниця Християн. Прокимен Отців і Святому. Читання: до Римлян 10:1-10, зач. 103; Євр. 13:7-13, зач. 334; до Галат 1:11-19, зач. 200; Мат вія 8:28-9:1. зач. 28; Івана 17:1-13, зач. 56, і 10:1-9, зач. 35. Причасний недільний і Свя то му. Понеділок 29 липня 2013/16 липня 2013 Седмиця 6-та після П’ятидесятниці, голос 4 Сщмч. Афіногена єп. і десяти учеників його (близько 311). Мч. Павла і його сестри мцц. Алевтини (Валентини) та Хіонії в Палистині (308). Мч. Антіоха лікаря (IV). Мц. Юлії діви (440). Пам’ять про Четвертого Вселенського Собору (451) Чирської (Псковської) ікони Божої Матері (1420) Ряд.: Римлян 16:17-24; Матвія 13:10-23 Вівторок 30 липня 2013/17 липня 2013 Седмиця 6-та після П’ятидесятниці, голос 4 5 Вмц. Марини (Маргарити) (IV). Перенесення мощей прп. Лазаря Галисійського (1054). Святогорської ікони Божої Матері (1569) Ряд.: 1 Коринтян 1:1-9; Матвія 13:24-30 Влмц.: 2 Коринтян 6:1-10; Луки 7:36-50 Середа 31 липня 2013/18 липня 2013 Седмиця 6-та після П’ятидесятниці, голос 4 Мч. Єміліяна (363). Мч. Якинфа Амастридського (IV). Прп. Іоанна Багатостраждального, Печерського, в Ближніх печерах (1160). Прп. Памви, затворника Печерського, в Дальніх печерах (1241). Прп. Памви пустельника (386). Ряд.: 1 Коринтян 2:9-3:8; Матвія 13:31-36 261 Церковний календар Липень 2013
 • august Thursday August 1, 2013/July 19, 2013 6th Week after Pentecost. Tone 4 Ven. Macrina, sister of St. Basil the Great (380). Ven. Dius, Abbot of Antioch (c. 430). Ven. Paisius of the Kyivan Caves (XIV). Ord.: 1 Corinthians 3:18-23; Matthew 13:36-43 Friday August 2, 2013/July 20, 2013 6th Week after Pentecost. Tone 4 v Holy Glorious Prophet Elijah (c. 9th century B.C.). Uncovering of the relics of St. Athanasius of Brest (1649). “Halych-Chukblomsk” “Tenderness” 1350) and “Abalatsk” (“Sign”) (1637) Icons of the Mother of God. Vespers: 1) 1 Kings 17:1-23; 2) 1 Kings 18:1, 17-40, 42, 44-46, 19:1-16; 3) 1 Kings 19:19-21; 2 Kings 2:1, 6-14. Matins: Lk. 4: 22-30 Liturgy: James 5:10-20; Lk. 4:22-30. At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 8 stykhyry of the prophet; Glory: of the prophet; Both now, dohmatyk of the 6th tone — Who would not call thee blest. En - trance. Prokeimen of the day. Paremii. Litia. Aposticha of the prophet, Glory: of the prophet, Both now: Theotokion of tone 6 — O most pure one. After the song of Symeon the tropar of the pro phet (twice), and Rejoice, O Virgin Theotokos (once). At Matins: At God is the Lord: tropar of the prophet (twice), Glory: Both now: Theotokion of to ne 4 — The mystery hidden from all the ages. After the kathismas the sessional hymns of the prophet. Polyelei and magnification of the prophet. After the Small Litany the sessional hymn of the prophet. From my youth. Prokeimen of the prophet — You are a priest forever. Gospel from St. Luke 4:22-30, per. 14. Psalm 50, Glory: Through the prayers of the Holy Prophet Elijah; Both now: Through the prayers of the Theotokos: Have mercy on me, O God: and the stykhyra On a fiery chariot. Canons: Theotokos (paraclisis) on 6 and both of the prophet on 8; irmoi —Having tra- versed the water. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: sessional hymn of the prophet. After the 6th ode: kondak of prophet. At the 9th ode: More honourable. Exapostilarion of the prophet At the praises: 6 stykhyry of the prophet, Glory: of the prophet Both now: Mistress, accept the supplications of thy servants. After the Great Doxology: the tro par of the prophet, Glory: Both now: The mystery hidden from all the ages. Litanies and dismissal. 1st Hour. 262 August 2013 Church Calendar
 • 263 ëÂÔÂ̸ Четвер 1 серпня 2013/19 липня 2013 6-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 Прп. Макрини, сестри Cвт. Василія Великого (380). Прп. Дия Антіохійського(близько 430). Прп. Паїсія Печерського, в Дальніх печерах (XIV). Ряд.: 1 Коринтян 3:18-23; Матвія 13:36-43 П’ятниця 2 серпня 2013/20 липня 2013 6ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 v Прор. Ілії (ІХ ст. до Р.Х.). Знайдення мощей прмч. Афанасія Берестейського (1649). Чухлоської, або Галицької (1350), і Абалацької (“Знамення”) (1637) ікон Божої Матері. На Вечірні: 1) 1 Кн. 17:1-23; 2) 1 Кн. 18:1, 17-40, 42, 44-46, 19:1-16; 3) 1 Кн. 19:19-21; 2 Кн. 2:1, 6-14 На Утрені: Лк. 4: 22-30 На Літургії: Як. 5:10-20; Лк. 4:22-30 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири пророка на 8, Слава: пророка; I нині: догматик 6-го голосу — Хто не ублажить тебе. Bxiд. Прокимен дня. Паремії. Літія. На стиховні: стихири пророка; Слава: пророка; І нині: Богородичний 6- го го лосу: Творець і Визволитель мій. Після — Нині відпускаєш: тропар пророка (двічі), і Богородице Діво (раз). На Утрені: на Бог Господь: тропар пророка (двічі). Слава: І нині: Богородичний 4-го го - лосу — Таємниця від віку утаєна. По кафизмах сідальні пророка. Полієлей і Вели чан - ня. Після Mалої Єктенії сідальний пророка. Від юності моєї. Прокимен пророка — Ти ієрей повік. Євангeліє від Луки 4:22-30, зач.14-е. Псалом 50-ий, Слава: Молитвами Свя - того Пророка Ілії; І нині: Молитвами Богородиці; Помилуй мене. Боже; стихира — На коліс ниці. Канони: Богородиці (параклісіс) на 6 і пророка обидва канони на 8. Ір мо си — Воду пройшовши; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: сідальний про - рока. Після 6-ої пісні: кондак пророка. На 9-ій пісні — Чеснішу. Світильний про рока. На хва літних: стихири пророка на 6, Слава: пророка; I нині: Владичице, прийми мо - лит ву рабів твоїх. Після Великого Славословія — тропар святого: Слава: І нині: Та єм - ни ця від віку утаєна. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. Церковний календар Серпень 2013
 • At the Hours: Tropar and kondak of the prophet. At the Liturgy: At the Entrance, tropar of the temple of the Lord or the Theotokos; tropar of the prophet; Glory: kondak of the prophet; Both now: kondak of the temple of the Lord or the Theotokos or Protection of Christians (if it is a temple dedicated to a saint the saint’s tropar and kondak are not sung). Prokeimen: You are a priest forever. Epistle of St. James 5:10- 20, per. 57. Gospel from St. Luke 4:22-30, per. 14. Communion hymn — The righteous man shall be in everlasting remembrance. Saturday August 3, 2013/July 21, 2013 6th Week after Pentecost. Tone 4 Prophet Ezekiel (VI c. B.C.). Ven. Simeon, Fool-for-Christ, and St. John, his fellow faster (c. 590). Ven. Onuphrius, the silent, and Onesimus, recluse, of the Near Kyivan Caves (XII-XIII). Ord. Romans 9:1-5; Matthew 9:18-26 Sunday August 4, 2013/July 22, 2013 6th Sunday after Pentecost. Tone 5 5 Holy Myrrh-bearer and Equal-to-the-Apostles Mary Magdalene (I). Translation of the relics (404) of Hieromartyr Phocas, bp. of Sinope (117). Ven. Cornelius of Pereyaslav (1693). Matins: 6th Gospel: Luke 24:36-54 Ord.: Romans 12:6-14; Matthew 9:1-8 Equal-to-the-Apostles: 1 Corinthians 9:2-12-12; Luke 8:1-3 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 6 stykhyry from the Oktoikh and 4 of the Myrrh-bearer; Glory; of the Myrrh-bearer; Both now, dohmatyk — In the Red Sea. En - trance. Prokeimen — The Lord is King. Aposticha of the Oktoikh, Glory; Myrrh-bearer; Both now, of the Theotokos. After the song of Symeon: Rejoice, O virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (once), Myrrh-bearer (once). Glory: Myrrh- bear er. Both now; of the The otokos. After the kathismas the sessional hymns of the Resur rec - tion. Resur rec tion al Evlo git aria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 6th Resur rec tional Go spel, from St. Luke 24:36-54, per. 114. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resurrectional on 4, stavroanastasimon on 2, Theoto - kos on 2 and both canons of the Theotokos on 6; irmoi of the Resurrectional canon. Kata - vasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak of the Theotokos. After the 6th ode: kondak and ikos of Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 6th Sunday Exa - pos tilarion, Glory: Both now: Exapostilarion of the Theoto kos. At the praises: 8 stykhyry of the Ok toikh, Glory: 6th matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Do xology: the tropar Today Salvation. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the Resurrectional tone, Glory: tropar of the Theotokos. Kondak of the Resurrectional tone and of the Theotokos alternately. At the Liturgy: At the Entrance, tropar of the Resurrectional tone, tropar of the Myrrh-bear- er (once), Glory: kondak of the Myrrh-bearer; Both now: Theotokion. Prokeimens of the tone and of the Myrrh-bearer — My soul magnifies the Lord. Epistle to the Romans 12:6-14, per. 110, and 1 Corinthians 9:22-12, per. 141. Gospel from St. Matthew 9:1-8, per. 29, and Luke 8:1-3, per. 34. Communion hymn of Sunday — Praise the Lord and of the Myrrh-bearer. 264 August 2013 Church Calendar
 • На Часах: Тропар і кондак пророка. На Літургії: По Bході: тропар храму Господнього або Богородичного; тропар пророка; Слава: кондак пророка; I нині: кондак храму Господнього або Богородичного, або За - ступниця християн (якщо храм святого — його тропар і кондак не співається). Про - кимен — Ти ієрей повік. Апостол: Яків 5:10-20, зач. 57. Євангеліє від Луки 4: 22-30, зач. 14-е. При часний: В пам’ять вічну. Субота 3 серпня 2013/21 липня 2013 6-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 Прор. Єзекиїля (VI ст. до Р.Х.). Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, та Іоана співпосника його (близько 590). Прпп. Онуфрія Мовчазного і Онисима затворника, Печерських, у Ближніх печерах (XII-XIII). Ряд. Римлян 9:1-5; Матвія 9:18-26 Неділя 4 серпня 2013/22 липня 2013 Неділя 6-та пісдя П’ятидесятниці, голос 5 5 Мироносиці рівноап. Марії Магдалини (І). Перенесення мощей (404) сщмч. Фоки (117) Прп. Корнилія Переяславського (1693). На Утрені: 6-e Євангеліє: Луки 24:36-53 Ряд.: Римлян 12:6-14; Матвія 9:1-8 Рівноап.: 1 Коринтян 9:2-12; Луки 8:1-3 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 6 і Миро но си - ці 4; Слава: Мироносиці, І нині: догматик — У Червоному морі. Bxiд. Прокимен — Гос - подь во ца рився. На стиховні: стихири Октоїха, Слава: Мироносиці; І нині: Бо го ро - диці. Піс ля — Нині від пускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (один раз), Мироносиці (один раз), Сла - ва: Мироносиці, I нині: Богородиці. По ка физ мах сідальні недільні. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен голосу. Єван геліє воскресне 6-те, від Луки 24: 36-54, зач. 114-те. Воскресіння Христове; і все решта, як зви чайно. Канони: воскресний на 4, хрес - товоскресний на 2, Богородиці на 2 і обидва каннони Богородиц на 6; Ір моси канону во с кресного; Ката васія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак Богородиці. Піс - ля 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій неді ль - ний 6-ий; Слава: І нині: ексапостоларій Богородиці. На хвалітних: стихири Октоїха 8, Слава: 6-а євангельська стихира; I нині: Прeблаго сло вeн на єси. Після Вели ко го Славо - сло вія: тро пар Сьогодні спасіння. Єктенії та від пуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний, Слава: тропар Богородиці. Кондак недільний і Бого ро - диці напереміну. На Літургії: По Bході: тропар воскресного голос, тропар Мироносиці (один раз), Сла - ва: кондак Мироносиці, I нині: Богородиці. Прокимни голосу і Мироносиці — Вели - чає душа моя Господа. Апостол: до Римлян 12:6-14, зач. 110, і до 1 Коринтян 9: 22-12, зач. 141. Євангеліє від Матвія 9:1-8, зач. 29-е і Луки 8:1-3, зач. 34-е. Причасний: Хва літе Гос по да і Мироносиці — Чашу спасіння прийму. 265 Церковний календар Серпень 2013
 • Monday August 5, 2013/July 23, 2013 7th Week after Pentecost. Tone 5 Martyrs Trophimus, Theophilus and 13 others in Lysia (305). Hieromartyr Apollinaris, Bishop of Ravenna (75). Righteous Hannah, mother of the Prophet Samuel. v Pochayiv Icon of the Most Holy Mother of God (1675). Matins: Luke 1:39-49, 56 Ord.: 1 Corinthians 5:9-6:11; Matthew 13:54-58 Theotokos: Hebrews 9:1-7; Luke 10:38-42, 11:27-28 Tuesday August 6, 2013/July 24, 2013 7th Week after Pentecost. Tone 5 v Holy Princes and Passion-bearers Boris and Hlib, in holy baptism Roman and David (1015). Martyr Christina of Tyre (c. 300). Ven. Policarp, Archimandrite of the Kyivan Caves Monastery (1182). Matins: Luke 21:12-19 Ord.: 1 Corinthians 6:20-7:12; Matthew 14:1-13 Passion-bearers: Romans 8:28-39; John 15:17-16:2 Wednesday August 7, 2013/July 25, 2013 7th Week after Pentecost. Tone 5 6 The Dormition of the Righteous Anna, mother of the Most Holy Theotokos. Holy Women Olympias the deaconess and Eupraxia the virgin of Tebenna (413). Commemoration of the Holy 165 Fathers of the Fifth Ecumenical Council (553). Ord.: 1 Corinthians 7:12-24; Matthew 14:35-15:11 Righteous Anna: Galatians 4:22-31; Luke 8:16-21 Thursday August 8, 2013/July 26, 2013 7th Week after Pentecost. Tone 5 Hieromartyrs Hermolaus, Hermippus and Hermocrates, presbyters of Nicomedia (c. 305). Ven. Moses, wonderworker of the Kyiv Caves, in the Far caves (c. 1043). Nun-martyr Parascevia of Rome (138). Ord.: 1 Corinthians 7:24-35; Matthew 15:12-21 Friday Readings: 1 Corinthians 7:35-8:7; Matthew 15:29-31 Friday August 9, 2013/July 27, 2013 7th Week after Pentecost. Tone 5 5 Holy Great Martyr and Healer Panteleimon (305). Ven. Anthusa the Abbess of Mantinea in Asia Minor and 90 of her sisters (759). Matins Gospel: Luke 21:12-19 Great-martyr: 2 Timothy 2:1-10; John 15:17-16:2 Saturday August 10, 2013/July 28, 2013 7th Week after Pentecost. Tone 5 Holy Apostles of the Seventy and Deacons: Prochorus, Nicanor, Timon and Parmenas (I). Ven. Moses, wonderworker of the Kyivan Caves, in the far caves (XII-XIV). 266 August 2013 Church Calendar
 • Понеділок 5 серпня 2013/23 липня 2013 7-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 5 Мчч. Трофима, Феофила і з ними 13 мчч. (305)). Сщмч. Аполлінарія, єп. Равенійського (близько 75). Прав. Анна, мати пророка Самуїла v Почаївської ікони Божої Матері (1675). На Утрені: Луки 1:39-49, 56 Ряд.: 1 Коринтян 5:9-6:11; Матвія 13:54-58 Богородиці: Євреїв 9:1-7; Луки 10:38-42, 11:27-28 Вівторок 6 серпня 2013/24 липня 2013 7-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 5 v На Мчч. блгвв. кнн. Бориса і Гліба, у св. Хрещенні Романа і Давида (1051). Мц. Христини (близько 300). Прп. Полікарпа, архим. Печерського (1182). На Утрені: Луки 21:12-19 Ряд.: 1 Коринтян 6:20-7:12; Матвія 14:1-13 Страстотерпців: Римлян 8:28-39; Івана 15:17-16:2 Середа 7 серпня 2013/25 липня 2013 7-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 5 6 Успіння прав. Анни, матері Пречистої Богородиці. Свв. жон Олімпіади диякониси (408-410) та Євпраксії діви, Тавенської (413). Пам’ять Святих 165 отців П’ятого Вселенського Собору (553). Ряд.: 1 Коринтян 7:12-24; Матвія 14:35-15:11 Прав. Анни: Галат 4:22-31; Луки 8:16-21 Четвер 8 серпня 2013/26 липня 2013 7-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 5 Сщмчч. Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, ієреїв Нікомидійських (близько 305). Прп. Мойсея Угрина, Печерського, в Ближніх печерах (близько 1043). Прмц. Параскеви (близько 138). Ряд.: 1 Коринтян 7:24-35; Матвія 15:12-21 За п’ятницю: 1 Коринтян 7:35-8:7; Матвія 15:29-31 П’ятниця 9 серпня 2013/27 липня 2013 7-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 5 5 Вмч. і цілителя Пантелеймона (305). Прп. Анфіси ігумені і 90 сестер її (VIII). На Утрені: Луки 21:12-19 Вмч. 2 Тимофія 2:1-10; Івана 15:17-16:2 Субота 10 серпня 2013/28 липня 2013 7ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 5 Апп. від 70: Прохора, Никанора, Тимона і Пармена дияконів (І). Прп. Мойсея, чудотворця Печерського, в Дальніх печерах (XII-XIV). 267 Церковний календар Серпень 2013
 • Martyr Julian of Dalmatia (II). Martyr Eustathius the Soldier of Ancyra (316). Martyr Acacius of Apamea (321). Ven. Paul of Mt. Athos (820). Ven. Irene Chrysovolantou of Cappadocia (912). “Smolensk” “Directress” Icon of the Mother of God “Odyhrytsia” (brought from Constantinople in 1046) Ord.: Romans 12:1-3; Matthew 10:37-11:1 Sunday August 11, 2013/July 29, 2013 7th Sunday after Pentecost, Tone 6 Martyr Callinicus of Gangra in Asia Minor (III-IV). Virgin-martyr Seraphima of Antioch (II). Martyr Theodota and her three sons in Bithynia (304). Martyr Michael (9th c.) St. Constantine (c. 1240) and Cosmas, of Stara Rus (XIII). Matins: 7th Gospel: John 20:1-10 Ord.: Romans 15:1-7; Matthew 9:27-35 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 7 stykhyry from the Oktoikh and 3 of the martyr; Glory; martyr, Both now, dohmatyk — Who would not call thee blest. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. At the aposticha stykhyry of the Oktoikh. After the song of Symeon: Rejoice, O virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar, Glory: of the martyr; Both now: Theotokion. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Resurrectional Evlogitaria. Hy - pakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 7th Resurrectional Go spel, from St. John 20:1-10, per. 63. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Ca nons: Re - sur rectional on 4, stavroanastasimon on 3, Theotokos on 3, martyr on 4; irmoi of the Re sur - rec tional canon. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak and ikos of the martyr. After the 6th ode: Resurrectional kondak and ikos. At the 9th ode: More honour - able. Holy is the Lord our God. 7th Sunday Exapostilarion Glory: Both now: Theotokion of the 7th Exapostilarion. At the praises: 8 stykhyry of the Oktoikh, Glory: 7th matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional Tropar: Glory: of the martyr;. Kondak of the Resurrection al tone. At the Liturgy: At the Entrance, the regular order for the tropars (cf. A7, B8 or C8 respectiv - ely in the “General Information Concerning Rubrics”, pp.15 of this calendar). Prokeimen of the tone. Epistle to the Romans 15:1-7, per. 116. Gospel from St. Matthew 9:27-35, per. 33. Communion hymn — Praise the Lord. Monday August 12, 2013/July 30, 2013 8th Week after Pentecost. Tone 6 Apostles of the Seventy: Silas and Silvanus (I), and with them Apostles Crescens, Epenetus, and Andronicus. Martyr John the Soldier at Constantinople (IV). 268 August 2013 Church Calendar
 • Мч. Юліана (ІІ), Мч. Євстафія, воїна Анкірського (близько 316) Мч. Акакія (близько 321). Прп. Пвла, Афонського (820) Прп. Ірини Хрисоволанту, Кападокії (912) Смоленської ікони Божої Матері “Одигітрія” (Провідниця) (принесена з Царгороду у 1046 році), Ряд.: Римлян 12:1-3; Матвія 10:37-11:1 Неділя 11 серпня 2013/29 липня 2013 Неділя 7-ма після П’ятидесятниці, голос 6 Мч. Калиника (III-IV). Мц. Серафми діви (117-138). Мц. Феодотії і трьох дітей її (близько 304). Прмч. Михаїла (ІХ). Прпп. Константина і Косми Косинських, Староруських (XIII). На Утрені: 7-e Євангеліє: Івана 20:1-10 Ряд.: Римлян 15:1-7; Матвія 9:27-35 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 7 і му ченика 3; Слава: мученика; І нині: догматик 6-го голосу. Bxiд. Прокимен — Господь воцарився. На сти ховні: стихири Октоїха. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі). Слава: мученика; I нині: Бо горо - дич ний. По кафизмах сідальні недільні. Ангельський собор. Іпакої, степенна і проки - мен голосу. Євангеліє воскресне 7-е, від Св. Івана 20:1-10, зач. 63-е. Воскресіння Хрис- то ве; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, хрестовоскресний на 3, Бого- родиці на 3 і мученика на 4; Ірмоси канону воскресного; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак і ікос мученика. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій недільний 7-ий; Слава: І нині: Богородичний 7-го екcапостиларія. На хвалітних: стихири Октоїха 8, Слава: 7-а єван ге льська сти - хира; I нині: Прeблагословeнна єси. Після Великого Славословія — тропар — Воскрес із гробу. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний, Слава: тропар мученика. Кондак недільний. На Літургії: По Bході порядок тропарів як подано під вказівкою 8, параграфи А7, Б8 або В8. в розділі «загальні Уставні Відомості» цього календаря. Прокимен голосу. Апо стол: до Римлян 15:1-7, зач. 116. Євангеліє від Матвія 9:27-35, зач. 33-е,. Прича с - ний: Хва лі те Господа. Понеділок 12 серпня 2013/30 липня 2013 8-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 6 Апп. від 70: Сили, Силуана, і ті що зними апостоли Крискента, Єпенета і Андроника (І). Мч. Іванна воїна Константинопольського (IV). 269 Церковний календар Серпень 2013
 • Hieromartyrs Polychronius, bp. of Babylon, priests Parmenius, Helimenas and Chrysotelus, deacons Luke and Mocius; Martyrs Abdon and Sennen the princes of Persia, Maximus and Olympius (251). Hieromartyr Valentine, bp. of Terni in Italy (273), and Martyrs Proculus, Ephebus, Apollon - ius, and Abundius, youths. Ord.: 1 Corinthians 9:13-18; Matthew 16:1-6 Tuesday August 13, 2013/July 31, 2013 8th Week after Pentecost. Tone 6 5 Forefeast of the Procession of the Precious and Life-giving Cross of the Lord Righteous Eudocimus of Cappadocia (IX). Martyr Julitta at Caesarea (304). Righteous Joseph of Arimathea (I). Ord.: 1 Corinthians 10:5-12; Matthew 16:6-12 Wednesday Reading: 1 Corinthians 10:12-22; Matthew 16:20-24 Wednesday August 14, 2013/August 1, 2013 8th Week after Pentecost. Tone 6 Beginning OF the dOrMitiOn Fast 6 Procession of the Honourable Wood of the Life-giving Cross of the Lord (first feast of the Saviour). The Feast of the All-Merciful Saviour and the Most Holy Mother of God. (1164) Holy seven Maccabean Martyrs Abimus, Antonius, Gurias, Eleazar, Eusebonus, Alimus and Marcellus, their mother Solomonia and their teacher Eleazar (166 B.C.). Nine Martyrs of Perge in Pamphylia: Leontius, Attius, Alexander, Cindeus, Minsitheus, Cyria - cus, Mineon, Catanus, and Eucleus (III). Commemoration of the Baptism of Rus’-Ukraine (988). Cross: 1 Corinthians 1:18-24; John 19:6-11, 25-28, 30-35 Martyrs: Hebrews 11:33-12:2; Matthew 10:32-36, 11:1 At the Lesser Blessing of Water: Hebrews 2:11-18; John 5:1-4 The service is conducted according to the Oktoikh and Menaion. Before Vespers the precious Cross is transferred from the table of oblation to the holy table (refer to the third Sunday of the Great Fast), if Matins is served in the evening. If Matins is served in the morning the Cross is transferred after Vespers. At Daily Vespers: The usual kathisma. At Lord, I have cried: 3 stykhyry of the Cross and 3 of the martyrs; Glory: of the martyrs; Both now, of the Cross. No Entrance. Prokeimen of the day. The aposticha of the Oktoikh, Glory: The souls of the righteous, Both now: of the Cross. Af ter the song of Symeon: tropar of the martyrs: Glory: Both now. O Lord, save Thy people. Litany and dismissal. At Matins: At God is the Lord: tropar of the Cross (twice), Glory: of the martyrs, Both now: of the Cross. After the kathismas the sessional hymns of the Oktoikh. Psalm 50. Canons: of the Ok - toikh with its irmos on 4, of the Cross on 6 and of the martyrs on 4; irmoi of the Okto ikh, ka - tavasia of the exaltation — A Cross did Moses inscribe. After the 3rd ode: kondak of the mar- tyrs. After the 6th ode: kondak of the Cross. At the 9th ode: More honourable. Exapos ti larion of the Oktoikh, Glory: of the martyrs, Both now: of the Cross. At the praises: 3 stykhyry of the Cross, 3 of the martyrs Glory: of the martyrs; Both now: of the Cross. After the Great Doxology the 270 August 2013 Church Calendar
 • Мчч. Поліхронія, єп. Вавилонського, Парменія, Єлими і Хрисотеля пресвітерів, Луки і Муко дияконів, Авдона і Сеніса, князів Персидських, і мчч. Олімпія і Максима (бли - зько 251). Сщмч. Валентина (Уалентина) єп. і трьох учнів його мчч. Прокули, Єфива та Апол ло - нія і прав. Авундія (близько 273). Ряд.: 1 Коринтян 9:13-18; Матвія 16:1-6 Вівторок 13 серпня 2013/31 липня 2013 8ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 6 5 Передсвято винесення древ Чесного і Животворчого Хреста Господнього. Прав. Євдокима Каппадокіянина (ІХ). Мц. Юлити (304). Прав. Йосифа Аримафейського (І) Ряд.: 1 Коринтян 10:5-12; Матвія 16:6-12 За середу: 1 Коринтян 10:12-22; Матвія 16:20-24 Середа 14 серпня 2013/1 серпня 2013 8-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 6 PO?ATOK USPENS:KOHO POSTU (SPASIVKY) 6 Винесення Чесних Дерев Животво ря що го Хреста Господнього (Першого Спаса). Семи мучеників Макковеїв: Авима, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма і Мар - кела, матері їхньої Соломонії та учителя їхнього Єлеазара (166 р. до Р. Х.). Мчч. в Пергії Памфлійській: Леонтія, Атія, Олександра, Киндея, Місіфея, Киріака, Мі - не она, Катуна і Євклея (ІІІ). Пам’ять Хрещення Русі- України (988). Хресту: 1 Коринтян 1:18-24; Івана 19:6-11, 25-28, 30-35 Мученикам: Євреїв 11:33-12:2; Матвія 10:32-36, 11:1 На Bодосвятті: Євреїв 2:11-18; Івана 5:1-4 Вся служба по Октоїху і Мінеї. Перед Bечірнею переноситься Чесний Хрест з жертів- ни ка на Престіл (див. на Хрестопоклінну неділю), якщо Утреня служиться увечері. Як що Утреня служиться ранком, то хрест переноситься на Престіл після відпусту Bе - чір ні. На Щоденній Вечірні: Звичайна кафизма. На Господи, взиваю: стихири Хреста 3 і му - че ників 3; Слава: мучеників; І нині: Хреста. Входу немає. Прокимен дня. На стиховні: стихири Октоїха; Слава: — Душі праведних; І нині: Хреста. Після — Нині відпускаєш: тропар мучеників: Слава: І нині: Спаси, Господи, людей Твоїх. Єктенія та відпуст. На Утрені: на Бог Господь: тропар Хреста (двічі); Слава: мучеників; І нині: Хреста. По ка физмах сідальні Октоїха. Псалом 50-ий. Канони: Октоїха з ірмосом на 4, Хреста на 6 і мучеників на 4; ірмоси Октоїха; катавасія воздвиження — Хреста знаменуючи Мойсей. Після 3-ої пісні: кондак мучеників; після 6-ої пісні: кондак Хреста. На 9-ій піс - ні — Чес нішу. Світильний Октоїха: Слава: мучеників: І нині: Хреста. На хвалітних: стихири Хреста 3 і мучеників 3; Слава: мучеників; І нині: Хреста. Після Великого Cла - во словія, останнє Трисвяте співається похоронним напівом, і Хрест виноситься, як у 271 Церковний календар Серпень 2013
 • Trisagion is sung according to the funeral melody, and the Cross is brought out according to the order used on the third Sunday of the Great Fast. During the veneration of the Cross the same stykhyry are sung as during the Sunday of the Holy Cross. Litanies and dis missal. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the Cross: Glory: of the martyrs. Kondaks of the Cross and martyrs al ter nately. At the Liturgy: At the Entrance, the tropar of the Cross and of the martyrs, Glory: kondak of the martyrs, Both now: kondak of the Cross. Prokeimen — Save, O God, Thy people; and In the saints. Epistle to the Corinthians 1:18-24, per. 125, and to the Hebrews 11:33-12:2, per. 330. Gospel from St. John 19:6-11, 25-28, 30-35, per. 60, and from St. Matthew 10:32-36, 11:1, per. 38. Communion hymn — Show us the light of Thy face, O Lord, and Rejoice in the Lord, you righteous. After Liturgy the Small Blessing of Waters is served according to the Book of Needs or the Me - na ion. After this, in accordance with the Ukrainian custom, we bless poppies and herbs. The Cross is brought back into the Altar before the beginning of Vespers. The priest in a phe - lon censes the Cross, and to the singing of the tropar and kondak of the Cross carries it into the altar through the Royal Doors preceded by candlebearers, places it on the Holy Table and again censes it. Thursday August 15, 2013/August 2, 2013 8th Week after Pentecost. Tone 6 5 Translation of the Relics of the Protomartyr and Archdeacon Stephen from Jerusalem to Constantinople (c. 428) and the finding of the Relics of the Righteous Nicodemus, Gamaliel and Abibas. Hieromartyr Stephen, pope of Rome and companions (257). Ord.: 1 Corinthians 10:28-11:7; Matthew 16:24-28 Protomartyr: Acts 6:8-15, 47-60; Matthew 21:33-42 Friday August 16, 2013/August 3, 2013 8th Week after Pentecost. Tone 6 Ven. Isaac, Dalmatus and Faustus ascetics of the Dalmation Monastery, Constantinople (V). Holy Myrrhbearer Salome. St. Cosmas, eunuch of Palestine (VI). Ord.: 1 Corinthians 11:8-22; Matthew 17:10-18 Saturday August 17, 2013/August 4, 2013 8th Week after Pentecost. Tone 6 Holy Seven Youths ("the Seven Sleepers") of Ephesus: Maximilian, Jamblicus, Martinian, John, Dionysius, Exacustodian and Antoninus (250; 408-450). Martyr Eudocia of Persia (362). Martyr Eleutherius of Constantinople (IV). Ord.: Romans 13:1-10; Matthew 12:30-37 Sunday August 18, 2013/August 5, 2013 8th Sunday after Pentecost. Tone 7 5 Forefeast of the Transfiguration of our Lord Martyr Eusignius of Antioch (362). Hieromartyrs Antherus (236) and Fabian (250), popes of Rome. Martyr Pontius at Cimella in France (257) 272 August 2013 Church Calendar
 • Хрес то поклінну неділю. При поклонінню Хресту співаються ті самі стихири, що в Хрес то по клінну неділю. Єктенії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: Tропар Хреста: Слава: мучеників. Кондаки Хреста й мучеників напереміну. На Літургії: По Bході: тропар Хреста і мучеників; Слава: кондак мучеників; І нині: кон дак Хреста. Прокимен — Спаси, Господи; і — До святих, які на землі Його. Апостол: до Коринтян 1:18-24, зач. 125, і до Євреїв 11:33-12:2, зач. 330. Євангеліє від Івана 19:6- 11, 25-28, 30-35, зач. 60-е, і від Матвія 10:32 -36, 11:1, зач. 38-е. Причасний: Позначи ло - ся на нас світло лиця Твого, Господи; і — Ра дуйтеся, праведні в Господі: праведним нале - жи ться похвала. Після Літургії Mале Oсвячення Bоди по Требнику або по Мінеї. Крім цього, за україн - сь ким звичаєм, посвячується мак та зілля. Хрест заноситься у вівтар перед початком Bечірнi в цей самий день. Ієрей у фелоні ка - ди ть Хрест, і при співі тропаря й кондака заносить його у вівтар через Царські Двері, по переджений свічконосцями, ставить його на Престіл і знову кадить. Четвер 15 серпня 2013/2 серпня 2013 8-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 6 5 Перенесення з Єрусалима до Константинополя мощей первомученика архидиякона Стефана (бли - зь ко 428) і знайдення мощей правв. Никодима, Гамаліїла і сина його Авива. Сщмч. Стефана, папи Римського, та інших з ним (257). Ряд.: 1 Коринтян 10:28-11:7; Матвія 16:24-28 Першомч. Діянь 6:8-15, 7:1-5, 47-60; Матвія 21:33-42 П’ятниця 16 серпня 2013/3 серпня 2013 8-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 6 Прпп. Ісаакія, Далмата і Фавста монахи Дельматського обителя, Константинополя (V). Св. Мироносицю Салаом Прп. Косми пустельника (VI). Ряд.: 1 Коринтян 11:8-22; Матвія 17:10-18 Субота 17 серпня 2013/4 серпня 2013 8-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 6 Семи отроків що в Ефесі: Максиміліана, Ямвлиха, Мартиніана, Іоана, Діонісія, Єкса - ку с тодіана (Константина) та Антоніна (близько 250; 408-450). Прмц. Євдокії (362). Мч.Єлевферія (IV). Ряд.: Римлян 13:1-10; Матвія 12:30-37 Неділя 18 серпня 2013/5 серпня 2013 Неділя 8-ма після П’ятидесятниці, голос 7 5 Передсвято Преображення Господнього Мч. Євсигнія (362). Сщмчч. Анфіра (250) і Фавія (257), пап Римських. Мч. Понтія Римлянина в Франції (близько 257). 273 Церковний календар Серпень 2013
 • Martyrs Cantidius, Cantidian and Sibelius of Egypt. Righteous Nona, mother of St. Gregory the Theologian (374). Matins: 8th Gospel: John 20:11-18 Ord.: 1 Corinthians 1:10-18; Matthew 14:14-22 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh, Fore - feast 3 and 3 of the martyr; Glory; of the Forefeast, Both now, dohmatyk of tone 7. En trance. Prokeimen — The Lord is King. Paremii. At the aposticha stykhyry of the Okctoikh, Glory: of the fathers, Both now: Forefeast. After the Song of Simeon: Rejoice, O virgin Theotokos (twice) and the tropar of the Forefeast (once). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: of the martyr, Both now: Forefeast. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Resurrectional Evlo gi taria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 8th Resurrectional Gospel, from St. John 20:11-18, per. 64. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resurrectional on 4, Theo to kos on 2, Forefeast on 4, martyr on 4; Irmoi of the Resurrectional canon. Kata vasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak and ikos of the Sunday. After the 6th ode: kondak of the martyr. At the 9th ode: More honourable. Holy is the Lord our God. 8th Sunday Exapos ti la - rion. Glory: of the martyr, Both now: Theotokion. At the praises: 4 stykhyry of the Ok to ikh and 4 of the Fore feast, Glory: of the fathers; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tro par To day salvation. Litanies and dismissal. Glory: Both now. 8th matinal doxasticon. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the fathers. Kondak of the resurrectional tone and the fathers alternately. At the Liturgy: At the Entrance, tropar of the Resurrectional tone, tropar of the Forefeast, kon - dak of the Resurrectional tone; Glory: kondak of the Forefeast, Both now: kondak of the tem- ple of the Theotokos or Protection of Christians. Prokeimen of the tone and of the Fore feast: Blessed art Thou O Lord, God of our fathers. Epistle to the Corinthians 1:10-18, per. 124. Go - spel from St. Matthew 14:14-22, per. 58. Communion hymns — Praise the Lord. Monday August 19, 2013/August 6, 2013 9th Week after Pentecost. Tone 7 : THE HOLY TRANSFIGURATION OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST (Second feast of the Saviour). St. Theoctist, Bp. of Chernihiv (1123). Vespers: 1) Ex. 24:12-18; 2) Ex. 33:11-23, 34:4-6, 8; 3) 1 Kings 19:3-9, 11-13, 15-16 Matins: Lk. 9:28-36 Liturgy: 2 Pet. 1:10-19; Mt. 17:1-9 Note: When the feast of the Transfiguration falls on a Sunday, only the service for the feast is chant ed. The Sunday service is omitted. At Great Vespers Blessed is the man is not sung. At Lord, I have cried 8 stykhyry of the feast, Glo ry: Both now: of the feast. Prokeimen of the day. Paremii. At the Litia: stykhyry of the feast. At the aposticha: stykhyry of the feast. After the song of Symeon, at the blessing of loaves, the tropar of the feast thrice. At Matins: At God is the Lord: tropar of the feast thrice. After the kathismas the sessional hymns of the feast. Polyelei and magnification. Sessional hymn of the feast. From my youth. 274 August 2013 Church Calendar
 • Мчч. Кантидія, Кантидіана і Савела, в Єгипті. Прав. Нонни, матері св. Григорія Богослова (374). На Утрені: 8 Євангелія: Івана 20:11-18 Ряд.: 1 Коринтян 1:10-18; Матвія 14:14-22 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 4, Передсвятa 3 і мученика 3; Сла ва: Передсвятa ; І нині: догматик 7-го голосу. Прокимен — Господь воцарився. Паремії. На стиховні: стихири Октоїха; Слава: отців; І нині: Передсвятa. Після — Нині від пус каєш: Богородице Діво (двічі) і тропар Передсвятa (раз). На Утрені: на Бог Господь: тропар недільний (двічі), Слава: мученика; І нині: Передсвя - тa. По кафизмах сідальні недільні. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен го - лосу. Євангеліє воскресне 8-е, від Івана 20:11-18, зач. 64-є. Воскресіння Христове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, Богородиці на 2, Передсвятa на 4, мученика на 4; Ірмоси канону воскресного; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак і ікос недільний. Після 6-ої пісні: кондак мученика. На 9-ій пісні — Чеснішу. Свят Господь Бог наш. Екcапос тиларій недільний 8-ий; Слава: мученика; І нині: Богородичний. На хвалітних: стихири Ок тоїха 4 і Передсвятa 4; Слава: отців; І нині: Преблагословенна єси. Після Великого Славословія: тропар — Сьогодні спасіння. Єктенії і відпуст. Слава: І нині: 8-ма євагнельська сти хира. Час 1-ий. На Часах: Tропар: недільний: Слава: отців. Кондаки недільний і отців напереміну. На Літургії: По Bході тропар недільний і Передсвятa; кондак недільний; Слава: Перед - свя тa; І нині: хра му Богородиці, або — Заступниця християн. Прокимен голосу і от - ців — Благосло вен єси, Господи, Боже Отців наших, і хвальне і прославлене Ім'я Твоє на - віки. Апостол: до Коринтян 1:10-18, зач. 124. Євангеліє від Матвія 14:14-22, зач. 58-е. При часний: Хваліте Господа. Понеділок 19 серпня 20143/6 серпня 2013 9-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 7 : ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА (Другого Cпаса). Cвт. Феоктиста, єп. Чернігівського (1123). На Вечірні: 1) Вих. 24:12-18; 2) Вих. 33:11-23, 34:4-6, 8; 3) 1 Кн. 19:3-9, 11-13, 15-16. На Утрені: Лк. 9:28-36. На Літургії: ІІ Пет. 1:10-19; Мт. 17:1-9 Заввага: Коли свято Преображення припадає у неділю співаємо тільки службу свята. Не дільна служба опускається. На Великій Вечірні: Не співаємо Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири свята на 8, Слава: І нині: Виявляючи наперед Воскресіння Своє. Прокимен дня. Паремії. На Літії: сти хири свята. На стиховні: стихири свята. Після — Нині відпускаєш: на благо словен - ня хлібів, тропар свята (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар свята тричі. По кафизмах сідальні свята. Полієлей і Ве ли чання. Сідальний свята. Від юності моєї. Прокимен — Фавор і Єрмон ім'ям Твоїм 275 Церковний календар Серпень 2013
 • Prokiemen: Tabor and Hermon. Gospel from St. Luke, per. 45. Psalm 50. Glory: All creation is filled with joy; Both now: the same; Have mercy on me, O God: Disclosing a little of the radi- ance. Canons: both canons of the feast with their irmoi; katavasia of the Exaltation: A Cross did Moses inscribe. After the 3rd ode: sessional hymn. After the 6th ode: kondak and ikos of the feast. At the 9th ode we do not sing More honourable, but the refrains of the feast. They are sung to the irmos and the tropars. Exapostilarion of the feast. At the praises: 4 stykhyry of the feast, Glory: Both now: of the feast. After the Great Doxology — the tropar of the feast. Litanies and dismissal of the feast — May Christ, who was transfigured in glory on mount Tabor before His holy disciples. 1st Hour. At the Hours: tropar and kondak of the feast At the Liturgy: Antiphons of the feast. Entrance verse Send forth Your light... (intoned by the deacon/priest), followed by the tropar of the feast, Glory: Both now: kondak of the feast. Pro - keimen of the feast. Epistle from the second letter of St. Peter, per. 65. Gospel from St. Mat - thew, per. 70. In place of It is truly worthy we sing Magnify, O my soul… Your birthgiving was undefiled… (thus until the Leavetaking of the feast). Communion hymn of the feast. After the prayer behind the ambon, grapes and other fruit are blessed according to the order given in the Book of Needs. Dismissal of the feast. Note: From this day until the Leavetaking of the feast, during the week at Matins we take the ka tavasia of the feast. During the Entrance at Liturgy we sing Come, let us worship… O Son of God, transfigured on the mountain, save us who sing to you… The hymn to the Mother of God and dismissal of the feast. Tuesday August 20, 2013/August 7, 2013 9th Week after Pentecost. Tone 7 Afterfeast of the Transfiguration Martyr Dometius of Persia and his two disciples (363). Ven. Pimen, the Much-suffering, of the Near Kyivan Caves (1110). Ven. Pimen, faster, of the Kyivan Caves (1239). St. Mercurius, of the Near Caves in Kyiv, bp. of Smolensk (1239). Martyrs Marinus the Soldier and Asterius the Senator at Caesarea in Palestine (260). St. Hor of the Thebaid (390). Virgin Potamia of Alexandria. Ord.: 1 Corinthians 12:12-26; Matthew 18:18-22, 19:1-2, 13-15 Monday Readings: 1 Corinthians 11:31-12:6; Matthew 18:1-11 Wednesday August 21, 2013/August 8, 2013 9th Week after Pentecost. Tone 7 St. Emilian the Confessor, Bp. of Cyzicus (820). Ven. Gregory, the iconographer, of the Near Kyivan Caves (XII). Ven. Gregory, wonderworker of the Kyivan Caves (XIV). St. Myron, bp. of Crete (350). Martyrs Eleutherius and Leonidas of Constantinople, and many infants with them. St. Gregory of Sinai (1346). “Tolga” Icon of the Mother of God (1314) Ord.: 1Corinthians 13:4-14:5; Matthew 20:1-16 Thursday August 22, 2013/August 9, 2013 276 August 2013 Church Calendar
 • ра дітимуть. Євангеліє від Луки, зачало 45-е. Псалом 50-ий, Слава: Все сьогодні спов ни - лося радістю; І нині: те саме; Помилуй мене. Боже; стихира — Показавши тільки частину. Ка но ни: свята обидва з ірмосами; ірмоси — Людність ізраїльська; Катавасія Bоздви - жен ня — Хреста знаменуючи Мойсей. Після 3-ої пісні: сідальний. Після 6-ої пісні: кон - дак і ікос свята. На 9-ій пісні не співаємо — Чеснішу, але приспів свята — Величай, ду - ше моя, Господа, що на Фаворі преобразився. Приспівується до ірмоса і до тропарів. Сві тильний свята. На хвалітних: стихири свята на 4, Слава: І нині: Взяв Христос. Після Великого Славословія — тропар свята. Єктенії і відпуст свята — Христос, що на горі Фа ворській преобразився в славі перед святими Своїми учениками. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак свята. На Літургії: Антифони свята. Вхідне — Господи, пошли світло Твоє і істину Твою. Тро - пар свята: Слава: І нині: кондак свята. Прокимен — Які величні діла Твої, Господи. Апо - стол: Соборне послання ап. Петра, зачало 65. Євангеліє від Матвія, зачало 70-е. За мі - сть Достойно: приспів — Величай, душе моя: і ірмос — Різдво Твоє нетлінне. Причас - ний: Господи, в світлі лиця Твого. Після заамвонної молитви посвячення овочів по Треб - нику. Відпуст свята. Увага: Від цього дня до Bіддання свята, на тижні, на Утрені, катавасія свята — Людяні - сть ізраїльська (крім на Bіддання). На Літургії, на Bході: Спаси нас, Сину Божий, що на горі преобразився, співаємо Тобі. Задостойник свята. Відпуст свята. Вівторок 20 серпня 2013/7 серпня 2013 9-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 7 Після свята Преображення Госопднього Прмч. Дометія Персянина та двох учнів його (363). Прп. Пімена Багатостраждального, Печерського, в Ближніх печерах (1110). Прп. Пімена, постника Печерського, в Дальніх печерах (1239). Прп. Меркурія Печерського, єп. Смоленського, в Ближніх печерах (1239) Мчч. Марина і Астерія (260). Прп. Ора (близько 390). Прмц. Потамії чудотвориці. Ряд.: 1 Коринтян 12:12-26; Матвія 18:18-22, 19:1-2, 13-15 За понеділок: 1 Коринтян 11:31-12:6; Матвія 18:1-11 Середа 21 серпня 2013/8 серпня 2013 9-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 7 Свт. Єміліана, спов., єп. Ризичеського (820). Прп. Григорія, іконописця Печерського, в Ближніх печерах (ХІІ). Прп. Григорія чудотворця, Печерського (XIV) Свт. Мирона чудотворця, єп. Критського (близько 350). Мчч. Єлевферія і Леоніда Константипопольських. Прп. Григорія Синаїта (XIV). Толзької ікони Божої Матері (1314). Ряд.: 1 Kоринтян 13:4-14:5; Матвія 20:1-16 Четвер 22 серпня 2013/9 серпня 2013 277 Церковний календар Серпень 2013
 • 9th Week after Pentecost. Tone 7 v Holy Apostle Matthias (ca. 63). Martyr Anthony of Alexandria. St. Psoes of Egypt (IV). Martyrs Julian, Marcian, John, James, Alexius, Demetrius, Photius, Peter, Leontius, Mary of Constantinople (726). Matins Gospel: John 21:15-25 Ord.: 1 Corinthians 14:6-19; Matthew 20:17-28 Apostle: Acts 1:12-17, 21-26; Luke 9:1-6 Friday August 23, 2013/August 10, 2013 9th Week after Pentecost. Tone 7 Holy Martyr and Archdeacon Lawrence of Rome, Hieromartyr Sixtus, Pope of Rome, and Martyrs Felicissimus and Agapitus, deacons, Martyr Romanus the soldier and others (258). Blessed Lawrence, Fool-for-Christ at Kaluga (1515) Ord.: 1 Corinthians 14:26-40; Matthew 21:12-14, 17-20 Saturday August 24, 2013/August 11, 2013 9th Week after Pentecost. Tone 7 Martyr and Archdeacon Euplus (304). Ven. Martyrs Theodore and Basil, whose relics are in the Near Kyivan Caves (1098). Ven. Theodore, Prince of Ostrih, in the Kyivan Caves (c. 1483). Virgin-martyr Susanna and those with her: Martyrs Gaius, Pope of Rome; Gabinus the priest, his brother and father of Susanna; Maximus, Claudius and his wife, Praepedigna, and their sons Alexander and Cutias (295). Ord.: Romans 14:6-9; Matthew 15:32-39 Sunday August 25, 2013/August 21, 2013 9th Sunday after Pentecost. Tone 8 Martyrs Anicletus and Photius, and many with them (305). Hieromartyr Alexander, bp. of Comana (III). Martyrs Pamphilus and Capito. Matins: 9th Gospel: John 20:19-31 Ord. 1 Corinthians 3:9-17; Matthew 14:22-34 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh, 3 of the Feast, Martyrs 3; Glory; of the Feast, Both now, dohmatyk — The King of heaven. Entran - ce. Prokeimen — The Lord is King. Old Testament readings. The aposticha of the Oktoikh, Glo ry: Both now, of the feast. After the Song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theotokos (twice), and tropar of the Feast (once). At Matins: At God is the Lord: Sunday Tropar (twice), Glory: Both now: of the feast. After the Ka thismas the sessional hymns of the Resurrection. Re surrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 9th Re sur rectional Gospel, from St. John 20:19- 31, per. 65. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resur rec - tional on 4, Theotokos on 2, Feast on 4 Martyr on 4; irmoi of the Resurrectional canon. 278 August 2013 Church Calendar
 • 9-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 7 v Апостола Матфія (близько 63). Мч. Антонія Олександрійського. Прп. Псоя Єгипетського (IV). Мчч. Юліана, Маркіана, Іоанна, Якова, Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія, Марії, Константинопольських (726). На Утрені: Івана 21:15-25 Ряд.: 1 Коринтян 14:6-19; Матвія 20:17-28 Апостол: Діянь 1:12-17, 21-26; Луки 9:1-6 П’ятниця 23 серпня 2013/10 серпня 2013 9-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 7 Мчч. архидиякона Лаврентія, Римського, Прпмч. Сікста папи Римського, Мчч. Фелі кі - сима і Агапита дияконів, Романа, воїна багато інших (258). Блж. Лаврентія, Христа ради юродивого, Калузького (1515). Ряд.: 1 Коринтян 14:26-40; Матвія 21:12-14, 17-20 Субота 24 серпня 2013/11 серпня 2013 9-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 7 Мч. архидиякона Євпла (304). Прмчч. Феодора і Василія Печерських, в Ближніх печерах (1098). Прп. Феодора, кн. Островського, Печерського, в Дальніх печерах (близько 1438). Мц. Сусанни діви і з нею мчч. Гаія, папи Римського, Гавінія пресвітера, його брат та ба тько Сусанни, Клавдія, Максима, Препедигни, його дружина та їхніх синів Олек сан - дра і Куфія (295). Ряд.: Римлян 14:6-9; Матвія 15:32-39 Неділя 25 серпня 2013/12 серпня 2013 Неділя 9-та після П’ятидесятниці, голос 8 Мчч. Фотія і Аникити та багатьох з ними (305). Сщмч. Олександра, єп. Команського (ІІІ). Мчч. Памфіла і Капітона. На Утрені: 9-е Євангеліє: Івана 20:19-31 Ряд.: 1 Коринтян 3:9-17; Матвія 14:22-34 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 4, свята 3, му - чеників 3; Слава: свята, І нині: догматик — Цар небесний. Bxiд. Прокимен — Господь во ца рився. Паремії. На стиховні: стихири Октоїха Слава: І нині свята. Після — Нині від пу скаєш: Богородице Діво (двічі), і тропар свята (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі). Слава: I нині: тропар свята. По ка - физмах сідальні недільні. Ангель ський собор. Іпакої, степенна і прокимен голосу. Єван - геліє воскресне 9-те, від Івана 20:19-31, за ч. 65-те. Богородичний на 2, Воскресіння Хри - стове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, свята на 4 і мучеників на 4; Ірмоси канону вос кре сного; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак, 279 Церковний календар Серпень 2013
 • Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak, ikos and sessional hymn of the feast. After the 6th ode: kondak and ikos of resurrectional tone. At the 9th ode: More hon- ourable. 9th Sunday Exapostilarion, Glory: Both now. At the praises: 4 stykhyry of the Okto - ikh, 4 of the feast, Glory: 9th matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the tone, Glory: tropar of the feast and martyrs alternately. Kondak of the feast and martyrs alternately. At the Liturgy: At the Entrance, tropar of the tone, tropar of the feast, Glory: kondak of the to ne, Both now: kondak of the feast. Prokeimen of the tone and of the feast. Epistle to the Co - r inthians 3:9-17, per. 128. Gospel from St. Matthew, per. 59, 14:22-34. Communion hymns — Praise the Lord. Monday August 26, 2013/August 13, 2013 10th Week after Pentecost. Tone 8 Apodosis of the Transfiguration Translation of the Relics of Ven. Maximus the Confessor (662). Martyrs Hippolytus of Rome and 18 martyrs with him, including Martyrs Concordia, Ire - nae us, and Abundius (258). Ord.: 1 Corinthians 15:12-19; Matthew 21:18-22 Tuesday August 27, 2013/August 14, 2013 10th Week after Pentecost. Tone 8 5 Forefeast of the Dormition Prophet Micah (VIII c. B.C.). Translation of the Relics of Ven. Theodosius, Abbot of the Kyivan Caves Monastery (1091). Hieromartyr Marcellus, bp. of Apamea (389). “Converser” (1383) and “Narva” (1558) Icons of the Most Holy Theotokos Ord.: 1 Corinthians 15:29-38; Matthew 21:23-27 Wednesday Reading: 1 Corinthians 16:4-12; Matthew 21:28-32 Ven Theodosius: Galatians 5:22-6:2; Luke 6:17-23 Wednesday Augusat 28, 2013/August 15, 2013 10th Week after Pentecost. Tone 8 : THE DORMITION OF OUR MOST HOLY LADY THE THEOTOKOS AND EVER VIRGIN MARY. Reverence of the Dormition Icon of the Mother of God Kyivo-Pechersk (1073) Matins Gospel: Luke 1:39-49, 56 Theotokos: Philippians 2:5-11; Luke 10:38-42, 11:27-28 At Great Vespers: Blessed is the man is not sung. At Lord, I have cried 8 stykhyry of the feast, Glory: Both now: of the feast. Prokeimen of the day. Paremii. At the Litia: stykhyry of the feast. At the aposticha: stykhyry of the feast. After the Song of Symeon, at the blessing of loaves, the tropar of the feast thrice. At Matins: At God is the Lord: tropar of the feast thrice. After the kathismas the sessional hymns of the feast. Polyelei and Magnification. Sessional hymn of the feast. From my youth. Prokeimen: I will remember thy name. Gospel from St. Luke 1;39-49, 56, per. 4. Psalm 50. Glo - ry: Through the prayers of the Theotokos; Both now: the same; Have mercy on me, O God: When the repose of thine all-pure body. Canons: both canons of the feast with their irmoi, 280 August 2013 Church Calendar
 • ікос і сідальні свята. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Ек cа постиларій недільний 9-ий; Слава: свята. На хва літн их: стихири Октоїха 4 і свя - та 4, Слава: 9-а євангельська стихира; I нині: Прeблагословeнна єси. Пі сля Великого Сла вословія — тропар — Воскрес із гробу. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний, Слава: свята і мученикам напе ре мі ну. Кондак свята і му - че никам напе ре мі ну. На Літургії: По Bході: тропар недільний, тропар свята, Слава: кондак недільний, I ни - ні: кондак свята. Прокимни голосу і свята. Апостол: до Коринтян 3:9-17, зач. 128. Єван - геліє від Матвія 14:22-34, за ч. 59-е. Причасний: Хваліте Господа. Понеділок 26 серпня 2013/13 серпня 2013 10-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 8 Віддання свята Преображення Господнього. Перенесення мощей прп. Максима Сповідника (662). Мчч. Іполіта, Римського, та 18 мучеників із ним, включаючи: Іринея, Авундія і мц. Кон кордію в Римі. (258). Ряд.: 1 Коринтян 15:12-19; Матвія 21:18-22 Вівторок 27 серпня 2013/14 серпня 2013 10-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 8 5 Передсвято Успіння Пресвятої Богородиці Прор. Михея (з 12-ти пророків) (VIII ст. до Р.Х.). Перенесення мощей прп. Феодосія, ігумена Києво-Печерського (1091). Сщмч. Маркела, єп. Апамейського (близько 389). Ікон Божої Матері, званої Бесіда (1383), і Нарвської (1558). Ряд.: 1 Коринтян 15:29-38; Матвія 21:23-27 За середу: 1 Коринтян 16:4-12; Матвія 21:28-32 Прп. Феодосія: Галат 5:22-6:2; Луки 6:17-23 Середа 28 серпня 2013/15 серпня 2013 10-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 8 : УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ. Шанування ікони Успіння Божої Матері: Києво-Печерська (1073) На Утрені: Луки 1:39-49, 56 Богородиці: Филипян 2:5-11; Луки 10:38-42, 11:27-28 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири свята на 8, Слава: І нині: 3 Божої волі. Прокимен дня. Паремії. На Літії: стихири свята. На стиховні: стихири свя та. Після — Нині відпускаєш: на благословення хлібів, тропар свята (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар свята (тричі). По кафизмах сідальні свята. Полієлей і Величання. Сідальний свята. Від юності моєї. Прокимен — Пом'яну ім'я Твоє. Єван - геліє від Луки, зачало 4-е. Псалом 50-ий, Слава: Молитвами Богородиці; І нині: те саме; Помилуй мене. Боже; стихира — Коли наблизилась кончина. Канони: свята обидва з ір - мо сами; Ірмоси — Прикрашена вельми; Катавасія — те саме. Після 3-ої пісні: іпакої. 281 Церковний календар Серпень 2013
 • katavasia — the same. After the 3rd ode: hypakoe. After the 6th ode: kondak and ikos of the feast. At the 9th ode we do not sing More honourable, but the refrain of the feast, Angels hav- ing beheld the Dormition. It is sung to the irmos and the tropars. Exapostilarion of the feast. At the praises: 4 stykhyry of the feast, Glory: Both now: of the feast. After the Great Doxology — the tropar of the feast. Litanies and dismissal. 1st Hour. As in Jerusalem, according to the custom of the Holy-Dormition Cathedral of the Monastery of the Caves in Kyiv and many other churches in Ukraine, at the all-night Vigil, during Ma tins, the order of the Funeral of the Most Holy Theotokos is served with the carrying out of the Plash - chanytsia of the Theotokos (similar to Matins of Holy Saturday when the order for the Funeral of Christ the Saviour). For the details and order of this service refer to the Festal Menaion. At the Hours: Tropar and kondak of the feast. At the Liturgy: Regular (typical) antiphons. At the Entrance: tropar of the feast, Glory: Both now. kondak of the feast. Prokeimen of the feast. Epistle to the Phillipians 2:5-11, per. 240. Gospel from St. Luke 10:38-42, 11:27-28, per. 54. In place of It is truly worthy we sing Angels having beheld the Dormition and the irmos — The laws of nature are overcome. Communion hymn of the feast. After the dismissal it is customary to bless flowers and fragrant herbiage according to the order given in the Book of Needs. Note: From this day until the Leavetaking of the feast, during the week at Matins we take the katavasia of the feast. During the Entrance at Liturgy we sing Come, let us worship… O Son of God, through the prayers of the Theotokos save us who sing to you… The hymn to the Mother of God of the feast. Thursday August 29, 2013/August 16, 2013 10th Week after Pentecost. Tone 8 Afterfeast of the Dormition 6 Translation of the Image Not-made-by-hands of our Lord Jesus Christ from Edessa to Constantinople (Third feast of the Saviour) (944). Martyr Diomedes the Physician of Tarsus in Cilicia (298). 33 Martyrs of Palestine. St. Cherimon of Egypt (IV). St. Theodore (“Feodorovskaya”) Icon of the Mother of God (1239) Matins Gospel: Luke 9:51-56, 10:22-24 Ord.: 2 Corinthians 1:1-7; Matthew 21:43-46 Image: Colossians 1:12-18; Luke 9:51-56, 10:22-24 Friday August 30, 2013/August 17, 2013 10th Week after Pentecost. Tone 8 Martyr Myron of Cyzicus (250). Ven. Alypius, the iconographer, of the Near Kyivan Caves (c. 1114). Martyrs Paul and Juliana of Syria (273). Martyrs Thyrsus, Leucius, and Coronatus with others in Bithynia (ca. 250). Martyr Patroclus of Troyes (270-275). Martyrs Straton, Philip, Eutychian and Cyprian of Nicomedia (303). Svensk (of the Kyiv Caves) Icon of the Mother God (1288) Ord.: 2 Corinthians 1:12-20; Matthew 22:23-33 Saturday August 31, 2013/August 18, 2013 282 August 2013 Church Calendar
 • Після 6-ої пісні: кондак і ікос свята. На 9-ій пісні не співаємо — Чеснішу, але приспів свя та — Ангели успіння Пречистої бачучи. Приспівується до ірмоса і до тропарів. Сві - тильний свята. На хвалітних: стихири свята на 4; Слава: I нині: На безсмертний Твій упокій. Після Великого Cлавословія — тропар свята. Єктенії і відпуст. Час 1-ий. Подібно як в Єрусалимі, за звичаєм Свято-Успенського Собору Києво-Печерської Лаври, та ба га тьох церков в Україні, під час Bсенічної, на Утрені, відбувається Чин По - хо рону Бо жої Матері, з виносом Богородичної Плащаниці (подібно як на Утрені Ве - ли кої Суботи від бу вається Чин Похорону Христа Спасителя). Про особливості й по - ря док цього чи ну, див. у Святочній Mінеї. На Часах: Тропар і кондак свята. На Літургії: Антифони зображальні (звичайні). Після Bходу: тропар свята: Слава: І ни ні: кондак свята. Прокимен — Величає душа моя, Господа. Апостол до Филипян 2:5- 11, за ч. 240. Євангеліє від Луки 10:38-42, 11:27-28, зач. 54-е. Замість Достойно: при спів — Ангели успіння: і ірмос — Перемагаються закони природи. Причасний: Чашу спа сін - ня. Після від пус ту є звичай посвячувати квіти та зілля по Требнику. Увага: Від цього дня до Віддання свята, на тижні, на Утрені, коли співається Велике Сла вословіє, катавасія свята — Прикрашена вельми. На Літургії, на Bході: Спаси нас, Сину Бо жий, молитвами Богородиці, співаємо Тобі. Задостойник свята. Четвер 29 сепрня 2013/16 серпня 2013 10-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 8 Післясвятo Успіння 6 Перенесення із Едеси до Константинополя Нерукотворного Образу (Убруса) Господа Ісуса Хри - с та (944). Мч. Діомида лікаря (298). Мчч. 33 Палестинських. Прп. Херимона Єгипетського (IV). Феодорівської Божої Матері (1239). На Утрені: Луки 9:51-56, 10:22-24 Ряд.: 2 Коринтян 1:1-7; Матвія 21:43-46 Образ: Колисян 1:12-18; Луки 9:51-56, 10:22-24 П’ятниця 30 серпня 2013/17 серпня 2013 10-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 8 Мч. Мирона пресвітера (250). Прп. Аліпія, іконописця Печерського, в Ближніх Печерах (1114). Мчч. Павла, Юліанії та інших (близько 273). Мчч. Фірса, Левкія, Короната і воїнів їх (250). Мч. Патрокла (270-275). Мчч. Стратона, Филипа, Євтихіана (близько 303). Свенської (Києво-Печерської) ікони Божої Матері (1288). Ряд.: 2 Коринтян 1:12-20; Матвія 22:23-33 Субота 31 серпня 2013/18 серпня 2013 283 Церковний календар Серпень 2013
 • 10th Week after Pentecost. Tone 8 Martyrs Florus and Laurus (II). Martyrs Hermes, Serapion, and Polyaenus of Rome (II). Hieromartyr Emilian, bp. of Trebia, and Martyrs Hilarion, Dionysius, Hermippus and others (about 1,000) in Italy (ca. 300). Sts. John (674) and George (683), patriarchs of Constantinople. St. Macarius, abbot of the Peleclete (840). Ord.: Romans 15:30-33; Matthew 17:24-18:4 284 On August 2nd, the congregation of St. Elias Ukrainian Ortho dox Church in Sirko, Manitoba celebrated the 100th Anniversary of its founding. The faithful embarked on the procession around both the old and new churches. August 2013 Church Calendar
 • 285 10-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 8 Мчч. Флора і Лавра (ІІ). Мчч. Єрма, Серапіона і Полієна (ІІ). Сщмч. Єміліана єпископа і з ним мчч. Іларіона, Діонісія і Єрмиппата інших (при бли - з но 1,000) в Італії (близько 300). Свтт. Іванна (674) та Георгія (683), патр. Константинопольських. Прп. Макарія, ігумена Пелікитського (близько 840). Ряд.: Римлян 15:30-33; Матвія 17:24-18:4 Церковний календар Серпень 2013 On Sunday, September 12, 2004, St. Nicholas Ukrainian Ortho dox Church in Portage la Prai rie, Manitoba celebrated 100th Anniversary with an Archpastor al Visitation by His Eminence, the Most Rev. Archbishop John.
 • september Sunday September 1, 2013/August 19, 2013 10th Week after Pentecost, Tone 1 Martyr Andrew Stratelates, and 2593 soldiers with him Cilicia (3rd c.). Martyrs Timothy, Agapius, and Thecla of Palestine (304). Matins: 10th Gospel: John 21:1-14 Ord.: 1 Corinthians 4:9-16; Matthew 17:14-23 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh, 3 of the feast and 3 of the martyr; Glory; feast, Both now, dohmatyk of tone 1: The universal glory. Entrance. Prokei men — The Lord is King. Aposticha from the Oktoikh, Glory: Both now: feast. After the song of Symeon: Rejoice, O Vir gin Theotokos (twice) and the feast (once). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: of the martyr, Both now: feast After the kathismas the sessional hymns of the Oktoikh. Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 10th Resurrectional Gospel, from St. John 21:1-14, per. 66. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resur rec tional on 4, The - otokos on 2, feast on 4, martyr on 4. Irmoi of the Resurrectional tone, Ka ta va sia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak, ikos and sessional hymn of the martyr. After the 6th ode: kondak and ikos of the Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 10th Sunday Exapostilarion Glory: Both now: Theotokion of the 10th Exapostilarion. At the praises: 4 stykhy - ry of the Oktoikh and 4 of the feast. Glory: 10th matinal doxasticon. Both now: You are most bless - ed. After the Great Doxology: the tropar Today Salvation. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional Tropar: Glory: of the feast and martyr alternately. Kondak of the feast and of Resurrectional tone alternately. At the Liturgy: At the Entrance, tropar Resurrectional, of the feast and martyr. Kondak Resur - rectional, Glory: martyr, Both now: feast. Prokeimen of the tone. Epistle to the Corinth ians 4:9-16, per. 131. Gospel from St. Matthew 17:14-23, per. 72. Zadostoynyk of the feast. Comm - union hymn of Sun day and of the feast. Monday September 2, 2013/August 20, 2013 11th Week after Pentecost, Tone 1 Prophet Samuel (XI c. B.C.). Hieromartyr Philip, bishop of Heraclea, and with him Martyrs Severus, Memnon, and 37 sol - d iers at Plovdiv in Thrace (304). 286 September 2013 Church Calendar
 • ÇÂÂÒÂ̸ Неділя 1 вересня, 2013/19 серпня, 2013 Неділя 10-та після П’ятидесятниціп. Голос 1 Мч. Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників (284-305). Мчч. Тимофія, Агапія і Фекли (близько 304). На Утрені: 10-e Євангеліє: Івана 21:1-14 Ряд.: 1 Коринтян 4:9-16; Матрвія 17:14-23 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Oктоїха 4 і свята 3 і мученика 3; Слава: свята, І нині: догматик, голос 1 — Прославмо Діву Марію. Прокимен — Господь воцарився. На стиховні: стихири Oктоїха, Слава: І нині: свята. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (двічі) і свята (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі), Слава: мученика; І нині: свята. По кафизмах сідальні недільні. Ангельський собор. Іпакої, степенна і проки мен голосу. Євангеліє воскресне 10-е, від Івана, зач. 66-е, 21:1-14. Воскресіння Христове; і все реш - та, як звичайно. Канони: воскресний на 4, Богородиці на 2, свята на 4, і мученика на 4; Ірмоси канону воскресного; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак, ікос і сідальний свята. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільні. На 9-ій пісні — Чеснішу. Свят Господь Бог наш. Екcапостиларій недільний 10-ий; Слава: І нині: Богородичний 10-го ексапостиларія. На хвалітних: стихири Oктоїха 4, свята 4, Слава: стихира єван - г е льська 10-а; І нині: Преблагословенна єси. Після Великого Славословія: тропар — Сьо годні спасіння. Єктенії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар: недільний: Слава: свята і мученика напереміну. Кондак свята і неді - льний напереміну. На Літургії: По Bході тропарі: воскресний, свята і мученика. Кондак недільний, Слава: мученика, І нині: свята. Прокимен голосу. Апо стол: до Коринтян 4:9-16, зач. 131. Єван - геліє від Матвія 17:14-23, зач. 72-є. Задостойник свята. Причасний недільний і свя та. Понеділок 2 вересня 2013/20 серпня 2013 11-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 1 Прор. Самуїла (XI ст. до Р.Х.). Прпмч. Филипа, єпископа Гіраклії, і з ним мучеників Севіра та Мемнона і з ними 37 воїнів у Пловді (304). 287 Церковний календар Вересень 2013
 • Ord.: 2 Corinthians 2:4-15, Matthew 23:13-22 Tuesday September 3, 2012/August 21, 2013 11th Week after Pentecost, Tone 1 Holy Apostle Thaddeus of the Seventy (c. 44). Martyr Bassa and her sons Thegonius, Agapius and Pistus (305-311). Ven. Abramius ther Lover-of-Labour, of the Near Kyivan Caves (XII-XIII). Ord.: 2 Corinthians 2:14-3:3; Matthew 23:23-28 Wednesday September 4, 2013/August 22, 2013 11th Week after Pentecost, Tone 1 Martyr Agathonicus and his companions: Martyrs Zoticus, Theoprepius, Acindynus, Sever - ian, Zeno, and others who suffered under Maximian (305-311). Hieromartyr Athanasius, bp. of Tarsus and Martyrs Charesimus and Neophytus (ca. 257). Ven. Anthusa (298) Martyr Eulalia of Barcelona (303). Ord.: 2 Corinthians 3:4-11; Matthew 23:29-39 Thursday September 5, 2013/August 23, 2013 11th Week after Pentecost, Tone 1 Apodosis of the Dormition Martyr Lupus (c. 306)., slave of St. Demetrius of Thessalonica Hieromaryr Irenaeus, Bp. of Lyons (202). Sts. Eutychius (540) and Florentius (547) of Nursia. St. Callinicus, pat. of Constantinople (705). Ord.: 2 Corinthians 4:1-6; Matthew 24:13-28 Theotokos: Philippians 2:5-11; Luke 10:38-42, 11:27-28 Friday September 6, 2013/August 24, 2013 11th Week after Pentecost, Tone 1 Hieromartyr Eutychius, disciple of St. John the Theologian (I). 6 Translation of the relics of St. Peter, Metropolitan of Kyiv and all Rus’ (1479). Martyr Tation at Claudiopolis (305). Virgin-Мartyr Cyra of Persia (558). St. George Limniotes the confessor of Mt. Olympus (716). Ord.: 2 Corinthians 4:13-18; Matthew 24:27-33, 42-51 St. Peter: Hebrews 7:26-8:2; John 10:9-16 Saturday September 7, 2013/August 25, 2013 11th Week after Pentecost, Tone 1 5 Translation of the Relics of the Apostle Bartholomew (VI). Holy Apostle Titus of the Seventy, Bp. of Crete (I). Sts. Varses and Eulogius (ca. 386), bps. of Edessa and St. Protogenes, bp. of Carrhae (IV), con- fessors. St. Menas, Patriarch of Constantinople (536-552). Ord.: 1 Corinthians 1:3-9; Matthew 19:3-12 Apostles: Titus 1:1-4:2, 15-3:3, 12-13, 15; Matthew 5:14-19 288 September 2013 Church Calendar
 • Ряд.: 2 Kоринтян 2:4-15; Матвія 23:13-22 Понеділок 2 вересня 2013/20 серпня 2013 11-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 1 Aп. від 70-ти Фадея (близько 44). Мц. Васси і дітей її мчч. Феогнія, Агапія і Піста (305-311). Прп. Авраамія працелюбного Печерського, в Ближніх печерах (ХІІ-ХІІІ). Ряд.: 2 Коринтян 2:14-3:3; Матвія 23:23-28 Середа 4 вересня 2013/22 серпня 2013 11-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 1 Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепія (Боголіпа), Акиндина, Северіана та інших (305- 311). Сщмч. Афанасія єп. (270-275), та її слуг: мчч. Харисима і Неофіта (270-275). Прп. Анфуси (близько 298). Мц. Євлалії Барселонської (близько 303). Ряд. 2 Коринтян 3:4-11; Матвія 23:29-39 Четвер 5 вересня 2013/23 серпня 2013 11-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 1 Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці Мч. Луппа (близько 306), Сщмч. Іринея, єп. Ліонського (202). Прпп. Євтихія (близько 540) і Флорентія (547). Свт. Каліника, патр. Константинопольського (705). Ряд. 2 Коринтян 4:1-6; Матвія 24:13-28 Богородиці: Филипян 2:5-11; Луки 10:38-42, 11:27-28 П’ятниці 6 вересня 2013/24 серпня 2013 11-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 1 Сщмч. Євтихія, учня ап. Іоана Богослова (І). 6 Перенесення мощей свт. Петра, митр. Київського, всієї Русі чудотворця (1479). Мч. Татіона (305). Мц. Сіри, діви Персидської (558). Прп. Георгія Лімніота (близько 716). Ряд.: 2 Коринтян 4:13-18; Матвія 24:27-33, 42-51 Свт. Петра: Євреїв 7:26-8:2; Івана 10:9-16 Субота 7 вересня 2013/25 серпня 2013 11-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 1 5 Перенесення мощей ап. Варфоломея (VI). Ап. від 70-ти Тита, єп. Критського (І). Свтт. Варсиса (386) і Євлогія, єпископів Єдеських, і Протогена, єп. Каррійського, спо - відника (IV). Свт. Мини, патр. Константинопольського (536-552). Ряд.: 1 Коринтян 1:3-9; Матвія 19:3-12 Апостолам: Тита 1:1-4, 2:15-3:3, 12-13, 15; Матвія 5:14-19 289 Церковний календар Вересень 2013
 • Sunday September 8, 2013/August 26, 2013 11th Sunday after Pentecost, Tone 2 Martyrs Adrian and Natalia and 33 companions of Nicomedia (305-311). St. Tithoes of the Thebaid (IV), disciple of St. Pachomius the Great (IV). St. Ibestion the Confessor. v Feast of the Vladimir Icon of the Most Holy Theotokos (1395). Matins: 11th Gospel: John 21:15-25 Ord.: 1 Corinthians 9:2-12; Matthew 18:23-35 At Great Vespers: Blessed is the man is not sung. At Lord, I have cried 7 stykhyry from the Ok - toikh and 3 of the martyrs; Glory: Both now, dohmatyk — The shadow of the law. Entrance. Prokeimen: The Lord is King. The Aposticha of the Oktoikh. After the Song of Symeon: Re - joice, O virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Sunday Tropar (twice), Glory: of the martyrs, Both now: The o - tokion. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Resurrectional Ev lo gitaria. Hypakoe, Gradual hymns and Prokeimen of the tone. Resurrectional Gospel, from St. John 21:15-25, per. 67. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Re sur - rectional on 4, stavroanastasimon on 3 and martyrs on 4; Irmoi of the Resurrection canon. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak, ikos and sessional hymn of the martyrs. After the 6th node: Kondak of the Resurrectional tone. At the 9th Ode: More hon- ourable. 11th Sunday Expostilarion, Glory: Both now: the Theotokion of the 11th Exapos ti la - rion. At the praises: 8 stykhyry of the Oktoikh, Glory: 11th matin Oktoikhinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Today Salvation. Li tanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the Resurrectional tone, Glory: of the martyrs. Kondak of the Re sur - rectional tone. At the Liturgy: At the Entrance, the regular order for the tropars. Prokeimen of the tone. Epis tle to the Corinthians 9:2-12, per. 141. Gospel from St. Matthew 18:23-35, per. 77. Communion hymn: Praise the Lord. Monday September 9, 2013/August 27, 2013 12th Week after Pentecost, Tone 2 Ven. Pimen the Great (c. 450). Ven. Hieromartyr Kuksha and Pimen, with his disciple Nicon, of the Near Kyivan Caves (after 1114). St. Hosius the confessor, Bishop of Cordova (359). St. Liberius, the Confessor, pope of Rome (366). St. Pimen of Palestine (605). Martyr Anthusa Ord.: 2 Corinthians 5:10-15; Mark 1:9-15 St. Pimen: Galatians 5:22-6:2; Matthew 4:25-5L12 Tuesday September 10, 2013/August 28, 2013 11th Week after Pentecost, Tone 1 v Uncovering of the Relics of Ven. Job, Abbot and Wonder-worker of Pochayiv (1659). Synaxis of the Ven. Fathers of the Kyivan Caves Monastery, whose relics are in the Far Caves (of St. Theodosius): Igumen Theodosius, the Founder (1074), Monk Moses the Wonder worker (XII- 290 September 2013 Church Calendar
 • Неділя 8 вересня 2013/26 серпня 2013 Неділя 11-та після П’ятидесятниці. Голос 2 Мчч. Адріана і Наталії та 33 інших з Никомедії (305-311). Прп. Тифої, учень св. Пахомія Великого (IV). Св. Івестіона ісповідника, Єгипетський аскет v Володимирської (Вишгородської) ікони Пресвятої Богородиці (1395). На Утрені: 11 Євангелія: Івана 21:15-25 Ряд.: 1 Коринтян 9:2-12; Матвія 18:23-35 На Великій Вечірні: не співаємо Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Oктоїха на 7, мученикам 3. Слава: І нині: догматик: Минулась тінь закону. Прокимен: Господь во - ца рився. На стиховні стихири Oктоїха. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі). Слава: мученикам; І нині: Бого ро - дичний. По кафизмах сідальні недільний. Іпакої, степенна і прокимен голосу. Єван - геліє від Івана 21:15-25, зач. 67-е. Воскресіння Христове; і все решта, як звичайно. Ка - нон: вос кресний на 4, хрестовоскресний на 3, Богородичний на 3 і мученикам на 4; Ірмоси ка нону воскресного; Катавсія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак, ікос і сідальні мученикам. Після 6-ої пісні: кондак недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Ексапос ти ларій недільний 11-ий; Слава: І нині: Богородичний 11-го екcапостиларія. На хваліт ні: стихири Oктоїха 8, Слава: 11-а євангельська стихира; І нині: Пребла го сло - венна єси. Пі сля Великого Славословія — тропар — Сьогодні спасіння. Єктенія та від - пуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний голос, Слава: мученикам. Кондак: недільний голос. На Літургії: По Bході звичайний порядок тропарів. Прокимен голосу. Апостол: до Ко - ринтян 9:2-12, зач. 141. Євангеліє від Матвія 18:23-35, зач. 77. Причасний: Хваліте Гос - пода. Понеділок 9 вересня 2013/27 серпня 2013 12-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 2 Прп. Пімена Великого (близько 450). Прп. сщмч. Кукші і Пімена Постника, Печерських, у Ближніх печерах (після 1114). Свт. Осії спов., єп. Кордувійського (359). Свт. Ливерія спов., папи Римського (366). Прп. Пімена Палестинського (близько 605). Мц. Анфіси Ряд.: 2 Коринтян 5:10-15; Марка 1:9-15 Прп. Пімена: Галат 5:22-6:2; Матвія 4:25-5:12 Вівторок 10 вересн 2013/28 серпня 2013 12-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 2 v Знайдення мощей прп. Іова Почаївського (1659). Собор прпп. отців Києво-Печерських, що в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спо чива ю ть: Феодосія (1074), Мойсея чудотворця (ХІІ-XIV), Лаврентія затворн. (XIII-XIV), Іла ріона 291 Церковний календар Вересень 2013
 • XIV), Monk Lawrence the Recluse (XIII-XIV), Schemamonk Hilarion (1066), Paph nutius the Recluse (XIII), Monk Martyrius the Deacon (XIV), Monk Theodosius (Prince Theodore of Ostrih) (1438), Monk Athanasius the Recluse (XIII), Hieromonk Dionysius the Recluse (XI), Archbishop Theophilus of Novgorod (1482), Monk Zeno the Faster (XIV), Monk Gregory the Recluse (XIV), Monk Hypatius the Healer (XIV), Hieromartyr Lucian the Priest (1243), Monk Joseph the Much-Ailing (XIV), Monk Paul the Obedient (XIII), Schemamonk Si soes (XIII), *Monk Nestor the Unlearned (XIV), Hieromonk Pambo the Recluse (1241), Monk Theodore the Silent (XIII), Monk Sophronius the Recluse (XIII), Hie ro monk Pan cra tius the Recluse (XIII), Monk Anatolius the Recluse (XIII), Monk Ammon (XIII), Monk Mardarius the Recluse (XIII), Monk Pior the Recluse (XIII), Monk Martyrius the Recluse (XIII-XIV), Monk Rufus the Obedient (XIV), Monk Benjamin the Recluse (XIV), Monk Cassian the Re cluse (XIII-XIV), Monk Arsenius, Lover of Labor (XIV), Hie rosche ma monk Euthymius (XIV), Monk Titus the Sol dier (XIV), Monk Aquila the Deacon (XIV), Monk Pai sius (XIV), Monk Mercurius the Fast er (XIV), Monk Macarius the Deacon (XIV), Monk Igumen Pimen the Faster (XII), Monk Leontius and Monk Gerontius the Canonarchs (XIV), Monk Zachariah the Faster (XIII-XIV), Schemamonk Silvanus (XIII-XIV), Monk Agathon the Wonderworker (XIII -XIV), Archi man - drite Ignatius (1435), Monk Longinus the Gate-Keeper (XIII-XIV). Ven. Moses the Black (400). Righteous Anna the Prophetess and daughter of Phanuel, who met the Lord at the temple in Jeru salem (I). Ven. Theodore, (Monk Theodosius of the Kyiv Caves), prince of Ostrih (1483). Ord.: 2 Corinthians 5:15-21; Mark 1:16-22 Wednesday Reading: 2 Corinthians 6:11-16; Mark 1:23-28 Wednesday September 11, 2013/August 29, 2013 12th week after Pentecost, Tone 2 : The Beheading of the Holy Glorious Prophet, Forerunner, St John the Baptist. Commemoration of the Orthodox soldiers killed on battle fields Sts. Candida (418) and Gelasia (422) of Constantinople. St. Theodora, nun, of Thessalonica (892). Vespers: 1) Is. 40:1-3, 9, 41:17-18, 45:8, 48:20-21, 54:1; 2) Mal. 3:1-3, 5-7, 12, 18, 4:4-6; 3) Wis. 4:7, 16-17, 19-20. Matins: Mt. 14:1-13. Liturgy: Acts 13:25-32; Mk. 6:14-30. At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 8 stykhyry of the Forerunner, Glory; of the Forerunner; Both now: dohmatyk: Who would not bless thee. Entrance. Prokei - men of the day. Paremii. At the Litia: the stykhyry of the Forerunner. The aposticha of the Fo rerunner. After the song of Symeon at the blessing of loaves, the tropar of the Forerunner (twice) and Rejoice, O Virgin Theotokos (once). At Matins: At God is the Lord: tropar of the Forerunner (twice), Glory: Both now: Theoto kion of tone 2: Above understanding. After the kathismas the sessional hymns of the Fore runner. Polyelei and Magnification. After the Small Litany the sessional hymn of the Fore runner. From my youth. Prokeimen — Precious in the sight of the Lord. Gospel, from St. Mat thew 14:1- 13 per. 57. Psalm 50. Glory: Through the prayers of the prophet, Forerunner and Baptist John. Both now: Through the prayers of the Theotokos: Have mercy on me, O God; stykhyra — The dis- ciple of the most-wicked devil. Canons of the Fore runner: katavasia of the Exaltation. After the 292 September 2013 Church Calendar
 • схимн. (1066), Пафнутія затворн. (ХІІІ), Мартирія дияк. (XIV), Феодора, кн. Ос тров сь - ко го (близько 1438), Афанасія затворн. (ХІІІ), Діонісія ієромон., затворн. (XІ), Феофила, єп. Новгородського (близько 1482), Зинона посн. (XIV), Григорія чудо тв. (XIV), Іпатія цілителя (XIV), сщмч. Лукіана (1243), Йосифа багатостраждального (XIV), Павла по - слушив (ХІІІ), Сисоя схимн. (ХІІІ), Нестора некниж. (XIV), Памви затворн. (1241), Фе - о дора мовчальн. (ХІІІ), Софронія затворн. (ХІІІ), Панкратія ієро мон. затворн. (ХІІІ), Анатолія затворн. (ХІІІ), Аммона затворн. (ХІІІ), Мардарія за творн. (ХІІІ), Піо ра зат - ворн. (ХІІІ), Мартирія затворн. (ХІІІ-XIV), Руфа затворн. (XIV), Веніамина затворн. (XIV), Касіяна затворн. (ХІІІ-XIV), Арсенія працелюбн. (XIV), Євфимія схимн. (XIV), Тита воїна (XIV), Ахили дияк. (XIV), Паїсія (XIV), Меркурія посн. (XIV), Макарія дияк. (XIV), Пімена посн. (ХІІ), Леонтія і Геронтія канонархів (XIV), Захарії посн. (ХІІІ -XIV), Cилуана схимн. (ХІІІ-ХІV), Агафона чудотв. (ХІІІ-XIV), Ігнатія архим. (1435) і Лон гина воротаря (ХІІІ-XIV). Прп. Мойсея Мурина (бл. 400) Прав. Анни пророчиці, дочки Фануїлевої, яка зустріла Господа Ісуса Христа у храмі Єрусалимському (І). Св. Феодора, (монах Феодосій Києво-Печерський) кн. Острозького (1483). Ряд.: 2 Коринтян 5:15-21; Марка 1:16-22 На середу: 2 Коринтян 6:11-16; Марка 1:23-28 Середа 11 вересня 2013/29 серпня 2013 12-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 2 : Усікновення голови Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Поминання Православних воїнів убитих на полі бою. Свв. Кандіди (418) й Геласії (422) Констаніинопольських. Прп. Теодори Солунської (892). На Вечірні: 1) Іс. 40:1-3, 9, 41:17-18, 45:8, 48:20-21, 54:1; 2) Mal. 3:1-3, 5-7, 12, 18, 4:4-6; 3) Прем. 4:7, 16-17, 19-20. На Утрені: Мт. 14:1-13. На Літургії: Діяння 13:25-32; Мк. 6:14-30. На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Предтечі на 8, Слава: Пред течі; І нині: догматик — Хто не ублажить Тебе. Прокимен дня. Паремії. На Літії: сти хири Предтечі. На стиховні: стихири Предтечі. Після — Нині відпускаєш: на бла го - сло вен ня хлібів, тропар Предтечі (двічі), і Богородице Діво (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар Предтечі (двічі), Слава: І нині: Богородичний 2-го го лосу — Понад розумом. По кафизмах сідальні Предтечі. Полієлей; Величання. Після Mалої Єктенії сідальний Предтечі. Від юності моєї. Прокимен — Чесна перед Господом. Євангеліє від Матвія 14:1-13, зач. 57-е. Псалом 50-ий, Слава: Молитвами Предтечі; І нині: Молитвами Богородиці; Помилуй мене. Боже; стихира — Учениця найлукавішого дияво ла. Канони Предтечі; Катавасія Bоздвиження — Хрес та знаменуючи Мойсей. Піс - ля 3-ої пісні: сідальний. Після 6-ої пісні: кондак і ікос. На 9-ій пісні — Чеснішу. Світильний Предтечі. На хвалітних: стихири на 4, Слава: Пред течі; І нині: Богородице, Ти 293 Церковний календар Вересень 2013
 • 3rd ode: the sessional hymn. After the 6th ode: kondak and ikos. At the 9th ode: More hon- ourable. Exapostilarion of the Forerunner. At the praises: 4 stykhyry of the Forerunner, Glory: of the Forerunner; Both now: O Theotokos you are the true vine. After the Great Doxology: the tropar of the Forerunner. Glory: Both now. Above understanding. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the Forerunner. At the Liturgy: At the Entrance, tropar of the temple of the Lord or the Theotokos; tropar of the Forerunner; Glory: kondak of the Forerunner; Both now: kondak of the temple of the Lord or the Theotokos or Protection of Christians (if it is a temple dedicated to a saint the saint’s tropar and kondak are not sung). Prokeimen in tone 7: The righteous man shall rejoice in the Lord. Epistle from Acts 13:25-32 per. 33. Gospel from St. Mark 6:14-30, per. 24. Com - munion hymn — The righteous man shall be in everlasting remembrance. Thursday September 12, 2013/August 30, 2013 12th week after Pentecost, Tone 2 Sts. Alexander (340), John (595), and Paul the New (784), patriarchs of Constantinople. Ven. Christopher of Palestine (VI). Ven. Fantinus of Calabria (IX). Ord.: 2 Corinthians 7:1-10; Mark 1:29-35 Friday September 13, 2013/August 31, 2013 12th week after Pentecost, Tone 2 The Deposition of the Cincture (Sash) of the Most Holy Theotokos (395-408). Hieromartyr Cyprian, Bp. of Carthage (258). St. Gennadius, patr. of Constantinople (471). St. Ioan, Metropolitan of Kyiv (1089). Ord.: 2 Corinthians 7:10-16; Mark 2:18-22 Saturday Reading: 1 Corinthians 1:26-29; Matthew 20:29-34 Theotokos: Hebrews 9:1-7; Luke 10:38-42, 11:27-28 Saturday September 14, 2013/September 1, 2013 12th week after Pentecost, Tone 2 v Ecclesiastical New Year (Indiction). Ven. Simeon Stylites (459) and his mother, Ven. Martha (428). Martyr Aeithalas of Persia (380). Holy 40 Women Martyrs and Martyr Ammon the deacon, their teacher at Heraclea in Thrace (IV). Martyrs Callista and her brothers Evodus and Hermogenes, at Nicomedia (309). Righteous Joshua the son of Nun (1400 B.C.). Chernihiv-Gethsemane (1869) Icon of the Mother of God Vespers: 1) Is. 61:1-9; 2) Lev. 26:3-12, 14-17, 19-24; 3) Wis. 4:7-15. New Year: 1 Timothy 2:1-7; Luke 4:16-22 Ven Simeon: Colossians 3:12-16; Matthew 11:27-30 The service is taken entirely from the Menaion. At Vespers: Entrance and Paremii. At Matins: we do not sing the Polyelei, but the Great Doxology is sung. After the Liturgy we serve the New Year’s Moleben’. 294 September 2013 Church Calendar
 • єси лоза. Після Великого Славословія — тропар Пред течі: Слава: І нині: Понад розумом. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак Предтечі. На Літургії: По Bході: тропар храму Господнього або Богородичного; тропар Пред те - чі; Слава: кондак Предтечі; І нині: кондак храму Господнього або Богородичного, або За ступниця християн (якщо храм святого — його тропар і кондак не співається). Про кимен на голос 7-ий — Звеселиться праведник у Господі. Апостол: Діяння, зач. 33, 13:25-32. Євангеліє від Марка, зач. 24-е, 6:14-30. Причасний: В пам'ять вічну. Четвер 12 вересня 2013/30 серпня 2013 12-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 2 Свтт. Олександра (340), Іоана (595) і Павла Нового (784), патріярхів Константино по - ль ських. Прп. Христофора Римлянина (VI). Прп. Фантина чудотворця в Солуні (ІХ-Х). Ряд.: 2 Коринтян 7:1-10; Марка 1:29-35 П’ятниця 13 вересня 2013/31 серпня 2013 12-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 2 Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці (395-408). Сщмч. Кипріяна, єп. Карфагенського (258). Свт. Геннадія, патр. Крнстантинопольського (471). Св. Іоана, Митр. Київського (1089). Ряд.: 2 Коринтян 7:10-16; Марка 2:18-22 За суботу: 1 Коринтян 1:26-29; Матвія 20:29-34 Богородиці: Євреїв 9:1-7; Луки 10:38-42, 11:27-28 Субота 14 вересня 2013/1 вересня 2013 12-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 2 v Початок індикту — Церковний новий рік. Прп. Симеона Стовпника (459) і матері його Марфи (близько 428). Мч. Аіфа диякона (380). Мцц. 40 дів постниць і мч. Аммуна диякона, вчителя їх в Гераглі в Трасі (IV). Мц. Калісти і братів її мчч. Євода і Єрмогена (309). Прав. Ісуса Навина (XVI ст. до Р.Х.). Чернігівсько-Гефсиманської (1869) ікони Божої Матері На Вечірні: 1) Іс. 61:1-9; 2) Лев. 26:3-12, 14-17, 19-24; 3) Прем. 4:7-15. Новий рік: 1 Тимофія 2:1-7; Лувки 4:16-22 Прп. Симеона: Колисян 3:12-16; Матвія 11:27-30 Служба всеціло з Мінеї. На Вечірні: Bхід і паремії. На Утрені: не співаємо полієлей, але Bе лике Славословія співається. Після Св. Літургії відслужимо Новорічний Моле бе нь. 295 Церковний календар Вересень 2013
 • Sunday September 15, 2013/September 2, 2013 12th Sunday after Pentecost. Tone 3 Martyr Mamas of Caesarea in Cappadocia (275) and his parents, Martyrs Theodotus and Rufina (III). St. John the Faster, Patriarch of Constantinople (595). Ven. Antony (1073) and Theodosius (1074) of the Kyiv Caves. 3,618 Martyrs at Nicomedia (III-IV). Matins: 1st Gospel: Matthew 28:16-20 Ord.: 1 Corinthians 15:1-11; Matthew 19:16-26 Martyr: Rm. 8:28-29; John 15:1-7 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh and 3 of martyr and 3 venerable; Glory; of the martyr, Both now, dohmatyk of the tone. En trance. Pro - keimen — The Lord is King. The aposticha from the Oktoikh, Glory: martyr, Both now: Theotokion. After the song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theotokos. At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (once), martyr (once), Glory: Venerable, Both now: Theo to kion. After the ka thismas the sessional hymns of the Oktoikh. Resurrectional Evlogitaria. Hy pa koe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 1st Resurrectional Gospel, from St. Mat thew 28:16-20, per. 116. Having beheld the Resurrection of Christ and the rest as usual. Canons: Resurrectional on 4, Theotokos on 2, Martyr 4 Venerable 4. Katavasia of the Exaltation — A Cross did Moses inscribe. After the 3rd ode: kondak martyr, ikos and sessional hymn of the martyr. After the 6th ode: kondak and ikos of the Resurrectional tone. At the 9th ode: More honour able. 1st Sunday Exa postilarion, Glory: martyr, Both now: Resurrectional Theo to kion. At the praises: 8 stykhyry of the Ok toikh, Glory: 1st matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Today Salvation. Litanies and dis- missal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the martyr and venerable alternately. Kondak of the Resurrectional tone. At the Liturgy: At the Entrance, tropars of the tone, Glory: kondak of the martyr, Both now: kon- dak of the venerable. Prokeimen of the tone. Epistle to the Corinth ians 15:1-11, per. 158, Ro - mans 8:28-29, per. 99. Gospel from St. Matthew 19:16-26, , per. 79, John 15:1-7, per. 50. In place of It is truly worthy we sing Magnify, O my soul… Your birthgiving was undefiled… The Com - munion hymn — Praise the Lord, and of the feast. Monday September 16, 2013/September 3, 2013 13th Week after Pentecost, Tone 3 Hieromartyr Anthimus, Bp. of Nicomedia, and those with him: Martyrs Theophilus the dea- con, Dorotheos, Mardonius, Migdonius, Peter, Indes, Gorgonius, Zeno, the Virgin Domna, and Euthymius (302). St. Phoebe, deaconess (I). Martyr Basilissa of Nicomedia (309). Hieromartyr Aristion, Bishop of Alexandria (III). Ven. Theoctistus (467), fellow-faster with St. Euthymius the Great. Pisidia Icon of the Mother of God (608) Ord.: 2 Corinthians 8:7-15; Mark 3:6-12 296 September 2013 Church Calendar
 • Неділя 15 вересня 2013/2 вересня 2013 Неділя 12-та після П’ятидесятниці. Голос 3 Мч. Маманта кесарії Каподійської (275), батьків його Мучеників Феодота Руфини (III). Прп. Іоана постника, патр. Царгородського (595). Прпп. Антонія (1073) і Феодосія (1074) Печерських. Мчч. 3618 у Нікомідії (III-IV). На Утрені: 1 Євангелія: Матвія 28:16-20 Ряд. 1 Коринтян 15:1-11; Матвія 19:16-26 Мученик: Рим. 8:28-29; Ін. 15:1-7 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Oктоїха 4, мученика 3 і препoдобного 3; Сла ва: мученика; І нині: догматик — Як нам не дивуватися. Вхід. Прокимен — Господь воца рився. На стиховні: стихири Oктоїха; Слава: мученика, І нині: Богородичний. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво. На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (раз); мученика, Слава: препoдобного, І нині: Бо го ро дичний. По кафизмах сідальні Oктоїха. Ангельський собор. Іпакої, сте пен - на і про кимен голосу. Євангеліє вос кресне 1-е, від Матвія 28:16-20, зач. 116-е. Вос кре - сіння Хри с тове і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, Богородичний на 2, муче ника на 4 i препoдобного на 4. Катавасія Воздвиження. Після 3-ої пісні: кон дак, ікос і сідальний мученика. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Че - с нішу. Екcапостиларій воскресний 1-ий, Слава: мученика, І нині: вос кресний Бо го ро - дичний. На хвалітних: стихири Oктоїха 8; Слава: 1-а єван гельська стихира; І нині: Преблагословенна єси. Після Великого Славословія: тро пар — Сьогодні спасіння. Єк те - нії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний: Слава: мученика і препoдобного напереміну. Кондак не - ді льний. На Літургії: По Bході тропар недільний, Слава: кондак мученика, I нині: кондак пре - пo добного. Прокимен голосу. Апостол: до Коринтян 15:1-11, зач. 158, Рим. 8: 28-29, зач. 99-е. Євангеліє від Мат вія 19:16-26, зач. 79-е, Івана 15:1-7, зач. 50. Замість Дос той но: приспів — Величай, душе моя: і ірмос — Різдво Твоє нетлінне. Причасні недільний і свята — Господи, в світлі лиця Твого. Понеділок 16 вересня 2013/3 вересня 2013 13-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 3 Сщмч. Анфима, єп. Нікомідійського, і з ним мчч. Феофіла диякона, Дорофея, Мардо - нія, Мигдонія, Петра, Індиса, Горгонія, Зинона, Домни діви та Євфимія (302). Св. Фіви диякониси (І). Мц. Василиси Нікомідійської (309). Сщмч. Арістіона, єп. Олександрійського (III). Прп. Феоктиста, співпостника Євфимія Великого (467). Писидійської ікони Божої Матері (608) Ряд.: 2 Коринтян 8:7-15; Марка 3:6-12 Вівторок 17 вересня 2013/4 вересня 2013 297 Церковний календар Вересень 2013
 • Tuesday September 17, 2013/September 4, 2013 13th Week after Pentecost, Tone 3 Hieromartyr Babylas, Bishop of Antioch, and those with him: Martyrs Urban, Prilidian, and Epolonius, and their mother Christodula (251). Holy Prophet and God-seer Moses (1531 B.C.). Martyr Hermione, daughter of Apostle Philip the Deacon (117). Martyr Bablyas of Nicomedia, and with him 84 children (IV). Martyrs Theodore, Mianus, Julian, Kion, and Centurionus of Nicomedia (305-311). Icon of the Most Holy Theotokos “The Unburnt Bush” (1680) Ord.: 2 Corinthians 8:16-9:5; Mark 3:13-19 Wednesday September 18, 2013/September 5, 2013 13th Week after Pentecost, Tone 3 5 Holy Prophet Zachariah and Righteous Elizabeth, parents of St. John the Forerunner (I). Ven. Martyr Athanasius of Brest (1648). Martyrdom of the Holy Prince Hlib, in holy baptism David (1015). Martyrs Thathuil and his sister Bebaia of Edessa (98-138). Virgin-Martyr Raisa (or Iraida) of Alexandria (308). Martyrs Juventinus and Maximus, soldiers at Antioch (361-363). Martyrs Urban, Theodore, Medimnus, and 77 Companions who suffered at Nicomedia (370). Martyrs Abdas, Hormizd and Sunin of Persia (ca. 424) Ord.: 2 Corinthians 9:12-10:7; Mark 3:20-27 Prophet: Hebrews 6:13-20, Matthew 23:29-39 Thursday September 19, 2013/September 6, 2013 13th Week after Pentecost, Tone 3 5 Commemoration of the Miracle of the Archangel Michael at Colossae (IV). Martyrs Eudoxius, Zeno, Macarius and 1,104 soldiers in Melitene (311). St. Archippus of Hierapolis (IV). Martyr Romulus and the 11,000 with him in Armenia (II). Hieromartyr Cyril, Bishop of Gortyna (III-IV). Martyrs Cyriacus, Faustus, presbyter, Abibus, deacon and 11 others at Alexandria (250). St. David of Hermopolis in Egypt (VI). Kyiv-Bratsk (1654) Icon of the Mother of God Ord.: 2 Corinthians 10:7-18; Mark 3:28-35 Angels: Hebrews 2:2-10; Luke 10:16-21 Friday September 20, 2013/September 7, 2013 13th Week after Pentecost, Tone 3 5 Forefeast of the Nativity of the Theotokos Martyr Sozon of Cilicia (c. 304). Ven. Martyr Macarius of Kaniv, Archimandrite of Ovruch, of Pereyaslav (1678). Apostles Evodus (66) and Onesiphorus (67) of the Seventy. Martyr Eupsychius of Caesarea in Cappadocia (II). St. Luke, abbot of the monastery of the Deep Stream (X). Ord.: 2 Corinthians 11:5-21; Mark 4:1-9 298 September 2013 Church Calendar
 • 13-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 3 Сщмч. Бавили, єп. Великої Антіохії, і з ним трьох отроків: Урвана, Прилідіана, Єппо - ло нія та матері їхньої Христодули (251). Прор. Боговидця Мойсея (1531 до Р.Х.). Мц. Єрміонії, дочки ап. Филипа диякона (близько 117). Мчч. Бавили Нікомідійського і з ним 84 отроків (IV). Мчч. Феодора, Міана, Юліана, Кіона та Кентуріона Нікомідійських (305-311). Ікони Божої Матері, званої “Неопалима Купина” (1680) Ряд.: 2 Коринтян 8:16-9:5; Марка 3:13-19 Середа 18 вересня 2013/5 вересня 2013 13-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 3 5 Прор. Захарії і прав. Єлисавети, батьків Іоана Предтечі (І). Прмч. Афанасія Берестейського (1648). Убивство блгв. кн. Гліба, у хрещенні Давида (1015). Мчч. Фіфаїла і сестри його Фівеї (або Вівеї) (98-138). Мц. Раїси діви (або Іраїди) (близько 308). Мчч. Ювентина і Максима воїнів (361-363). Мчч. Урвана, Феодора і Медимна із ними 77 мужів, що в Нікомідії постраждали (370). Мчч. Авдія (або Авіда), Гормізда та Суніна в Персії (V). Ряд.: 2 Коринтян 9:12-10:7; Марка 3:20-27 Прор. Євреїв 6:13-20; Матвія 23:29-29 Четвер 19 вересня 2013/6 вересня 2013 13-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 3 5 Спомин чуда Архистратига Михаїла, що в Хонех (Колоссах) (IV). Мчч. Євдоксія, Зинона і Макарія і 1,104 воїнів з ними (311). Прп. Архипа (IV). Мчч. Ромила і з ним багатьох інших в Армінії (II). Сщмч. Кирила, єп. Гортинського (III-IV). Мчч. Киріака, Фавста пресвітера, Авіви диякона і з ними 11 мучеників у Олександрії (бли зько 250). Прп. Давида (VI). Києво-Братської ікони Божої Матері (1654) Ряд.: 2 Коринтян 10:7-18; Марка 3:28-35 Ангелеві: Євреїв 2:2-10; Луки 10:16-21 П’ятниця 20 вересня 2013/7 вересня 2013 13-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 3 5 Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці Мч. Созонта (близько 304). Прмч. Макарія Канівського, архим. Овруцького, Переяславського (1678). Aпп. від 70-ти Євода (66) і Онисифора (після 67). Мч. Євпсихія, Кесарії Кападокійського (II). Прп. Луки, ігумен монастиря Глибка Струма (X). Ряд.: 2 Коринтян 11:5-21; Марка 4:1-9 За суботу: 1 Коринтян 2:6-9; Матвія 22:15-22 299 Церковний календар Вересень 2013
 • Saturday Readings: 1 Corinthians 2:6-9; Matthew 22:15-22 Saturday September 21, 2013/September 8, 2013 13th Week after Pentecost, Tone 3 Saturday before the Universal Elevation of the Precious Life-Creating Cross of the Lord : THE NATIVITY OF OUR MOST HOLY LADY THE THEOTOKOS AND EVER-VIRGIN MARY. Sophia, the Wisdom of God (of Kyiv), Kholm, Kursk “Of the sign”(1259), and Pochaiv icons of the Mother of God. Vespers: 1) Gen. 28:10-17; 2) Ez. 43:27-44:4; 3) Prov. 9:1-11. Matins: Lk. 1:39-49, 56. Liturgy: Phil. 2:5-11; Lk. 10:38-42,11:27,28 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried 8 stykhyry of the feast, Glory: Both now: feast. Prokeimen of the day. Paremii. At the Litia: stykhyry of the feast. At the aposticha: stykhyry of the feast. After the song of Symeon, at the blessing of loaves, the tropar of the feast thrice. At Matins: At God is the Lord: tropar of the feast thrice. After the kathismas the sessional hymns of the feast. Polyelei and Magnification. Sessional hymn of the feast. From my youth. Prokiemen: I will remember thy name. Gospel from St. Luke 1:39-45,5, per. 4. Psalm 50. Glo - ry: Through the prayers of the Theotokos; Both now: the same; Have mercy on me, O God: stykhyra of the feast. Canons: both canons of the feast with their irmoi, katavasia of the Exaltation. After the 3rd ode: sessional hymn of the feast. After the 6th ode: kondak and ikos of the feast. At the 9th ode we do not sing More honourable, but the refrain of the feast, Magnify, O my soul, the most glorious nativity of the Mother of God. Exapostilarion of the feast. At the praises: 4 stykhyry of the feast, Glory: Both now: of the feast. After the Great Doxology — the tropar of the feast. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the feast At the Liturgy: Regular (typical) antiphons. At the Entrance: tropar of the feast, Glory: Both now: kondak of the feast. Prokeimen of the feast. Epistle to the Phillipians 2:5-11, per. 240. Go spel from St. Luke 10:38-42,11:27, 28, per. 54. In place of It is truly worthy we sing the refrain Magnify, O my soul, the most glorious nativity of the Mother of God: and the irmos Vir - ginity is foreign to mothers. Communion hymn of the feast. Note: From this day until the Leavetaking of the feast, during the week at Liturgy, after the En trance we sing Come, let us worship… O Son of God, through the prayers of the Theotokos save us who sing to you… and in place of It is truly worthy we sing the hymn to the Mother of God of the feast. The readings of the Saturday before Exaltation are moved to September 13/26. Sunday September 22, 2013/September 9, 2013 13th Sunday after Pentecost. Tone 4 Sunday before the Universal Elevation of the Precious Life-Creating Cross of the Lord Holy and Righteous Ancestors of God, Joachim and Anna. Martyr Severian (320). Uncovering and glorification of St. Theodosius, Archbishop of Chernihiv (1896). St. Theophanes the Confessor and Faster of Mt. Diabenos (299). Commemoration of the Third Ecumenical Council (431). Blessed Niketas the hidden at Constantinople (XII). Matins: 2nd Gospel: Mark 16:1-8 300 September 2013 Church Calendar
 • Субота 21 вересня 2013/8 вересня 2013 13-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 3 Субота перед Воздвиження Чесного Хреста Господнього : РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ. Ікони Софії, Премудрості Божої (Київської). Холмської, Курської Знамення (1259), По ча - ївської ікон Божої Матері. На Вечірні: 1) Буття 28:10-17; 2) Ез. 43:27-44:4; 3) Прип. 9:1-11. На Утрені: Лк. 1:39-49, 56. На Літургії: Фил. 2:5-11; Лк. 10:38-42,11:27,28 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири свята на 8, Слава: І нині: свята. Прокимен дня. Паремії. На Літії: стихири свята. На стиховні: стихири свята. Пі - сля — Нині відпускаєш: на благословення хлібів, тропар свята (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар свята, тричі. По кафизмах сідальні свята. Полієлей і величання. Сідальний свята. Від юності моєї. Прокимен — Пом'яну ім'я Твоє. Єван - ге ліє від Луки, зач. 4-е, 1:39-45,5. Псалом 50-ий, Слава: Молитвами Богородиці; І нині: те саме; Помилуй мене. Боже; стихира — В цей день Господній радуйтеся. Канони свята оби два з ірмосами. Катавасія Воздвиження — Хреста знаменуючи Мойсей. Після 3-ої пісні: сі да льний свята. Після 6-ої пісні: кондак і ікос свята. На 9-ій пісні не співаємо — Чесні шу, але приспів свята — Величай, душе моя, преславне народження Божої Матері. Сві ти льний свята. На хвалітних: стихири свята на 4; Слава: І нині: Цей день Господній. Пі сля Великого Славословія — тропар свята. Єктенії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак свята. На Літургії: Антифони зображальні (звичайні). Після Bходу: тропар свята: Слава: І нині: кондак свята. Прокимен свята — Величає душа моя Господа. Апостол: до Фили - пян 2:5-11, зач. 240. Євангеліє від Луки 10:38-42,11:27,28, зач. 54-е. Замість Достойно: приспів — Ве ли чай, душе моя, преславне народження Божої Матері: і ірмос — Чуже ма - терям дів ст во. Причасний: Чашу спасіння. Увага: Від цього дня до Віддання свята, на тижні, на Літургії, по Bході співаємо: Прий - ді ть, поклонімось... Спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці, співаємо Тобі. За - до стойник свята Богородиці. Читання суботні перед Воздвиженням Хреста переносяться на 13/26 вересня. Неділя 22 вересня 2013/9 вересня 2013 Неділя 13-та після П’ятидесятниці, голос 3 Неділя перед Воздвиження Чесного Хреста Господнього Правв. Богоотців Йоакима (Якима) й Анни. Мч. Северіана (320). Знайдення і перенесення мощей свт. Феодосія, архиєп. Чернігівського (1896). Прп. Феофана спов. (299). Спомин Третього Вселенського Собору (431). Блж. Микити у Царгороді (XII). На Утрені: 2 Євангелія: Марка 16:1-8 301 Церковний календар Вересень 2013
 • Ord.: 1 Corinthians 16:13-24; Matthew 21:33-42 Ancestors: Galatians 4:22-31; Luke 8:16-21 Sunday before the Universal Elevation: Galatians 6:11-18; John 3:13-17 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh, 3 from the feast and 3 of the prophet; Glory; of the feast Both now, dohmatyk of the tone. En - tran ce. Prokeimen — The Lord is King. The aposticha of the Oktoikh, Glory: Both now: of the feast. After the Song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theotokos (twice) and of the feast (once). At Matins: At God is the Lord: Sunday Tropar (twice), Glory: of the saints, Both now: of the feast. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Resurrectional Evlogi tar - ia. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 2nd Resurrectional Gospel, from St. Mark per. 70, 16:1-8. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Ca - nons: Re sur rectional on 4, Theotokos on 2, feast on 4 and saint on 4; irmoi of the Resur rec - tional ca non. Katavasia of the Exaltation. After the 3rd ode: kondaks and ikoi of the feast and of the saint, sessional hymn of the prophet, Glory: Both now: sessional hymn of the feast. Af - ter the 6th ode: kondak and ikos of the Resurrectional tone. At the 9th ode: More honour able. 2nd Sunday Exapostilarion, Glory: Exapostilarion of the prophet, Both now: Exapostilarion of the feast. At the praises: 4 stykhyry of the Oktoikh, 4 of the feast (with their re frains), Glory: 2nd matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxo logy: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the feast and of the saint alternately. Kon dak of the Resurrectional tone and of the feast alternately. At the Liturgy: At the Entrance, tropars of the tone, feast, temple (if of a saint), and prophet; kondaks of the tone, temple (if of a saint), Glory: saint, Both now: feast. Prokeimen of the to - ne and of the feast. Epistle to the Galatians 4:22-31, per. 215, and 6:11-18, per. 210, to the Corinthians 16:13-24, per. 16. Gospel from St. John 3:13-17, per. 9, from St. Matthew 21:33- 42, per. 87, and from St. Luke 8:16-21 per.36. In place of It is truly worthy we sing Angels hav- ing beheld the dormition and the irmos — The laws of nature are overcome. Communion hymn — Praise the Lord, and of the feast — I will take the cup of salvation. Monday September 23, 2013/September 10, 2013 14th Week after Pentecost, Tone 4 Martyrs Menodora, Metrodora and Nymphodora (305-311). Ven. Paul the Obedient, of the Kyivan Caves (XIII-XIV). Holy Apostles Apelles, Lucius, and Clement of the Seventy. Martyr Barypsabas in Dalmatia (II). St. Pulcheria the Empress (453). Sts. Peter (826) and Paul (IX), bps. of Nicea. Ord.: 2 Corinthians 12:10-19; Mark 4:10-23 Tuesday September 24, 2013/September 11, 2013 14th Week after Pentecost, Tone 4 Ven. Theodora of Alexandria (474-491). Martyrs Demetrius, his wife Evanthia, and ther son Demetrian at Skepsis on the Hellespont (I). Martyrs Diodorus, Didymus, and Diomedes of Laodicea (362-364). Martyr Ia of Persia and 9,000 with her (363). St. Euphrosynus the Cook of Alexandria (IX). 302 September 2013 Church Calendar
 • Ряд.: 1 Коринтян 16:13-24; Матвія 21:33-42 Богоотців: Галатів 4:22-31; Луки 8:16-21 Перед Воздвиженням: Галатів 6:11-18; Івана 3:13-17 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Oктоїха 4, свята 3 і пророка 3; Слава: свята; І нині: догматик — Пророк Давид. Вхід. Прокимен — Господь во царився. На стиховні: стихири Oктоїха; Слава: І нині: свята. Після — Нині відпу с ка - єш: Богородице Діво (двічі), і тропар свята (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: святого; І нині: свята. По ка физмах сідальні воскресні. Ангельський собор. Іпакої, степенні і прокимен голосу. Єван геліє воскресне 2-е, від Марка 16:1-8, зач. 70-е. Воскресіння Христове і все решта, як зви чайно. Канони: воскресний на 4, Богородиці на 2, свята на 4 і святого на 4. Ір мо - си воскресного канону, катавасія Воздвиження. Після 3-ої пісні: кондакі і ікоси свята і святого, сідальні пророка, Слава: І нині: сідальні свята. Після 6-ої пісні: кондак і ікос не дільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcа пос ти ларій воскресний 2-ий, Слава: Екcа пос - ти ларій пророка І нині: Екcа пос ти ларій свята. На хвалітних: стихири Oктоїха 4 і свята 4 (з приспівами); Слава: 2-а євангельська сти хира; І нині: Преблагословeнна єси. Після Великого Сла вословія: тропар — Воскрес із гробу. Єктенії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний: Слава: тропар свята і святого напереміну. Кондак неділі і свята напереміну. На Літургії: По Bході тропар недільний, свята, храму (якщо святого), і пророка; кон - дак не дільний (якщо святого), Сла ва: святого, I нині, свята. Прокимен голосу і свята. Апостол: до Галатів 4:22-31, зач. 215, і 6:11-18, зач. 210, і до Коринтян, 16:13-24, зач. 166. Євангеліє від Івана 3:13-17, зач. 9, від Матвія 21:33-42, зач. 87-е, і від Луки 8:16-21, зач. 36. Замість Достойно: приспів — Ан гели успіння: і ірмос — Перемагаються за ко ни при роди. Причасний недільний — Хва літе Господа з небес; і свята — Чашу спасіння. Понеділок 23 вересня 2013/10 вересня 2013 14-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 Мцц. Минодори, Митродори і Нимфодори (305-311). При. Павла Послушного, Печерського, в Дальніх печерах (XIII-XIV). Aпп. від 70-ти: Апеллія, Лукія і Климента (І). Мч. Варипсава (II). Блгв. цариці грецької Пульхерії (453). Свтт. Петра і Павла, єпп. Нікейських (IX). Ряд.: 2 Коринтян 12:10-19; Марка 4:10-23 Вівторок 24 вересня 2013/11 вересня 2013 14-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 Прп. Феодори Олександрійської (474-491). Мчч. Димитрія, Єванфії, жінки його, і Димитріана сина їхнього в Скепці, (І). Мчч. Діодора, Дидима, і Діомеда Лаодокійських (362-364). Мц. Її Персії й з нею 9,000 мчч. (363). Прп. Єфросина, Олександріцського (IX). 303 Церковний календар Вересень 2013
 • Ord.: 2 Corinthians 12:20-13:2; Mark 4:24-34 Wednesday September 25, 2013/September 12, 2013 14th Week after Pentecost, Tone 4 Apodosis of the Nativity of the Theotokos Hieromartyr Autonomus, Bp. in Italy (313). Martyr Julian of Galatia, and 40 martyrs with him (IV). Martyr Theodore of Alexandria (606). St. Coronatus, bp. of Nicomedia (249-259). Ord.: 2 Corinthians 13:3-13; Mark 4:35-41 Theotokos: Philippians 2:5-11; Luke 10:38-42, 11:27-28 Thursday September 26, 2013/September 13, 2013 14th Week after Pentecost, Tone 4 5 Forefeast of the Exaltation 5 Commemoration of the Founding of the Church of the Resurrection (Holy Sepulchre) at Jerusalem (IV). Hieromartyr Cornelius the Centurion (I). Martys Cronides, Leontius, and Serapion of Alexandria (237). Martyr Straton of Nicomedia in Bithynia (III). Martyr Seleucus in Scythia (320). Ven. Peter at Atroc (9th c.) Ord.: Galatians 1:1-10, 20-2:5; Mark 5:1-12 Friday Readings: Galatians 2:6-10; Mark 5:22-24, 35-6:1 Church: Hebrews 3:1-4; Matthew 16:13-18 Friday September 27, 2013/September 14, 2013 14th Week after Pentecost, Tone 4 : THE EXALTATION OF THE PRECIOUS AND LIFE-GIVING CROSS OF THE LORD. Repose of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople (407) Fast day, wine and oil allowed Vespers: 1) Ex. 15:22-27, 16:1-2; 2) Prov. 3:11-18; 3) Is. 60:11-16. Matins: Jn. 12:28-36. Liturgy: 1 Cor. 1:18-24; Jn. 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35. Before Vespers the priest in a phelon goes to the table of oblation where the precious cross, de corated with basil (or other flowers) has been prepared and rests on a tray, covered with an aer. The Royal Doors and curtain are closed. The priest: Blessed is our God. Deacon or read er in the Altar: Amen, Trisagion, and after the Lord’s Prayer — Amen. O Lord, save Your people…, Glory: Both now, O Christ God…. During the singing the priest censes the Cross, and after the exclamation he bows, places the Cross upon his head and transfers it to the Holy Table, preceded by candlebearers. He places it where the Gospel (which has been placed up - right between the antimension and the tabernacle in advance) normally rests. After this the curtain and Royal Doors are opened and the Vigil begins. At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried 8 stykhyry of the feast, Glory: Both now of the feast. The Prokeimen of the day. 3 Paremii. At the Litia the stykhyry of the feast. Aposticha of the feast. After the song of Symeon, at the blessing of loaves, the tropar of the feast thrice. At Matins At God is the Lord the tropar of the feast thrice. After the kathismas the sessional 304 September 2013 Church Calendar
 • Ряд. 2 Коринтян 12:20-13:2; Марка 4:24-34 Середа 25 вересня 2013/12 вересня 2013 14-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці Сщмч. Автонома, єп. Італійського (313). Мч. Юліана і з ним 40 мучеників (IV). Мч. Феодора Олександрійського (606). Сщмч. Корнута, єп. Нікомидійського (Іконійського) (249-259). Ряд.: 2 Коринтян 13:3-13; Марка 4:35-41 Богородиці: Филипян 2:5-11; Луки 10:38-42, 11:27-28 Четвер 26 вересня 2013/13 вересня 2013 14-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 5 Передсвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього 5 Пам'ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Сщмч. Корнилія сотника (І). Мчч. Кроніда, Леонтія і Серапіона Олександрійських (237). Мч. Стратона в Никомедії (ІІІ) Мч. Селука в Скитії (320) Пpп. Петра в Атрої (ІХ) Ряд.: Галат 1:1-10, 20-2:5; Марка 5:1-20 За п’ятницю: Галат 2:6-10; Марка 5:22-24, 35-6:1 Церкву: Євреїв 3:1-4,Матвія 16:13-18 П’ятниця 27 вересня 2013/14 вересня 2013 14-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 : ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО. Кончина свт. Іоана Золотоустого (407). Пісний день, дозволяється вино та олія На Вечірні: 1) Вих. 15:22-27, 16:1-2; 2) Прип. 3:11-18; 3) Іс. 60:11-16. На Утрені: Ів. 12:28-36. На Літургії: 1 Кор. 1:18-24; Ів. 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35. Перед Bечірнею, ієрей у фелоні йде до жертівника, де вже приготовлений чесний хрест, прикрашений васильками (або іншими квітами), що лежить на блюді, покри тий воз - духом. Царські Двері і завіса закриті. Ієрей — Благословен Бог наш. Диякон або чи тець у Вівтарі — Амінь. Трисвяте, по Отче наш — Спаси, Боже, людей Твоїх: Слава: І ни ні: Ти, що вознісся на хрест. Під час співу, ієрей кадить Хрест, і віддає кадило. Після ви го - ло су, поклонившись, піднімає Хрест на голову, і переносить його на Престіл, по пе ред - жений свічконосцями, і кладе його на місці Євангелія, що раніше було постав ле не на горне місце Престолу (цебто, стоячи, між антимінсом і кивотом). Після цього, від кри - ваються завіса й Царські Двері, і починається Всенічна. На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири свята на 8, Слава: І нині: свята. Прийдіть, усі народи. Прокимен дня. Паремії. На Літії: стихири свята. На сти - хов ні: сти хири свята. Після — Нині відпускаєш: на благословення хлібів, тропар свята (три чі). На Утрені: На Бог Господь: тропар свята (тричі). По кафизмах сідальні свята. Полієлей 305 Церковний календар Вересень 2013
 • hymns of the feast. Polyelei, magnification (which is sung by the clergy before the Holy Table, as the Cross rests there). Sessional hymns of the feast. From my youth… Prokeimen — All nations have seen the salvation of our God. Gospel of St. John 12:28-36, per. 42. After the Go spel Having beheld the Resurrection of Christ and the rest, with the verses of the feast (there is no veneration of the Gospel, nor anointing with oil). Canon of the feast day with the kata vasia of the Exaltation, A Cross did Moses inscribe. We do not sing More honourable, but the refrain of the feast. Exapostilarion of the feast (the main celebrant vests fully). At the praises 4 stykhyry of the feast, Glory: Both now of the feast. At the Great Doxology the presiding priest in full vest- ments censes thrice around the Holy Table, during the singing of the Trisagion makes three great prostrations before the Holy Table and takes up the Cross upon his head. During the final, drawn out Holy God (sung to the funeral melody) he carries out the Holy Cross on his head, through the north doors and comes before the Royal Doors preceded by candlebearers. After the ending of the Holy God the priest exclaims before the Royal Doors Wisdom. Stand aright. The choir sings O Lord, save Your people (thrice). (In Cathedrals and monasteries and where it is customarily done the exaltation of the cross takes place. The order for this is found in the Menaion) Before Your Cross is sung thrice. The stykhyra Come, ye faithful is sung. The priest places the Cross, decorated with basil, on the analogion. The priest and faithful, one by one, approach and venerate the Cross. The priest then anoints the faithful with the blessed oil and distributes the blessed bread. After the stykhyra the litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: The tropar and kondak of the feast. At the Liturgy: Antiphons of the feast. The Entrance verse (intoned by the deacon/priest) Exalt the Lord our God… Tropar of the feast: and kondak of the feast. In place of the Trisa gion: Before your Cross. Prokeimen — Exalt the Lord our God, Epistle to the Corinthians 1:18-24, per. 125. Alleluia, Gospel from John 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-50, per. 60. Instead of It is truly worthy: Magnify my soul, and Irmos — You are a mystical Paradise. Communion verse: The light of Your Countenance, O Lord. Note: From today till the Leavetaking of the feast during the week at Liturgy, at the Entrance we sing O Son of God, crucified in the flesh, save us who sing to You and the Hymn to the Mother of God of the feast in place of It is truly worthy. Saturday September 28, 2013/September 15, 2013 14th Week after Pentecost, Tone 4 Afterfeast of the Exaltation of the Cross 5 Great Martyr Nicetas (c. 372). Uncovering of the relics of St. Acacius the Confessor, bp. of Antioch (257). Martyrs Theodotus, Asclepiodotus, and Maximus of Adrianopolis (305-311). Uncovering of the relics of the Holy Protomartyr and Archdeacon Stephen (415). St. Philotheus the Presbyter of Asia Minor (X). “Novoniketas” Icon of the Mother of God (372) Saturday After Exaltation: 1 Corinthians 1:26-29; John 8:21-30 For Friday: Galatians 2:6-10; Mark 5:22-24, 35-6:1 Ord.: 1 Corinthians 4:1-5; Matthew 23:1-12 Sunday September 29, 2013/September 16, 2013 14th Sunday after Pentecost, Tone 5 Afterfeast of the Exaltation of the Cross 5 Great Martyr Euphemia the All-praised (304). 306 September 2013 Church Calendar
 • і Величання (яке співається священнослужителями перед Престолом, тому, що на ньо - му лежить Хрест). Сідальний свята. Від юності моєї. Прокимен — Бачили всі краї спа - сіння Бога нашого. Євангеліє від Івана 12:28-36, зач. 42-е. Воскресіння Христове і решта зпри співами свята (немає ні цілування ікони, ні помазання олі єю). Канон свя та; ката - васія Воздвиження — Хреста знаменуючи Мойсей. Не співаємо — Чеснішу, але співаємо при спів свята. Екапостиларій свята. (Предстоятель облачається в повне облачення). На хвалітних: стихири свята на 4, Сла ва: І нині: свята, Сьогодні виноситься. Велике Cла во - словіє — ієрей (предстоятель), у пов но му облаченні, кадить тричі навколо Престолу, і при співі Трисвятого поклоня єть ся і при й має Хрест на голову. При протяжному, похо- рон ному, співі останього — Свя тий Боже: виноситься святий Хрест на голові північ ни - ми дверима перед Царсь ки ми Дверима, у су проводі свічконосців. Після закінчення Три - свя то го, ієрей виголошує перед Царсь ки ми Дверима — Премудрість. Станьмо по бож - но. Хор — Спаси, Господи (тричі). (У соборах і монастирях традиційно відбувається Воз - движення Хреста. Порядок Богослужіння згідно Мінеї). Ієрей кладе Хрест, прикра ше - ний васильками, се ред церкви, і кадить його (тричі). Тоді тричі співає — Хресту Твоєму. Після цього, хор співає це саме (тричі). Після цього, співаються стихири — Прийдіть, вірні; і інші. Іє рей та вірні, один по одному, підходять покло ня тися Хресту. Тоді ієрей помазує вір них благословенною олією і роздаються благосло вен ні хліби. Після стихир, Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак свята. На Літургії: Антифони свята. Вхідне (виголошує диякон/священик) — Вознесіте Гос по - да Бога нашого і поклоняйтеся підніжжям ніг Його, бо святе воно: Тоді: тропар свята: Сла - ва: І нині: кондак свята. Замість Трисвятого — Хресту Твоєму. Прокимен — Возне сі те Господа Бога нашого. Апостол: до Коринтян 1:18-24, зач. 125. Алилуя. Євангеліє від Іва на 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-50, зач. 60-е. Замість Достойно: приспів — Величай, душе моя: і Ірмос — Та єм ничий рай Ти. Причасний: Позначилося на нас світло лиця Твого, Господи. Увага: Від цього дня до Bіддання свята, на тижні, на Літургії, на Bході: Спаси нас, Сину Бо жий, тілом розп'ятий, співаємо Тобі. Задостойник свята. Субота 28 вересня 2013/15 вересня 2013 14-ий тиждень після П’ятидесятниці, голос 4 Післясвято Воздвиження 5 Вмч. Микити (372). Знайдення мощей свт. Акакія спов., єп. Мелітинського (257). Мчч. Максима, Феодота, Аксліади Андріонополоса (305-311). Знайдення мощей первомч. архидияк. Стефана (415). Прп. Філофея пресвітера в Малій Азії (X). Новоникитської ікони Божої Матері (372) Субота після Вохдвиження: 1 Коринтян 1:26-29, Івана 8:21-30 За п’ятницю: Галат 2:6-10; Марка 5:22-24, 35-6:1 Ряд.: 1 Коринтян 4:1-5; Матвія 23:1-12 Неділя 29 вересня 2013/16 вересня 2013 Неділя 14-та після П’ятидесятниці. Гослос 5 Неділя після Воздвиження 5 Вмц. Євфимії всехвальної (304). 307 Церковний календар Вересень 2013
 • St. Cyprian, Metropolitan of Kyiv and all Rus’, Wonder-worker (1406). St. Sebastiana, disciple of St. Paul the Apostle, martyred at Heraclea (86). Martyr Melitina of Marcianopolis (II). Martyrs Victor and Sosthenes at Chalcedon (304). St. Dorotheus, hermit of Egypt (IV). Matins: 3rd Gospel: Mark 16:9-20 Sunday after the Exaltation: Galatians 2:16-20; Mark 8:34-9:1 Ord.: 2 Corinthians 1:21-2:4; Matthew 22:1-14 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh, 3 of the feast and 3 of the martyrs; Glory; of the feast, Both now, dohmatyk of the tone. Entrance. Pro kei - men — The Lord is King. The aposticha from the Oktoikh, Glory: martyr, Both now: of the feast. After the song of Symeon: Rejoice, O virgin Theotokos (twice) and the tropar of the feast (once). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: Both now: of the feast. After the ka - thismas the sessional hymns of the Oktoikh. Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 6th Resurrectional Gospel, from St. Mark 16:9-20 per. 71. Hav ing beheld the Resurrection of Christ and the rest as usual. Canons: Resurrectional with its irmos on 4, Theotokos on 2, feast on 4 and martyrs on 4; katavasia of the Exaltation. After the 3rd ode: kondaks, ikoi and sessional hymns of the feast and the martyrs; After the 6th ode: kondak and ikos of the Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 6th Sunday exa- postilarion, Glory: Both now: Exapostilarion of the feast. At the praises: 4 stykhyry of the Ok - toikh and 4 of the feast, Glory: 6th matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional Tropar: Glory: of the feast. Kondak of the Resurrectional tone and of the feast alternately. At the Liturgy: At the Entrance, the tropars of the tone, the feast, temple (if of a saint), and of the martyrs; kondak of the tone, kondak of the temple (if of a saint) Glory: kondak of the martyrs, Both now: kondak of the feast. Prokeimen of the feast — Exalt the Lord our God. Epistle to the Galatians per. 203, 2:16-20 and to the Corinthians 1:21-2:4, per. 170. Gospel from St. Mark 8:34-9:1, per. 37, and from St. Matthew 22:1-14, per. 89. In place of It is truly worthy we sing the refrain Magnify, O my soul and the irmos. The Communion hymns of Sun - day Praise the Lord and of the feast Shine Your light upon us. Monday September 30, 2013/September 17, 2013 15th Week after Pentecost, Tone 5 Martyr Sophia and her three daughters: Faith, Hope and Love (c. 137). Martyrs Theodota at Nicaea (230) and Agathoklea. 156 Martyrs of Palestine, including bishops Peleus and Nilus, Zeno the priest and the noble- men Patermuthius and Elias (310). Ord.: Galatians 2:11-16; Luke 3:19-22 308 September 2013 Church Calendar
 • Свт. Кипріана, митр. Київського, всієї Русі чудотворця (1406). Мц. Севастіани (86). Мц. Мелітини (138-161). Мчч. Віктора і Сосфена Хелкидон (близько 304). Прп. Дорофея пустельника Єгипетського (IV). На Утрені: 3 Євангелія: Марка 16:9-20 Після Воздвиження: Галат 2:16-20; Марка 8:34-9:1 Ряд.: 2 Коринтян 1:21-2:4; Матвія 22:1-14 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Oктоїха 4, свята 3 і му - че ниць 3; Слава: свята; І нині: догматик — Царю небесний. Вхід. Прокимен — Господь во ца рився. На стиховні: стихири Oктоїха; Слава: му че ниць, І нині: свята. Після — Ни - ні відпус ка єш: Богородице Діво (двічі) і тропар свята (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: І нині: свята. По кафизмах сі дальні Oктоїха. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен голосу. Євангеліє во - с кресне 6-е, від Марка 16:9-20, зач. 71-е. Воскресіння Христове і все решта, як звичайно. Ка но ни: воскресний на 4, Богородиці на 2, свята на 4 і мучениць на 4. Ірмоси воскрес - но го канону, катавасія воздвиження — Хреста знаменуючи Мойсей. Після 3-ої пісні: кон даки і сіданльні свята й мучениць. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9- ій піс ні — Чеснішу. Екcапостиларій воскресний 6-ий, Слава: І нині: Екcапостиларій свя та. На хва літ них: стихири Oктоїха 4, свята 4; Слава: 6-а євангельська стихира; І нині: Пребла госло венна єси. Пі сля Великого Славословія: тропар — Воскрес із гробу. Єктенії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний: Слава: свята. Кондак недільний і свята напереміну. На Літургії: По Bході тропар недільний, свята, храму святого, мучениць; кондак неді - ль ний, храму святого, Слава: кондак мучениць, I нині: кондак свята. Прокимен свята — Вознесіте Господа Бога нашого. Апостол: до Галатів зач. 203, 2:16-20 і до Коринтян, зач. 170, 1:21-2:4. Євангелієвід Св. Марка зач. 37, 8:34-9:1 і від Св. Матвія, зач. 89-е, 22:1- 14. Замість Достойно: приспів — Величай, душе моя: і Ірмос — Таємничий рай Ти. При - часний недільний — Хваліте Господа з небес і свята — Позначилося на нас світло лиця Твого, Господи. Понеділок 30 вересня 2013/17 вересня 2013 15-ий тиждень після П’ятидесятниці’ голос 5 Мцц. Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії (близько 137). Мцц. Феодотії (близько 230) та Аґатокліа. Мчч. 156 Палестинських: Пелія і Нила, єпп., Зинона пресвітера, Патермуфія, Іллі та інших (близько 310). Ряд. Галат 2:11-16; Луки 3:19-22 309 Церковний календар Вересень 2013
 • 310 October 2013 Church Calendar October Tuesday October 1, 2013/September 18, 2013 15th Week after Pentecost, Tone 5 St. Eumenes, Bp. of Gortyna (VII). Martyr Ariadne of Phrygia (II). Martyrs Sophia and Irene of Egypt (III). St. Castor of Alexandria. Ord.: Galatians 2:21-3:7; Luke 3:23-4:1 Wednesday October 2, 2013/September 19, 2013 15th Week after Pentecost, Tone 5 Martyrs Trophimus, Sabbatius and Dorymedon of Synnada (276). Holy Great-Prince and Martyr Ihor of Chernihiv and Kyiv, in holy baptism George and in mon - asticism Gabriel (1147). St. Zosimas, hermit of Cilicia (IV). Ord.::Galatians 3:15-22; Luke 4:1-15 Thursday October 3, 2013/September 20, 2013 15th Week after Pentecost, Tone 5 5 Great Martyr Eustathius (Eustace) Placidas, his wife Theopistes, and their children, Agapius and Theodore (c. 118). 6 Martyrs and confessors Michael, Prince of Chernihiv, and his counsellor, Theodore, wonderworkers (1245). Ord.: Galatians 3:23-4:5; Luke 4:16-22 Friday October 4, 2013/September 21, 2013 15th Week after Pentecost, Tone 5 Apodosis of the Exaltation of the Cross Holy Apostle Quadratus of the Seventy (c. 130). Hieromartyr Hypatius, bp. of Ephesus, and his priest Andrew (730). Sts. Isaacius and Meletius, bps. of Cyprus. Martyr Eussebius of Phoenica (2nd c.) and Martyr Priscus of Phrygia. Ord.: Galatians 4:8-21; Luke 4:22-30 After the dismissal of Liturgy the priest proceeds to the Cross, censes it, takes it up upon his head and carries it through the Royal Doors to the singing of O Lord, save Your people… Glo ry: Both now: kondak O Christ God… The priest blessed the faithful with the Cross from the Royal Doors, and then places the Cross on the Holy Table and censes it again from all four sides.
 • 311 Церковний календар Жовтень 2013 ÜÓ‚ÚÂ̸ Вівторок 1 жовтня 2013/18 вересня 2013 Седмиця 15-та після П’ятидесятниці, голос 5 Прп. Євменія, єп. Гортинського (VII). Мц. Адріадни (II). Мцц. Софії та Ірини (III). Мч. Кастора. Ряд.: Галат 2:21-3:7; Луки 3:23-4:1 Середа 2 жовтня 2013/19 вересня 2013 Седмиця 15-та після П’ятидесятниці, голос 5 Мчч. Трофима, Савватія і Доримедонта (276). Прп. і блгв. вел. кн. і мч. Ігоря Чернігівського і Київського, у св. хрещенні Георгія (Юрія), у чернецтві Гавриїла (1147). Мч. Зосима пустельника (IV). Ряд.: Галат 3:15-22; Луки 4:1-15 Четвер 3 жовнтя 2013/20 вересня 2013 Седмиця 15-та після П’ятидесятниці, голос 5 5 Вмч. Євстафія Плакиди, жінки його Феопістії та дітей їхніх Агапія і Феодора (близько 118). 6 Мчч. і сповв. Михаїла, кн. Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців (1245). Ряд.: Галат 3:23-4:5; Луки 4:16-22 П’ятниця 4 жовтня 2013/21 вересня 2013 Седмиця 15-та після П’ятидесятниці, голос 5 Віддання свята Воздвиження Животворчого Хреста Господнього Ап. від 70-ти Кодрата (близько 130). Сщмчч. Іпатія єп. Ефеськогог і Андрія пресвіт. (близько 730). Свтт. Ісаакія і Мелетія, єпп. Кипрських. Мчч. Євсевія (ІІ) і Пріска. Ряд.: Галат 4:8-21 Дуки 4:22-30 Після відпусту Літургії, ієрей виходить до Хреста, кадить його, приймає його на го ло - ву і заносить його Царськими Дверима при співі — Спаси, Господи: Слава: І нині: кон - дак — Вознісся на хрест. В Царських Дверах, ієрей благословляє вірних Хрестом, і тоді ставить Хрест на Престіл і кадить його знову з чотирьох боків.
 • Saturday October 5, 2013/September 22, 2013 15th Week after Pentecost, Tone 5 Prophet Jonah (IX BC). Hieromartyr Phocas, Bp. of Sinope (117). St. Jonah the Presbyter (IX) father of St. Theophanes the Hymnographer and St. Theodore Graptus. Martyr Phocas the Gardener of Sinope (320). St. Peter the Tax-collector of Constantinople (VI). St. Theophanes the Silent, recluse of the Kyivan Caves. Ord.: 1 Corinthians 4:17-5:5; Luke 4:31-36 Sunday October 6, 2013/September 23, 2013 15th Sunday after Pentecost. Tone 6 6 The Conception of the Holy Prophet and Forerunner St. John the Baptist. Virgin-Martyr Irais of Alexandria (308). St. Xanthippa and Polyxena (109), disciples of the Apostles, at Spain. Martyrs Andrew and John and his sons Peter and Antoninus of Syracuse, martyred in Africa (886). Slovensk Icon of the Mother of God (1635) Matins: 4th Gospel: Luke 24:1-12 Ord.: 2 Corinthians 4:6-15; Luke 5:1-11 Forerunner: Galatians 4:22-31; Luke 1:5-25 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 6 stykhyry from the Oktoikh,and 4 for Forerunner; Glory; of Forerunner, Both now, dohmatyk of the tone. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. The aposticha from the Oktoikh, Glory: of Forerunner, Both now: Theo - to kion. After the song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theo tokos (thrice). At Matins: at God is the Lord: Sunday tropar 2. Glory: of Forerunner, Both now: Theotokion. After the kathismas the sessional hymns of the Oktoikh. Resurrec tion al Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 4th Resurrectional Go spel, from St. Luke 24:1- 12, per. 112. Having beheld the Resurrection of Christ and the rest as usual. Canons: Resurrec - tional with its irmos on 4, stavroanastasimon on 2, Theotokos on 2, on 6; katavasia of the Ex - al tation. After the 3rd ode: kondaks and sessional hymns of Forerunner. After the 6th ode: kondak and ikos of the Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 4th Sunday Ex - a postilarion, Glory: Forerunner, Both now: Theotokion of the 4th Sunday Exapostilarion. At the praises: 4 stykhyry of the Ok toikh. Both now: Forerunner 4, Glory: 4th ma tinal doxasti- con; Both now: You are most blessed. After the Great Doxo lo gy: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the Forerunner. Kondak of the Forerunner and of Resurrectional tone alternately. At the Liturgy: At the Entrance, the regular order for the tropars (cf. A7, B8 or C8 respective - ly in the “General Information Concerning Rubrics”, pp. 15 of this calendar). Prokeimen of the tone. Epistle to the Corinthians 4:6-15, per. 176, and to the Galatians 4:22-31, per. 210. Gospel from St. Luke 5:1-11, per. 17, (18th Sunday) and 1:5-25, per. 2. Communion hymn of Sunday — Praise the Lord. 312 October 2013 Church Calendar
 • Субота 5 жовтня 2013/22 вересня 2013 Седмиця 15-та після П’ятидесятниці, голос 5 Прор. Йони (VIII ст. до Р.Х.). Сщмч. Фоки, єп. Синопійського (117). Прп. Йони пресвітера (IX), батька св. Феофана, творця канонів, і Феодора, Начертан - них. Мч. Фоки вертоградаря (близько 320). Прав. Петра, колишнього митаря (VI). Св. Феофана мовчазного, Києво-печерського. Ряд.: 1 Коринтян 4:17-5:5; Луки 4:31-36 Неділя 6 жовтня 2013/23 вересня 2013 Неділя 15-та після П’ятидесятниці. Голос 6 6 Зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Івана. Мц. Іраїди діви (близько 308). Прпп. жон Ксанфіппи і Поліксенії (109). Мчч. Андрія, Іоана і дітей Іоанових Петра та Антоніна в Сиракузі, замучених в Афри - ці (886). Словенської ікони Божої Матері (1635) На Утрені: 4-e Євангеліє: Луки 24:1-12 Ряд.: 2 Коринтян 4:6-15; Луки 5:1-11 Предтечі: Галат 4:22-31; Луки 1:5-25 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 6 і Предтечі 4; Слава: Предтечі, І нині: догматик голосу. Bxiд. Прокимен — Господь воцарився. На стиховні: стихири Октоїха Слава: Предтечі, І нині Бого ро дичний. Після — Нині від - пу скаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний 2. Слава: Предтечі; I нині: Бого родич ний. По кафизмах сідальні недільні. Ангельський собор. Іпакої, сте пенна і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 4-те, від Луки 24:1-12, зач. 112-те. Воскре сіння Христове; і все реш - та, як звичайно. Канони: воскресний на 4, хрестовоскресний на 2, Богородиці на 2, Пред течі на 6; Катавасія Воздвиження. Після 3-ої пісні: кондаки і сідальні Предтечі. Пі сля 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій недільний 4-ий; Слава: Предтечі: І нині: Богородичний 4-го екcа пос ти ларія. На хваліт - них: стихири Октоїха 4, І нині: Предтечі 4, Слава: 4-а євангельська сти хи ра; I нині: Прe бла гословeнна єси. Після Великого Славословія — тропар — Воскрес із гро бу. Єк те - нії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний, Слава: тропарі Предтечі. Кондак Предтечі і недільний на переміну. На Літургії: По Bході порядок тропарів як подано під вказівкою 8, параграфи А7, Б8 або В8 в розділі «загальні Уставні Відомості» цього календаря. Прокимен голосу. Апо - стол: до Коринтян 4:6-15, зач. 176, і до Галат 4:22-31, зач. 210. Євангеліє від Луки 5:1-11, зач. 17, (18–та неділя) i зач. 2-е,1:5-25, . Причасний: Хваліте Господа. 313 Церковний календар Жовтень 2013
 • Monday October 7, 2013/September 24, 2013 16th Week after Pentecost, Tone 6 5 Protomartyr and Equal-to-the-Apostles Thecla of Iconium (I). St. Coprius, monk of Palestine (530). Ord.: Galatians 4:28-5:10; Luke 4:37-44 Tuesday October 8, 2013/September 25, 2013 16th Week after Pentecost, Tone 6 Ven. Euphrosyne, nun, of Alexandria (445). Ven. Dositheus the Recluse of Kyiv (1776). Monk-martyr Paphnutius and 546 companions in Egypt (III). Ord.: Galatians 5:11-21; Luke 5:12-16 Wednesday Readings: Galatians 6:2-10; Luke 5:33-39 Wednesday October 9, 2013/September 26, 2013 16th Week after Pentecost, Tone 6 9 Repose of the Holy Apostle and Evangelist John the Theologian (96-117). Righteous Gideon, judge of Israel. Vespers: 1) John 3:21-4:6; 2) John 4:11-16; 3) John 4:20-5:5 Matins Gospel: John 21:15-25 John the Theologian: 1 John 4:12-19; John 19:25-27, 21:24-25 Thursday October 10, 2013/September 27, 2013 16th Week after Pentecost, Tone 6 Martyr Callistratus and his company (49 Martyrs) in Carthage (304). Apostles Mark, Aristarchus and Zenas of the Seventy. Martyr Epicharis of Rome (284) Venerable Ignatius, abbot of the monastery of the Deep Stream (970) Ord.: Ephesians 1:1-9; Luke 6:12-19 Friday October 11, 2013/September 28, 2013 16th Week after Pentecost, Tone 6 v Ven. Chariton the Confessor (c. 350). Synaxis of the Ven. Fathers of the Kyivan Caves Monastery, whose relics are in the Near Caves (of St. Anthony): Monk Anthony the First-Founder, Monk Abramius the Lover of Labor, Monk Abramius the Recluse, Monk Aga pitus, Unmercenary Physician, Monk Alexis the Recluse, Monk Alypius the Iconographer, Martyr Ana - stas ius the Deacon, Monk Anatolius the Recluse, Monk Are thas the Recluse, Monk Athanasius the Recluse, Igu men Barlaam, Hosiomartyrs Basil and Theo dore, Hieromonk Damian the Healer, Monk Elias of Murom, Bishop Ephraim of Pere yaslavl, Monk Erasmus the Black-Robed, Martyr Eustratius, Monk Gregory the Ico - no grapher, Martyr Gregory the Wonderworker, Monk Helladius the Recluse, Monk Isaac the Recluse, Monk Isaiah the Wonderworker, Monk Jeremiah the Clairvoyant, Monk John the Faster, John the God-pleasing, Martyr John the Infant, Monk John the Long-Suffering, Nun Juliana, Princess of Olshansk, Hieromartyr Kuk - sha, Enlightener of the Vyati, Bishop Lawrence the Recluse of Turov, Monk Luke the Steward, Monk Macarius, Monk Mark the Grave-digger, Monk Matthew the Clairvoyant, Bishop Mercurius of Smolensk, Martyr Moses the Hungarian, Monk Nectarius the Obedient, Monk Nestor the Chronicler, Monk Nicholas Svyatosha, Prince of Chernihiv, Monk Nicodemus the Prosphora-baker, Igumen Nikon, Monk Nikon the Shriveled, Bishop Ni - phon of Novgorod, Monk Onesimus the Recluse, Monk Onesiphorus the Confessor, Monk Onuphrius the Si - lent, Monk Pimen the Faster, Monk Pimen the Much-Ailing, Archmandrite Polycarp, Monk Prochorus the 314 October 2013 Church Calendar
 • Понеділок 7 жовтня 2013/24 вересня 2013 Седмиця 16-та після П’ятидесятниці, голос 6 5 Первомц. рівноап. Фекли (І). Прп. Копрія Палестинського (530). Ряд.: Галат 4:28-5:10; Луки 4:37-44 Вівторок 8 жовтня 2013/25 вересня 2013 Седмиця 16-та після П’ятидесятниці, голос 6 Прп. Єфросинії Олександрійської (445). Прп. Досифея Київського (1776). Прмч. Пафнутія єгиптянина і з ним 546 мчч. (III). Ряд.: Галатів 5:11-21; Луки 5:12-16 За середу: Галат 6:2-10; Луки 5:33-39 Середа 9 жовтня 2013/26 вересня 2013 Седмиця 16-та після П’ятидесятниці, голос 6 9 Кончина апостола і євангелиста Іоана Богослова (96-117). Праведного Гедеона, Суддя Ізраїлів. На Вечірні: 1) Івана 3:21-4:6; 2) Івана 4:11-16; 3) Івана 4:20-5:5 На Утрені: Івана 21:15-25 Іоана Богослова: 1 Івана 4:12-19; Івана 19:25-27, 21:24-25 Четвер 10 жовтня 2013/27 вересня 2013 Седмиця 16-та після П’ятидесятниці, голос 6 Мч. Калістрата і дружини його: Гімнасія та інших 49 мучеників (304). Апп. Від 70-ти: Марка, Аристраха і Зіни (І) Мц: Єпихарії (284) Прп. Ігнатія (970) Ряд.: Ефесіян 1:1-9; Луки 6:12-19 П’ятниця 11 жовтня 2013/28 вересня 2013 Седмиця 16-та після П’ятидесятниці, голос 6 v Прп. Харитона сповідника (близько 350). Собор прпп. отців Києво-Печерських, що у Ближніх печерах (прп. Антонія) спочивають: прп. Ан то - ній, засновник Лаври, начальник чернечого життя на Русі, прп. Прохор чудотворець, прп. Іоанн, пос - ник, св. Юліянія, діва, княжна Ольшанська, прмчч. Василій і Феодор, св. Полікарп, архимандрит, прп. Вар ла ам, ігум., прп. Даміян, пресвітер, цілитель, прп.Никодим просфорник, прп. Лаврентій, затвор ник, еп. Ту ров ський, Афанасій затворник, прп.Еразм, Лука іконом, прп. Агапіт, лікар, безвітплатний, Феофіл за творник, прпп. Феофіл та Іоанн, прп. Нектарій, Григорій іконописець, сщмч. Кукша-про сві титель вя - ти чів, сщмч. Євстратій, прп. Єфрем, пресвітер, Ієроним, затворник і чудотворець, свт. Іла ріон, митр. Ки ївський, Іоанн, отрок Київський, син Феодора варяга, прп. Меладій, старець-чудо творець, Павло По - слуш ний, прп. Георгій, Симеон, сщмч. Єп. Переяславський, свт. Феоктист, єп. Черні гівський, прп. Олек - сій, прп. Сава, Сергій Послушний, свт Меркурій, єп. Смоленський, прп. Пимен Ба гатохвороб ли вий, Не - с тор Літописець, прмч. Євстратій, прп. Еладій, затворник, Єремія, прозор ливий, прп. Мойсей Угрин, Іо - анн Багатостраждальний, прп. Марк гробокопатель, Микола Святоша, кн. Чернігівський, чу до творець, Гри горій, чудотворець, Онисим, затворник, Матфей, прозорливий, Іса ія, чудотворець, Авра мій, Пра це - любний, свт. Нифонт, єп. Новгородський, прп. Сильвестр, Пимен, по с ник, Онуфрій мов чазний, Ана то - лій, затворник, Аліпій, іконописець, Сисой, затворник, Арефа, затворник, Онисифор сповідник, 315 Церковний календар Жовтень 2013
 • Orach-eater, Monk Sava the God-pleasing, Monk Sergius the Obedient, Monk Simon, Bishop of Suzdal, Monk Sisoes the Recluse, Monk Spyridon the Prosphora-baker, Monk Sylvester the Wonderworker, Monk The ophanes the Faster, Monks Theophilus the Mourner, Monk Theophilus the Recluse, Hieromonk Titus. Prophet Baruch (6th cent. B.C.). Martyrs Alexander, Alphius, Zosimas, Mark the Shepherd, Nicon, Neon, Heliodorus, and 24 others in Pisidia and Phrygia (IV). St. Juliana Princess of Olshansk Vespers: 1) Wis. 5:15 – 6:3; 2) Wis 3: 1 – 9; 3) Wis. 4: 7 – 15. Matins: Gospel Matthew 4:25-5:13 Ord.: Ephesians 1:7-17; Luke 6:17-23 Saints: 2 Corinthians 4:6-15; Luke 6:17-23 Saturday October 12, 2013/September 29, 2013 16th Week after Pentecost, Tone 6 5 Ven. Cyriacus the Hermit (556). Martyrs Dada, Gabdelas and Casdoe of Persia (IV). St. Theophanes the Merciful of Gaza. Ord.: 1 Corinthians 10:23-28; Luke 5:17-26 Sunday October 13, 2013/September 30, 2013 16th Sunday after Pentecost. Tone 7 5 Hieromartyr Gregory the Illuminator, Bp. of Greater Armenia. (335) St. Michael, first Metropolitan of Kyiv (992). Martyrs Rhipsima and Gaiana and 35 holy virgins with them, in Armenia (IV). Matins: Gospel 5th Luke 24:12-35 Ord.: 2 Corinthians 6:1-10; Luke 6:31-36 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 6 stykhyry from the Oktoikh, 4 of the martyrs; Glory; martyr, Both now, dohmatyk — O pure Theotokos. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. Aposticha of the Oktoikh, Glory; martyrs. Both now: Theotokos. After the song of Sy meon: Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Tropar of the tone (twice) Glory: martyrs, Both now: Theotokos. Af ter the kathismas the sessional hymns of the Oktoikh. Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 5th Resurrectional Gospel, from St. Luke 24:12- 35, per. 113. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resu r rec - tional on 4, Theotokos on 2 and martyrs on 6. Irmoi of the Resurrectional canon. Katavasia of the Exaltation. After the 3rd ode: kondaks and sessional hymns of the feast and the mar- tyrs. After the 6th ode: kondak and ikos of the Resurrectional tone. At the 9th ode: More hon - our able. 5th Sunday Exapostilarion, Glory: martyr, Both now: Theotokos. At the praises: 4 sty - khyry of the Oktoikh, 4 of the martyr, Glory: 5th matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Today Salvation. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional Tropar: Glory: of the martyr and Kondak of the Resurrectional tone alternately. At the Liturgy: At the Entrance, the tropar of the tone, feast, temple (if of a saint); kondak of the tone, Glory: temple (if of a saint), Both now: kondak of the feast. Prokiemen of the Sunday 316 October 2013 Church Calendar
 • Спиридон, просфорник, свт. Симон єп. Суздальський, прп. Никон, ігумен, Феофан, посник, Прп. Ма - карій, прп. Анастасій, диякон, дванадцять майстрів, зодчих, Авра мій, затворник, Ісаакій, затворник, мч. немовля Іоанн, прп. Ілля Муромець, Никон Сухий, свт Єфрем, єп. Переяславський, прп. Тит, пресвітер. Прор. Варуха (VI ст. до Р.Х.). Мчч. Олександра, Алфея, Зосими, Марка пастиря, Никона, Неона, Іліодора та інших (IV). Свт. Юлію царицю Олшанську. На Вечірні: 1) Прем. 5:15 – 6:3; 2) Прем. 3: 1 – 9; 3) Прем. 4: 7 – 15. На Утрені: Матвія 4:25-5:13 Ряд.: Ефесян 1:7-17; Луки 6:17-23 Святим: 2 Коринтян 4:6-15; Луки 6:17-23 Субота 12 жовтня 2013/29 вересня 2013 Седмиця 16-та після П’ятидесятниці, голос 6 5 Прп. Киріака пустельника (556). Мчч. Дади, Гавелдая і Каздої (IV). Прп. Феофана Милостивого. Ряд.: 1 Коринтян 10:23-28; Луки 5:17-26 Неділя 13 жовтня 2013/30 вересня 2013 Неділя 16-та після П’ятидесятниці. Голос 7 5 Сщмч. Григорія, єп., просвітителя Великої Вірменії (близько 335). Свт. Михаїла, першого митрополита Київського (992). Мцц. Рипсимі, Гаянії і з ними 35 святих дів (початок IV). На Утрені: 5 Євангелія: Луки 24:12-35 Ряд.: 2 Kоринтян 6:1-10; Луки 6:31-36 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 6 і му че ниць 6; Слава: мученика; І нині: догматик — Матірю надприродно. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. На стиховні: стихири Октоїха; Слава: мучениць, І нині: Богородиці. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: му че ниць, І нині: Бого ро - диці. По кафизмах сідальні Октоїха. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен го лосу. Євангеліє во с кресне 5-е, від Луки 24:12-35, зач. 113-е. Воскресіння Христове і все решта, як звичайно. Ка но ни: воскресний на 4, Богородиці на 2 і мучениць на 6. Ір - моси вос кре сного канону, катавасія воздвиження — Хреста знаменуючи Мойсей. Піс - ля 3-ої пісні: кондаки і сіданльні свята й мучениць. Після 6-ої пісні: кондак і ікос не ді - льний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій воскресний 5-ий, Слава: муче ни ка, І нині: Бого ро диці. На хва літ них: стихири Октоїха 4, мученика 4; Слава: 5-а єван ге ль - ська стихира; І нині: Пребла го сло венна єси. Після Великого Славословія: тропар — Сьо годні спасіння. Єк тенії і від пуст. Час 1-ий. На Часах: Tропар недільний: Слава: мученикм і Кондак недільний напереміну. На Літургії: По Bході тропар недільний, свята, храму святого, кондак недільний, Сла - ва: храму святого, I нині: кондак свята. Прокимен неділі після Воздвиження — Спаси 317 Церковний календар Жовтень 2013
 • before the Exaltation, O Lord, Save Your people and of the feast — My soul shall magnify the Lord. Epistle to the Corinthians 10:23-28, per. 181. Gospel from St. Luke per. 26. Com m union hymn of Sunday — Praise the Lord and of the feast — I will take the cup of salvation. Monday October 14, 2013/October 1, 2013 17th Week after Pentecost, Tone 7 : The Protection of our Most Holy Lady the Theotokos and Ever-Virgin Mary (Pokrova). Apostle Ananias of the Seventy (I). Ven. Roman the Melodist ("Sweet-singer") of Constantinople (556). Martyr Domninus of Thessalonica (IV). Vespers: 1) Gen. 28:10-17; 2) Ezek. 43:27-44:4; 3) Prov. 9:1-11. Matins Gospel: Luke 1:39-49, 56 Theotokos: Hebrews 9:1-7; Luke 10:38-42, 11:27-28 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried 4 stykhyry of the tone and 6 the feast, Glory: of the feast, Both now: dohmatyk of the tone. Prokeimen of the day. Paremii. At the Litia: stykhyry of the feast. At the aposticha: stykhyry of the Oktoikh, Glory: Both now. of the feast. After the song of Symeon, at the blessing of loaves, the tropar of the feast thrice. At Matins: At God is the Lord: tropar of the tone (twice), Glory: Both now, of the feast. After the kathismas the sessional hymns of the Oktoikh. Polyelei and magnification. Resur rec tional Evlogitaria. Hypakoe and sessional hymn of the feast. Hymns of ascents and Prokeiemen of the tone. 8th Matins Gospel, from St. John 1:39-49, 56, per. 64. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resurrectional on 4, Theotokos (from the Oktoikh) on 2 and of the feast on 8. Irmoi of the Resurrectional canon; katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak, ikos and sessional hymn of the feast. After the 6th ode: kon dak and ikos of Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 8th Sunday Exapos tilarion Glory: Both now: Exapostilarion of the feast. At the praises: 4 stykhyry of the Oktoikh, 4 of the feast (with their refrains) Glory: 8th matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the feast. Kondak of the Resurrectional tone and the feast alternately. At the Liturgy: At the Entrance, tropars of the tone and the feast, Glory: of the tone, Both now: of the feast. Prokeimens of the tone and of the feast. Epistle to the Hebrews 9:1-7, per. 320. Gospel from St. Luke 10:38-42, 11:27-28, per. 54. Communion hymn of Sunday — Praise the Lord and of the feast. Tuesday October 15, 2013/October 2, 2013 17th Week after Pentecost, Tone 7 5 Hieromartyr Cyprian, Virgin-Martyr Justina and Martyr Theoctistus of Nicomedia (305). Blessed Andrew, Fool-for-Christ at Constantinople (911). Ord.: Ephesians 2:19-3:7; Luke 6:37-45 Monday Readings: Ephesians 1:22-2:3; Luke 6:24-30 Wednesday October 16, 2013/October 3, 2013 17th Week after Pentecost, Tone 7 5 Hieromartyr Dionysius the Areopagite, Bp. of Athens and with him Hieromartrys Rusticus the priest and Eleutherius the deacon (96). 318 October 2013 Church Calendar
 • Господи і свята — Величає душа моя. Апостол: до Коринтян 10:23-28, за ч. 181. Єван ге - ліє від Луки, зач. 26-е. Причасний недільний — Хваліте Господа з небес і свята — Чашу спа сіння. Понеділок 14 жовтня 2013/1 жовтня 2013 Седмиця 17-та після П’ятидесятниці, голос 7 : Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Ап. від 70-ти Ананії (І). Прп. Романа Солодкоспівця (близько 556). Прп. Домніна Солунського (IV). На Вечірні: 1) Буття 28:10-17; 2) Єз. 43:27-44:4; 3) Прип. 9:1-11. На Утрені: Луки 1:39-49, 56 Богородиці: Євреїв: 9:1-7; Луки 10:38-42, 11:27-28 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 4 і Богородиці 6; Слава: свята І нині: догматик — Минулась тінь закону. Прокимен — Господь воца- рився. Паремії. На Літії — стихири свята. На стиховні: стихири Октоїха, Слава, I ни - ні. свята. Після — Нині відпускаєш, на благословення хлібів — тропар свята (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі). Слава: I нині: свята. По кафизмах сі дальні недільні. Полієлей і Bеличання. Ангельський собор. Іпакої і сідальні свята. Сте - пенна і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 8-е, від Іоана 1:39-49, 56, зач. 64-е. Во с - кре сіння Христове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, Богородиці (з Ок тоїха) на 2 і свята на 8; Ірмоси канону воскресного; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак, ікос і сідальний свята. Після 6-ої пісні: кондак і ікос не діль - ний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій недільний 8-ий; Слава: І нині: екcа пос - тиларій свя та. На хвалітних: стихири Октоїха 4, свята 4 (зі своїми стихами), Сла ва: 8- а єван ге ль ська стихира; I нині: Прeблагословeнна єси. Після Великого Славо сло вія — тропар — Воскрес із гробу. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний. Слава: cвята. Кондак недільний і свята напереміну. На Літургії: По Bході тропар недільний і свята, Слава: кондак недільний, I нині: кон - дак свята. Прокимни голосу і свята. Апостол: до Євреїв 9:1-7, зач. 320. Євангеліє від Лу ки 10:38-42, 11:27-28, зач. 54-е. Причасний недільний: Хваліте Господа і свя та. Вівторок 15 жовтня 2013/2 жовтня 2013 Седмиця 17-та після П’ятидесятниці, голос 7 5 Сщмч. Кипріана, мц. Юстини, діви і мч. Феоктиса Никомедійських (305). Блж. Андрія, Христа ради юродивого в Константинополі (911). Ряд.: Ефесян 2:19-3:7; Луки 6:37-45 За понеділок: Ефесян 1:22-2:3; Луки 6:24-30 Середа 16 жовтня 2013/3 жовтня 2013 Седмиця 17-та після П’ятидесятниці, голос 7 5 Сщмчч. Діонісія Ареопагита, єп. Афінського, Рустика пресвітера та Єлевферія диякона (96). 319 Церковний календар Жовтень 2013
 • Ven. Dionysius, recluse, of the Kyivan Caves (XV). St. John the Chozebite, bp. of Caesarea in Palestine (532). Blessed Hesychius the Silent of Mt. Horeb (VI). Ord.: Ephesians 3:8-21; Luke 6:46-7:1 Hieromartyr: Acts 17:16-34; Matthew 13:44-54 Thursday October 13, 2013/October 4, 2013 17th Week after Pentecost, Tone 7 Hieromartyr Hierotheus, Bp. of Athens (I). Ven. Helladius and Onesimus of the Near Kyivan Caves (XII-XIII). Ven. Ammon of the Kyivan Caves (XIII). Martyrs Gaius, Faustus, Eusebius and Chaeremon of Alexandria (III). Hieromartyr Peter of Capitolia, bp. of Bostra (715). Martyrs Domnina and her daughters Bernice and Prosdoce of Syria (IV). St. Paul the Simple (340) and St. Ammon (350) of Egypt, disciples of St. Anthony the Great. Martyr Adauctus and his daughter St. Callisthene, of Ephesus (IV). Ord.: Ephesians 4:14-19; Luke 7:17-30 Friday October 18, 2013/October 5, 2013 17th Week after Pentecost, Tone 7 Martyr Charitina (304). Ven. Damian, the presbyter and healer (1071), Jeremiah (1070) and Matthew (1085) clairvoy- ants of the Near Kyivan Caves. Hieromartyr Dionysius, bp. of Alexandria (265). Martyr Mamelta of Persia (344). Ord.: Ephesians 4:17-25; Luke 7:31-35 Saturday October 19, 2013/October 6, 2013 17th Week after Pentecost, Tone 7 v Holy Apostle Thomas (I). Matins Gospel: John 21:15-25 Ord.: 1 Corinthians 14:20-25; Luke 5:27-32 Apostle: 1 Corinthians 4:9-16; John 10:19-31 Sunday October 20, 2013/October 7, 2013 17th Sunday after Pentecost, Tone 8 5 Martyrs Sergius and Bacchus in Syria (290-303). Ven. Sergius the Obedient of the Near Kyivan Caves (c. XIII). Hieromartyrs Julian the priest and Caesarius the deacon, at Terracina (I). Virgin-martyr Pelagia of Tarsus (287). Matins: 6th Gospel Luke 24:36-53 Ord.: 2 Corinthians 6:16-7:1; Luke 7:11-16 Martyrs: Heb. 11:33-12:2; Luke 21:12-19 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 6 stykhyry from the Oktoikh, 4 of the martyrs; Glory; of the martyrs, Both now, dohmatyk of the tone. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. The aposticha from the Oktoikh, Glory: martyrs, Both now: Theotokos. After the 320 October 2013 Church Calendar
 • Прп. Діонисія, затворника Печерського, в Дальніх печерах (XV). Прп. Іоана Хозевіта, єп. Кесарійського (532). Блж. Ісихія Хоривіта (VI). Ряд.: Ефесян 3:8-21; Луки 6:46-7:1 Сщмч.: Діянь 17:16-34; Матвія 13:44-54 Четвер 17 жовтня 2013/4 жовтня 2013 Седмиця 17-та після П’ятидесятниці, голос 7 Сщмч. Єрофея, єп. Афінського (І). Прпп. Елладія та Онисима Печерських, у Ближніх печерах (ХІІ-ХІІІ). Прп. Аммона, затворника Печерського, у Дальніх печерах (ХІІІ). Мчч. Гаія, Фавста, Євсевія і Херимона в Олексадрії (III). Сщмч. Петра Капетолійського (715). Мцц. Домніни та дочок її Віринеї (Вероніки) і Проскудії (Проскоди) (305-306). Прп. Павла Препростого (340) і Пpп. Аммона (350) в Єгипті, учнів Свт. Антонія Великого. Мчч. Давикта (Адавкта) і дочки його Калісфенії (IV). Ряд.: Ефесян 4-14-19; Луки 7:17-30 П’ятниця 18 жовтня 2013/5 жовтня 2013 Седмиця 17-та після П’ятидесятниці, голос 7 Мц. Харитини (304). Прп. Даміана пресвітера, цілителя (1071), Єрємії (близько 1070) і Матфея (близько 1085) прозорливих. Печерських, у Ближніх печерах. Сщмч. Діонісія, єп. Олександрійського (265). Мц. Мамелхви Персидської (близько 344). Ряд. Ефесян 4:17-25; Луки 7:31-35 Субота 19 жовтня 2013/6 жовтня 2013 Седмиця 17-та після П’ятидесятниці, голос 7 v Апостола Фоми (І). На Утрені: Івана 21:15-25 Ряд.: 1 Коринтян 14:20-25; Луки 5:27-32 Апостол: 1 Коринтян 4:9-16; Івана 10:19-31 Неділя 20 жовтня 2013/7 жовтня 2013 Неділя 17-та після П’ятидесятниці. Голос 8 5 Мчч. Сергія і Вакха (290-303). Прп. Сергія Послушливого, Печерського, в Ближніх печерах (близько ХІІІ). Мчч. Юліана пресвітера і Кесарія диякона (І). Мц. Пелагії Тарсійської (287). На Утрені: 6 Євангелія: Луки 24:36-53 Ряд.: 2 Коринтян 6:16-7:1; Луки 7:11-16 Mу че ниць: Євр. 11:33-12:2; Луки 21:12-19 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 6 і му че ниць 4; Слава: му че ниць, І нині: догматик — Цар небесний. Вхід. Прокимен — Господь воца рив - ся. На стиховні: стихири Октоїха; му че ниць, Слава: І нині: Богородицi. Після — Нині 321 Церковний календар Жовтень 2013
 • song of Symeon: Rejoice, O virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: martyrs, Both now: Theotokos. Af - ter the ka thismas the sessional hymns of the Oktoikh. Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 6th Resurrectional Gospel, from St. Luke 12;36-53, per. 114. Having beheld the Resurrection of Christ and the rest as usual. Canons: Resur rec tional with its irmos on 4, stavroanastasimon on 2, Theotokos on 2 and martyrs on 6; kata vasia of the Ex - al ta tion. After the 3rd ode: kondaks, ikosoi and sessional hymns of the martyrs; After the 6th ode: kondak and ikos of the Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 6th Sunday Exapostilarion, Glory: Both now: Exapostilarion of the feast. At the praises: 4 sty khyry of the Ok to ikh and 4 of the martyrs, Glory: 6th matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. Af - ter the Great Doxology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dis missal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional Tropar: Glory: of the martyrs. Kondak of the Resurrectional tone. At the Liturgy: At the Entrance, the tropars of the tone, the feast, temple (if of a saint), and of the martyrs; kondak of the tone, kondak of the temple (if of a saint) Glory: kondak of the martyrs, Both now: kondak of the Theotokos. Prokeimen of the tone — Exalt the Lord our God. Epistle to the Corinthians 6:16-7:11, per. 182, and to the Hebrews 11:33-12;2, per. 330. Gospel from St. Luke 11:33-12:2, per. 30, and 21:12-19, per. 106. Communion hymns — Praise the Lord and Re joice, O Virgin Theotokos. Dis missal. Monday October 21, 2013/October 8, 2013 18th Week after Pentecost, Tone 8 Ven. Pelagia the Penitent of the Mount of Olives (457). St. Taisia of Egypt (IV). Virgin-Martyr Pelagia of Antioch (303). Ord.: Ephesians 4:25-32; Luke 7:36-50 Tuesday October 22, 2013/October 9, 2013 18th Week after Pentecost, Tone 8 v Holy Apostle James, son of Alpheus (I). St. Andronicus and his wife St. Athanasia of Egypt (500). Righteous Forefather Abraham and his nephew Righteous Lot (2000 B.C.). Martyrs Juventius and Maximus, soldiers at Antioch (361-363). St. Publia the confessor, deaconess of Antioch (361). St. Peter of Galatia (9th c.) Korsun(Cherson) Icon of the Mother of God Matins Gospel: John 21:15-25 Ord.: Ephesians 5:20-26; Luke 8:1-3 Apostle: 1 Corinthians 4:9-16; Luke 10:16-21 Wednesday October 23, 2013/October 10, 2013 18th Week after Pentecost, Tone 8 Martyrs Eulampius and Eulampia and 200 Martyrs with them (303-311). Synaxis of the Saints of Volhynia: St. Amphilocius, Bp. of Volodymyr in Volyn (1122); Ven. Job of Pochaiv; St. Stephen, Bp. of Volodymyr in Volyn; hieromartyr Macarius, Archimandrite of Ka - niv; Holy Prince Yaropolk-Peter of Volodymyr in Volyn; Holy Prince Theodore (Theo do sius in mon asticism) of Ostrih; Holy Princess Juliana of Olshansk. 322 October 2013 Church Calendar
 • від пу скаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: му че ниць, І нині: Богоро - ди ці. По кафизмах сідальні Октоїха. Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен голосу. Євангеліє во скресне 6-е, від Луки 12;36-53, зач. 114-е. Воскресіння Христове і все решта, як звичайно. Ка но ни: воскресний на 4, Богородиці на 2, хрестовоскресний на 2, і муче ниць на 6. Ірмоси воскре с но го канону, катавасія воздвиження — Хреста знаменуючи Мойсей. Після 3-ої пісні: кон даки і сіданльні мучениць. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій воскресний 6-ий, Слава: І ни ні: свята. На хвалітних: стихири Октоїха 4, мучениць 4; Слава: 6-а єван ге - ль ська стихира; І нині: Преблагословенна єси. Після Великого Славословія: тропар — Воскрес із гробу. Єктенії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: Tропар недільний: Слава: мучениць. Кондак недільний. На Літургії: По Bході тропар недільний, свята, храму святого, мучениць; кондак неді - ль ний, храму святого, Слава: кондак мучениць, I нині: кондак Богородиці. Прокимен голосу — Вознесіте Господа Бога нашого. Апостол: до Коринтян, зач. 182, 6:16-7:11 і до Євреїв 11:33-12:2, зач. 330. Євангеліє від Луки 11:33-12:2, зач. 30, і 21:12-19, зач. 106. При ча сний недільний — Хваліте Господа з небес і Нині від пу скаєш: Богородице Діво. Відпуст. Понеділок 21 жовтян 2013/8 жовтня 2013 Седмиця 18-та після П’ятидесятниці, голос 8 Прп. Пелагії (457). Прп. Таїсії (IV). Св. Пелагії діви (303). Ряд.: Ефесіян 4:25-32; Луки 7:36-50 Вівторок 22 жовтня 2013/9 жовтня 2013 Седмиця 18-та після П’ятидесятниці, голос 8 v Ап. Якова Алфеєва (І). Прпп. Андроніка і жінки його Афанасії (500). Прав. Авраама праотця і племінника його Лота (2000 до Р.Х.). Мчч. Єввентія (Ювентина) і Максима (361-363). Мц. Поплії сповідниці, диякониси Антіохійської (361). Прп. Петра Галатійського (IX). Корсунської ікони Божої Матері На Утрені: Івана 21:15-25 Ряд.: Ефесян 5:20-26; Луки 8:1-3 Апостол: 1 Коринтян 4:9-16; Луки 10:16-21 Середа 23 жовтня 2013/10 жовтня 2013 Седмиця 18-та після П’ятидесятниці, голос 8 Мчч. Євлампія і Євлампії та 200 мчч. з ними (303-311). Собор Волинських святих: Свт. Амфілохія, єп. Володимир-Волинського (1122). прп. Іова По чаївського, свт. Стефана, єп. Володимир-Волинського, сщмч. Макарія, архи ман дри та Ка нівського, блгв. кн. Ярополка. Володимир-Волинського, блгв. кн. Феодора (у чер нец тві Фе одосія) Острожського, блгв. кн. Юліянії Ольшанської. 323 Церковний календар Жовтень 2013
 • Martyr Theotecnus of Antioch (III-IV). St. Bassian of Constantinople (ca.458). Ord.: Ephesians 5:25-33; Luke 8:22-25 Thursday October 24, 2013/October 11, 2013 18th Week after Pentecost, Tone 8 Holy Apostle Philip, one of the Seven Deacons (I). Ven. Theophanes the Confessor and Hymnographer, Bp. of Nicaea (850). Ven. Theophanes, Faster, of the Near Kyivan Caves (XII). Martyr Zenaida and Philonilla of Tarsus in Cilicia (I). Ord.: Ephesians 5:33-6:9; Luke 9:7-11 Apostle: Acts 8:26-39; Luke 10:1-21 Friday October 25, 2013/October 12, 2013 18th Week after Pentecost, Tone 8 Martyrs Probus, Tarachus, and Andronicus at Tarsus in Cilicia (304). Ven. Cosmas the Hymnographer, Bp. of Maiuma (787). Martyr Domnina of Anazarbus (286). St. Martin the Merciful, bp. of Tours (397). Jerusalem(48), Yaroslav-Smolensk (1642) Icons of the Mother God Ord.: Ephesians 6:18-24; Luke 9:12-18 Saturday October 26, 2013/October 13, 2013 18th Week after Pentecost, Tone 8 Martyrs Carpus, bishop at Thyateira, Papylus, deacon, Agathadorus and Agathonica at Per - ga mus. (251). Ven. Benjamin of the Kyivan Caves (XIV). Martyr Florentius of Thessalonica (I-II). Hieromartyr Benjamin the deacon, of Persia (ca. 424). St. Nicetas the Confessor of Paphlagonia (838). Ord.: 1 Corinthians 15:39-45; Luke 6:1-10 Sunday October 27, 2013/October 14, 2013 18th Sunday after Pentecost. Tone 1 Commemoration of the Holy Fathers of the Seventh Ecumenical Council (787) Martyrs Nazarius, Gervasius, Protasius and Celsus of Milan (I). Ven. Nicholas Sviatosha, Prince of Chernihiv and Wonderworker of the Near Kyivan Caves (1143). Hieromartyr Silvanus of Gaza (311). Matins: 7th Gospel: John 20:1-10 Ord.: 2 Corinthians 9:6-11; Luke 8:5-15 Fathers: Hebrews 13:7-16; John 17:1-13 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh and 6 of the fathers; Glory: of the fathers; Both now, dohmatyk of tone 1. The universal glory born of men. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. Old Testament Readings 3. Aposticha from the Oktoi - kh, Glory: of the fathers, Both now: Theotokion. After the song of Symeon: Rejoice, O Virgin 324 October 2013 Church Calendar
 • Мч. Феотекна (III-IV). Прп. Вассіяна (V). Ряд.: Ефесіян 5:25-33; Луки 8:22-25 Четвер 24 жовтня 2013/11 жовтня 2013 Седмиця 18-та після П’ятидесятниці, голос 8 Aп. Филипа, із 70-ти, одного з семи дияконів (І). Прп. Феофана сповідника, творця канонів, єп. Нікейського (близько 850). Прп. Феофана, постника Печерського, в Ближніх печерах (XII). Мцц. Зінаїди і Філоніли (І). Ряд.: Ефесян 5:33-6:9; Луки 9:7-11 Апостол: Діянь 8:26-39; Луки 10:1-21 П’ятниця 25 жовтня 2013/12 жовтня 2013 Седмиця 18-та після П’ятидесятниці, голос 8 Мчч. Прова, Тараха та Андроника (304). Прп. Косми, єп. Маіумського, творця канонів (близько 787). Мц. Домніни (286). Свт. Мартина Милостивого, єп. Турського (397). Єрусалимської(48), Ярославсько-Смоленської (1642) ікон Божої Матері Ряд.: Ефесян 6:18-24; Луки 9:12-18 Субота 26 жовтня 2013/13 жовтня 2013 Седмиця 18-та після П’ятидесятниці, голос 8 Мчч. Карпа, єп. Фіатирського, Папіли диякона, Агафодора і мц. Агафоніки (251). Прп. Веніамина Печерського, в Дальніх печерах (XIV). Мч. Флорентія (І-ІІ). Мч. Веніамина диякона (421-424). Прп. Микити спов. (близько 838). Ряд.: 1 Коринтян 15:39-45; Луки 6:1-10 Неділя 27 жовтня 2013/14 жовтня 2013 Неділя 18-та після П’ятидесятниці. Голос 1 Пам’ять святих отців Сьомого Вселенського Собору (787) Мчч. Назарія, Гервасія, Протасія, Келсія (І). Прп. Миколи Святоші, кн. Чернігівського, Печерського чудотворця, в Ближніх пече рах (1143). Мч. Сильвана, пресвітера Газького (IV). На Утрені: 7-e Євангелія: Івана 20:1-10 Ряд.: 2 Коринтян 9:6-11; Луки 8:5-15 Отців: Євреїв 13:7-16; Івана 17:1-13 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 4 і отців 6; Слава: отців, І нині: догматик 1-го голосу. Вхід. Прокимен — Господь воцарив ся. Читання із Ста - рого Завіту 3. На сти хов ні: стихири Октоїха Слава: отців, І нині, Богородичний. Піс - ля — Нині відпу скаєш: Богородице Діво (двічі) і тропар отців. 325 Церковний календар Жовтень 2013
 • Theotokos (twice) and tropar of the Fathers (once). At Matins: At God is the Lord: tropar of the tone (twice), Glory: of the fathers, Both now: The - o tokion. After the kathismas the sessional hymns of the Oktoikh. Polyelei. Resur rec tional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascent and Prokeimen of the tone. 7th Resurrectional Go - spel, from St. John 20:1-10, per. 63. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resurrectional on 4, stavroanastrasimon on 2, Theotokos on 2, of the fa thers on 6. Irmoi of the Resurrectional canon. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak, ikos of the Resurrectional tone. After the 6th ode: kondak of the fathers and ikos of the Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 7th Sunday Exapostilarion, Glo - ry: of the fathers, Both now: Theotokion of the 7th Sunday Exapostilarion. At the praises: 4 sty khy ry of the Oktoikh, of the fathers 4. Glory: of the fathers; Both now: You are most blessed. Af ter the Great Doxology: the tropar Today salvation. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional Tropar: Glory: of the fathers. Kondak of the Resurrectional tone and of the fathers alternately. At the Liturgy: At the Entrance, the regular order for the tropars (cf. A7, B8 or C8 respective ly in the “General Information Concerning Rubrics”, pp.15 of this calendar). Prokeimen of the to ne. Epistle to the Corinthians 9:6-11, per. 188, and to the Hebrews 13;7-16, per. 334. Gospel from St. Luke 8:5-15, per. 35, and from St. John 17:1-13, per. 56. Communion hymn of Sun day. Monday October 28, 2013/October 15, 2013 19th Week after Pentecost, Tone 1 Ven. Euthymius the New of Thessalonica, monk of Mt. Athos (889). Martyr Lucian, Presbyter of Greater Antioch (312). Hieromartyr Lucian, of the Kyivan Caves (1243). Martyrs Sarbelus and his sister Bebai of Edessa (98-138). St. Sabinus, bp. of Catania (760). Icon of the Mother of God “She Who Ripens the Grain” (19th c.) Ord.: Philippians 1:1-7; Luke 9:18-22 Tuesday October 29, 2013/October 16, 2013 19th Week after Pentecost, Tone 1 Martyr Longinus the Centurian, who stood at the Cross of the Lord (I). Ven. Longinus the Gate-keeper of the Kyivan Caves (XIII-XIV). Martyrs Isaurus and Aphrodisius, who suffered with St. Longinus (1st c.) Ord.: Philippians 1:8-14; Luke 9:23-27 Wednesday October 30, 2013/October 17, 2013 19th Week after Pentecost, Tone 1 Prophet Hosea (820 B.C.). Monk-Martyr Andrew of Crete (767). Holy Martyrs and Unmercenaries Cosmas and Damian in Cilicia (IV) and their brothers Leontius, Anthimus, and Eutropius. (287) Translation of the relics (898) of St. Lazarus "Of the Four Days" (in the tomb), Bishop of Ki - ti on on Cyprus. Ord.: Philippians 1:12-20; Luke 9:44-50 Thursday October 31, 2013/October 18, 2013 326 October 2013 Church Calendar
 • 327 На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі). Слава: отців; I нині: Богоро дич - ний. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей. Ангельський собор. Іпакої, сте пенна і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 7-е, від Івана 20:1-10, зач. 63-е. Воскре сін ня Хри - с то ве; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, хрестовоскресний на 2, Бо - го ро диці на 2 і отців на 6; Ірмоси канону воскресного; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак і ікос недільний. Після 6-ої пі сні: кондак отців. ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій недільний 7-ий: Сла ва: отців: І нині: Бого ро - дичний 7-го екcа пос тиларія. На хвалітних: сти хири Ок тоїха 4 і отців 4, Слава: отців; I нині: Прeбла гословeнна єси. Після Великого Славословія — тропар — Сьогодні спа сін - ня. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний, Слава: тропар отців. Кондак недільний і отців напе ре - міну. На Літургії: По Bході порядок тропарів як подано під Вказівкою 8, параграфи A7, Б8 або В8, в розділі «Загальні Уставні Відомості» цього календаря. Прокимен голосу. Апо - стол: до Коринтян 9:6-11, зач. 188, і до Євреїв 13:7-16, зач. 334. Євангеліє від Луки 8:5- 15, зач. 35, і від Івана 17:1-13, зач. 56. Причасний недільний. Понеділок 28 жовтня 2013/15 жовтня 2013 Седмиця 19-та після П’ятидесятниці, голос 1 Прп. Євфимія Нового, Солунського (889). Прмч. Лукіана, пресвітера Антіохійського (312). Сщмч. Лукіана Печерського, в Дальніх печерах (1243). Мчч. Сарвіла і Вівеї (II). Свт. Савина, єп. Катанського (760). Ікона Божої Матері “Спорительниця хлібів (ХІХ) Ряд.: Филипіян 1:1-7; Луки 9:18-22 Вівторок 29 жовтня 2013/16 жовтня 2013 Седмиця 19-та після П’ятидесятниці, голос 1 Мч. Лонгина сотника, що при Хресті Господньому (І). Прп. Лонгина воротаря Печерського, в Дальніх печерах (ХІІІ-ХІV). Мчч. Ісарос і Афродісіос, які страждали з Лонгином (І) Ряд.: Филипян 1:8-14; Луки 9:23-27 Середа 30 жовтня 2013/17 жовтня 2013 Седмиця 19-та після П’ятидесятниці, голос 1 Прор. Осії (820 до Р. X.). Прмч. Андрія Критського (767). Мчч. безсрібників Косми і Даміяна, Аравійських, і братів їхніх мчч. Леонтія, Анфима, і Євтропія (287). Перенесення мощей (898) прав. Лазаря “Чотириденного”, єп. Кітійського на Кіпері Ряд.: Филипян 1:12-20; Луки 9:44-50 Четвер 31 жовтня 2013/18 жовтня 2013 Церковний календар Жовтень 2013
 • 19th Week after Pentecost, Tone 1 v Holy Apostle and Evangelist Luke (I). Martyr Marinus the Elder at Anazarbus (IV). St. Julian the Hermit of Mesopotamia (IV). Vespers: 1) 1 Jn. 1:1-7; 2) James 1:1-12; 3) Jude 1:1-7, 17-25. Matins Gospel: John 21:15-25 Ord.: Philippians 1:20-27; Luke 9:49-56 Apostle: Colossians 4:5-9, 14, 18; Luke 10:16-21 328 May 23, 2004, the St. Nicholas Uk rain ian Orthodox Church held its 100th anniversary to honour the found ing of the parish. October 2013 Church Calendar
 • 329 Седмиця 19-та після П’ятидесятниці, голос 1 v Апостола і Євангелиста Луки (І). Мч. Марина (IV). Прп. Юліана (IV). На Вечірні: 1) 1 Ів. 1:1-7; 2) Яків 1:1-12; 3) Юди 1:1-7, 17-25. На Утрені: Івана 21:15-25 Ряд.: Филипян 1:20-27; Луки 9:49-56 Апостол: Колосян 4:5-9, 14, 18; Луки 10:16-21 On sunday, July 21, 2002 the Ukrainian Orthodox Church of St. Nicholas, MacNutt, Saskatchewan celebrated its 100th Anniversary of its founding. Церковний календар Жовтень 2013
 • 330 november Friday November 1, 2013/October 19, 2013 19th Week after Pentecost, Tone 1 Prophet Joel (800 B.C.). Martyr Varus and seven martyrs in Egypt (307). Blessed Cleopatra (327) and her son John (320), in Egypt. Hieromartyr Sadoc, bp. of Persia, and 128 Martyrs with him (342). Ord.: Philippians 1:27-2:4; Luke 10:1-5 Saturday November 2, 2013/October 20, 2013 19th Week after Pentecost, Tone 1 Demetrius (Parental) Saturday. Remembrance of the Deceased. 5 Great Martyr-Artemius at Antioch(362). Ord.: 1 Corinthians 15:58-16:3; Luke 7:2-10 Departed: 1 Thessalonians 4:13-17; John 5:24-30 The service for the reposed is served according to the order used for the 2nd Saturday of the Great Fast. Sunday November 3, 2013/October 21, 2013 19th Sunday after Pentecost. Tone 2 5 Ven. Ilarion the Great of Palestine (371). Ven. Ilarion of the Kyivan Caves (1067). Martyrs Dasius, Gaius, and Zoticus at Nicomedia (303). Ven. Ilarion, Metropolitan of Kyiv (16th c.) Matins: 8th Gospel: John 20:11-18 Ord.: 2 Corinthians 11:31-12:9; Luke 16:19-31 Ven.: 2 Corinthians 9:6-11; Luke 6:17-23 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried 6 stykhyry of the Oktoikh and 4 the venerable, Glory: of the venerable, Both now: dohmatyk of the tone. Prokeimen of the day. At the aposticha: stykhyry of the Oktoikh, Glory: venerable, Both now. Theotokos. After the song of Symeon Re joice, O virgin Theotokos (thrice). At Matins: at God is the Lord: tropar of the tone (twice), Glory: venerable, Both now, Theo to - kos. After the kathismas the sessional hymns of the Oktoikh. Polyelei and Magnification. Re - sur rectional Evlogitaria. Hypakoe and sessional hymn of the tone. 8th Matins Gospel, from St. John 20:11-18, per. 64. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. November 2013 Church Calendar
 • 331 ãËÒÚÓÔ‡‰ П’ятниця 1 листопада, 2013/19 жовтня 2013 Седмиця 19-та після П’ятидесятниці, голос 1 Прор. Йоіля (800 до Р. X.). Мч. Уара і з ним семи вчителів християнських (близько 307). Блж. Клеопатри (327) і сина її Іоана (320). Сщмч. Садока, єп. Персидського, і з ним 128 мчч. (342). Ряд.: Филипян 1:27-2:4; Луки 10:1-5 Субота 2 листопада 2013/20 жовтня 2013 Седмиця 19-та після П’ятидесятниці, голос 1 Димитрівська поминальна субота 5 Вмч. Артемія, Антиохійського (362). Ряд.: 1 Коринтян 15:58-16:3; Луки 7:2-10 За упокiй: 1 Феселоники 4:13-17; Івана 5:24-30 Служба заупокійна, служиться подібно, за порядном як в 2-гу суботу Великого посту. Неділя 3 листопада 2013/21 жовтня 2013 Неділя 19-та після П’ятидесятниці. Голос 2 5 Прп. Іларіона Великого (371-372). Прп. Іларіона, схимника Печерського, в Дальніх печерах, (XI). Мчч. Дасія, Гаія і Зотика (303). Прп. Іларіона, митр. Київського (XVI) На Утрені: 8-e Євангеліє: Івана 20:11-18 Ряд.: 2 Коринтян 11:31-12:9; Луки 16:19-31 Прп.: 2 Коринтян 9:6-11; Луки 6:17-23 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 6 і 4 препо- добного; Слава: преподобного, І нині: догматик — Минулась тінь закону. Прокимен — Господь воцарився. На стиховні: стихири Октоїха, Слава, преподобного, І нині. Бо - го родиці. Після — Нині відпускаєш (тричі). На Утрені: на Бог Господь: тропар недільний (двічі.) Слава: преподобного, I нині: Бо го - родиці. По кафизмах сі дальні недільні. Полієлей і величання. Ангельський собор. Іпакої і сідальні голосу. Євангеліє воскресне 8-е, від Івана 20:11-18, зач. 64-е. Воскресін ня Хрис тове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, хрестовоскресний на 2, Церковний календар Листопад 2013
 • 332 Canons: Resurrectional on 4, stavroanastasimos on 2, Theotokos on 2 and of the venerable on 6. Irmoi of the resurrectional canon; katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak, ikos and sessional hymn of the venerable. After the 6th ode: kondak and ikos of Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 8th Sunday Exapostilarion Glory: vener able, Both now: Theotokion. At the praises: 8 stykhyry of the Oktoikh. Glory: 8th mati- nal do xasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the Venerable. Kondak of the resurrectional tone. At the Liturgy: At the Entrance, tropars of the tone and the Venerable, Glory: of the tone, Both now: of the Venerable. Prokeimens of the tone and of the feast. Epistle to the Corinthians 11:31-12:9, per. 194, and 9:6-11, per 188. Gospel from St. Luke (22 Sunday) 16:19-31, per. 83, and 6:17-23, per. 24,. Communion hymn of Sunday — Praise the Lord and of the venerable. Monday November 4, 2013/October 22, 2013 20th Week after Pentecost, Tone 2 Equal-to-the-Apostles Abercius, Bp. And wonderworker of Hieropolis (c. 167). The Seven Youths (“7 Sleepers”) of Ephesus: Maximilion, Jamblichus, Martinian, Dionysius, An toninus, Con stan tine, and John (c. 250). Martyrs Alexander the bishop, Heraclius the soldier, Anna, Elizabeth, Theodota and Glyceria at Adrianopolis (II-III). “Andronikos” Icon of he Mother of God (17th c.) Ord.: Philippians 2:12-16; Luke 10:22-24 Tuesday November 6, 2013/October 24, 2013 20th Week after Pentecost, Tone 2 6 Holy Apostle James, the Brother of the Lord (c. 63). St. Ignatius, Patriarch of Constantinople (877). Ord.: Philippians 2:17-23; Luke 11:1-10 Apostle: Galatians 1:11-19; Matthew 13:54-58 Wednesday November 6, 2013/October 24, 2013 20th Week after Pentecost, Tone 2 5 Martyr Arethas and 4299 martyrs with him (523). Ven. Arethas (XII), Sisoes (XIII) and Theophilus (XII-XIII) of the Near Kyivan Caves. Blessed Elesbaan, king of Ethiopia (553). Martyr Syncletica and her two daughters (523). St. Athanasius, Patriarch of Constantinople (1311). Icon of the Mother of God “The Joy of All Who sorrow” (1688) Ord. Philippians 2:24-30; Luke 11:9-13 Thursday November 7, 2013/October 25, 2013 20th Week after Pentecost, Tone 2 Martyrs Marcian and Martyrius the Notaries of Constantinople (c. 355). Ven. Martyrius, the deacon, and Martyrius, the recluse, of the Kyivan Caves (XIII). Martyr Anastasius the Fuller at Salona in Dalmatia (III). November 2013 Church Calendar
 • Бо городиці на 2 і преподобного на 6; Ірмоси канону воскресного; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак, ікос і сідальний преподобного. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій недільний 8- ий; Слава: преподобного, І нині: Бо го родиці. На хвалітних: стихири Октоїха 8. Слава: 8-а єванге льська стихира; I нині: Прeблагословeнна єси. Після Великого Славословія — тропар — Воскрес із гробу. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний, Слава: преподобного. Кондак недільний. На Літургії: По Bході тропар недільний і преподобного, Слава: недільний, I нині: пре- подобного. Прокимни голосу і преподобного. Апостол: до Коринтян 11:31-12:9, зач. 194, і 9:6-11 зач. 188. Євангеліє від Луки (22 неділя) 16:19-31, зач. 83, і 6:17-23зач. 24-е. Причасний недільний: Хваліте Господа і преподобного. Понеділок 4 листопада 2013/22 жовтня 2013 Седмиця 20-та після П’ятидесятниці, голос 2 Рівноап. Аверкія, єп. Ієрапольського, чудотворця (близько 167). Семи отроків, що в Єфесі: Максиміліана, Ямвліха, Мартиніана, Діонісія, Антоніна, Константина (Ексакустодіана) та Іоана (близько 250; 408-450). Мчч. Олександра єп., Іраклія воїна і жон: Анни, Єлисавети, Феодотії та Глікерії (ІІ-ІІІ). Андрониківської ікони Божої Матері (XVII) Ряд.: Филипян 2:12-16; Луки 10:22-24 Вівторок 5 листопада 2013/23 жовтня 2013 Седмиця 20-та після П’ятидесятниці, голос 2 6 Ап. Якова, брата Господнього по плоті (близько 63). Свт. Ігнатія, патр. Константинопольського (877). Ряд.: Филипян 2:17-23; Луки 11:1-10 Апостол: Галат 1:11-19; Матвія 13:54-58 Середа 6 листопада 2013/24 жовтня 2013 Седмиця 20-та після П’ятидесятниці, голос 2 5 Мч. Арефи і з ним 4299 мчч. (523). Прпп. Арефи (1195), Сисоя (XIII) і Феофіла (ХІІ-ХІІІ), затворників Печерських, у Ближ - ніх печерах. Блж. Єлезвоя, царя Ефіопського (близько 553). Мц. Синклітикії і двох дочок її (VI). Свт. Афанасія, патр. Царгородського (після 1311). Ікони Божої Матері “Всіх скорботних Радість” (1688) Ряд.: Филипян 2:24-30; Луки 11:9-13 Четвер 7 листопада 2013/25 жовтня 2013 Седмиця 20-та після П’ятидесятниці, голос 2 Мчч. Маркіана і Мартирія (близько 355). Прп. Мартирія диякона і Мартирія затворника, Печерських, у Дальніх печерах (XIII). Мч. Анастасія Салонського в Дaлматиці (III). 333 Церковний календар Листопад 2013
 • St. Tabitha, the widow raised from the dead by the Apostle Peter (I). Ord.: Philippians 3:1-8; Luke 11:14-23 Friday November 8, 2013/October 26, 2013 20th Week after Pentecost, Tone 2 v Holy and Glorious Great Martyr Demetrius the Myrrh-gusher of Thessalonica (c. 306). Commemoration of the Great Earthquake at Constantinople, through which the Lord brought Christians to repentance (740). Ven. Theophilus, Archbishop of Novhorod, of the Kyivan Caves (1482). Martyr Lupus, slave of St. Demetrius of Thessalonica (306). St. Athanasius of Medikion Monastery (814). Matins: Matthew 10:16-22 Ord.: Philippians 3:8-19; Luke 11:23-26 Earthquake: Hebrews 12:6-13, 25-27; Matthew 8:23-27 Great-martyr: 2 Timothy 2:1-10; John 15:17-16:2 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 8 stykhyry of the great-martyr; Glory: of the great-martyr; Both now, dohmatyk of tone 6 — Who would not call thee blest. Entrance. Prokeimen of the day. Paremii. At the Litia the stykhyry of the temple and of the great-martyr. Aposticha of the earthquake, Glory: of the great-martyr, Both now: Theotokion of the 8th tone — Unwedded virgin. After the Song of Symeon: tropar of the great-martyr (twice) and Rejoice, O Virgin Theotokos (once). At Matins: At God is the Lord: tropar of the earthquake (twice), Glory: of the great-martyr, Both now: of the earthquake. After the kathismas the sessional hymns of the great-martyr. Po ly elei and magnification. After the Small Litany the sessional hymns of the great-martyr. From my youth. Prokeimen: God is wonderful in His saints. Gospel from St. Matthew10:16- 22, per. 36. Psalm 50. Glory: Through the prayers of the great-martyr; Both now: Through the pray ers of the Theotokos; Have mercy on me: the stykhyra Today the universal festival. Canons: earthquake with its irmos on 6 and both canons of the great-martyr on 8. Irmoi in tone 6: Tra vers ing the deep. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak of the earthquake in tone 6, and the sessional hymns of the great-martyr and the earthquake. After the 6th ode: kondak and ikos of the great-martyr. At the 9th ode: More honourable. Exapos - ti larion of the great-martyr (twice); Glory: Both now: of the earthquake. At the praises: 6 sty - khy ry of the great-martyr, Glory: of the great-martyr; Both now: Deliver us from our wants. Af ter the Great Doxology: the tropar of the great-martyr. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the earthquake Glory: of the great-martyr. Kondaks of the earth- quake and great-martyr alternately. At the Liturgy: At the Entrance, the tropars of the earthquake and great-martyr; Glory: kon- dak of the great-martyr; Both now: kondak of the earthquake. Prokeimen of the earthquake in tone 6 — Save, O Lord, Thy people and of the great-martyr — Rejoice in the Lord. Epistle of the Earthquake, to the Hebrews 12:6-13, per. 331, from the half and of the saint, to Timo - thy per. 292. Gospel from St. Matthew, per. 27 and St. John 15:17-16:2, per. 52. Com m union hymns — Praise the Lord, and The righteous man. Saturday November 9, 2013/October 27, 2013 20th Week after Pentecost, Tone 2 334 November 2013 Church Calendar
 • Прав. Тавіфи (І). Ряд.: Филипян 3:1-8; Луки 11:14-23 П’ятниця 8 листопада 2013/26 жовтня 2013 Седмиця 20-та після П’ятидесятниці, голос 2 v Вмч. Димитрія Солунського (близько 306). Пам'ять великого і страшного землетрусу в Консіантинополі, яким Господь навернув хрис тиян до покаяння (740). Прп. Феофіла Печерського, архиєп. Новгородського, в Дальніх печерах (1482). Мч. Луппа (близько 306). Прп. Афанасія Мідікійського (близько 814). На Утрені: Матвія 10:16-22 Ряд.: Филипян 3:8-19; Луки 11:23-26 Землетруя: Євреїв 12:6-13, 25-27; Матвія 8:23-27 Вмч.: 2 Тимофія 2:1-10; Івана 15:17-16:2 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири великомученика 8, Сла - ва: великомученика; І нині: догматик 6-го голосу — Хто не ублажить тебе. Вхід. Про - кимен дня. Паремії. На Літії: стихири храму і великомученика. На стиховні: стихири землетрусу; Слава: великомученика; І нині: Богородичний 8-го голосу — Неневісная Ді во. Після — Нині відпускаєш: тропар великомученика (двічі) і Богородице Діво (раз). На Утрені: на Бог Господь: тропар землетрусу (двічі): Слава: великомученика: І нині: тро пар землетрусу. По кафизмах сідальні великомученика. Полієлей і Величання. Пі - сля Mалої Єктенії сідальні великомученика. Від юності моєї. Прокимен — Дивний Бог у святих Своїх. Євангеліє від Матвія 10:16-22, зач. 36-те. Псалом 50. Слава: Молитва - ми великомученика; І нині: Молитвами Богородиці; Помилуй мене: і стихира Нині скли- кає нас страстотерпця. Канон: землетрусу з ірмосом на 6 і мученика обидва на 8. Ірмоси на голос 6 — Як по суші; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кон- дак землетру су на голос 6-ий, сідальні великомученика й землетрусу. Після 6-ої пісні: кондак і ікос великомученика. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій великомуче- ника (двічі): Сла ва: І нині: землетрусу. На хвалітних: стихири великомученика 6; Сла - ва: великомученика; І нині: Визволи нас від недолі. Після Великого Cлавословія — тро- пар велико мученика. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар землетрусу: Слава: великомученика. Кондаки землетрусу і мучени- ка напереміну. На Літургії: По Bході: тропарі землетрусу і великомученика; Слава: кондак великому - ченика; І нині: кондак землетрусу. Прокимен землетрусу на голос 6-ий — Спаси, Гос - по ди, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє; і святого — Звеселиться праведник у Гос - по ді. Апостол землетрусу, до Євреів 12:6-13 зач. 331, і святого — до Тимофія, зач. 292. Євангеліє від Матвія, зач. 27-є і святого від Івана 15:17-16:2, зач. 52-е. Причасний: Хва - літе Господа з небес; і — В пам’ять вічну. Субота 9 листопада 2013/27 жовтня 2013 Седмиця 20-та після П’ятидесятниці, голос 2 335 Церковний календар Листопад 2013
 • Martyr Nestor of Thessalonica (c. 306). Ven. Nestor the Chronicler, of the Near Kyivan Caves (c. 1114). Martyrs Capitolina and Eroteis of Cappadocia (304). Martyr Mark of the Isle of Thasos and those with him (304). St. Cyriacus, Patriarch of Constantinople (1390). St. Procla, wife of Pontius Pilate (1st c.) Ord.: 2 Corinthians 1:8-11; Luke 8:16-21 Sunday November 10, 2013/October 28, 2013 20th Sunday after Pentecost. Tone 3 Great Martyr Parasceva of Iconium (III). v Ven. Job, Abbot and Wonderworker of Pochayiv (1651). St. Demetrius, Metropolitan of Rostov (1709). Ven. Theophilus of Kyiv (1853). Martyrs Terence and Neonilla of Syria and their children Sarbelus, Photus, Theodulus, Hie - rax, Nitus, Bele, and Eunice (249). St. Stephen of St. Sabbas’ Monastery, hymnographer (807). Venerable Nestor (not the Chronicler) of the Kyiv Caves (XIV.) Martyrs Africanus, Terence, Maximus, Pompeius, and 36 others at Carthage (250). Hieromartyr Cyriacus, patriarch of Jerusalem (363). St. John the Chozebite, Bishop of Caesarea in Palestine (532). Vespers: 1) Wis. 5:15-6: 3; 2) Wis. 3:1-9; 3) Wis. 4:7-15 Matins: 9th Gospel: John 20:19-31 Ord.: Galatians 1:11-19; Luke 8:26-39 Venerable Father: Gal. 5:22-6:2; Lk. 6:17-23 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh and 6 of the venerable father; Glory; venerable, Both now, dohmatyk of the tone. Entrance. Pro kei - men — The Lord is King. Old Testament Readings 3. Litia, stykhyry temple and venerable. Glory: of the venerable, Both now: Theotokos.The aposticha of the Oktoikh. After the Song of Simeon: Glory: of the venerable, Both now: Theotokos. Blessing of the loaves, Rejoice, O Vir - gin The o tokos (twice) and venerable father (once). At Matins: at God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: of the venerable, Both now: The - otokion. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. The Polyelei. Magnif - ication of the venerable. Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokei - men of the tone. 9th Re sur rectional Gospel, from St. John 20:19-31, per. 65. Having beheld the Resur rection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resurrectional on 4, Theotokos on 2 and venerable father on 8; irmos: In the deep. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak and sessional hymn of the venerable father. After the 6th ode: kondak and ikos of Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 9th Sunday Exapostilarion Glo - ry: of the venerable, Both now: Theotokion. At the praises: 4 stykhyry of the Oktoikh, of the ven erable 4. Glory: 9th matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Do xology: the tropar Today salvation. Li tanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: venerable father. Kondak of the Resurrec tional tone and of the venerable father alternately. At the Liturgy: At the Entrance, the regular order for the tropars (cf. A7, B8 or C8 respectively 336 November 2013 Church Calendar
 • Мч. Нестора Солунського (близько 306). Прп. Нестора Літописця, Печерського, в Ближніх печерах (близько 1114). Мцц. Капітоліни та Еротіїди, Каподійських (304). Мч. Марка та інших з ним. Свт. Киріака, архиєп. Констатинопольського (1390). Свт. Прокла, дружина Пилата (І) Ряд. :2 Коринтян 1:8-11; Луки 8:16-21 Неділя 10 листопада 2013/28 жовтня 2013 Неділя 20-ти після П’ятидесятниці. Голос 3 Мц. Параскеви, нареченої П'ятниця (III). v Прп. Іова, ігум. Почаївського (1651). Свт. Димитрія, митр. Ростовського (1709). Прп. Феофіла Київського (1853). Мчч. Терентія і Неоніли та дітей їхніх Сарвіла, Фота, Феодула, Ієракса, Ніта, Віла та Єв - ни кії (близько 249). Прп. Стефана Савваїта, творця канонів (IX). Прп. Нестора, некнижного, Печерського, в Дальніх печерах (XІV) Мчч. Африкана, Терентія, Максима, Помпія та інших 36 (250). Сщмч. Киріака, патр. Єрусалимського (363). Прп. Іоана Хозевіта, єп. Кесарійського (532). На Вечірні: 1) Прем. 5:15-6: 3; 2) Прем. 3:1-9; 3) Прем. 4:7-15 На Утрені: 9-e Євангеліє: Івана 20:19-31 Ряд.: Галатів 1:11-19; Луки 8:26-39 Прподобному: Гал. 5:22-6:2; Лк. 6:17-23 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 4 і преподоб- ному отцю 6; Слава: преподобному, І нині: догматик 3-го голосу. Вхід. Прокимен — Господь воцарився. Читання із Старого Завіту 3. Літія, стихири храму і преподобному. Слава: преподобному, І нині: Богородичний. На стиховні: стихири Октоїха. Після Нині відпускаєш: Сла ва: преподобному, І нині: Богородиці, благословення хлібів, Бо го - родице Діво (тричі) і преподобному отцю (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: преподобному отцю, І ни - ні: Богородиці. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей; Величання преподобному отцю, Ангельський собор. Іпакої, степенна і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 9-е, від Івана 20:19-31, зач. 65-те. Воскресіння Хрис тове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, Бого ро диці на 2, і преподобному отцю на 8. Ірмоси канону воскрес- ного; Катавасія — Від крию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак і сідальний преподобно- му отцю. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапос - ти ларій недільний 9-ий; Слава: преподобному, І нині: Богородичний 9-го екcапости- ларія. На хвалітних: стихири Октоїха 4; Слава: преподобному, 9-а євангельська сти - хи ра; І нині: Преблагословенна єси. Після Великого Славословія — тропар — Сьогодні спа сіння. Єктенії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар: недільний: Слава: отцю. Кондак недільний і преподобному отцю напереміну. На Літургії: По Вході порядок тропарів як подано під вказівкою 8, параграфи А7, Б8 337 Церковний календар Листопад 2013
 • in the “General Information Concerning Rubrics”, pp. 15 of this calendar). Prokeimen of the tone venerable father. Epistle to the Galatians 1:11-19, per. 200, and 5:22-6:2, per. 213. Gospel from St. Luke 8:26-39, per. 38, (23 Sunday) and 6:17-23per. 24. Communion hymn — Praise the Lord and Memory Eternal. Monday November 11, 2013/October 29, 2013 21st Week after Pentecost, Tone 3 Virgin-Martyr Anastasia the Roman (III). Ven. Abramius the Recluse and Blessed Mary, his niece, of Mesopotamia (c. 360). St. Abramius, recluse of the Kyivan Caves (XII-XIII) Martyrs Claudius, Asterius, Neon, and Theonilla, of Aegae in Cilicia (285). Ven. Anna of Constantinople (826). Ord.: Philippians 4:10-23; Luke 11:29-33 Tuesday November 12, 2013/October 30, 2013 21st Week after Pentecost, Tone 3 Hieromartyr Zenobius, Bp. of Aegae, and his sister, Zenobia (285). Apostles Tertius, Mark, Justus and Artemas of the Seventy (I). Hieromartyr Marcian, bp. of Syracuse (II). Martyr Eutropia of Alexandria (250). Ord.: Colossians 1:1-2, 7-11; Luke 11:34-41 Wednesday November 13, 2013/October 31, 2013 21st Week after Pentecost, Tone 3 Apostles of the Seventy: Stachys, Amplias, Urban, Narcissus, Apelles and Aristobulus (I). Martyr Epimachus of Pelusium, who suffered at Alexandria (c. 250). Ven. Spyridon and Nicodimus, prosphora-bakers of the Near Kyivan Caves (1148). St. Anatolius, recluse of the Kyivan Caves (XII). St. Maura of Constantinople (436). Ord.: Colossians 1:18-23; Luke 11:42-46 Thursday November 14, 2013/November 1, 2013 21st Week after Pentecost, Tone 3 5 Holy Wonderworkers and Unmercenaries Cosmas and Damian of Mesopotamia and their mother, Ven. The odota (III). Hieromartyrs John the bishop and James the Presbyter, of Persia (345). Martyrs Cyrenia and Juliana in Cilicia (305). Martyr Hermenegild the Goth, prince of Spain (586). Martyrs Caesarius, Dacius, Sabbas, Sabinian, Agrippa, Adrian, and Thomas at Damascus (VII). Ord.: Colossians 1:24-29; Luke 11:47-12:1 Unmercenaries: 1 Corinthians 12:27-13:8; Matthew 10:1, 5-8 Friday November 15, 2013/November 2, 2013 21st Week after Pentecost, Tone 3 Martyrs Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidephorus and Anempodistus and those with them in Persia (c. 341-345). St. Marcian of Cyrrhus (388). Ord. Colossians 2:1-7; Luke 12:2-12 338 November 2013 Church Calendar
 • або В8. в розділі «загальні Уставні Відомості» цього календаря. Прокимен голосу от - ців. Апо стол: до Галат 1:11-19, зач. 200, i 5:22-6:2, зач. 213. Євангеліє від Луки 8:26-39 (23 неділя), зач. 38-е, і 6:17-23, зач. 24. Причасний: Хваліте Господа. Вічная пам’ять. Понеділок 11 листопада 2013/29 жотвня 2013 Седмиця 21-ша після П’ятидесятниці, голос 3 Прмц. Анастасії Римлянки (III). Прп. Аврамія затворника і блж. Марії, племінниці його (близько 360). Прп. Аврамія, затворника Печерського (XII-XIII). Мчч. Клавдія, Астерія, неона і Феоніли (285) Прп. Анни (826) Ряд.: Филипян 4:10-23; Луки 11:29-33 Вівторок 12 листопада 2013/30 жовтня 2013 Седмиця 21-ша після П’ятидесятниці, голос 3 Сщмч. Зиновія, єп. Егейського, і сестри його мц. Зиновії (285). Aпп. від 70-ти: Тертія, Марка, Юста і Артеми (І). Сщмч. Маркіана, єп. Сіракузького (II). Мц. Євтропії Олександрії (близько 250). Ряд.: Колосян 1:1-2, 7-11; Луки 11:34-41 Середа 13 листопада 2013/31 жовтня 2013 Седмиця 21-ша після П’ятидесятниці, голос 3 Aпп. від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апеллія і Аристовула (І). Мч. Єпимаха Пелуского, що страждав у Олександрії (близько 250). Прпп. Спиридона і Никодима, просфорників Печерських, у Ближніх печерах (1148). Прп. Анатолія затворника Києво-Печерського (ХІІ). Прп. Маври Константинопольського (436). Ряд.: Колосян 1:18-23; Луки 11:42-46 Четвер 14 листопада 2013/1 листопада 2013 Седмиця 21-ша після П’ятидесятниці, голос 3 5 Безсрібників і чудотворців Косми і Даміяна Асійських і матері їхньої прп. Феодотії (III). Сщмчч. Іоана єп. та Якова пресвітера, що в Персії постраждали (близько 345). Мцц. Кирієни і Юліанії (305). Мч. Єрмінінгельда, царевича Готського (586). Мчч. Кесарія, Дасія, Сабас, Сабініян,Аґріпа, і Тома в Домаску (VII). Ряд.: Колосян 1:24-29; Луки 11:47-12:1 Безсрібників: 1 Коринтян 12:27-13:8; Матвія 10:1, 5-8 П’ятниця 15 листопада 2013/2 листопада 2013 Седмиця 21-ша після П’ятидесятниці, голос 3 Мчч. Акиндина, Пігасія, Аффонія, Єлпідифора, Анемподиста та інших з ними (341). Прп. Маркіана Кіринейського (388). Ряд.: Колосян 2:1-7; Луки 12:2-12 339 Церковний календар Листопад 2013
 • Saturday November 16, 2013/November 3, 2013 21st Week after Pentecost, Tone 3 Martyrs Acepsimas the bishop, Joseph the presbyter and Aithalas the deacon of Persia (376). Dedication of the Church of the Great Martyr George in Lydda (IV). Ven. Anna, Princess of Kyiv, daughter of Prince Vsevolod I Yaroslavich (1112). Martyrs Atticus, Agapius, Eudoxius, Carterius, Istucarius, Pactobius, Nictopolion and com- panions, at Sebaste (320). St. Acepsimas, hermit of Cyrrhus in Syria (IV). St. Snandulia of Persia (380). Ord.: 2 Corinthians 3:12-18; Luke 9:1-6 Sunday November 17, 2013/November 4, 2013 21st Sunday after Pentecost. Tone 4 Ven. Ioannicius the Great of Bithynia (846). Hieromartyrs Nicander, Bishop of Myra, and Hermas, presbyter (I). Ven. Mercurius, faster of the Kyivan Caves (XIV). Matins: 10th Gospel: John 21:1-14 Ord.: Galatians 2:16-20; Luke 8:41-56 Ven.: Galatians 5:23-6:2; Matthew 4:25-5:12 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh, 3 of the venerable fathers and 3 martyr; Glory; of the venerable, Both now, dohmatyk of the tone. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. Paremii. At the aposticha stykhyry of the Oktoikh, Glory: of the venerable, Both now: Theotokion. After the song of Symeon: Rejoice, O virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (once), venerable (once) and of the martyr (thrice). Glory: of the fathers, Both now: Theo tokion. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Polyelei. Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 10th Resurrectional Gospel, from St. John 21:1-14, per. 66. Having beheld the Re - sur rection of Christ; and the rest as usual. Canons: Resurrectional on 4, Theo to kos on 2, ven - er able on 4 and martyr on 4; irmoi of the Resurrectional canon. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak venerable and ikos of the tone. After the 6th ode: kondak Resurrectional. At the 9th ode: More honourable. Holy is the Lord our God. 10th Sunday Exa - pos tilarion Glory: of the venerable, Both now: Theo to kion. At the praises: 8 stykhyry of the Ok to ikh, Glory: 10 Resurrectional and stykhyra; Both now: You are most blessed. After the Great Do xology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. Glory: Both now. 10th matinal doxasticon. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the venerable and of the martyr alternately. Kon dak of the Resurrectional tone. At the Liturgy: At the Entrance, tropar of the Resurrectional tone, tropar of the venerable, kon dak of the resurrectional tone; Glory: kondak of the venerable, Both now: kondak of the temple (if of the Theotokos) or Protection of Christians. Prokeimen of the tone and of the ven- erable: Blessed art Thou O Lord, God of our fathers. Epistle to the Galatians 2:16-20, per. 203, and 5:23-6:2, per. 213. Gospel from St. Luke 8:41-56, per. 39, (Sunday 24th) and St. Matthew 4:25-5:12, per. 10. Communion hymns —Praise the Lord and Rejoice in the Lord, you righteous. 340 November 2013 Church Calendar
 • Субота 16 листопада 2013/3 листопада 2013 Седмиця 21-ша після П’ятидесятниці, голос 3 Мчч. Акепсима єп., Йосифа пресвітера та Аіфала диякона Перських (376). Оновлення храму вмч. Георгія (Юрія) в Лідді (IV). Прп. Анни, кн. Київської, дочка Всаволода І Ярославича (1112). Мчч. Аттика, Агапія, Євдоксія, Катерія, Істукарія, Пакторія, Ніктополіона і тих, що з ними (близько 320). Прп. Акепсима (IV). Прп. Спандулії (IV). Ряд.: 2 Коринтян 3:12-18; Луки 9:16 Неділя 17 листопада 2013/4 листопада 2013 Неділя 21-ша після П’ятидесятниці. Голос 4 Прп. Йоанникія Великого (846). Сщмч. Никандра, єп. Мірського, і Єрмея пресвітера (І). Прп. Меркуріа, постника Києво-Печерського (XIV) На Утрені: 10-e Євангеліє: Івана 21:1-14 Ряд.: Галат 2:16-20; Луки 8:41-56 Прп.: Галат 5:23-6:2; Матвія 4:25-5:12 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 4 і преподоб- них отців 3 і мученика 3; Сла ва: преподобним; І нині: догматик голосу. Bxiд. Прокимен — Господь воцарився. Паремії. На стиховні: стихири Октоїха; Слава: отців; І нині: Бого ро дичний. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: на Бог Господь: тропар недільний (раз), преподобним (раз), Слава: препо- добним (раз), i мученикaм (тричі). І нині: Богородичний. По кафизмах сідальні не ді - льні. Полієлей; Ангель сь кий собор. Іпакої, степенна і про кимен голосу. Євангеліє вос- кресне 10-е, від Івана, 21:1-14, зач. 66-те. Воскресіння Хрис то ве; і все решта, як звичай- но. Канони: воскресний на 4, Бого ро диці на 2, преподобним на 4, мученику на 4. Ір - моси канону воскресного; Катавасія — Відкрию уста мої. Пі сля 3-ої пісні: кондак і ікос недільний. Після 6-ої пісні: кондак недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапос ти - ларій недільний 10-ий; Слава: преподобним; І нині: Богородичний. На хва літних: сти- хири Октоїха 8; Слава: 10 недільних стихири; І нині: Преблагословенна єси. Пі сля Великого Славословія: тропар — Воскрес із гробу. Єктенії і відпуст. Слава: І нині: сти - хира євангельська 10-а. Час 1-ий. На Часах: Тропар: недільний: Слава: преподобним і мученику напереміну. Кондак недільний. На Літургії: По Bході тропар недільний і преподобним; кондак недільний; Слава: кон- дак преподобним; І нині: кондак храму Богородиці, або — Заступниця християн. Про - кимен преподобним і — Благословен єси, Господи, Боже Отців наших, і хвальне і про - слав лене Ім'я Твоє навіки. Апостол до Галатів, 2:16-20, зач. 203, і 5:23-6:2, зач. 213. Єван ге - ліє від Луки 8:41-56, зач. 39-е, (неділя 24) і від Матвія 4:25-5:12, зач. 10-е. При ча сний: Хва - літе Гос пода; і — Радуйтеся, праведні в Господі, праведним належиться похвала Його. 341 Церковний календар Листопад 2013
 • 342 Monday November 18, 2013/November 5, 2013 22nd Week after Pentecost, Tone 4 Martyrs Galacteon and his wife, Epistemis at Emesa (III). Apostles Patrobus, Hermas, Linus, Gaius, and Philologus of the Seventy (I). Martyrs Domninus, Timothy, Theophilus, Theotimus, Dorotheus, Eupsychius, Carterius, Pam philius, Agathangelus, and Castorus of Palestine (307). St. Gregory, archbp. of Alexandria (IX). Ord.: Colossians 2:13-20; Luke 12:13-15, 22-31 Tuesday November 29, 2013/November 6, 2013 22nd Week after Pentecost, Tone 4 5 St. Paul the Confessor, Archbishop of Constantinople (350). Ven. Luke, steward of the Near Kyivan Caves (XIII). Virgin-martyrs Tecusa, Alexandra, Claudia, Matrona, Polactia, Euphosyne, and Athanasia of Ancyra (303). St. Luke, monk, of Sicily (820). Ord.: Colossians 2:20-3:3; Luke 12:42-48 Wednesday November 20, 2013/November 7, 2013 22nd Week after Pentecost, Tone 4 Holy 33 Martyrs of Melitene: Hieron, Hesychius, Nicander, Athanasius, Mamas, Barachius, Cal li nicus, Theogenes, Nicon, Longinus, Theodore, Valerius, Xanthius, Theodulus, Calli ma - chus, Eugene, Theodochus, Ostrychius, Epiphanius, Maximian, Ducitius, Claudian, Theo phi - lus, Gigantius, Dorotheus, Theodotus, Castrychius, Anicletus, Theomelius, Eutychius, Hi la - rion, Diodotus and Amonitus (III). Martyr Theodotus of Ancyra (303). Martys Melasippus, Cassina, their son Antoninus and 40 children converted by martyrdom at Ancyra (363). Leaping with Joy Icon of the Mother of God (1795) Ord.: Colossians 3:17-4:1; Luke 12:48-59 Thursday Readings: Colossians 4:2-9; Luke 13:1-9 Thursday November 21, 2013/November 8, 2013 22nd Week after Pentecost, Tone 4 v Synaxis of the Archangel Michael and the other Bodiless Powers. The Archangels: Gabriel, Raphael, Uriel, Salaphiel, Jegudiel, Barachiel and Jeremiel. At Vespers: 1) Joshua 5:13-15; 2) Judges 6:2, 7, 11-24; 3) Joshua 14:7-20. At Matins: Mt. 13:24-30, 36-43. At Liturgy: Heb. 2:2-10; Lk. 10:16-21. At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 8 stykhyry of the archangels, Glory; Rejoice with us; Both now: Rejoice with us. Entrance. Prokeimen of the day. Paremii. Mag nif - ication. At the Litia: the stykhyry of the archangels. Aposticha of the archangels. After the song of Symeon at the blessing of loaves the tropar of the archangels (twice) and Rejoice, O Virgin Theotokos (once). At Matins: At God is the Lord: Tropar of the archangels (twice), Glory: Both now: Theotokion of tone 4: The mystery hidden from before the ages. After the kathismas the sessional hymns November 2013 Church Calendar
 • 343 Понеділок 18 листопада 2013/5 листопада 2013 Седмиця 22-га після П’ятидесятниці, голос 4 Мчч. Галактіона і Єпістимії (253). Aпп. від 70 Патрова, Єрма, Ліна, Гаія, Філолога (І). Мчч. Домнината з ним: Тимофія, Феофіла, Феотима, Досифея, Євпсихія, Картерія, Пам філа, Агафангела, Кастора (307). Свт. Григорія, архиєп. Олександрійського (IX). Ряд.: Колосян 2:13-20; Луки 12:13-15, 22-31 Вівторок 19 листопада 2013/6 листопада 2013 Седмиця 22-га після П’ятидесятниці, голос 4 5 Свт. Павла, патр. Константинопольського, спов. (350). Прп. Луки, економа Печерського, в Ближніх печерах (XIII). Мцц. Текуси, Олександри, Клавдії, Матрони Полактії, Євфросинії, й Афанасії (303). Прп. Луки Тавроменійського (820). Ряд.: Колосян 2:20-3:3; Луки 12:42-48 Середа 20 листопада 2013/7 листопада 2013 Седмиця 22-га після П’ятидесятниці, голос 4 33 Мчч. у Мелітині: Єронима, Ісихія, Никандра, Афанасія, Маманта, Варахія, Кали ни - ка, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерія, Ксанфа, Феодула, Калімаха, Євгенія, Фео доха, Острихія, Єпіфанія, Максиміяна, Дукитія, Клавдіана, Феофіла, Гігантія, До - ро фея, Феодота, Кастрикія, Аниклити, Фемелія, Євтихія, Іларіона, Діодота та Амоніта (III). Мч. Феодота корчемника (303). Мчч. Меласиппа і Касинії та сина їхнього Антоніна та з ними 40 дітей Анкирских (363). Ікона Божої Матері “Взиграніє” (1795) Ряд.: Колосян 3:17-4:1; Луки 12:48-59 За четвер: Колосян 4:2-9; Луки 13:1-9 Четвер 21 листопада 2013/8 листопада 2013 Седмиця 22-га після П’ятидесятниці, голос 4 v Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних. Архангелів: Гавриїла, Рафаїла, Ураїла, Селафіїла, Ієгудиїла, Варахіїла та Ієремиїла. На Вечірні: 1) Іc. Нав. 5:13-15; 2) Суд. 6:2, 7, 11-24; 3) Іc. 14:7-20. На Утрені: Мт. 13:24-30, 36-43. На Літургії: Євр. 2:2-10; Лк. 10:16-21. На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири архангелів на 8. Слава: Радуються; І нині: Богородичний — Радуються. Прокимен дня. Паремії. Величання. На Літії: стихири архангелів. На стиховні: стихири архангелів. Після — Нині відпус- каєш: на благословення хлібів, тропар архангелів (двічі), і Богородице Діво (раз). На Утрені: На Бог Господь: тропар архангелів (двічі). Слава: І нині: Богородичний 4-го го - ло су — Таємниця від віку утаєна. По кафизмах сідальні архангелів. Полієлей; Вели чання. Церковний календар Листопад 2013
 • of the archangels. Polyelei and magnification. After the Small Litany the sessional hymn of the archangels. From my youth. Prokeimen — You make your angels. Gospel, from St. Mat - thew 13:24-30, 36-43, per. 52. Psalm 50. Glory: Through the prayers the archangels. Both now: Through the prayers of the Theotokos: Have mercy on me, O God; stykhyra — Thy angels, O Christ. Canons of the Theotokos in the 8th tone with its irmos on 6 and of the archangel on 8; irmos, Let us sing to the Lord; katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: the ses- sional hymn. After the 6th ode: kondak and ikos. At the 9th ode: More honourable. Exa pos - tilarion of the archangel. At the praises: 4 stykhyry of the archangels, Glory: of the archangels; Both now: We magnify thee. After the Great Doxology: the tropar of the archangels. Glory: Both now. The mystery hidden from before the ages. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the archangels. At the Liturgy: At the Entrance, tropar of the temple of the Lord or the Theotokos; tropar of the archangels; Glory: kondak of the archangels; Both now: kondak of the temple of the Lord or the Theotokos or Protection of Christians (if it is a temple dedicated to a saint the saint’s tropar and kondak are not sung). Prokeimen: You make your angels. Epistle to the Hebrews 2:2-10, per. 305. Gospel from St. Luke 10;16-21, per. 51. Communion hymn — You make your angels. Friday November 22, 2013/November 9, 2013 22nd Week after Pentecost, Tone 4 Martyrs Onesiphorus and Porphyrius of Ephesus (284). Ven. Matrona, abbes, of Constantinople (c. 492). Ven. Theoctiste of Paros (881). Ven. Onesiphorus, the Confessor, of the Near Kyivan Caves (1148). Martyr Alexander of Thessalonica (305). Martyr Anthony of Apamea (V). St. John the Dwarf of Egypt (422). St. Eustolia (610) and Sosipatra (625) of Constantinople. Icon of the Mother God “The Quick Hearer of Mt. Athos” (10th c.) Ord.: Colossians 4:10-18; Luke 13:31-35 Saturday November 23, 2013/November 10, 2013 22nd Week after Pentecost, Tone 4 Apostles of the Seventy: Erastus, Olympas, Herodion, Sosipater, Quartus and Tertius (I). Martyr Orestes, the physician of Cappadocia (304). Hieromartyr Milos, Bishop in Persia and his two disciples (341). St. Theocteristus, abbot of Symbola on Mt. Olympus. Ord.: 2 Corinthians 5:1-10; Luke 9:37-43 Sunday November 24, 2013/November 11, 2013 22nd Sunday after Pentecost. Tone 5 Menas of Egypt (304), Martyrs Victor at Damascus (160) and Stephanida of Spain (161) Martyr Vincent of Spain (304). Ven. Theodore the Confessor, Abbot of the Studion (826). Matins: 11th Gospel: John 21:15-21 Ord.: Galatians 6:11-18; Luke 10:25-37 344 November 2013 Church Calendar
 • Після Mалої Єктенії сідальний архангелів. Від юності моєї. Прокимен — Ти твориш Ангелів духами Своїми. Євангеліє від Матвія 13:24-30, 36-43, зач. 52-e,. Псалом 50-ий, Слава: Молитвами Архангелів; І нині: Молитвами Богородиці; Помилуй мене, Боже; сти хира — Ангели Твої, Христе. Канони: Богородиці 8-го голосу з ірмосом на 6 і ар - хангелів обидва на 8; Ірмоси — Співаймо Господеві; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: сідальний. Після 6-ої пісні: кондак і ікос. На 9-ій пісні — Чеснішу. Світильний ар хангелів. На хвалітних: стихири на 4; Слава: архангелів; І нині: Вели - чаємо Тебе. Після Великого Славословія — тропар архангелів: Слава: І нині: Таємниця від віку. Час 1-ий. На Часах: Tропар і кондак архангелів. На Літургії: По Bході: тропар храму Господнього або Богородичного; тропар архан- гелів; Слава: кондак архангелів; I нині: кондак храму Господнього або Богородичного, або Заступниця християн (якщо храм святого — його тропар і кондак не співаєть- ся). Прокимен — Ти твориш Ангелів духами Своїми. Апостол: до Євреїв, зач. 305, 2:2- 10 . Євангеліє від Луки 10;16-21, зач. 51-е. Причасний: Ти твориш Ангелів духами. П’ятниця 22 листопада 2013/9 листопада 2013 Седмиця 22-га після П’ятидесятниці, голос 4 Мчч. Онисифора і Порфирія (близько 284). Прп. Матрони (близько 492). Прп. Феоктисти (881). Прп. Онисифора Печерського, в Ближніх печерах (1148). Мч. Олександра Солунського (305). Мч. Антонія (V). Прп. Іоана Колова (V). Прпп. Євстолії (610) і Сосипатри (близько 625). Ікони Божої Матері “Скоропослушниця” (Х) Ряд.: Колосян 4:10-18; Луки 13:31-35 Субота 23 листопада 2013/10 листопада 2013 Седмиця 22-га після П’ятидесятниці, голос 4 Aпп. від 70-ти Єраста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Куарта (Кварта) і Тертія (І). Мч. Ореста лікаря (304). Сщмч. Милія, єп. Персидського, і двох учеників його (341). Прп. Феостиркта, що в Символах. Ряд.: 2 Коринтян 5:1-10; Луки 9:37-43 Неділя 24 листопада 2013/11 листопада 2013 Неділя 22-га після П’ятидесятниці. Голос 5 Вмч. Мини (304). Мч. Віктора і мц. Стефаніди (160-161). Мч. Вікентія (304). Прп. Феодора Студита, спов. (826). На Утрені: 11 Євангелія: Івана 21:15-25 Ряд.: Галат 6:11-18; Луки 10:25-37 345 Церковний календар Листопад 2013
 • Martyr: Ephesians 6:10-17: Matthew 10:32-33, 37-38, 19:27-30 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 6 stykhyry from the Oktoikh, 4 of the great-martyr; Glory; great-martyr, Both now, dohmatyk — In the Red Sea. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. Aposticha of the Oktoikh. After the song of Sy meon: Rejoice, O virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar, tropar of the great-martyr, Glory: of the great- martyr, Both now: Theotokion. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. The Polyelei. Resurrectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the to ne. 11th Resurrectional Gospel, from St. John 21:15-25 per. 67. Having beheld the Resur rec - tion of Christ, and the rest as usual. Canons: Resurrectional on 4, stavroanastasimon on 2, The otokos on 2, martyr on 6. Irmoi of the Resurrectional tone. Katavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak, ikos and sessional hymns of the martyr. After the 6th ode: kondak and ikos of Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 11th Sunday Exapo stilarion, Glory: Exapostilarion of the martyr, Both now: Theotokion of the 11th Sun - day Exapostilarion. At the praises: 8 stykhyry of the Oktoikh, Glo ry: 11th matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tro par Today salvation. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the hierarch and the youths alternately. Kon - dak of the Resurrectional tone. At the Liturgy: At the Entrance, the regular order for the tropars (cf. A7, B8 or C8 respec- tively in the “General Information Concerning Rubrics”, pp. 15 of this calendar). Prokeimen of the tone. Epistle to the Galatians 6;11-18 per. 215, and to the Ephesians 6:10-17 (Sunday 25) per. 233. Gospel from St. Luke 20:25-37, per. 83, and from St. Matthew 10:32-33, 37-38, 19:27- 30, per.38. Communion hymn — Praise the Lord, Martyr. Monday November 25, 2013/November 12, 2013 23rd Week after Pentecost, Tone 5 5 St. John the Merciful, Patriarch of Alexandria (620). Ven. Nilus the Faster of Sinai (V). Prophet Ahijah (960 B.C.). St. Nilus the Myrrh-gusher of Mt. Athos (1615) “The Merciful” icon of the Mother of God Ord.: 1 Thessalonians 1:1-5; Luke 14:12-15 Tuesday Reading: 1 Thessalonians 1:6-10; Luke 14:25-35 Tuesday November 26, 2013/November 13, 2013 23rd Week after Pentecost, Tone 5 9 St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople (407). Martyrs Antoninus, Nicephorus, and Germanus of Caesaria in Palestine (308). Martyr Manetha of Caesaria in Palestine (308) Vespers: 1) Proverbs 3:13-16, 8:6-10; 2) Wisdom 6:12-16, 7:30, 8:2-4, 7-9, 21:9, 1-4, 10, 11, 13; 3) Wisdom 4:10-12, 6:21, 7:15-17, 22, 26, 29, 2:1, 10-17, 19-22. Matins: Jn. 10:1-9 Ord.: I Tim. 1: 1-7; Lk. 14: 12-15 Hierarch Heb. 7:26-8:2; Jn. 10:9-16 346 November 2013 Church Calendar
 • Mученик: Ефисян 6:10-17: Матвія 10:32-33, 37-38, 19:27-30 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 6, велико- мученика 4; Слава: великомученика, І нині: догматик — У червоному морі. Прокимен — Гос по дь воцарився. На стиховні: стихири Октоїха. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: На Бог Господь: тропар недільний, тропар великомученика; Слава: вели ко - му ченика; І нині: Богородичний. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей; Ангель - ський собор. Іпакої, степенна і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 11-е, від Івана 21:15-25, зач. 67-е. Вос кре сіння Христове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, хрестовоскресний на 2, Богородиці на 2, мученика на 6. Ірмоси канону воскрес- ного; Ката васія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондаки і сідальні мученика. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій недільний 11-ий, Слава: мученика, І нині: Богородичний 11-го екcапостиларія. На хва- літних: стихири Октоїха 8; Слава: 11-а євангельська стихира; І нині: Пребла го словенна єси. Після Великого Славословія — тропар — Сьогодні спасіння Єктенії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: Tропар: недільний: Слава: святителя і отроків напереміну. Кондак неділь- ний. На Літургії: По Bході порядок тропарів як подано під вказівкою 8, параграфи А7, Б8 або В8 в розділі «загальні Уставні Відомості» цього календаря. Прокимен голосу. Апо - стол: до Галатів 6;11-18, зач. 215, і до Ефесян 6:10-17, зач. 233 (неділя 25). Євангеліє від Луки 20:25-37, зач. 83-е, і від Матвія 10:32-33, 37-38, 19:27-30, зач. 38. Причасний: Хвалі - те Господа. Понеділок 25 листопада 2013/12 листопада 2013 Седмиця 23-та після П’ятидесятниці, голос 5 5 Свт. Іоана Милостивого, патр. Олександрійського (620). Прп. Нила Постника (V). Прор. Ахії (960 до Р.Х.). Свт. Ніла, мироточивого, Афонського (1615) Ікона Божої Матері “Милостива” Ряд.: 1 Феселоники 1:1-5; Луки 14:12-15 За вівторок: 1 Феселоники 1:6-10; Луки 14:25-35 Вівторок 26 листопад 2013/13 листопада 2013 Седмиця 23-та після П’ятидесятниці, голос 5 9 Свт. Іоана Золотоустого, архиєп. Константинопольського (407). Мчч. Антоніна, Никифора і Германа (308). Мц. Манефи (308). На Вечірні: 1) Прип. 3:13-16, 8:6-10; 2) Прем. 6:12-16, 7:30, 8:2-4, 7-9, 21: 9, 1-4, 10, 11, 13; 3) Прем. 4:10-12, 6: 21, 7:15-17, 22, 26, 29, 2:1, 10-17, 19-22 На Утрені: Ін. 10:1-9 Ряд.: I Тим. 1: 1-7; Лк. 14: 12-15 Святитель Євр. 7:26 – 8:2; Ін. 10:9- 16 (святитель) 347 Церковний календар Листопад 2013
 • Wednesday November 27, 2013/November 14, 2013 23rd Week after Pentecost, Tone 5 v Holy and All-Praised Apostle Philip (I). St. Justinian the Emperor of Byzantium (565) and his wife St. Theodora (548). St. Gregory Palamas, Archbishop of Thessalonica (1360). Vespers: 1) 1 Pt. 1:1-2:6; 2) 1 Pt. 2:21-3:9; 3) 1 Pt 4:1-11 Matins: John 21:15-25 Ord.: 1 Thessalonians 2:1-8; Luke 15:1-10 Apostle: 1 Corinthians 4:9-16; John 1:43-51 Thursday November 28, 2013/November 15, 2013 23rd Week after Pentecost, Tone 5 Beginning OF natiVitY Fast (adVent) Martyrs and Confessors Gurias, (299) Samonas (306) and Abibus (322) of Edessa. Ven. Paisius (Velychkovskiy) of Poltava Ukraine, Moldavia and Mt. Athos (1794). Martyrs Elpidius, Marcellus, and Eustochius, who suffered under Julian the Apostate (361). Ord.: 1 Thessalonians 2:9-14; Luke 16:1-9 Friday November 29, 2013/November 16, 2013 23rd Week after Pentecost, Tone 5 9 Holy Apostle and Evangelist Matthew (60). St. Fulvianus, prince of Ethiopia (in holy baptism Matthew). Vespers: 1 Pt. 1:1-2:6; 2) I Pt. 2:21-3:9; 3) I Pt. 4:1-11 Matins: John 21:15-25 Ord.: 1 Thessalonians 2:14-19; Luke 16:15-18, 17:1-4 Apostle: 1 Corinthians 4:9-16; Matthew 9:9-13 Saturday November 30, 2013/November 17, 2013 23rd Week after Pentecost, Tone 5 5 St. Gregory the Wonderworker, Bishop of Neo-Caesarea (266). St. Lazarus the iconographer of Constantinople (857). Ord.: 2 Corinthians 8:1-5; Luke 9:57-62 Hierarch: I Cor. 12:7-11; Mt. 10:1, 5-8 348 November 2013 Church Calendar
 • Середа 27 листопада 2013/14 листопада 2013 Седмиця 23-та після П’ятидесятниці, голос 5 v Апостола Филипа (І). Правовірного царя Юстиніана (565) і цариці Феодори (548). Свт. Григорія Палами, архиєп. Фессалонійського (близько 1360). На Вечірні: 1) 1 Пет. 1:1-2:6; 2) 1 Пет. 2:21-3:9; 3) 1 Пет. 4:1-11 На Утрені: Івана 21:15-25 Ряд.: 1 Феселоники 2:1-8; Луки 15:1-10 Апостол: 1 Коринтян 4:9-16; Івана 1:43-51 Четвер 28 листопада 2013/15 листопада 2013 Седмиця 23-та після П’ятидесятниці, голос 5 PO?ATOK RIZDVQNOHO POSTU (PYLYPIVKY) Мчч. і сповв. Гурія, Самона (299-306) і Авива (322). Прп. Паїсія Величковського (1794). Мчч. Єлпідія, Маркела та Євстохія (361). Ряд.: 1 Феселоники 2:9-14; Луки 16:1-9 П’ятниця 29 листопада 2013/16 листопада 2013 Седмиця 23-та після П’ятидесятниці, голос 5 9 Апостола і євангелиста Матвія (60). Правв. Фулвіана, кн. Ефіопського, у св. хрещенні Матвія (І). На Вечірні: I Пет. 1:1-2:6; 2) I Пет. 2:21-3:9; 3) I Пет. 4:111 На Утрені: Івана 21:15-25 Ряд. 1 Феселоники 2:14-19; Луки 16:15-18, 17:1-4 Апостол: 1 Коринтян 4:9-16; Матвія 9:9-13 Субота 30 листопада 2013/17 листопада 2013 Седмиця 23-та після П’ятидесятниці, голос 5 5 Свт. Григорія чудотворця, єп. Неокесарійського (близько 266-270). Прп. Лазаря іконописця (близько 857). Ряд.: 2 Коринтян 8:1-5; Луки 9:57-62 Святитель: I Кор. 12:7-11; Мт. 10:1, 5-8 349 Церковний календар Листопад 2013
 • 350 december Sunday December 1, 2013/November 18, 2013 23rd Sunday after Pentecost. Tone 6 Martyr Platon of Ancyra (266). Martyr Romanus the deacon of Caesarea (303). St. Barulas the Youth of Antioch (303). Hieromartyr Zacchaeus the deacon and Alphaeus the reader, of Ceasarea in Palestine (303). Matins: 1st Gospel: Matthew 28:16-20 Ord.: Ephesians 2:4-10; Luke 12:16-21 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh, 3 of Platon and 3 of Romanus; Glory; Platon, Both now, dohmatyk — Who would not call thee blest. Entrance. Prokeimen — The Lord is King. Aposticha of the Oktoikh. After the song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: at God is the Lord: Sunday tropar, tropar 2. Glory: of the martyrs, Both now: Theo - to kion. After the kathismas the sessional hymns of the Resur rec tion. The Polyelei. Resur rec - tional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 1st Resurrectional Gospel, from St. Matthew 28;16-20, per. 116. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resurrectional on 4, Theo tokos on 2, Platon on 4 and Romanus on 4; Irmoi of the resurrectional tone. Ka tavasia — I shall open my mouth. After the 3rd ode: kon- dak Platon and sessional hymns of Platon. After the 6th ode: kondak and ikos of Resur rec tion - al tone. At the 9th ode: More honourable. 1st Sunday Exapostilarion Glory: Both now: The o to - kion of the 1st Sunday Exapostilarion. At the praises: 8 stykhyry of the Oktoikh, Glory: 1st mat - inal doxasticon; Both now: You are most bless ed. After the Great Doxology: the tropar Having risen. Li tanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the martyrs. Kondak of the Resurrectional tone. At the Liturgy: At the Entrance, the regular order for the tropars (cf. A7, B8 or C8 respectively in the “General Information Concerning Rubrics”, pp. 15 of this calendar). Prokeimen of the tone. Epistle to the Ephesians 2:4-10, per. 220. Gospel from St. Luke 12:16-21, per. 66, (Sun - day 26). The Communion hymn of Sunday. Monday December 2, 2013/November 19, 2013 24th Week after Pentecost, Tone 6 Prophet Obadiah (Abdias) (c. 9th century B.C.). Martyr Barlaam of Caesaria (304). December 2013 Church Calendar
 • 351 ÉÛ‰Â̸ Неділя 1 грудня 2013/18 листопада 2013 Неділя 23-тя після П’ятидесятниці. Голос 6 Мч. Платона (266). Мчч. Романа диякона Кесарійського (303). Мч. Отрока Варула в Антіохійського (303) Мчч. Закхея, дияк. Гадаринського, і Алфея, читця Кесарійського (303). На Утрені: 1-e Євангеліє: Матвія 28:16-20 Ряд.: Ефесіян 2:4-10; Луки 12:16-21 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 4, Платона 3 і Ро мана 3; Слава: Платону, І нині: догматик — Хто не ублажить. Bxiд. Прокимен — Го - с подь воцарився. На стиховні: стихири Октоїха. Після — Нині відпускаєш: Бого ро ди це Діво (тричі). На Утрені: на Бог Господь: тропар недільний. Слава: мученикам; I нині: Богородичний. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей. Ангельський собор. Іпа кої, степенна і проки- мен голосу. Євангеліє воскресне 1-е, від Матвія 28;16-20, зач. 116-е. Во с кресіння Хрис - тове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, Богородиці на 2, Платону на 4 і Роману на 4; Ірмоси канону воскресного; Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак Платону і ікос Платону. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій недільний 1-ий; Слава: І нині: Богородичний 1-го ек - cапостиларія. На хвалітних: стихири Ок то їха 8, Слава: 1-а євангельська стихира I ни - ні: Прeблагословeнна єси. Після Вели кого Cла во словія — тропар — Воскрес із гробу. Єк - те нії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний, Слава: мученикам. Кондак не ді льний. На Літургії: По Bході порядок тропарів як подано під вказівкою 8, параграфи А7, Б8 або В8 в розділі «Загальні Уставні Відомості» цього календаря. Прокимен голосу. Апо - стол: до Єфесян 2:4-10, зач. 220. Євангеліє від Луки 12:16-21, зач. 66-е, (неділя 26). При - часний: Хваліте Гос пода. Понеділок 2 грудня 2013/19 листопада 2013 Седмиця 24-та після П'ятидесятниці, голос 6 Прор. Авдія (з 12-ти) (IX ст. до Р.Х.). Мч. Варлаама (близько 304). Церковний календар Грудень 2013
 • Ven. Barlaam, abbot of the Kyivan Caves (1065). Martyr Azes of Isauria, and with him 150 soldiers (284). Martyr Heliodorus in Pamphylia (273). “The Joy of All who Sorrow” (1863) Icon of the Mother of God Ord.: 1 Thessalonians 2:20-3:87 Luke 17:20-25 Tuesday December 3, 2013/November 20, 2013 24th Week after Pentecost, Tone 6 Forefeast of the Entry into the Temple of the Most Holy Theotokos. Ven. Gregory Decapolites (816). St. Proclus, Archbishop of Constantinople (446-447). Martyr Eustace, Thespesius, and Anatolius of Nicaea (312). Hieromartyrs Nerses and Joseph; and John, Saverius, Isaac, and Hypatius, bishops of Persia; Martyrs Sasonius, Thecla, and Anna (343). Ord.: 1 Thessalonians 3:9-13; Luke 17:26-37 Wednesday Readings: 1 Thessalonians 4:1-12; Luke 18:15-17, 26-30 Wednesday December 4, 2013/November 21, 2013 24th Week after Pentecost, Tone 6 : THE ENTRY OF THE MOST HOLY LADY THE THEOTOKOS INTO THE TEMPLE. Vespers: 1) Ex. 40:1-5, 9-10, 16, 34-35; 2) 3 Kings 7:51, 8:1, 3-7, 9-11; 3) Ezek. 43:27, 44:1-4 Matins: Lk. 1:39-49, 56 Liturgy: Heb. 9:1-7; Lk. 10:38-42, 11:27-28. At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried 8 stykhyry of the feast, Glory: Both now: of the feast. Prokeimen of the day. Paremii. At the Litia: stykhyry of the feast. At the apo - sticha: stykhyry of the feast. After the song of Symeon, at the blessing of loaves, the tropar of the feast thrice. At Matins: At God is the Lord: tropar of the feast thrice. After the kathismas the sessional hymns of the feast. Polyelei and Magnification. Sessional hymn of the feast. From my youth. Prokiemen: Hearken, daughter. Gospel from St. Luke 1:39-49, 56, per. 4. Psalm 50. Glory: To - day the living temple; Both now: the same; Have mercy on me, O God: Today the Theotokos. Both canons of the feast. Irmoi — I will open my mouth. Katavasia of the Nativity of Christ — Christ is born. After the 3rd ode: sessional hymn of the feast. After the 6th ode: kondak and ikos of the feast. At the 9th ode we do not sing More honourable, but the refrain of the feast Seeing the entry of the Most pure one, and the irmos — Let no human hand. Exa pos til - arion of the feast (thrice). At the praises: 4 stykhyry of the feast, Glory: Both now: of the feast. After the Great Doxology — the tropar of the feast. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the feast At the Liturgy: Regular (typical) antiphons. At the Entrance: tropar of the feast, Glory: Both now: kondak of the feast. Prokeimen of the feast. Epistle to the Hebrews 9:1-7, per. 320. Go - spel from St. Luke 10:38-42, 11:27-28, per. 54. In place of It is truly worthy — the refrain of the feast Seeing the entry of the Most pure one and the irmos — Let no human hand. Com m - union hymn of the feast. Note: From this day till the Leavetaking of the feast during the week at the Liturgy at the En - trance we sing O Son of God, through the prayers of the Theotokos save us who sing to Thee. 352 December 2013 Church Calendar
 • Прп. Варлаама, ігумена Печерського, в Ближніх печерах (1065). Мчч. Ази і з ним 150 воїнів (284). Мч. Іліодора (близько 273). Ікона Божої Матері «В скорботах і печалах Утіха» (1863) Ряд.: 1 Фесалоники 2:20-3:8; Луки 17:20-25 Вівторок 3 грудня 2013/20 листопада 2013 Седмиця 24-та після П'ятидесятниці, голос 6 Передсвято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Прп. Григорія Декаполіта (816). Свт. Прокла, архиєп. Константинопольського (446-447). Мчч. Євстафія, Феспесія і Анатолія (312). Сщмчч. Нірси єп. і Йосифа, учня його, Іоана, Саверія, Ісакія та Іпатія, єпп. Персидсь ких; мчч. Сасонія, Фекли, Анни та інших багатьох мужів і жон, що в Персиді постраждали (343). Ряд.: 1 Фесалоники 3:9-13; Луки 17:26-37 За середу: 1 Фесалоники 4:1-12; Луки 18:15-17, 26-30 Середа 4 грудня 2013/21 листопада 2013 Седмиця 24-та після П'ятидесятниці, голос 6 : ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ. На Вечірні: 1) Вих. 40:1-5, 9-10, 16, 34-35; 2) 3 Суддів 7:51, 8:1, 3-7, 9-11; 3) Єз. 43:27, 44:1-4 На Утрені: Лк. 1:39-49, 56 На Літургії: Євр. 9:1-7; Лк. 10:38-42, 11:27-28 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири свята на 8, Слава: І нині: Після народження Твого. Прокимен дня. Паремії. На Літії: стихири свята. На стиховні: сти хири свята. Після — Нині відпускаєш: на благословення хлібів, тропар свята (три - чі). На Утрені: Hа Бог Господь: тропар свята (тричі). По кафизмах сідальні свята. Полієлей і Величання. Сідальний свята. Від юності моєї. Прокимен — Слухай, дочко, і поглянь і прихили вухо Твоє. Євангеліє від Луки 1:39-49, 56, зач. 4-е. Псалом 50-ий, Слава: Сьогод - ні храм удухотворений; І нині: те саме; Помилуй мене, Боже; стихира — Сьогодні Бо го - вмі стимий храм. Канони: свята обидва з ірмосами; Ірмоси — Відкрию уста мої; Ката - ва сія Різдва Христового — Христос народжується. Після 3-ої пісні: сідальний свята. Після 6-ої пісні: кондак і ікос свята. На 9-ій пісні не співаємо — Чеснішу, але приспів свята — Ангeли, входження Пречистої бачачи; і ірмос — До удухотвореного Божого ки - воту. Сві тильний свята (тричі). На хвалітних: стихири свята на 4; Слава: І нині: Сьо - год ні до храму. Після Великого Cлавословія — тропар свята. Єктенії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: тропар і кондак свята. На Літургії: Антифони зображальні (звичайні). Після Bходу: тропар свята: Слава: І ни ні: кондак свята. Прокимен — Величає душа моя, Господа. Апостол: до Євреїв, зач. 320, 9:1-7. Євангеліє від Луки 10:38-42, 11:27-28, зач. 54-е. Замість Достойно: приспів свята — Анге - ли, входження Пре чистої бачачи; і ірмос — До удухотвореного Божого кивоту. Причас ний: Чашу спасіння. Увага: Від цього дня до Bіддання свята, на тижні, на Літургії, на Bході: Спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці, співаємо Тобі. Задостойник свята співається кожного 353 Церковний календар Грудень 2013
 • The hymn to the Mother of God of the feast is sung every day till the Leavetaking. Until the Leavetaking of the Nativity of our Lord, when the Great Doxology is sung at Matins, we use the katavasia of the Nativity — Christ is Born. Thursday December 5, 2011/November 22, 2013 24th Week after Pentecost, Tone 6 Afterfeast of the Entry of the Most Holy Theotokos into the Temple Apostles of the Seventy: Philemon and Archippus, Martyr Apphia, wife of Philemon, and St. Onesimus, disciple of St. Paul (c. 109). Holy Prince Yaropolk, in holy baptism Peter, of Volodymyr in Volyn (1086). Martyrs Cecilia, Valerian, Tiburtius and Maximus at Rome (288). Martyr Procopius the Reader at Caesarea in Palestine (303). Ord.: 1 Thessalonians 5:1-8; Luke 18:1-34 Apostles: Philemon 1:1-25; Luke 10:1-15 Friday December 6, 2013/November 23, 2013 24th Week after Pentecost, Tone 6 St. Amphilocius, Bp. of Iconium (394). St. Amphilocius of the Kyivan Caves, bishop of Volyn (1122). St. Gregory, Bp. of Agrigentum (VI-VII). St. Sisinius the confessor, bishop of Cyzicus (c. 325). Martyr Theodore of Antioch (IV). Ord.: 1 Thessalonians 5:9-13, 24-28; Luke 19:12-28 Saturday December 7, 2013/November 24, 2013 24th Week after Pentecost, Tone 6 5 Great-martyr Catherine of Alexandria (305-313). Ven. Mercurius, Faster, of the Kyivan Caves (XIV). St. Luke, steward of the Kyian Caves (XIII). Martyrs Augusta the Empress, Porphyrius Stratelates, and 200 soldiers at Alexandria (305- 313). Ord.: 2 Corinthians 11:1-6; Luke 10:19-21 Great-Martyr Catherine: Ephesians 6:10-17; Luke 21:12-19 Sunday December 8, 2013/November 25, 2013 24th Sunday after Pentecost. Tone 7 Apodosis of the Entry of the Most Holy Theotokos into the Temple Hieromartyr Clement, Pope of Rome (101). Hieromartyr Peter, Archbishop of Alexandria (311). St. Peter of Galatia, hermit near Antioch in Syria (ca. 403). Matins: 2nd Gospel: Mark 16:1-8 Ord.: Ephesians 2:14-22; Luke 13:10-17 Theotokos: Hebrews 9:1-7; Luke 10:38-42, 11:27-28 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 4 stykhyry from the Oktoikh, 3 of the feast and 3 of the martyr; Glory; Both now, dohmatyk — O pure Theotokos. Entrance. Pro - keimen — The Lord is King. Aposticha from the Oktoikh. Glory; Both now, feast. After the song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theo tokos (thrice). 354 December 2013 Church Calendar
 • дня до Bіддання. До Bіддання свята різдва Христового, коли Bелике Славословія спі- вається на Утрені, співаємо катавасію Різдва — Христос народжується. Четвер 5 грудни 2013/22 листопада 2013 Седмиця 24-та після П'ятидесятниці, голос 6 Післясвято Введення в храм Пресвятої Богородиці Aпп. від 70-ти Филимона та Архипа і мц. рівноап. Апфії, і Св. Онисима, ученика Св. Па в ла (109). Блгв. Ярополка, у св. хрещенні Петра, кн. Володимиро-Волинського (1086). Мчч. Кикилії (Цецилії), Валеріана, Тивуртія і Максима (288). Мч. Прокопія читця (303). Ряд.: 1 Феселоники 5:1-8; Луки 18:31-34 Апостолам: Филемона 1:1-25; Луки 10:1-15 П'ятниця 6 грудня 2013/23 листопада 2013 Седмиця 24-та після П'ятидесятниці, голос 6 Свт. Амфілохія, єп. Іконійського (394). Св. Амфілохія Печерського, єп. Волинського (1122). Свт. Григорія, єп. Акрагантійського (680). Мч. Сисинія, ісповідника, єп. Кизичевського (325) Мч. Феодора Антіохійського (IV). Ряд. 1 Феселоники 5:9-13, 24-28; Луки 19:12-28 Субота 7 грудня 2013/24 листопада 2013 Седмиця 24-та після П'ятидесятниці, голос 6 5 Вмц. Катерини Олександрійської (305-313). Прп. Меркурія, постника Печерського, в Дальніх печерах (ХІV). Прп. Луки, Економа Печерського (ХІІІ). Мц. Августи цариця, мчч. Порфирія Стратилата і 200 воїнів у Олепксандрійського (305-313). Ряд.: 2 Коринтян 11:1-6; Луки 10:19-21 Вмц. Катерини: Ефесян 6:10-17; Луки 21:12-19 Неділя 8 грудня 2013/25 листопада 2013 Неділя 24-та після П'ятидесятниці. Голос 7 Віддання свята Ввeдeння в храм Пресвятої Богородиці Сщмч. Климента, папи Римського (101) Сщмч. Петра, архиєп. Олександрійського. (311) Прп. Петра мовчальника (близько 403). На Утрені: 2-e Євангеліє: Марка 16:1-8 Ряд.: Ефесян 2:14-22; Луки 13:10-17 Богородиці: Євреїв 9:1-7; Луки 10:38-42, 11:27-28 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 4, свята 3 і му - ченикa 3; Слава: І нині: догматик — Матір'ю надприродно. Вхід. Прокимен — Гос по дь во царився. На стиховні: стихири Октоїха, Слава: І нині: свята. Після — Нині від пуска - єш: Богородице Діво (тричі). 355 Церковний календар Грудень 2013
 • At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: of the martyr, Both now: feast. Af - ter the kathismas the sessional hymns of the Oktoikh. Polyelei. Resurrectional Evlo gitaria. Hy - pakoe, hymns of ascents, and Prokeimen of the tone. 2nd Resurrectional Gospel, from St. Mark 16;1-8, per. 70. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Re sur rectional on 4 (with its irmos), Theotokos on 2, feast on 4 and martyr on 4; katavasia: I shall open my mouth. After the 3rd ode: kondak of the feast, ikos of the martyr and sessional hymns of the martyr. After the 6th ode: kondak and ikos of the Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 2nd Sunday Exapostilarion, Glory: Both now: Theotokion. At the prais- es: 4 sty khyry of the Oktoikh, feast 4, Glory: 2nd matinal doxasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Today salvation. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional Tropar: Glory: of the martyr and feast alternately. Kondak of the feast and martyr alternately. At the Liturgy: At the Entrance, tropar resurrectional tone, feast, martyr. Kondak resurrec- tional tone. Glory: of the martyr, Both now: feast. Prokeimen of the tone, Theotokos. Epistle to the Ephesians 2:14-22, per. 221, and to the Hebrews 9:1-2, per. 320. Gospel from St. Luke 13:10-17, per. 71 (Sunday 27) and 10:38-42, 11:27-20, per. 54. Communion hymn of Sunday and Cup of salvation. Monday December 9, 2013/November 26, 2013 25th Week after Pentecost, Tone 7 Ven. Alypius the Stylite of Adrianopolis (640). Dedication of the Church of the Great Martyr George in Kyiv (1051-1054). St. James the Solitary of Syria (457). Ord.: 2 Thessalonians 1:1-10; Luke 19:37-44 Tuesday December 10, 2013/November 27, 2013 25th Week after Pentecost, Tone 7 5 Great Martyr James the Persian (421). Ven. Palladius of Thessalonica (VI-VII). Romanus the Wonderworker of Cilicia, (c. 400). Icon of the Most Holy Theotokos `Znamennnya`(1295) Ord.: 2 Thessalonians 1:10-2:2; Luke 19:45-48 Wednesday December 11, 2013/November 28, 2013 25th Week after Pentecost, Tone 7 5 Monk-Martyr and Confessor Stephen the New of Mt. Auxentius (767). Martyr Irenarchus and the seven women martyrs at Sebaste (303). Martyrs Basil, Stephen, two Gregories, John (near Constantinople), Andrew, Peter, Anna, and many others (741-775). Ord.: 2 Thessalonians 2:1-12; Luke 20:1-8 Thursday December 12, 2013/November 29, 2013 25th Week after Pentecost, Tone 7 Martyr Paramon and 370 martyrs in Bithynia (250). Martyr Philumenus of Ancyra, and with him Martyrs Valerian and Phaedrus (c. 274). Ven. Acacius of Sinai (VI). Ven. Nectarius the Obedient of the Near Kyivan Caves (XII). 356 December 2013 Church Calendar
 • На Утрені: Hа Бог Господь: тропар недільний (двічі); Слава: мученикa, І нині: свята. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей. Ангельський собор. Іпакої, степенні, і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 2-е, від Марка 16:1-8, зач. 70-те. Воскресіння Христове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, Бо го родиці на 2, свята на 4 і мученика на 4. Катавасія — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондак свята, ікос і сідальний мученика. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Че снішу. Екcа пос - ти ларій недільний 2-ий; Слава: I нині: Богородичний. На хвалітних: сти хири Ок то їха 4; свята 4, Слава: 2-а євангельська стихира; I нині: Прeблагословенна єси. Піс ля Вели ко - го Славословія — тропар — Сьогодні спасіння. Єктенії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: Tропар недільний: Слава: свята і мученика напереміну. Кондаки свята і му - ченика напереміну. На Літургії: По Bході, тропар недільний, свята і мученика. Кондак недільний, Слава: мученикa, І нині: свята. Прокимен голосу, Бо го родиці. Апостол: до Єфесян 2:14-22, зач. 221, і до Євреїв 9:1-2, зач. 320. Євангеліє від Луки 13:10-17, зач. 71-е (неділя 27) і 10:38- 42, 11:27-20, зач. 54. Причасний не дільний і Чашу спасіння. Понеділок 9 грудня 2013/26 листопада 2013 Седмиця 25-та після П'ятидесятниці, голос 7 Прп. Алипія стовпника (640). Освячення церкви вмч. Георгія (Юрія) в Києві (1051-1054). Прп. Якова пустельника (457). Ряд.: 2 Феселоники 1:1-10; Луки 19:37-44 Вівторок 10 грудня 2013/27 листопада 2013 Седмиця 25-та після П'ятидесятниці, голос 7 5 Вмч. Якова Персянина (421). Прп. Палладія (VI-VII). Прп. Романа (V). Ікона Божої Матері «Знамення» (1295) Ряд.: 2 Феселоники 1:10-2:2; Луки 19:45-48 Середа 11 грудня 2013/28 листопада 2013 Седмиця 25-та після П'ятидесятниці, голос 7 5 Прмч. і спов. Стефана Нового (767). Мч. Іринарха і святих семи жон (303). Мчч. Стефана, Василія, Григорія, іншого Григорія, Іоана (коло Константинополя) Ан - дрея, Петра, Анна та інших багатьох (741-775). Ряд.: 2 Феселоники 2:1-12; Луки 20:1-8 Четвер 12 грудня 2013/29 листопада 2013 Седмиця 25-та після П'ятидесятниці, голос 7 Мч. Парамона і з ним 370 мчч. (250). Мч. Філумена Анкірського та зним мучч. Валеріяна і Фаедрус (близько 274). Прп. Акакія Синайського (VI). Прп. Нектарія Печерського, в Ближніх печерах (XII). 357 Церковний календар Грудень 2013
 • Ven. Pitirim of Egypt (4th c.), disciple of Ven Anthony the Great. Ord.: 2 Thessalonicans 2:13-3:5; Luke 20:9-18 Friday December 13, 2013/November 30, 2013 25th Week after Pentecost, Tone 7 v Holy and All-praised Apostle Andrew the First-called (62). St. Frumentius, archbp. of Abyssinia (380). Vespers: 1) 1 Pt. 1:1-2:6; 2) 1 Pt. 2:21-3:9; 3) 1 Pt. 4:1-11 Matins: Mt. 4:18-23 Liturgy: 1 Cor. 4:9-16; Jn. 1:35-51 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried 8 stykhyry of the apostle; Glory: of the apos- tle, Both now: dohmatyk — Dance Isaiah. Entrance. Prokeimen of the day. Paremii. At the Litia: the stykhyry of the temple and apostle. At the aposticha: the stykhyry of the apostle. After the song of Symeon at the blessing of loaves: the tropar of the apostle (twice) and O Virgin Theotokos (once). At Matins: At God is the Lord: tropar of the apostle (twice), Glory: Both now: Theotokion of the 4th tone — The mystery hidden from before the ages. After the kathismas the sessional hymns of the apostle. Polyelei and magnification. After the Small Litany the sessional hymn of the apos- tle. From my youth. Prokeimen of the apostle: Their proclamation. Gospel from St. Matthew 4:18-23, per. 9. Psalm 50. Glory: Through the prayers of the Holy Apostle: Both now: Through the prayers of the Theotokos. Have mercy on me, O God: stykhyra — Let us praise Andrew. Canons of the Theotokos with irmoi on 6 and both canons of the apostle on 8. Irmoi in tone 1 — Let us all chant a hymn of victory and the katavasia — Christ is born. After the 3rd ode: ses sional hymn of the apostle; After the 6th ode: kondak and ikos of the apostle. At the 9th ode — More honour - able. Exapostilarion of the apostle. At the praises the sty khyry of the apo stle: Glory: Let us praise Andrew, Both now: Receive thou O Bethlehem. After the Great Do xo lo gy the tropar of the apos- tle: Glory: Both now: The mystery hidden from before the ages. Li tanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the apostle. At the Liturgy: After the Entrance, the tropar of the temple of the Lord or the Theotokos; tro par of the apostle, Glory: kondak of the apostle, Both now: kondak of the temple of the Lord or the Theotokos, or Protection of Christians (in a temple dedicated to a saint the tropar and kondak of the saint are not sung). Prokeimen in tone 8: Their proclamation. Epistle to the Co rinthians 4:9- 16, per. 131. Gospel is from St. John 1:35-51, per. 4. Communion hymn: Their proclamation. Saturday December 14, 2013/December 1, 2013 25th Week after Pentecost, Tone 7 Prophet Nahum (c. 7th century B.C.). Righteous Philaret the Merciful of Amnia in Asia Minor (792). Ord.: Galatians 1:3-10; Luke 12:32-40 Sunday December 15, 2013/December 2, 2013 25th Sunday after Pentecost. Tone 8 Prophet Habakkuk (VI c. B.C.). St. Athanasius, "the Resurrected", of the Near Kyivan Caves (1176). Ven. Athanasius, recluse, of the Far Kyivan Caves (XIII). Martyr Myrope of Chios (251). Sts. John, Heraclemon, Andrew, and Theophilus of Egypt (IV). 358 December 2013 Church Calendar
 • Прпмч. Петерім Єгиптян (IV) учен Прп. Антонія Великого. Ряд. 2 Феселоники 2:13-3:5; Луки 20:9-18 П'ятниця 13 грудня 2013/30 листопада 2013 Седмиця 25-та після П'ятидесятниці, голос 7 v Апостола Андрія Первозванного (62). Свт. Фрументія, архиєп. Ефіопського (близько 380). На Вечірні: 1) 1 Пет. 1:1-2:6; 2) 1 Пет. 2:21-3:9; 3) 1 Пет. 4:1-11. На Утрені: Мт. 4:18-23 На Літургії: 1 Кор. 4:9-16; Ів. 1:35-51 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири апостола на 8, Слава: апо- стола; I нині: догматик передсвята — Ісає радій. Bхiд. Прокимен дня. Паремії. На Літії: сти хири храму і апостола. На стиховні: стихири апостола. Після — Нині відпускаєш: на благословення хлібів, тропар апостола (двічі), і Богородице Діво (раз). На Утрені: Hа Бог Господь: тропар апостола (двічі). Слава: І нині: Богородичний 4-го голосу — Таємниця від віку утаєна. По кафизмах сідальні апостола. Полієлей і Вели - чання. Після Mалої Єктенії сідальний апостола. Від юності моєї. Прокимен — По всій землі лунає голос їх. Євангeліє від Матвія 4:18-23, зач, 9-е. Псалом 50-ий, Слава: Мо лит - вами Святого Апостола; І нині: Молитвами Богородиці; Помилуй мене. Боже; стихира — Про повідника віри. Канони: Богородиці з ірмосом на 6 і апостола обидва канони на 8. Ірмоси, голос 1 — Пісню перемоги співаємо; Катавасія — Христос народжується. Після 3-ої пі сні: сідальний апостола. Після 6-ої пісні: кондак i ікос апостола. На 9-ій пісні — Че снішу. Світильний святого. На хвалітних: стихири апостола, Слава: — Про - повід ника ві ри; I нині: Стань, Вифлеєме. Після Великого Славословія — тропар апо - стола: Слава: І нині: Таємниця від віку утаєна. Єктенії й відпуст. Час 1-ий. На Часах: Tропар і кондак апостола. На Літургії: По Bході: тропар храму Господнього або Богородичного; тропар апосто- ла; Слава: кондак апостола; I нині: кондак храму Господнього або Богородичного, або Заступниця християн (якщо храм святого — його тропар і кондак не співається). Про кимен на голос 8-ий — По всій землі лунає голос їх. Апостол: до Коринтян 4:9-16, зач.131. Євангеліє від Івана 1:35-51, зач. 4-е. Причасний: По всій землі лунає голос їх. Субота 14 грудня 2013/1 грудня 2013 Седмиця 25-та після П'ятидесятниці, голос 7 Прор. Наума (VII ст. до Р.Х.). Прав. Філарета Милостивого Амнійського в Малій Азії (792). Ряд.: Галат 1:3-10; Луки 12:32-40 Неділя 15 грудня 2013/2 грудня 2013 Неділя 25-та після П'ятидесятниці. Голос 8 Прор. Авакума (VI ст. до Р.Х.). Прп. Афанасія, затворника Печерського, в Ближніх печерах (1176). Афанасія, затворника Печерського, в Дальних печерах (XIII). Мц. Міропії (близько 251). Прпп. Іоана, Іраклемона, Андрія та Феофіла (IV). 359 Церковний календар Грудень 2013
 • Matins 3rd Gospel: Mark 16:9-20 Ord.: Ephesians 4:1-6; Luke 18:18-27 At Great Vespers: We sing Blessed is the man. At Lord, I have cried 6 stykhyry of the Oktoikh and 3 of the prophet, Glory: Both now: doh matyk of the tone. Prokeimen — The Lord is King. Aposticha from the Oktoikh. After the song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: at God is the Lord: tropar of the Resurrectional tone 2, Glory: of the prophet, Both now: Theotokion. After the kathismas the sessional hymns of the Sunday. Po ly elei. Resur - rectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents, and Prokiemen of the tone. 3rd Resur rec - tion al Gospel, from St. Mark 16:9-20, per. 71. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest, as normal. Canons: of the tone on 4, stavroanastasimon on 3, Theotokos on 3, pro phet on 4. Katavasia — I will open my mouth. After the 3rd ode: kon daks, ikoi and sessional hymns of the tone. After the 6th ode: kondak and ikos of the tone. At the 9th ode we sing More honour - able. 3rd Sunday Exapostilarion, Exapostilarion of the hierarch Glory: Exapostilarion of the ven erable father, Both now: Theotokion of the 3rd Exapostilarion. At the praises: 8 stykhyry from the Oktoikh, Glory: 3rd matinal doxasticon, Both now. You are most bless ed. After the Great Doxology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar of the tone: Glory: of the prophet. Kon dak of the tone. At the Liturgy: At the Entrance, the regular order for the tropars (cf. A7, B8 or C8 respectively in the “General Information Concerning Rubrics”, pp.15 of this calendar). Prokeimen of the tone. Epistle to the Ephesians 4:1-6, per. 224. Gospel from St. Luke 18:18-27, per. 91(Sunday 30). Communion hymn — Praise the Lord. Monday December 16, 2013/December 3, 2013 26th Week after Pentecost, Tone 8 Prophet Zephaniah (635-605 B.C.). St. Theodulus, Eparch of Constantinople (440). St. John the Silent of St. Sabbas’ Monastery (558). Hieromartyr Theodore, Archbishop of Alexandria (606). Ord.: 1 Timothy 1:1-7; Luke 20:27-44 Tuesday December 17, 2013/December 4, 2013 26th Week after Pentecost, Tone 8 5 Great Martyr Barbara and Martyr Juliana at Hekiapolis in Syria (c. 306). Ven. John of Damascus (c. 780). St. John, Bishop of Polybotum (716). Matins Gospel: Matthew 25:1-13 Ord.: 1 Timothy 1:8-14; Luke 21:12-19 Wednesday Readings: 1 Timothy 1:18-20, 2:8-15; Luke 21:5-7, 10-11, 20-24 Great-martyr Barbara: Galatians 3:23-29; Mark 5:24-34 Wednesday December 18, 2013/December 5, 2013 26th Week after Pentecost, Tone 8 9 Ven. Sabbas the Sanctified (532). St. Karion and his son St. Zacharias of Egypt (IV). Martyr Anasasias 360 December 2013 Church Calendar
 • Утрені: 3-e Євангеліє: Марка 16:9-20 Ряд.: Ефесян 4:1-6; Луки 18:18-27 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 6, пророка 3, Сла ва: I нині: догматик голосу. Прокимен дня — Господь воцарився. На стиховні: сти- хири Октоїха: Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: Hа Бог Господь: тропар недільний, Слава: пророка, I нині: Богородиці. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей. Ангельський собор. Іпакої, степенні, і прокимен голосу. Євангеліє Воскресне 3-є, від Марка 16:9-20, зач. 71-е. Воскресіння Хрис то ве; і все решта, як звичайно. Канони: недільний на 4, хрестовоскре сний на 3, Богородиці на 3, пророка на 4. Катавасія — Відк рию уста мої. Після 3-ої пісні: кондаки, ікоси і сідаль- ні голосу. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні співаємо — Чеснішу. Екcа пос ти ларій недільний 3-ій, ексапостиларія святителя; Слава: ексапостиларія пре- подобного отця; І нині: Бого ро дичний 3-го ексапостиларія. На хвалітних: стихири Ок - тоїха 8, Слава: 3-тя євангельська стихира. I нині: Прeблагословeнна єси. Після Вели ко - го Славо сло вія — тропар — Воскрес із гробу. Єктенії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний, Слава: пророка. Кон дак недільний. На Літургії: По Bході порядок тропарів як подано під Вказівкою 8, параграфи A7, Б8 або В8 в розділі «Загальні Уставні Відомості» цього календаря. Прокимен голосу. Апо - стол до Ефесян 4:1-6, зач. 224. Євангеліє від Луки 18:18-27, зач. 91-е (неділя 30). При - ча сний недільний. Понеділок 16 грудня 2013/3 грудня 2013 Седмиця 26-та після П'ятидесятниці, голос 8 Прор. Софонії (635-605 до Р.Х.). Прп. Феодула Константинопольського (близько 440). Прп. Іоана мовчальника, колишнього єп. Колонійського (558). Сщмч. Феодора, архиєп. Олександрійського (606). Ряд.: 1 Тимофія 1:1-7; Луки 20:27-44 Вівторок 17 грудня 2013/4 грудня 2013 Седмиця 25-та після П'ятидесятниці, голос 8 5 Вмц. Варвари та мц. Юліянії (близько 306). Прп. Івана Дамаскина (близько 780). Прп. Івана, єп. Полівотського (716). На Утрені: Матвія 25:1-13 Ряд.: 1 Тимофія 1:8-14; Луки 21:12-19 За середу: 1 Тимофія 1:18-20, 2:8-15; Luke 21:5-7, 10-11, 20-24 Вмц. Варвари: Галат 3:23-29; Марка 5:24-34 Середа 18 грудня 2013/5 грудня 2013 Седмиця 25-та після П'ятидесятниці, голос 8 9 Прп. Савви Освяченого (532). Прпп. Каріона ченця і сина його Захарії, єгиптян (IV). Мч. Анастасія 361 Церковний календар Грудень 2013
 • Matins Gospel: Luke 6:17-23 Saint: Galatians 5:22-6:2; Matthew 11:27-30 Thursday December 19, 2013/December 6, 2013 26th Week after Pentecost, Tone 8 9 St. Nicholas the Wonderworker, Archbishop of Myra in Lycia (c. 345). St. Maximus, Metropolitan of Kyiv and all Rus’ (1305). Vespers: 1) Prov. 10:7, 6, 3:13-16, 8:6, 32, 34, 4, 12, 14, 17, 5-9, 1:23; 2) Prov. 10:31-11:12; 3) Wis. 4:7-15. Matins: Jn. 10:9-16. Liturgy: Heb. 13:17-21; Lk. 6:17-23. At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 8 stykhyry of the hierarch, Glory; of the hierarch; Both now: Prepare, O cave. Entrance. Prokeimen of the day. Paremii. At the Litia: the stykhyry of the temple and the hierarch. The aposticha of the hierarch, Glory: of the hierarch, Both now: O unbetrothed virgin. After the song of Symeon at the blessing of loaves the tropar of the hierarch (twice) and Rejoice, O virgin Theotokos (once). At Matins: At God is the Lord: tropar of the hierarch (twice), Glory: Both now: Theotokion of to - ne 4: The mystery hidden from before the ages. After the kathismas the sessional hymns of the hier- arch. Polyelei and Magnification. After the Small Litany the sessional hymn of the hie rarch. From my youth. Prokeimen — Precious in the sight of the Lord. Gospel, from St. John 10:9-16, per. 36. Psalm 50. Glory: Through the prayers of the holy hierarch Nicholas. Both now: Through the prayers of the Theotokos: Have mercy on me, O God; stykhyra — O Holy Nicholas. Canons of the Theo - tokos with its irmos on 6 and both of the hierarch on 8; irmoi in tone 1 — Let us all sing a song of victory to the Lord; katavasia — Christ is born. After the 3rd ode: the sessional hymn of the saint. After the 6th ode: kondak and ikos of the saint. At the 9th ode: More honourable. Exa pos - tilarion of the hierarch. At the praises: 6 stykhyry of the hierarch, Glory: Let us sound the trum- pets; Both now: Let us sound the trumpets. After the Great Doxology: the tropar of the hierarch. Glory: Both now. The mystery hidden from the ages. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Tropar and kondak of the hierarch. At the Liturgy: At the Entrance, tropar of the temple of the Lord or the Theotokos; tropar of the hierarch; Glory: kondak of the hierarch; Both now: kondak of the temple of the Lord or the Theotokos or Protection of Christians (if it is a temple dedicated to a saint the saint’s tro par and kondak are not sung). Prokeimen: The righteous man. Epistle to the Hebrews 13:17-21, per. 335. Gospel from St. Luke 6:17-23, per. 24. Communion hymn — The righteous man. Friday December 20, 2013/December 7, 2013 26th Week after Pentecost, Tone 8 St. Ambrose, Bp. of Milan (397). Ven. John the Faster, of the Near Kyivan Caves (XII). Martyr Athenodorus of Mesopotamia (304). St. Paul the Obedient. Volodymyrska Icon of the Mother of God Ord.: 1 Timothy 4:4-8, 16; Luke 21:37-22:8 Saturday December 21, 2013/December 8, 2013 26th Week after Pentecost, Tone 8 362 December 2013 Church Calendar
 • На Утрені: Луки 6:17-23 Святому: Галат 5:22-6:2; Матвія 11:27-30 Четвер 19 грудня 2013/6 грудня 2013 Седмиця 25-та після П'ятидесятниці, голос 8 9 Святителя Миколая, архиєп. Мир Ликійського, чудотворця (близько 345). Свт. Максима, митр. Київського і всієї Русі (1305). На Вечірні: 1) Прип. 10:7, 6, 3:13-16, 8:6, 32, 34, 4, 12, 14, 17, 5-9, 1:23; 2) Прип. 10:31-11:12; 3) Прем. 4:7-15. На Утрені: Ів. 10:9-16. На Літургії: Євр. 13: 17-21; Лк. 6: 17-23 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири святителя на 8, Слава: святителя; І нині: Вертепе, приберися. Bхiд. Прокимен дня. Паремії. На Літії: стихири храму і святителя. На стиховні: стихири святителя: Слава: святителя: І нині: Неневісная Діво. Після — Нині відпускаєш: на благословення хлібів, тропар святителя (двічі), і Богоро ди це Діво (раз). На Утрені: Hа Бог Господь: тропар святителя (двічі). Слава: І нині: Богородичний 4-го го лосу — Таємниця від віку утаєна. По кафизмах сідальні святителя. Полієлей і Вели - чання. Після Mалої Єктенії сідальний святителя. Від юності моєї. Прокимен — Чесна перед Господом смерть преподобних Його. Євангеліє від Івана 10:9-16, зач. 36-те. Псалом 50-ий, Слава: Молитвами святителя Миколая; І нині: Молитвами Богородиці; Поми - луй мене. Боже; і стихира — Наслідниче Божий. Канон: Богородиці з ірмосом на 6 і свя - ти те ля обидва на 8. Ірмоси на голос 1-ий — Пісню переможну співаймо всі Богу; Ката - васія — Христос народжується. Після 3-ої пісні: сідальний святителя. Після 6-ої пісні: кондак і ікос святителя. На 9-ій пісні — Чеснішу. Світильний святителя. На хвалітних: стихири святителя на 6; Слава: Возтрубім трубою; І нині: Возтрубім трубою. Після Ве - ликого Славословія — тропар святителя: Слава: І нині: Таємниця від віку утаєна. Єкте - нії та відпуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар і кондак святителя. На Літургії: По Bході: тропар храму Господнього або Богородичного; тропар святите- ля; Слава: кондак святителя; І нині: кондак храму Богородиці, або Заступниця хри- стиян (якщо храм святого — його тропар і кондак не співається). Прокимен — Звеселиться праведник. Апостол: до Євреїв 13:17-21, зач. 335. Євангеліє від Луки 6:17- 23, зач. 24-е. Причасний: В пам'ять вічну. П'ятниця 20 грудня 2013/7 грудня 2013 Седмиця 25-та після П'ятидесятниці, голос 8 Свт. Амвросія, єп. Медіоланського (397). Прп. Іоана, постника Печерського, в Ближніх печерах (XII). Мч. Афінодора (близько 304). Прп. Павла Послушливого. «Володимирської» Ікони Божої Матері Ряд.: 1 Тимофія 4:4-8, 16; Луки 21:37-22:8 Субота 21 грудня 2013/8 грудня 2013 Седмиця 25-та після П'ятидесятниці, голос 8 363 Церковний календар Грудень 2013
 • Ven. Patapius of Thebes (VII). Holy Apostles of the Seventy: Sosthenes, Apollos, Cephas, Tychicus, Epaphroditus, Caesar and Onesiphorus (І). Holy 362 Martyrs of Africa, martyred by the Arians (477). Martyr Anthusa of Rome (V). Ord.: 1 Timothy 3:1-13; Luke 21:28-33 Sunday December 21, 2013/December 8, 2913 26th Sunday after Pentecost. Tone 1 6 The Conception of the Most Holy Theotokos by Righteous Anna. Prophetess Anna, mother of the Prophet Samuel (1100 B.C.). Saint Sophronios, Archbishop of Cyprus (VI) St. Stephen the "New Light" of Constantinople (912). Icon of the Mother of God named “Unexpected Joy” Matins: 4th Gospel: Luke 24:1-12 Ord.: Ephesians 5:8-19; Luke 17:12-19 St. Anna: Galatians 4:22-31; Luke 8:16-21 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 6 stykhyry from the Oktoikh, Anna 4; Glory; Anna, Both now, dohmatyk The universal glory born of men. Entrance. Pro keimen — The Lord is King. Aposticha from the Oktoikh. After the song of Symeon: Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: tropar of the tone, Oktoikh, Anna 4, Glory: of Anna, Both now: The - o tokion. After the kathismas the sessional hymns of the Oktoikh. Polyelei. Resur rec tional Ev lo - gitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 4th Resurrectional Go spel, from St. Luke 24:1-12, per. 112. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Re - sur rectional on 4, Theotokos on 2, of Anna on 8. Irmoi of the Resurrectional canon. Katavasia — I will open my mouth. After the 3rd ode: kondak of Anna, ikos, and sessional hymns of Anna. After the 6th ode: kondak and ikos of the Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 4th Sun - day Exapostilarion, Glory: Both now: Theotokion of the 4th Sunday Exapostilarion. At the praises: 4 stykhyry of the Oktoikh, Anna, Glory: 4th matinal do xasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Today salvation. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of Anna. Kon dak of Anna and of the Resurrec - tional tone alternately. At the Liturgy: At the Entrance, tropar: Resur rec tional, tone 6. Kondak; Anna, Resur rec tional, Both now: Anna (cf. A7, B8 or C8 respectively in the “General Information Concerning Rubrics”, pp.15 of this calendar). Prokeimen of the tone and of Anna. Epistle to the Ephesians 5:8-19, per. 229, and to the Galatians 4:22-31, per. 210. Gospel from St. Luke 17:12-19, per. 85 (Sunday 36) and 3:16-21per. 36. Communion hymn of Sunday. Monday December 23, 2013/December 10, 2013 27th Week after Pentecost, Tone 1 Martyrs Menas the Melodius, Hermogenes and Eugraphus of Alexandria (310). Martyr Gemellus of Paphlagonia (361). St. Thomas of Bithynia (X). Ord.: 1 Timothy 5:1-10; Mark 8:11-21 364 December 2013 Church Calendar
 • Прп. Патапія (VII). Ап. від 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифи, Тихіка, Єпафродита, Кесаря та Онисифора (І). Мчч. 62 ієреїв та 300 мирян, що в Африці від аріан постраждали (477). Мц. Анфіси в Римі (V). Ряд.: 1 Тимофія 3:1-13; Луки 21:28-33 Неділя 22 грудня 2013/9 грудня 2013 Неділя 26-та після П’ятидесятниці. Голос 1 6 Зачаття прав. Анною Пресвятої Богородиці. Св. пророчиці Анни, матері прор. Самуїла (1100 до Р.Х.). Свт. Софронія, архиєп. Кіперського (VI) Прп. Стефана Новосіятеля Константинопольського (912). Ікона Божої Матері «Несподівана Радість» На Утрені: 4-e Євангеліє: Луки 24:1-12 Ряд.: Ефесян 5:8-19; Луки 17:12-19 Свт. Анна: Галат 4:22-31; Дуки 8:16-21 На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 6, і Анни 4; Сла ва: Анни, І нині: догматик — Прославмо Діву Марію. Bхiд. Прокимен — Господь во- ца рив ся. На стиховні: стихири Октоїха. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: на Бог Господь: тропар недільний, Октоїха, Анни 4, Слава: Анна; I нині: Бо - го родичний. По кафизмах сідальні недільні. Полієлей. Ангельський собор. Іпакої, сте- пенна і прокимен голосу. Євангеліє воскресне 4-те, від Луки 24:1-12, зач. 112-те. Вос - кре сіння Христове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, Богородиці на 2 і Анни на 8; Ка тавасія Ірмоси воскресного канона — Відкрию уста мої. Після 3-ої пісні: кондаки, Анни, ікоси і сідальні Анни. Після 6-ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Ек cа пос ти ла рія недільний 4-ий; Слава: І нині: Богородичний 4-го екcапостиларія. На хвалітних: стихири Октоїха 4, Анни 4; Слава: 4-а євангельська стихира; I нині: Прe бла го словeнна єси. Після Великого Славословія — тропар — Сьо - год ні спасіння. Єктенії та від пуст. Час 1-ий. На Часах: Тропар недільний, Слава: тропар Анни. Кондак Анни і не ді льний наперемі- ну. На Літургії: По Bході тропар не ді льний, голос 6. Кондак, Анна, не ді льний, I нині: Анна. Порядок тропарів як подано під Вказівкою 8, параграфи A7, Б8 або В8, в розділі «За га - льні Уставні Відомості» цього календаря. Прокимни голосу; Анни. Апо стол: до Ефесян 5:8-19, зач. 229, і до Галат 4:22-31, зач. 210, Євангеліє від Луки 17:12-19, зач. 85-е, (неділя 36) і 3:16-21, зач. 36. Причасний: Хваліте Господа. Понеділок 23 грудня 2013/10 грудня 2013 Седмиця 27-ма після П'ятидесятниці, голос 1 Мчч. Мини, Єрмогена і Євграфа (близько 310). Мч. Гамела Пафлогонянина (близько 361). Прп. Фоми (X). Ряд. 1 Тимофія 5:1-10; Марка 8:11-21 365 Церковний календар Грудень 2013
 • Martyrs: Ephesians 6:10-17; Luke 21:12-19 Tuesday December 24, 2013/December 11, 2013 27th Week after Pentecost, Tone 1 Ven. Daniel the Stylite of Constantinople (490). Ven. Nikon the dry of the Near Kyivan Caves (XII). Martyr Mirax of Egypt (c. 640). Martys Acepsius and Aeithalas at Arbela in Assyria (354). St. Luke the New Stylite of Chalcedon (979). Ord.: 1 Timothy 5:11-21; Mark 8:22-26 Wednesday December 25, 2013/December 12, 2013 27th Week after Pentecost, Tone 1 5 St. Spiridon the Wonderworker, Bp. of Tremithus (348). Hieromartyr Alexander, Bishop of Jerusalem (251). Martyr Synesius of Rome (270-275). Ord.: 1 Timothy 5:22-6:11; Mark 8:30-34 St. Spyridon: Hebrews 13:17-21; Luke 6:17-23 Thursday December 26, 2013/December 13, 2013 27th Week after Pentecost, Tone 1 v Martyrs Eustratius, Auxentius, Eugene, Mardarius and Orestes at Sebaste (284). Virgin-Martyr Lucy of Syracuse (304). Ven. Mardarius, recluse, of the Kyivan Caves (XIII). St. Arsenius of Latros (VIII-X). Matins Gospel: Matthew 10:16-22 Ord.: 1 Timothy 6:17-21; Mark 9:10-16 Martyrs: Ephesians 6:10-17; Luke 21:12-19 Friday December 27, 2013/December 14, 2013 27th Week after Pentecost, Tone 1 Martyrs Thyrsus, Leucis and Callinicus of Apollonia(249-251). Martyrs Apollonius, Philemon, Arianus, and Theoctychus of Alexandria (c. 305). Ord.: 2 Timothy 1:1-2, 8-18; Mark 9:33-41 Saturday December 28, 2013/December 15, 2013 27th Week after Pentecost, Tone 1 Hieromartyr Eleutherius, Bp. of Illyria, and his mother Martyr Anthis, Martyr Corivus the eparch (126). Ven. Paul of Latros (955). Martyr Eleutherius at Constantinople (IV). St. Pardus, hermit of Palestine (VI). Ord.: Galatians 5:22-6:2; Luke 14:1-11 Sunday December 29, 2013/December 16, 2013 27th Sunday after Pentecost. Tone 2 Sunday of the Holy Forefathers Prophet Haggai (500 B.C.). 366 December 2013 Church Calendar
 • Мчч. Ефесян 6:10-17; Луки 21:12-19 Вівторок 24 грудня 2013/11 грудня 2013 Седмиця 27-ма після П'ятидесятниці, голос 1 Прп. Даниїла Стовпника (490). Прп. Никона Сухого, Печерського, в Ближніх печерах (1101). Мч. Міракса (VII). Мчч. Акепсія та Аіфала. (354) Прп. Луки Стовпника Халькідонського (979). Ряд.: 1 Тимофія 5:11-21; Марка 8:22-26 Середа 25 грудня 2013/12 грудня 2013 Седмиця 27-ма після П'ятидесятниці, голос 1 5 Свт. Спиридона, єп. Тріміфунтського, чудотворця (близько 348). Сщмч. Олександра, єп. Єрусалимського (251). Мч. Синесіа Римського (ІІІ) Ряд.: 1 Тимофія 5:22-6:11; Марка 8:30-34 Свт. Спиридон Євреїв 13:17-21; Луки 6:17-23 Четвер 26 грудня 2013/13 грудня 2013 Седмиця 27-ма після П'ятидесятниці, голос 1 v Мчч. Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста (284). Мц. Лукії (304). Прп. Мардарія, затворника Печeрського, в Дальніх Печерах (XIII). Прп. Арсенія (VIII-X). На Утрені: Матвія 10:16-22 Ряд.: 1 Тимофія 6:17-21; Марка 9:10-16 Мчч. Ефесян 6:10-17; Луки 21:12-19 П’ятниця 27 грудня 2013/14 грудня 2013 Седмиця 27-ма після П'ятидесятниці, голос 1 Мчч. Фірса, Левкія і Калиника (249-251). Мчч. Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотиха Олександрійських (близько 305). Ряд.: 2 Тимофія 1:1-2, 8-18; Марка 9:3-41 Субота 28 грудня 2013/15 грудня 2013 Седмиця 27-ма після П'ятидесятниці, голос 1 Сщмч. Єлевферія єп. Ілірії, матері його мц. Анфії та мч. Корива єпарха (126). Прп. Павла Латрійського (955). Мч. Єлевферія (IV). Прп. Парда пустельника Палистинського(VI). Ряд.: Галатів 5:22-6:2; Луки 14:1-11 Неділя 29 грудня 2013/16 грудня 2013 Неділя 27-ма після П’ятидесятниці. Голос 2 Неділя Святих Праотців Прор. Аггея (500 до P.X.). 367 Церковний календар Грудень 2013
 • 368 Martyr Marinus of Rome (283). Blessed Empress Theophania of Byzantium (893). Matins: 5th Gospel: Luke 24:12-35 Epistle (29th Sunday): Colossians 3:4-11 Gospel (28th Sunday): Luke 14:16-24 At Great Vespers: Blessed is the man. At Lord, I have cried: 7 stykhyry from the Oktoikh and 3 of the Venerable Father; Glory; Both now, dohmatyk of tone 2 — The shadow of the law. En - trance. Prokeimen — The Lord is King. Aposticha of the Oktoikh. After the song of Symeon the tropar: Rejoice, O Virgin Theotokos (thrice). At Matins: At God is the Lord: Sunday tropar (twice), Glory: of the Venerable Father, Both now: Theotokion. After the kathismas the sessional hymns of the Resurrection. Polyelei and Re sur rectional Evlogitaria. Hypakoe, hymns of ascents and Prokeimen of the tone. 5th Resur - rec tional Gospel, from St. Luke 24:12-35, per. 113. Having beheld the Resurrection of Christ, and the rest as usual. Canons: Resurrectional on 4, stavroanastasimon on 3, Theotokos on 3 and of the Ven erable Father on 4; irmoi of the Resurrectional canon. Katavasia — Christ is born. After the 3rd ode: kondak, ikos and sessional hymn of the Venerable Father. After the 6th ode: kondak and ikos of Resurrectional tone. At the 9th ode: More honourable. 5th Sunday Exa - pos tilarion Glory: Both now: Theotokion. At the praises: 8 stykhyry of the Oktoikh, Glory: 5th matinal do xasticon; Both now: You are most blessed. After the Great Doxology: the tropar Having risen from the tomb. Litanies and dismissal. 1st Hour. At the Hours: Resurrectional tropar: Glory: of the Venerable Father. Kondak of the Resurrectional tone. At the Liturgy: At the Entrance, the regular order for the tropars (cf. A7, B8 or C8 respectively in the “General Information Concerning Rubrics”, pp.15 of this Calendar). Prokeimen of the tone. Epistle to the Ephesians 3:4-11, per. 257. Gospel of St. Luke 14:16-24, per. 76. Com m - union hymns — Praise the Lord. Monday December 30, 2013/December 17, 2013 28th Week after Pentecost, Tone 2 5 Holy Prophet Daniel and the three Holy Youths: Ananias, Azarias and Misael (600 B.C.). St. Daniel the Confessor (in schema Stephen) of Spain and Egypt (X). Ord.: 2 Timothy 2:20-26; Mark 9:42-10:1 Prophet: Hebrews 11:33-12:2; Luke 11:47-12:1 Tuesday December 31, 2013/December 18, 2013 28th Week after Pentecost, Tone 3 Martyr Sebastian at Rome and his companions: Martyrs Nicostratus, and his wife Zoe, Cas to - r ius, Tranquillinus presbyter, and his sons Marcellinus, Mark deacons, Claudius over-seer of pri sons, and his son, Symphorian, and his brother Victorinus, Tiburtius, and Castulus. (287). St. Modestus I, Archbishop of Jerusalem (IV). St. Florus, bishop of Amisus (VII). St. Michael the Confessor at Constantinople (845). Ord.: 2 Timothy 3:16-4:4; Mark 10:2-12 December 2013 Church Calendar
 • Мч. Марина Римлянина (III). Блж. цариці Феофанії з Візантії (893). На Утрені: 5-e Євангеліє: Луки 24:12-35 Апостол: Колосян 3:4-11 (29 неділі) Євангеліє: Луки 14:16-24 (28 неділя) На Великій Вечірні: Блажен муж. На Господи, взиваю: стихири Октоїха 7, і преподоб- ного отця 3; Слава: I нині: догматик — Минулась тінь закону. Bхiд. Прокимен — Гос - подь во ца рився. На стиховні: стихири Октоїха. Після — Нині відпускаєш: Богородице Діво (тричі). На Утрені: Hа Бог Господь: тропар недільний (двічі), Слава: преподобного; I нині: Бого - родичний. По кафизмах сідальний недільний. Полієлей. Ангельський собор. Іпакої, сте- пенні та прокимен голосу. Євангеліє воскресне 5-е, від Луки 24:12-35, зач. 113-е. Вос - кре сіння Христове; і все решта, як звичайно. Канони: воскресний на 4, хрестовоскрес- ний на 3, Богородиці на 3 і преподобного на 4. Ірмоси канону воскресного: Катавасія — Хрис тос народжується. Після 3-ої пісні: кондак і сідальний преподобного. Після 6- ої пісні: кондак і ікос недільний. На 9-ій пісні — Чеснішу. Екcапостиларій недільний 5- ий, Сла ва: I нині: Богородичний 5-го екcапостиларія. На хвалітних: стихири Октоїха 8; Слава: 5-а євангельська стихира; I нині: Преблагословенна єси. Після Великого Cлаво - сло вія — тропар — Воскрес із гробу. Єктенії і відпуст. Час 1-ий. На Часах: Tропар: недільний: Слава: преподобного отця. Кондак недільний. На Літургії: По Bході порядок тропарів як подано під Вказівкою 8, параграфи A7, Б8 або В8, в розділі «Загальні Уставні Відомості» цього календаря. Прокимен голосу. Апо стол: до Єфесян 3:4-11, зач. 233. Євангеліє від Луки 14:16-24, зач. 76-е. Причасний: Хваліте Господа. Понеділок 30 грудня 2013/17 грудня 2013 Седмиця 28-ма після П'ятидесятниці, голос 2 5 Прор. Даниїла і трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла (600 до Р.Х.). Прп. Даниїла спов., у схимі Стефана в Іспанії та Єгипті (X). Ряд.: 2 Тимофія 2:20-26; Марка 9:42-10:1 Пророкові: Євреїв 11:33-12:2; Луки 11:47-12:1 Вівторок 31 грудня 2013/18 грудня 2013 Седмиця 28-ма після П'ятидесятниці, голос 2 Мчч. Севастіана та воїнів його: Никострата (скарбника), жінки його Зої, Касторія, Тран кві - лліна пресвітера і синів його Маркеліна та Марка, дияконів, Клавдія, начальника над в'яз- ницями, сина його Симфоріана, брата його Вікторина, Тивуртія і Кастула (близько 287). Свт. Модеста, архиєп. Єрусалимського (633-634). Прп. Флора, єп. Амійського (VII). Прп. Михаїла сповідника (близько 845). Ряд.: 2 Тимофія 3:16-4:4; Марка 10:2-12 369 Церковний календар Грудень 2013
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.