Common European Research Classification Scheme (CERCS ...

 • Published on
  08-Feb-2017

 • View
  216

 • Download
  2

Transcript

 • Common European Research Classification Scheme (CERCS)

  teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaator

  Humanitaarteadused Humanities H100 Dokumentatsioon, informatsioon, raamatukogundus, arhiivindus

  H100 Documentation, information, library science, arcivistics

  H105 Bibliograafia H105 Bibliography H110 Paleograafia, raamatuteadus, epigraafia, paproloogia

  H110 Paleography, bibliology, epigraphy, papyrology

  H120 Sstemaatiline filosoofia, eetika, esteetika, metafsika, epistemoloogia, ideolooogia

  H120 Systematic philosophy, ethics, aesthetics, metaphysics, epistemology, ideology

  H125 Filosoofiline antropoloogia H125 Philosophical anthropology H130 Filosoofia ajalugu H130 History of philosophy H135 Fenomenoloogia H135 Phenomenology H140 Filosoofiline loogika H140 Philosophical logic H150 Eriteaduste filosoofia H150 Philosophy of special sciences H155 Moraalipetus H155 Moral science H160 ldine, sstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia

  H160 General, systematic and practical Christian theology

  H165 Kanooniline igus H165 Canon law H170 Piibliteadus H170 Bible H180 Kristliku kiriku ajalugu H180 History of the Christian church H190 Mittekristlikud religioonid H190 Non-Christian religions H200 Ajalooteooria H200 Theory of history H210 Antiikajalugu H210 Ancient history H220 Keskaja ajalugu H220 Medieval history H230 Kaasaja ajalugu (kuni umbes aastani 1800)

  H230 Modern history (up to circa 1800)

  H240 Tnapeva ajalugu (umbes 1800 kuni 1914)

  H240 Contemporary history (circa 1800 to 1914)

  H250 Lhiajalugu (alates 1914) H250 Contemporary history (since 1914) H260 Teaduse ajalugu H260 History of science H270 hiskonna ja majanduse ajalugu H270 Social and economic history H271 Poliitika ajalugu H271 Political history H280 Kohalik ja piirkondlik ajalugu, ajalooline geograafia alates keskajast

  H280 Local and regional history, historical geography since the Middle Ages

  H290 Koloniaalajalugu H290 Colonial history H300 iguse ajalugu H300 History of law H310 Kunstiajalugu H310 Art history H311 Maalikunst H311 Painting H312 Skulptuur ja arhitektuur H312 Sculpture and architecture H313 Kunstikriitika H313 Art criticism H314 Kunstiteoste silitamine ja restaureerimine

  H314 Preservation and restoration of art works

  H315 Esteetika H315 Aesthetics H320 Musikoloogia H320 Musicology H330 Draamakunst H330 Dramatic art H340 Arheoloogia H340 Archaeology

 • H341 Eelajalugu H341 Prehistory H345 Egptoloogia H345 Egyptology H346 Numismaatika ja sigillograafia H346 Numismatics and sigillography H347 Genealoogia ja heraldika H347 Genealogy and heraldry H350 Keeleteadus H350 Linguistics H351 Foneetika, fonoloogia H351 Phonetics, phonology H352 Grammatika, semantika, semiootika, sntaks

  H352 Grammar, semantics, semiotics, syntax

  H353 Leksikoloogia H353 Lexicology H355 Keele ajalugu H355 History of language H360 Rakenduslingvistika, vrkeelte petamine, sotsiolingvistika

  H360 Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics

  H361 Neurolingvistika H361 Neurolinguistics H365 Tlkimine H365 Translation H370 Onomastika H370 Onomastics H380 Vrdlev keeleteadus H380 Comerative linguistics H390 ldine ja vrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria

  H390 General and comperative literature, literary criticism, literary theory

  H400 Folkloristika H400 Folklore H401 Dialektoloogia H401 Dialectology H410 Vike-Aasia, indo-iraani ja indo-euroopa keeled ja kirjandus

  H410 Indo-European languages and literatures of Asia Minor , Indo-Iranian

  H420 Kreeka keel H420 Greek language H430 Kreeka kirjandus H430 Greek literature H440 Ladina keel H440 Latin language H450 Ladina kirjandus H450 Latin literature H460 Prantsuse keel H460 French language H470 Prantsuse kirjandus H470 French literature H480 Itaalia keel ja kirjandus H480 Italian language and literature H490 Hispaania ja portugali keel ja kirjandus

  H490 Spanish and Portuguese language and literature

  H500 teised romaani keeled ja kirjandus H500 Other Romance languages and literatures

  H510 Keldi keeled ja kirjandus H510 Celtic languages and literatures H520 Germaani filoloogia H520 Germanic philology H530 Saksa keel ja kirjandus H530 German language and literature H540 Hollandi keel H540 Dutch language H550 Hollandi kirjandus H550 Dutch literature H560 Friisi keel ja kirjandus H560 Frisian language and literature H570 Inglise keel ja kirjandus H570 English language and literature H580 Skandinaavia keeled ja kirjandus H580 Scandinavian languages and

  literatures H590 Balti ja slaavi keeled ja kirjandus H590 Baltic and Slavonic languages and

  literatures H595 Vene keel ja kirjandus H595 Russian language and literature H600 Vike-Aasia keeled ja kirjandus, Kaukaasia keeled ja kirjandus, baski ja sumeri keel ja kirjandus

  H600 Languages and literatures of Asia Minor , Caucasian languages and literatures, Basque, Sumerian

  H610 semiidi-hamiidi keeled ja kirjandus H610 Hamito-Semitic languages and literatures

 • H620 uraali-altai keeled ja kirjandus H620 Uralian and Altaic languages and literatures

  H630 Paleo-Siberi keeled ja kirjandus, Korea ja Jaapani keel ja kirjandus

  H630 Paleo-Siberian languages and literatures, Korean, Japanese

  H640 Luna ja Kagu-Aasia ning Hiina keeled ja kirjandus

  H640 Languages and literatures of South and South-East Asia , Chinese

  H650 Austraalia ja Melaneesia ning paapua keeled ja kirjandus

  H650 Austronesian and Papuan languages and literatures

  H660 Aafrika keeled ja kirjandus H660 African languages and literatures H670 Ameerika keeled ja kirjandus, kreoolikeeled

  H670 American languages and literatures: Creole languages

  Sotsiaalteadused Social Sciences S100 Sotsiaalteaduste ajalugu ja filosoofia S100 History and Philosophy of the social

  sciences S110 igusteadus S110 Juridical sciences S111 Haldusigus S111 Administrative law S112 Inimigused S112 Human rights S114 Vrdlev igusteadus S114 Comperative law S115 igusfilosoofia ja igusteooria S115 Philosophy and theory of law S120 Keskkonnaigus S120 Environmental law S121 Noorsooigus S121 Juvenile law S122 Meediaigus S122 Media law S123 Informaatikaigus S123 Informatics law S124 Patendid, autoriigus, kaubamrgid S124 Patents, copyrights, trademarks S130 Tsiviiligus: era-, perekonna-, abielu-, primis-, prandus-, omandi-, pandi-, vlaigus

  S130 Civil law: persons, family, marriage contract, successions, gifts, property, obligations, guarantees

  S136 Transpordiigus S136 Transportation law S137 Kindlustusigus S137 Insurance law S140 Avalik igus S140 Public law S141 Rahandusigus S141 Fiscal law S142 Kohtuigus S142 Judicial law S143 Sotsiaaligus S143 Social law S144 Tstus- ja kaubandusigus S144 Industrial and commercial law S145 Notariigus S145 Notarial law S146 Tigus S146 Labour law S148 Konstitutsiooniigus S148 Constitutional law S149 Kriminaaligus ja -protsess S149 Criminal law, criminal proceedings S150 Rahvusvaheline era- ja avalik igus S150 International private and public law S151 Mere-, husidu- ja kosmoseigus S151 Aerial, maritime and space law S155 Euroopa igus S155 European law S160 Kriminoloogia S160 Criminology S170 Poliitikateadused, administreerimine S170 Political and administrative sciences S175 Polemololoogia S175 Polemology S180 Majandus, konomeetrika, majandusteooria, majanduslikud ssteemid, majanduspoliitika

  S180 Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy

  S181 Rahandus S181 Financial science S182 Finantsid ja kindlustus S182 Actuarial science S183 Majandustsklid S183 Cyclical economics

 • S184 Majanduslik planeerimine S184 Economic planning S185 Kaubandus- ja tstuskonoomika S185 Commercial and industrial

  economics S186 Rahvusvaheline kaubandus S186 International commerce S187 Pllumajanduskonoomika S187 Agricultural economics S188 Arengukonoomika S188 Economics of development S189 Organisatsiooniteadus S189 Organizational science S190 Ettevtete juhtimine S190 Management of enterprises S191 Turu-uuringud S191 Market study S192 Raamatupidamine S192 Accounting S195 Arengualane koost S195 Development cooperation S196 Sotsiaalkonoomika S196 Social economics S210 Sotsioloogia S210 Sociology S211 Teaduse sotsioloogia S211 Sociology of science S212 Tju- ja ettevtlussotsioloogia S212 Sociology of labour, sociology of

  enterprise S213 Sotsiaalstruktuuride uuringud S213 Social structures S214 Sotsiaalsed muutused, sotsiaalt teooria

  S214 Social changes, theory of social work

  S215 Sotsiaalsed probleemid ja heaolu, sotsiaalkindlustus

  S215 Social problems and welfare, national insurance

  S216 Puuetega inimeste eest hoolitsemine S216 Care and help of handicapped S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia S220 Cultural anthropology, ethnology S230 Sotsiaalne geograafia S230 Social geography S240 Linna ja maa planeerimine S240 Town and country planning S250 Demograafia S250 Demography S260 Pshholoogia S260 Psychology S261 Eri- ja individuaalpshholoogia S261 Differential and individual

  psychology S262 Arengupshholoogia S262 Development psychology S263 Sotsiaalpshholoogia S263 Social psychology S264 Eksperimantaal- ja rakenduspshholoogia

  S264 Applied and experimental psychology

  S265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused

  S265 Press and communication sciences

  S266 Tstuspshholoogia S266 Industrial psychology S270 Pedagoogika ja didaktika S270 Pedagogy and didactics S271 Erivajadustega inimeste petamine, eripedagoogika

  S271 Special didactics

  S272 petajakoolitus S272 Teacher education S273 Kehaline kasvatus ja motoorika, sport

  S273 Physical training, motorial learning, sport

  S274 Teaduse uurimismetodoloogia S274 Research methodology in science S280 Tiskasvanuharidus, elukestev pe S280 Adult education, permanent

  education S281 Arvuti piprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika

  S281 Computer-assisted education

  S282 Vrdlev ja ajalooline pedagoogika S282 Comperative and historical pedagogy

  S283 Pshhopedagoogika S283 Psychopedagogy

 • S284 Eksperimentaalpedagoogika S284 Experimental pedagogy S285 Sotsiaalpedagoogika S285 Social pedagogy S286 Ortopedagoogika S286 Orthopedagogy S290 Sotsiaalmeditsiin S290 Social medicine Reaalteadused Physical Sciences P110 Matemaatiline loogika, hulgateooria, kombinatoorika

  P110 Mathematical logic, set theory, combinatories

  P120 Arvuteooria, vljateooria, algebraline geomeetria, algebra, rhmateooria

  P120 Number theory, field theory, algebraic geometry, algebra, group theory

  P130 Funktsioonid, differentsiaalvrrandid P130 Functions, differential equations P140 Read, Fourier anals, funktsionaalanals

  P140 Series, Fourier analysis, functional analysis

  P150 Geomeetria, algebraline topoloogia P150 Geometry, algebraic topology P160 Statistika, operatsioonianals, programmeerimine, finants- ja kindlustusmatemaatika

  P160 Statistics, operations research, programming, actuarial mathematics

  P170 Arvutiteadus, arvanals, ssteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria)

  P170 Computer science, numerical analysis, systems, control

  P175 Informaatika, ssteemiteooria P175 Informatics, systems theory P176 Tehisintellekt P176 Artificial intelligence P180 Metroloogia, instrumentatsioon P180 Metrology, physical instrumentation P190 Matemaatiline ja ldine teoreetiline fsika, klassikaline mehaanika, kvantmehaanika, relatiivsus, gravitatsioon, statistiline fsika, termodnaamika

  P190 Mathematical and general theoretical physics, classical mechanics, quantum mechanics, relativity, gravitation, statistical physics, thermodynamics

  P200 Elektromagnetism, optika, akustika P200 Electromagnetism, optics, acoustics P210 Elementaarosakeste fsika, kvantvljade teooria

  P210 Elementary particle physics, quantum field theory

  P211 Krgenergeetiliste vastasmjude uuringud, kosmiline kiirgus

  P211 High energy interactions, cosmic rays

  P220 Tuumafsika P220 Nuclear physics P230 Aatomi- ja molekulaarfsika P230 Atomic and molecular physics P240 Gaasid, vedelike dnaamika, plasma P240 Gases, fluid dynamics, plasmas P250 Tahke aine: struktuur, termilised ja mehaanilised omadused, kristallograafia, phase equilibria

  P250 Condensed matter: structure, thermal and mechanical properties, crystallography, phase equilibria

  P260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, lijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia

  P260 Condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic and optical properties, supraconductors, magnetic resonance, relaxation, spectroscopy

  P265 Pooljuhtide fsika P265 Semiconductory physics P300 Analtiline keemia P300 Analytical chemistry P305 Keskkonnakeemia P305 Environmental chemistry P310 Proteiinid, ensmid P310 Proteins, enzymology P320 Nukleiinhappesntees, proteiinisntees

  P320 Nucleic acids, protein synthesis

  P330 Bioenergeetika P330 Bioenergetics P340 Lipiidid, steroidid, membraanid P340 Lipids, steroids, membranes

 • P351 Struktuurkeemia P351 Structure chemistry P352 Pinnase- ja piirpindade keemia P352 Surface and boundary layery

  chemistry P360 Anorgaaniline keemia P360 Anorganic chemistry P370 Makromolekulaarkeemia P370 Macromolecular chemistry P380 Tuumaprotsesside keemia P380 Nuclear chemistry P390 Orgaaniline keemia P390 Organic chemistry P395 Organometalliline keemia P395 Organometallic chemistry P400 Fsiline keemia P400 Physical chemistry P401 Elektrokeemia P401 Electrochemistry P402 Fotokeemia P402 Photochemistry P410 Teoreetiline ja kvantkeemia P410 Theoretical chemistry, quantum

  chemistry P420 Petroloogia, mineroloogia, geokeemia

  P420 Petrology, mineralogy, geochemistry

  P430 Maavarad, majandusgeoloogia P430 Mineral deposits, economic geology P440 Tektoonika P440 Tectonics P450 Stratigraafia P450 Stratigraphy P460 Sedimentoloogia P460 Sedimentology P470 Hdrogeoloogia, geoplaneering ja ehitusgeoloogia

  P470 Hydrogeology, geographical and geological engineering

  P500 Geofsika, fsikaline okeanograafia, meteoroloogia

  P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology

  P510 Fsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia

  P510 Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology

  P515 Geodeesia P515 Geodesy P520 Astronoomia, kosmoseuuringud, kosmosekeemia

  P520 Astronomy, space research, cosmic chemistry

  Biomeditsiin Biomedical Sciences B100 Biomeditsiini ajalugu ja filosoofia, teoreetiline bioloogia, evolutsiooni ldised ksimused

  B100 History and philosophy of biomedical sciences, theoretical biology, general aspects of evolution

  B110 Bioinformaatika, meditsiiniinformaatika, biomatemaatika, biomeetrika

  B110 Bioinformatics, medical informatics, biomathematics, biometrics

  B115 Biomehaanika, kberneetika B115 Biomechanics, cybernetics B120 Molekulaarne biofsika B120 Molecular biophysics B130 Fsioloogiline biofsika B130 Physiological biophysics B140 Kliiniline fsika, radioloogia, tomograafia, meditsiinitehnika

  B140 Clinical physics, radiology, tomography, medical instrumentation

  B145 Nukleaarmeditsiin, radiobioloogia B145 Nuclear medicine, radiobiology B190 Kliiniline keemia B190 Clinical chemistry B191 Taimebiokeemia B191 Plant biochemistry B200 Tstoloogia, onkoloogia, kantseroloogia

  B200 Cytology, oncology, cancerology

  B210 Histoloogia, tstokeemia, histokeemia, koekultuurid

  B210 Histology, cytochemistry, histochemistry, tissue culture

  B220 Geneetika, tstogeneetika B220 Genetics, cytogenetics B225 Taimegeneetika B225 Plant genetics

 • B230 Mikrobioloogia, bakterioloogia, viroloogia, mkoloogia

  B230 Microbiology, bacteriology, virology, mycology

  B235 Protozooloogia B235 Protozoology B240 (Inimeste ja loomade) parasitoloogia

  B240 Parasitology (human and animal)

  B250 Entomoloogia, taimede parasitoloogia

  B250 Entomology, plant parasitology

  B260 Hdrobioloogia, mere-bioloogia, veekoloogia, limnoloogia

  B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology

  B270 Taimekoloogia B270 Plant ecology B280 Loomakoloogia B280 Animal ecology B290 Sstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, ftogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede fsioloogia

  B290 Systematic botany, taxonomy, morphology, phytogeography, chemotaxonomy, Physiology of nonvascular plants

  B300 Paleobotaanika, flogenees, palnoloogia

  B300 Palaeobotany, phylogeny, palynology

  B310 Soontaimede fsioloogia B310 Physiology of vascular plants B320 Sstemaatiline botaanika, zooloogia, zoogeograafia

  B320 Systematic zoology, zoogeography

  B330 Paleozooloogia, flogenees B330 Palaeozoology, phylogeny B340 Loomade anatoomia ja morfoloogia B340 Animal anatomy, animal morphology B350 Arengubioloogia, loomade kasv, ontogenees, embroloogia

  B350 Development biology, growth (animal), ontogeny, embryology

  B360 Loomafsioloogia B360 Animal physiology B361 Selgrootute fsioloogia B361 Physiology of invertebrates B370 Selgrootute endokrinoloogia B370 Endocrinology of invertebrates B380 Loomaetoloogia ja -pshholoogia B380 Animal ethology and psychology B381 Inimetoloogia B381 Human ethology B390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused

  B390 Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology

  B400 Zootehnika, loomakasvatus, aretustegevus

  B400 Zootechny, animal husbandry, breeding

  B401 Avikultuuride kasvatamine B401 Aviculture B402 Akvakultuuride kasvatamine, kalakasvatus

  B402 Aquaculture, pisciculture

  B410 Mullateadus, pllumajanduslik hdroloogia

  B410 Soil science, agricultural hydrology

  B420 Pllumajandusloomade stmistehnoloogia ja ainevahetusuuringud

  B420 Nutrition

  B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia

  B430 Sylviculture, forestry, forestry technology

  B431 Troopikapllumajandus B431 Tropical agriculture B432 Ilutaimed B432 Ornamental plants B433 Lmmastikuomandamine B433 Fixation of nitrogen B434 Agrokeemia B434 Agrochemistry B435 Pllumajanduse ajalugu B435 History of agriculture B440 Inimanatoomia ja -morfoloogia B440 Human anatomy and morphology B450 Arengubioloogia, teratoloogia, B450 Development biology, teratology,

 • ontogenees, (inim)embroloogia ontogeny, embryology (human) B460 Fsiline antropoloogia B460 Physical antropology B470 Fsioloogia B470 Physiology B480 Endokrinoloogia, sekretsioonissteemid, diabetoloogia

  B480 Endocrinology, secreting systems, diabetology

  B490 Hematoloogia B490 Haematology, extracellular fluids B500 Immunoloogia, seroloogia, transplantoloogia

  B500 Immunology, serology, transplantation

  B510 Nakkushaigused B510 Infections B520 ldpatoloogia, patoloogiline anatoomia

  B520 General pathology, pathological anatomy

  B530 Sdame-veresoonkonna haigused B530 Cardiovascular system B540 Hingamisssteemi haigused B540 Respiratory system B550 Gastro-enteroloogia B550 Gastro-enterology B560 Uroloogia, nefroloogia B560 Urology, nephrology B570 Snnitusabi, gnekoloogia, androloogia, paljunemine, seksuaalsus

  B570 Obstetrics, gynaecology, andrology, reproduction, sexuality

  B580 Skeleti ja lihasssteemi haigused, reumatoloogilised haigused

  B580 Skeleton, muscle system, rheumatology locomotion

  B590 Anestesioloogia, intensiivravi B590 Anaesthesiology, intensive care B600 Kirurgia, ortopeedia, traumatoloogia B600 Surgery, orthopaedics, traumatology B610 Otolarngoloogia, audioloogia, kne ja kuulmishired

  B610 Otorhinolaryngology, audiology, auditive system and speech

  B620 Oftalmoloogia B620 Ophtalmology B630 Dermatoloogia, veneroloogia B630 Dermatology, venereology B640 Neuroloogia, neuropshholoogia, neurofsioloogia

  B640 Neurology, neuropsychology, neurophysiology

  B650 Pshhiaatria, kliiniline pshholoogia, pshhosomaatika

  B650 Psychiatry, clinical psychology, psychosomatics

  B660 Pediaatria B660 Pediatrics B670 Gerontoloogia B670 Gerontology B680 Rahvatervishoid, epidemioloogia B680 Public health, epidemiology B685 Tervishoiukorraldus B685 Hospital science and management B690 Ttervishoid B690 Occupational health, industrial

  medicine B700 Keskkonnatervis B700 Environmental health B710 Taastusravi ja fsioteraapia B710 Physical medicine, kinesitherapy,

  revalidation, rehabilitation B720 Peremeditsiin B720 General practice, medical training B725 Diagnostika B725 Diagnostics B726 Kliiniline bioloogia B726 Clinical biology B730 Ortodontia, stomatoloogia B730 Odontology, stomatology B740 Farmakoloogia, farmakognoosia, farmaatsia, toksikoloogia

  B740 Pharmacological sciences, pharmacognosy, pharmacy, toxicology

  B750 Veterinaarmeditsiin, kirurgia, fsioloogia, patoloogia, kliinilised uuringud

  B750 Veterinary medicine, surgery, physiology, pathology, clinical studies

  B760 Pshhonoomika B760 Psychonomics B770 Meditsiiniigus B770 Legal medicine B780 Troopikahaigused B780 Tropical medicine B790 Kliiniline geneetika B790 Clinical genetics

 • Tehnikateadused Technological Sciences T100 Tehnika ajalugu ja filosoofia T100 History and philosophy of

  technology T110 Instrumentatsioonitehnoloogia T110 Instrumentation technology T111 Pilditehnika T111 Imaging, image processing T115 Meditsiinitehnika T115 Medical technology T120 Ssteemitehnoloogia, arvutitehnoloogia

  T120 Systems engineering, computer technology

  T121 Signaalittlus T121 Signal processing T125 Automatiseerimine, robootika, control engineering

  T125 Automation, robotics, control engineering

  T130 Tootmistehnoloogia T130 Production technology T140 Energeetika T140 Energy research T150 Materjalitehnoloogia T150 Material technology T151 Optilised materjalid T151 Optical materials T152 Komposiitmaterjalid T152 Composite materials T153 Keraamilised materjalid ja -pulbrid T153 Ceramic materials and powders T155 Pinded ja pinnatehnoloogia T155 Coatings and surface treatment T160 Tuumatehnoloogia T160 Nuclear engineering and technology T165 Lasertehnoloogia T165 Laser technology T170 Elektroonika T170 Electronics T171 Mikroelektroonika T171 Microelectronics T180 Telekommunikatsioonitehnoloogia T180 Telecommunication engineering T181 Kaugseire T181 Remote sensing T190 Elektrotehnika T190 Electrical engineering T191 Krgsagedustehnoloogia, mikrolained

  T191 High frequency technology, microwaves

  T200 Soojustehnika, rakenduslik termodnaamika

  T200 Thermal engineering, applied thermodynamics

  T210 Masinaehitus, hdraulika, vaakumtehnoloogia, vibratsioonakustiline tehnoloogia

  T210 Mechanical engineering, hydraulics, vacuum technology, vibration acoustic engineering

  T220 Tsiviilehitus, Hdrotehnoloogia, avameretehnoloogia, pinnasemehaanika

  T220 Civil engineering, hydraulic engineering, offshore technology, soil mechanics

  T230 Hooneehitus T230 Building construction T240 Arhitektuur, sisekujundus T240 Architecture, interior design T250 Maastikukujundus T250 Landscape design T260 Territoriaalne planeerimine T260 Physical planning T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll

  T270 Environmental technology, pollution control

  T280 Maanteetransporditehnoloogia T280 transport technology T290 Raudteetransporditehnoloogia T290 Railway transport technology T300 Veetransporditehnoloogia T300 Water transport technology T310 hutransporditehnoloogia T310 Air transport technology T320 Kosmosetehnoloogia T320 Space technology T330 Sjandus ja militaartehnoloogia T330 Military science and technology T340 Kaevandamine/mendus T340 Mining T350 Keemiatehnoloogia ja -masinaehitus T350 Chemical technology and

  engineering

 • T360 Biokeemiatehnoloogia T360 Biochemical technology T370 Ssinikukeemia, naftakeemia, ktuste ja lhkeainete tehnoloogia

  T370 Carbochemistry, petrochemistry, fuels and explosives technology

  T380 Looduslike kttelide, rasvade ja vahade tootmistehnoloogia

  T380 Natural oils, fats and waxes technology

  T390 Polmeeride tehnoloogia, biopolmeerid

  T390 Polymer technology, biopolymers

  T400 Puhaste kemikaalide tootmistehnoloogia, vrvid

  T400 Fine chemicals technology, colours

  T410 Farmaatsiatooted ja nende tehnoloogiad

  T410 Pharmaceuticals and related technologies

  T411 Radiofarmaatsiatehnoloogia T411 Radiopharmaceutical technology T420 Pllumajandustehnika, pllumajandusmasinad, pllumajanduslike hoonete ehitus

  T420 Agricultural engineering, agricultural machines, farmhouse construction

  T430 Toiduainete ja jookide tehnoloogia T430 Food and drink technology T440 Mittemetalliliste mineraalide tehnoloogia

  T440 Non-metallic mineral technology

  T450 Metallitehnoloogia, metallurgia, metallitooted

  T450 Metal technology, metallurgy, metal products

  T455 Mootorid ja ajamid T455 Motors and propulsion systems T460 Puidu-, tselluloosi- ja paberitehnoloogia

  T460 Wood, pulp and paper technology

  T470 Tekstiilitehnoloogia T470 Textiles technology T480 Muude toodete tehnoloogia T480 Technology of other products T490 Biotehnoloogia T490 Biotechnology T500 Tohutustehnoloogia T500 Safety technology T510 Kronoloogia, vanusemramise tehnoloogia

  T510 Chronology, dating techniques