Ηε σ εαδ Τοο Χ µαϕ7 Πιανο Φ µιν7 Β b7 ϑερρψ Βεργονζι 4 œ & 4 œ #œ œ nœ œ œ œ #œ #œ œ #œ œ. Χ µαϕ7 j bœ w Β µιν7 Œ b˙ Ε bœ œ b b7 5 & b œ œ #œ #œ œ bœ nœ œ œ bœ. j œ #œ œ #œ #œ œ Nœ bœ ˙ Α µιν7 Œ bœ #œ œ 7 œ œœ Α µαϕ7 9 œ œ Nœ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ bœ œ & J œ bœ bœ œ œ ˙ µιν7 Γ7 Χ µαϕ7 b µαϕ7 (#11) 13 & œ Œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ. j œ œ œ w Τρανσχριβεδ Βψ Χορεψ Κενδριχκ Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ: ΧΚενδριχκΜυσιχ. ορδπρεσσ.Χοµ
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

He's Dead Too - Jerry Bergonzi

by corey-kendrick

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

5,793

views

Comments

Description

Lead sheet for Jerry Bergonzi's tune "He's Dead Too" off the album Unriel by Alex Riel. The tune is an original melody over the Tadd Dameron tune "Lady Bird".
Download He's Dead Too - Jerry Bergonzi

Transcript

Ηε σ εαδ Τοο Χ µαϕ7 Πιανο Φ µιν7 Β b7 ϑερρψ Βεργονζι 4 œ & 4 œ #œ œ nœ œ œ œ #œ #œ œ #œ œ. Χ µαϕ7 j bœ w Β µιν7 Œ b˙ Ε bœ œ b b7 5 & b œ œ #œ #œ œ bœ nœ œ œ bœ. j œ #œ œ #œ #œ œ Nœ bœ ˙ Α µιν7 Œ bœ #œ œ 7 œ œœ Α µαϕ7 9 œ œ Nœ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ bœ œ & J œ bœ bœ œ œ ˙ µιν7 Γ7 Χ µαϕ7 b µαϕ7 (#11) 13 & œ Œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ. j œ œ œ w Τρανσχριβεδ Βψ Χορεψ Κενδριχκ Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ: ΧΚενδριχκΜυσιχ. ορδπρεσσ.Χοµ
Fly UP