• ช่ือวจิยั การพฒันาเวบ็ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับครูผูส้อน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ช่ือผูว้จิยั จ ารัส สอนกลา้ ปีท่ีวจิยั 2556 บทคดัยอ่ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างเวบ็ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับครูผูส้อน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ให้มีคุณภาพ 2) เพื่อพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครูผูส้อน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ด้วยการฝึกอบรมผ่านเว็บ โดยใช้ กระบวนการวิจยั และพฒันา 5 ขั้นตอน คือ ตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ด าเนินการ 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัสมรรถนะและความตอ้งการพฒันาสมรรถนะ ดา้น ICT ของครูผูส้อน และขั้นท่ี 2 สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยครูผูส้อน ตอนท่ี 2 การสร้าง เน้ือหาฝึกอบรมและเคร่ืองมือวดัและประเมินผล ด าเนินการ 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 สร้างเน้ือหาฝึกอบรม และเคร่ืองมือวดัและประเมินผล ประกอบดว้ย เน้ือหา 4 หน่วย และเคร่ืองมือวดัสมรรถนะ 3 ดา้น ดา้นความรู้เป็นแบบทดสอบ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 ดา้นทกัษะเป็นใบงาน มีความเป็น ปรนยัมากท่ีสุด และดา้นเจตคติเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 ขั้นท่ี 2 ประเมินเน้ือหาฝึกอบรมและเคร่ืองมือวดัและประเมินผล ในดา้นความเหมาะสม ตอนท่ี 3 การ สร้างเวบ็ฝึกอบรม ด าเนินการ 3 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 สร้างเวบ็ฝึกอบรม ช่ือ www.jamratsornkla.com โดยบรรจุเน้ือหา 4 เร่ือง และเคร่ืองมือวดัสมรรถนะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ เป็นแบบทดสอบ มี ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 ดา้นทกัษะเป็นใบงาน มีความเป็นปรนยัมากท่ีสุด และดา้นเจตคติเป็น แบบสอบถามความคิดเห็น มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 ขั้นท่ี 2 ประเมินเวบ็ฝึกอบรมในดา้นความ เหมาะสม ขั้นท่ี 3 ทดลองใชเ้วบ็ฝึกอบรม ตอนท่ี 4 การพฒันาสมรรถนะดา้น ICT ด าเนินการ 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 เตรียมการก่อนพฒันา โดยประชุมช้ีแจงการใชเ้วบ็ฝึกอบรมใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ขั้นท่ี 2 ด าเนินการพฒันาสมรรถนะดา้น ICT ผา่นเวบ็ฝึกอบรม และตอนท่ี 5 ปรับปรุงเวบ็ฝึกอบรมและขยาย ผลการพฒันา ด าเนินการ 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ปรับปรุงเวบ็ฝึกอบรมให้สมบูรณ์ เป็นการน าผลจากการ นิเทศ ติดตาม มาปรับปรุงเวบ็ฝึกอบรมใหส้มบูรณ์ และขั้นท่ี 2 ขยายผลการพฒันา วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ สมมติฐาน
  • ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ไดเ้วบ็ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับ ครูผูส้อน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ช่ือ www.jamratsornkla.com ประกอบด้วย การเขา้ใช้งานเว็บฝึกอบรม เน้ือหาฝึกอบรม การประเมินผลก่อน-หลงัฝึกอบรม และ ระบบการช่วยเหลือผูฝึ้กอบรม มีคุณภาพดา้นโครงสร้างเวบ็ฝึกอบรม ดา้นการออกแบบเวบ็ฝึกอบรม และดา้นการจดัการของระบบเวบ็ฝึกอบรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2. ผลการพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติ ของครูผูส้อน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ดว้ยการฝึกอบรมผา่นเวบ็ เก่ียวกบัการ ประมวลผลคะแนนนกัเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Excel การติดต่อส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างเครือข่ายในการจดัการเรียนรู้ การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อผลิตส่ือการเรียนการสอน และการจดัเก็บและแบ่งปันขอ้มูลส่ือการเรียนการสอนผา่นอินเทอร์เน็ต พบวา่ สมรรถนะทั้ง 3 ดา้น มีคะแนนหลงัการพฒันาสมรรถนะสูงกวา่คะแนนก่อนการพฒันาสมรรถนะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Abstract wbt jamrat_surin1

by jamrat-sornkla

on

Report

Category:

Education

Download: 0

Comment: 0

215

views

Comments

Description

Download Abstract wbt jamrat_surin1

Transcript

  • ช่ือวจิยั การพฒันาเวบ็ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับครูผูส้อน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ช่ือผูว้จิยั จ ารัส สอนกลา้ ปีท่ีวจิยั 2556 บทคดัยอ่ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างเวบ็ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับครูผูส้อน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ให้มีคุณภาพ 2) เพื่อพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครูผูส้อน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ด้วยการฝึกอบรมผ่านเว็บ โดยใช้ กระบวนการวิจยั และพฒันา 5 ขั้นตอน คือ ตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ด าเนินการ 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัสมรรถนะและความตอ้งการพฒันาสมรรถนะ ดา้น ICT ของครูผูส้อน และขั้นท่ี 2 สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยครูผูส้อน ตอนท่ี 2 การสร้าง เน้ือหาฝึกอบรมและเคร่ืองมือวดัและประเมินผล ด าเนินการ 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 สร้างเน้ือหาฝึกอบรม และเคร่ืองมือวดัและประเมินผล ประกอบดว้ย เน้ือหา 4 หน่วย และเคร่ืองมือวดัสมรรถนะ 3 ดา้น ดา้นความรู้เป็นแบบทดสอบ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 ดา้นทกัษะเป็นใบงาน มีความเป็น ปรนยัมากท่ีสุด และดา้นเจตคติเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 ขั้นท่ี 2 ประเมินเน้ือหาฝึกอบรมและเคร่ืองมือวดัและประเมินผล ในดา้นความเหมาะสม ตอนท่ี 3 การ สร้างเวบ็ฝึกอบรม ด าเนินการ 3 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 สร้างเวบ็ฝึกอบรม ช่ือ www.jamratsornkla.com โดยบรรจุเน้ือหา 4 เร่ือง และเคร่ืองมือวดัสมรรถนะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ เป็นแบบทดสอบ มี ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 ดา้นทกัษะเป็นใบงาน มีความเป็นปรนยัมากท่ีสุด และดา้นเจตคติเป็น แบบสอบถามความคิดเห็น มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 ขั้นท่ี 2 ประเมินเวบ็ฝึกอบรมในดา้นความ เหมาะสม ขั้นท่ี 3 ทดลองใชเ้วบ็ฝึกอบรม ตอนท่ี 4 การพฒันาสมรรถนะดา้น ICT ด าเนินการ 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 เตรียมการก่อนพฒันา โดยประชุมช้ีแจงการใชเ้วบ็ฝึกอบรมใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ขั้นท่ี 2 ด าเนินการพฒันาสมรรถนะดา้น ICT ผา่นเวบ็ฝึกอบรม และตอนท่ี 5 ปรับปรุงเวบ็ฝึกอบรมและขยาย ผลการพฒันา ด าเนินการ 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ปรับปรุงเวบ็ฝึกอบรมให้สมบูรณ์ เป็นการน าผลจากการ นิเทศ ติดตาม มาปรับปรุงเวบ็ฝึกอบรมใหส้มบูรณ์ และขั้นท่ี 2 ขยายผลการพฒันา วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ สมมติฐาน
  • ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ไดเ้วบ็ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับ ครูผูส้อน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ช่ือ www.jamratsornkla.com ประกอบด้วย การเขา้ใช้งานเว็บฝึกอบรม เน้ือหาฝึกอบรม การประเมินผลก่อน-หลงัฝึกอบรม และ ระบบการช่วยเหลือผูฝึ้กอบรม มีคุณภาพดา้นโครงสร้างเวบ็ฝึกอบรม ดา้นการออกแบบเวบ็ฝึกอบรม และดา้นการจดัการของระบบเวบ็ฝึกอบรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2. ผลการพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติ ของครูผูส้อน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ดว้ยการฝึกอบรมผา่นเวบ็ เก่ียวกบัการ ประมวลผลคะแนนนกัเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Excel การติดต่อส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างเครือข่ายในการจดัการเรียนรู้ การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อผลิตส่ือการเรียนการสอน และการจดัเก็บและแบ่งปันขอ้มูลส่ือการเรียนการสอนผา่นอินเทอร์เน็ต พบวา่ สมรรถนะทั้ง 3 ดา้น มีคะแนนหลงัการพฒันาสมรรถนะสูงกวา่คะแนนก่อนการพฒันาสมรรถนะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01
Fly UP