• 1. English Attack! Thailand สำหรับกำรศึกษำ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
 • 2. คุณสามารถใช้ English Attack! บทเรียนจากวิดีโอ พจานุกรมภาพ แบบฝึกหัดเกมส์ คุณสามารถในห้องเรียน หรือเรียนข้างนอกชั้นก็ได้
 • 3. ขอบเขตกว้างขวางมีความยากง่ายของแต่ ละบท English Attack! เป็นการใช้ ภาษาอังกฤษที่ดีเลิศสาหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา แบบฝึกหัดมากมายที่เหมาะสมกับผู้เรียนรู้ ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับ การศึกษาของคุณ แบบการเรียนของแต่ละบทที่ท้นสมัยในคลิปได้ จากภาพยนตร์ ข่าว ดนตรีและอีกหลายแหล่ง ช่วยเป็นแรงกระตุ้น แรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากจะเรียน
 • 4. English Attack! สาหรับการศึกษาประกอบด้วย ครู แผนการของโรงเรียนและ แผนราคาพิเศษสาหรับใช้เพื่อ การศึกษา English Attack! ปัจจุบันใช้กันแพร่หลายใน โรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันสอนภาษาอังกฤษมี ใช้กันทั่วโลก
 • 5. การใช้ English Attack! แหล่งข้อมูลสาหรับผู้เรียนรู้ แนะนาการเรียนการสอน
 • 6. ถามผู้เรียนในการเตรียมตัวสาหรับบทเรียนที่คุณเลือก ผู้เรียนสามารถเตรียมบทเรียนของคุณ Video Booster แบบฝึกหัดวิดีโอเกี่ยวข้องกับเรื่องหรือวิชาที่คุณค้นหา คุณ สามารถทบทวน Photo Vocab (พจนานุกรมภาพ) ประกอบด้วยคาศัพท์ที่จาเป็นต่อบทเรียน คุณจะพบผู้เรียนเก่งกล้าและมีบทเรียน คาศัพท์ที่คุณได้ เรียนรู้อย่างถูกต้อง English Attack! กับบทเรียนที่น่า เรียนรู้
 • 7. เรียนรู้ English Attack! ในห้องเรียน การใช้สื่อและแหล่งข้อมูลการสอนที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียน ตั้งใจเรียนและชวนน่าศึกษา ถ้าห้องเรียนคุณมีเครื่องฉายวิดีโอหรือกระดานไวท์บอร์ดจะ ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นกับ Video Booster โดยตรงในห้องเรียน คุณสามารถเลือกทาแบบฝึกหัด บางส่วนหรือทาทั้งหมดก็ได้
 • 8. Photo Vocabs ใช้ได้ดีที่สุดในห้องเรียนในการเจาะจงศัพท์ เฉพาะหรือเน้นที่เนื้อหา ศึกษาเนื้อหา Photo Vocab จะเหมาะกับผู้เรียนรู้เป็นกลุ่มเป็นชั้น เรียนสามารถพูดคุยกัน ปรึกษากันเกี่ยวกับพจนานุกรมภาพ
 • 9. ผู้เรียนรู้ได้ใช้งานหลังจากการเรียนบทเรียนกับเกมส์ฝึกหรือเลล่า จบบทเรียนผู้เรียนจากชั้นเรียนจะศึกษาต่อหรือเรียนรู้ต่อเองที่บ้านได้โดยเล่นเกมส์
 • 10. จบบทเรียนผู้เรียนจากชั้นเรียนจะศึกษาต่อหรือเรียนรู้ต่อเองที่บ้านได้โดย เล่นเกมส์ English Attack! แบบฝึกหัดเกมส์ได้จากการเรียนรู้ Photo VocabsและVideo Boosters จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงใน การทดสอบสิ่งที่คุณเรียนรู้มา เกมส์ที่ทามาพิเศษนี้ไม่ใช่การบ้านแต่จะช่วยเรียนรู้และคุณจะจาได้ใน ระยะยาว
 • 11. คาแนะนาในการใช้ English Attack! ในห้องเรียน มีหลายวิธีคุณสามารถผสมผสาน English Attack! ดึงดูดโดยวิธีการสอนและหลักสูตรของคุณ English Attack! เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสาหรับการใช้ในห้องแล็ปข้อมูล ออนไลน์
 • 12. รูลแบบบัญชีโรงเรียนและครู จัดการชั้นเรียนของคุณโดยใช้บัญชีครู
 • 13. บัญชีครูให้คุณใช้งานโดยไม่จากัดEnglish Attack! บทเรียนมีเครื่องมือ สาหรับครูที่ทาให้คุณจัดการการสอนกับผู้เีีรียนรู้หรือนักเรียนหรืองานของนักเรียน English Attack! คุณมีโค้ตพิเศษและนักเรียนติดต่อคุณได้อย่างง่ายดาย English Attack!. คุณสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ได้หลายชั้นเรียนและมอบหมายงานให้แต่ละชั้น เรียนได้ คลิกเรียนบทเรียนแต่ละบท (Video Boostersและ Photo Vocabs) และอนุญาตให้คุณทางานที่ได้รับมอบหมายสาหรับชั้นเรียนเีีดียวหรือหลายชั้น เรียนก็ได้
 • 14. ผู้เรียนแต่ละคนจะมีหน้า "My School" หน้าไซต์ที่สามารถเห็นและทางาน ของผู้เรียนได้ คุณ(ครู)สามารถติดต่อและจัดการกับแต่ละชั้นเรียนได้หรือติดต่อ ส่วนตัวได้ แดชบอร์ดจะช่วยให้คุณทราบว่าผู้เรียนเข้าเรียนบ่อยไหมและทางานที่ได้รับ มอบหมายไหมและทราบถึงคะแนนของผู้เรียน คุณเป็นครูที่สนใจที่จะใช้ English Attack! กับผู้เรียนหรือนักเรียนหรือ เปล่า ติดต่อทีมงาน
 • 15. ลิขสิทธิ์ English Attack! สาหรับโรงเรียน มันเร็วและง่ายได้รับ English Attack! จัดตั้งสาหรับโรงเรียน มีหลาย สถาบันไี้ด้ใช้แล้ว
 • 16. รูปแบบไซต์ของโรงเรียนจัดให้ผู้เรียนใช้ไซต์ได้ทั้งครูและนักเรียนและครู สามารถให้งานนักเรียนในชั้นเรียนได้ สถิติของผู้เรียนของคุณจะีีมีขึ้นในเวลาใช้จริงแตกต่างกันไปตามการ ใช้งานของ สถาบัน ลิขสิทธิ์ในการใช้งานทางทีมงานจัดขึ้นได้ตามภาคการศึกษาของ โรงเรียนและแน่นอนราคาส่วนลดพิเศษระหว่างครูและผู้เรียนหรือ นักเรียน คุณเป็นเจ้าของโรงเรียนหรือฝ่ายบริหารที่ต้องการรู้English Attack! ลิขสิทธิ์การใช้งาน ติดต่อทีมงาน
 • 17. สอบถามข้อมูลเล็นภาษาไทย: Supawan Inbunna โทร. 088-249-4917 อีเมล: supawan.inbunna@english-attack.com สอบถามข้อมูลเล็นภาษาอังกฤษ: Donald Patnaude โทร. 081-855-2701 อีเมล: donald.patnaude@english-attack.com http://th.english-attack.com/
  Please download to view
 • All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
  ...

  English Attack! Thailand For Schools

  by ajarn-donalds-english-language-services

  on

  Report

  Category:

  Education

  Download: 0

  Comment: 0

  953

  views

  Comments

  Description

  English Attack! สำหรับการศึกษา
  โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

  คุณสามารถใช้ English Attack! บทเรียนจากวิดีโอ พจานุกรมภาพ แบบฝึกหัดเกมส์ คุณสามารถในห้องเรียนหรือเรียนข้างนอกชั้นก็ได้

  ขอบเขตกว้างขวางมีความยากง่ายของแต่ละบท English Attack! เป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีเลิศสำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

  แบบฝึกหัดมากมายที่เหมาะสมกับผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาของคุณ
  แบบการเรียนของแต่ละบทที่ท้นสมัยในคลิปได้จากภาพยนตร์ ข่าว
  ดนตรีและอีกหลายแหล่ง ช่วยเป็นแรงกระตุ้น แรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากจะเรียน

  English Attack! สำหรับการศึกษาประกอบด้วย ครู แผนการของโรงเรียนและ แผนราคาพิเศษสำหรับใช้เพื่อการศึกษา

  English Attack! ปัจจุบันใช้กันแพร่หลายในโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีใช้กันทั่วโลก

  English Attack! for Education
  Schools, universities, language institutes

  You can use English Attack! learning units - video exercises, visual dictionaries and practice games - with your learners both in the classroom as well as for out-of-class learning.

  The wide range of content categories and difficulty levels available on English Attack! makes it an ideal complementary English learning resource for students in Middle School through to secondary and university-level education, as well as for those enrolled in language institutes.

  A deep and constantly expanding catalog of contextual exercises allows the learner to evolve English language proficiency over the course of his or her education. The format and currency of the units (clips from films, news, music, etc) generates enthusiasm and motivation.

  English Attack! for Education consists of a Teachers and Schools Platform and special Education price plans.

  English Attack! is currently being used in schools, universities and language institutes throughout the world.

  สถานที่ตั้ง
  English-Attack Thailand

  สอบถามข้อมูลเป็นภาษาไทย:
  Supawan Inbunna โทร. 088-249-4917
  อีเมล: supawan.inbunna@english-attack.com

  สอบถามข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ:
  Donald Patnaude โทร. 081-855-2701
  อีเมล: donald.patnaude@english-attack.com

  http://th.english-attack.com/

  https://www.facebook.com/EnglishAttack

  Download English Attack! Thailand For Schools

  Transcript

  • 1. English Attack! Thailand สำหรับกำรศึกษำ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
 • 2. คุณสามารถใช้ English Attack! บทเรียนจากวิดีโอ พจานุกรมภาพ แบบฝึกหัดเกมส์ คุณสามารถในห้องเรียน หรือเรียนข้างนอกชั้นก็ได้
 • 3. ขอบเขตกว้างขวางมีความยากง่ายของแต่ ละบท English Attack! เป็นการใช้ ภาษาอังกฤษที่ดีเลิศสาหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา แบบฝึกหัดมากมายที่เหมาะสมกับผู้เรียนรู้ ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับ การศึกษาของคุณ แบบการเรียนของแต่ละบทที่ท้นสมัยในคลิปได้ จากภาพยนตร์ ข่าว ดนตรีและอีกหลายแหล่ง ช่วยเป็นแรงกระตุ้น แรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากจะเรียน
 • 4. English Attack! สาหรับการศึกษาประกอบด้วย ครู แผนการของโรงเรียนและ แผนราคาพิเศษสาหรับใช้เพื่อ การศึกษา English Attack! ปัจจุบันใช้กันแพร่หลายใน โรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันสอนภาษาอังกฤษมี ใช้กันทั่วโลก
 • 5. การใช้ English Attack! แหล่งข้อมูลสาหรับผู้เรียนรู้ แนะนาการเรียนการสอน
 • 6. ถามผู้เรียนในการเตรียมตัวสาหรับบทเรียนที่คุณเลือก ผู้เรียนสามารถเตรียมบทเรียนของคุณ Video Booster แบบฝึกหัดวิดีโอเกี่ยวข้องกับเรื่องหรือวิชาที่คุณค้นหา คุณ สามารถทบทวน Photo Vocab (พจนานุกรมภาพ) ประกอบด้วยคาศัพท์ที่จาเป็นต่อบทเรียน คุณจะพบผู้เรียนเก่งกล้าและมีบทเรียน คาศัพท์ที่คุณได้ เรียนรู้อย่างถูกต้อง English Attack! กับบทเรียนที่น่า เรียนรู้
 • 7. เรียนรู้ English Attack! ในห้องเรียน การใช้สื่อและแหล่งข้อมูลการสอนที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียน ตั้งใจเรียนและชวนน่าศึกษา ถ้าห้องเรียนคุณมีเครื่องฉายวิดีโอหรือกระดานไวท์บอร์ดจะ ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นกับ Video Booster โดยตรงในห้องเรียน คุณสามารถเลือกทาแบบฝึกหัด บางส่วนหรือทาทั้งหมดก็ได้
 • 8. Photo Vocabs ใช้ได้ดีที่สุดในห้องเรียนในการเจาะจงศัพท์ เฉพาะหรือเน้นที่เนื้อหา ศึกษาเนื้อหา Photo Vocab จะเหมาะกับผู้เรียนรู้เป็นกลุ่มเป็นชั้น เรียนสามารถพูดคุยกัน ปรึกษากันเกี่ยวกับพจนานุกรมภาพ
 • 9. ผู้เรียนรู้ได้ใช้งานหลังจากการเรียนบทเรียนกับเกมส์ฝึกหรือเลล่า จบบทเรียนผู้เรียนจากชั้นเรียนจะศึกษาต่อหรือเรียนรู้ต่อเองที่บ้านได้โดยเล่นเกมส์
 • 10. จบบทเรียนผู้เรียนจากชั้นเรียนจะศึกษาต่อหรือเรียนรู้ต่อเองที่บ้านได้โดย เล่นเกมส์ English Attack! แบบฝึกหัดเกมส์ได้จากการเรียนรู้ Photo VocabsและVideo Boosters จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงใน การทดสอบสิ่งที่คุณเรียนรู้มา เกมส์ที่ทามาพิเศษนี้ไม่ใช่การบ้านแต่จะช่วยเรียนรู้และคุณจะจาได้ใน ระยะยาว
 • 11. คาแนะนาในการใช้ English Attack! ในห้องเรียน มีหลายวิธีคุณสามารถผสมผสาน English Attack! ดึงดูดโดยวิธีการสอนและหลักสูตรของคุณ English Attack! เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสาหรับการใช้ในห้องแล็ปข้อมูล ออนไลน์
 • 12. รูลแบบบัญชีโรงเรียนและครู จัดการชั้นเรียนของคุณโดยใช้บัญชีครู
 • 13. บัญชีครูให้คุณใช้งานโดยไม่จากัดEnglish Attack! บทเรียนมีเครื่องมือ สาหรับครูที่ทาให้คุณจัดการการสอนกับผู้เีีรียนรู้หรือนักเรียนหรืองานของนักเรียน English Attack! คุณมีโค้ตพิเศษและนักเรียนติดต่อคุณได้อย่างง่ายดาย English Attack!. คุณสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ได้หลายชั้นเรียนและมอบหมายงานให้แต่ละชั้น เรียนได้ คลิกเรียนบทเรียนแต่ละบท (Video Boostersและ Photo Vocabs) และอนุญาตให้คุณทางานที่ได้รับมอบหมายสาหรับชั้นเรียนเีีดียวหรือหลายชั้น เรียนก็ได้
 • 14. ผู้เรียนแต่ละคนจะมีหน้า "My School" หน้าไซต์ที่สามารถเห็นและทางาน ของผู้เรียนได้ คุณ(ครู)สามารถติดต่อและจัดการกับแต่ละชั้นเรียนได้หรือติดต่อ ส่วนตัวได้ แดชบอร์ดจะช่วยให้คุณทราบว่าผู้เรียนเข้าเรียนบ่อยไหมและทางานที่ได้รับ มอบหมายไหมและทราบถึงคะแนนของผู้เรียน คุณเป็นครูที่สนใจที่จะใช้ English Attack! กับผู้เรียนหรือนักเรียนหรือ เปล่า ติดต่อทีมงาน
 • 15. ลิขสิทธิ์ English Attack! สาหรับโรงเรียน มันเร็วและง่ายได้รับ English Attack! จัดตั้งสาหรับโรงเรียน มีหลาย สถาบันไี้ด้ใช้แล้ว
 • 16. รูปแบบไซต์ของโรงเรียนจัดให้ผู้เรียนใช้ไซต์ได้ทั้งครูและนักเรียนและครู สามารถให้งานนักเรียนในชั้นเรียนได้ สถิติของผู้เรียนของคุณจะีีมีขึ้นในเวลาใช้จริงแตกต่างกันไปตามการ ใช้งานของ สถาบัน ลิขสิทธิ์ในการใช้งานทางทีมงานจัดขึ้นได้ตามภาคการศึกษาของ โรงเรียนและแน่นอนราคาส่วนลดพิเศษระหว่างครูและผู้เรียนหรือ นักเรียน คุณเป็นเจ้าของโรงเรียนหรือฝ่ายบริหารที่ต้องการรู้English Attack! ลิขสิทธิ์การใช้งาน ติดต่อทีมงาน
 • 17. สอบถามข้อมูลเล็นภาษาไทย: Supawan Inbunna โทร. 088-249-4917 อีเมล: supawan.inbunna@english-attack.com สอบถามข้อมูลเล็นภาษาอังกฤษ: Donald Patnaude โทร. 081-855-2701 อีเมล: donald.patnaude@english-attack.com http://th.english-attack.com/
 • Fly UP